Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 määrus number 45
Jõustumine:01.01.2011
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 01.01.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 01.12.2011 nr 38, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 22.09.2011 nr 29, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 08.09.2011 nr 28, jõustumine 01.10.2011
Tvk m 18.11.2010 nr 54, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. september 2010 nr 45

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

Määrus kehtestatakse euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning arvestades asjaolu, et 1. jaanuarist 2011 võetakse Eestis maksevahendina kasutusele euro.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punktid 6.1.1 ja 6.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit) 0,26 eurot

6.1.2 kuukaart 127,82 eurot”;

2) punktid 6.2.1 ja 6.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit) 0,58 eurot

6.2.2 kuukaart 223,69 eurot”;

3) punktid 6.3.1 ja 6.3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit) 1,15 eurot

6.3.2 kuukaart 287,60 eurot”;

4) punktid 6.5.1, 6.5.3 ja 6.5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.5.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit) 0,19 eurot

6.5.3 kuupäevaline parkimise päevapilet 3,20 eurot

6.5.4 kuukaart 31,96 eurot”;

5) punkt 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.6 aastakaart kesklinna tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 38,35 eurot”;

6) punkt 6.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.7 hooajakaart (15. maist kuni 15. septembrini) Pirita tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks 6,39 eurot”;

7) punkt 9.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9.6 Viivistasu määr käesoleva määruse punktides 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.4 nimetatud juhtudel on 30,68 eurot ööpäevas. Viivistasu määr punktis 9.1.5 toodud juhul on 15,34 eurot ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.”.

§ 2.  (Kehtetu - Tvk m 22.09.2011 nr 29, jõustumine 01.01.2012)

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.2 Liiklusintensiivsusest tulenevalt jaotatud tänava gruppide maksumäärad on:

 

Tänava grupp

Maksumäär
(eurot/ööp)

Maksumäär
(eurot/kell 20-06)

4.2.1

I

1533,88

306,78

4.2.2

II

1022,59

204,52

4.2.3

III

766,94

153,39

4.2.4

IV

383,47

76,69

4.2.5

V

191,73

38,35

4.2.6

VI

95,87

19,17

2) punktid 4.10.1 ja 4.10.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.10.1 tasulises parkimisalas asuva väljaku puhul 0,19 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis;

4.10.2 tasuta parkimisalas asuva väljaku puhul 0,06 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis.”;

3) punkt 4.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.11 Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 0,03 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.”.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määrusega nr 12 kehtestatud lisas “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.1 tegelik korteriüür või omandiõiguse alusel kasutatava eluruumi majandamiskulud, kuid mitte üle 6,39 euro eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;”;

2) punkt 1.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.10 hoonekindlustuse kulud kuni 0,03 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;”;

3) punkt 1.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.11 tegelik olmejäätmete veotasu, kuid mitte üle 0,13 euro eluruumi ruutmeetri kohta kuus;”;

4) punkt 1.12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1.12 tegelik üldelektrikulu, kuid mitte üle 0,10 euro eluruumi ruutmeetri kohta kuus.”.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruses nr 27 “Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Linnaosa valitsuse poolt väljastatavate kandekaubanduse müügipiletite hinnad on:

1) ajalehtede ja ajakirjade müügipilet

1,28 eurot päev;

2) raamatute, postkaartide, turismikaartide, ümbrikute, markide jms müügipilet kauplemiseks väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala

9,59 eurot päev;

3) Eesti ja Tallinna sümboolikaga meenete müügipilet

9,59 eurot päev;

4) lillede müügipilet

0,96 eurot päev;

5) toidukaupade müügipilet

3,20 eurot päev;

6) muude kaupade müügipilet

1,60 eurot päev;

7) jäätise müügipilet

0,96 eurot päev;

8) raamatute müügipilet kauplemiseks Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal

63,91 eurot päev;

9) postkaartide, turismikaartide, ümbrikute, markide jms müügipilet kauplemiseks Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal

63,91 eurot päev.”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Linnaosa valitsuse poolt väljastatava tänavakaubanduse, mis ei ole kandekaubandus, müügipileti hind on 3,20 eurot päev.”.

§ 6.  Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruses nr 23 “Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse ülemmääraks on 6391,16 eurot.”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel 3 sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta arvestuses 3195,58 euro piirmäära ühe tarnija kohta.”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Nimetatud uuringuid ja hindamist rahastab Ettevõtlusamet, kuid mitte enam kui 1278,23 eurot ühe taotluse kohta.”.

§ 7.  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruses nr 17Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse ülemmääraks on 958,68 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) maksekorralduste või pangakonto väljavõtte koopiad, mis tõendavad arvete tasumist. Soetused, mis on 63,91 eurot ja üle selle, peavad olema teostatud sularahata arvelduste korras.”.

§ 8.  (Kehtetu - Tvk m 01.12.2011 nr 38, jõustumine 01.01.2012)

§ 9.  Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruses nr 52Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel kolm sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta piirmäära 6391,16 eurot ühe tarnija kohta.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Stardiabi ülemmääraks on 6391,16 eurot.”.

§ 10.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruses nr 45 “Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse maksimumsumma on 958,68 eurot ühe koolitatava kohta. Toetuse kogusumma on maksimaalselt 3195,58 eurot.”;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) kui ühelt teenuse pakkujalt ostetakse teenust rohkem kui 6391,16 euro eest, peab taotleja esitama vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja väljastatud sisu poolest võrreldavad teenuse hinnapakkumised (välja arvatud juhul kui turul pole kolme võrreldavat teenusepakkujat või tegemist on seadmetega seotud koolitustega).”.

§ 11.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 46Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse maksimumsumma on 6,39 eurot ühe praktikandi ühe juhendamistunni kohta koos kõigi § 4 lõikes 2 loetletud töötasudelt makstavate maksudega ning peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

1) toetust eraldatakse maksimaalselt 319,56 eurot (koos kõigi § 4 lõikes 2 loetletud töötasudelt makstavate maksudega) ühe praktikandi kohta ühes kalendrikuus (või 30 kalendripäeva jooksul); juhul, kui õppepraktika juhendaja juhendab korraga rohkem kui ühte praktikanti, on toetuse maksimumsumma iga järgneva praktikandi kohta 20% võrra väiksem;

2) toetust eraldatakse maksimaalselt 639,11 eurot (koos kõigi § 4 lõikes 2 loetletud töötasudelt makstavate maksudega) ühe õppepraktika juhendaja kohta ühes kalendrikuus (või 30 kalendripäeva jooksul).”.

§ 12.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 47 “Inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Taotletava toetuse maksimumsumma ei tohi ületada 3195,58 (kolm tuhat ükssada üheksakümmend viis koma viiskümmend kaheksa) eurot ühe taotleja kohta.”.

§ 13.  Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 14 “Soojusenergia hinnatõusu hüvitamise sotsiaaltoetus” lisas asendatakse sõnad “kroonides” sõnadega “eurodes”.

§ 14.  Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määruses nr 3 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Projekti omafinantseerimise piirmäär eeltaotluste etapis on vähemalt 25% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada kuni poole, s.o 12,5% kõigist abikõlblikest kuludest, kuid maksimaalselt 4218,17 eurot.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Projekti omafinantseerimise piirmäär täistaotluste etapis on vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada kuni poole, s.o 15% kõigist abikõlblikest kuludest, kuid maksimaalselt 38 346,99 eurot.”.

§ 15.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 “Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse ülemmääraks on 6400 (kuus tuhat nelisada) eurot.”

§ 16.  Tallinna Linnavolikogu 15. oktoobri 2009 määruses nr 38 “Projekti “Fassaadid korda” raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Toetust antakse korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu ulatuses kuni 19 173 eurot aastas.”.

2) kinnitada määruse uus lisa 1 “Toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks” vastavalt lisale.

§ 17.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 7 “Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis” lisa punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5. Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku (edaspidi vanem) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel.”.

§ 18.  Tallinna Linnavolikogu 19. märtsi 2009 määruses nr 9 “Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude katmiseks toetuse eraldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“§ 5. Korteriühistule elamu energiamärgise väljastamisega seotud kulude katmiseks eraldab linnavaraamet ühekordset toetust summas 95,87 (üheksakümmend viis koma kaheksakümmend seitse) eurot ühe korteriühistu iga elamu kohta.”;

2) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Koolitoetuse summa on 127,80 (ükssada kakskümmend seitse koma kaheksakümmend) eurot.”.

§ 19.  Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määruses nr 7 “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) kui osakaal on 90% (üheksakümmend protsenti) ja rohkem, siis on intressitoetuse summa 5% (viis protsenti) netolaenust, kuid mitte rohkem kui 6391,16 (kuus tuhat kolmsada üheksakümmend üks koma kuusteist) eurot laenutaotleja kohta;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) kui osakaal on vähem kui 90% (üheksakümmend protsenti), siis on intressitoetuse summa 3,5% (kolm koma viis protsenti) netolaenust, kuid mitte rohkem kui 4473,82 (neli tuhat nelisada seitsekümmend kolm koma kaheksakümmend kaks) eurot laenutaotleja kohta;”;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) panga viimase lõppenud majandusaasta auditeeritud bilansimaht on üle 639 116 485,37 (kuuesaja kolmekümne üheksa miljoni ühesaja kuueteistkümne tuhande neljasaja kaheksakümne viie koma kolmekümne seitsme) euro;”.

§ 20.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruses nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Pakkumised tehakse täiseurodes.”;

2) paragrahvi 17 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes.”.

§ 21.  Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 10.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.1 üle 32 000 euro väärtusega vara ja üle 3200 euro väärtusega teerajatiste puhul ning aktsiate ja osade puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;”;

2) punkt 10.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.2 kuni 32 000 euro väärtusega vara ja kuni 3200 euro väärtusega teerajatiste puhul linnavalitsus;”;

3) punkt 10.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.3 kuni 3200 euro väärtusega vallasvara, välja arvatud teerajatiste puhul, linnavara valitseja;”;

4) punkt 10.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10.4 kuni 320 euro väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus.”;

5) punkt 12.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro - linnavara valitseja;”;

6) punkt 12.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema enda bilansis;”;

7) punkti 28 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Enampakkumisest osavõtutasu suurus on 1% enampakkumise alghinnast, kuid mitte rohkem kui 640 eurot.”;

8) punkti 34 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Pakkumised tehakse täiseurodes.”;

9) punkt 43.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“43.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro - linnavara valitseja;”;

10) punkt 43.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“43.3 vallasvara puhul kuni 320 eurot - linnavara valitsema volitatud asutus;”;

11) punkt 63.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“63.1 kinnisvara, aktsiate ja osade puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 3200 euro - linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;”;

12) punkt 63.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“63.2 vallasvara puhul väärtusega üle 320 euro kuni 3200 eurot ja teerajatiste puhul väärtusega kuni 3200 eurot - linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul;”;

13) punkt 63.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“63.3 vallasvara, välja arvatud teerajatiste puhul väärtusega kuni 320 eurot - linnavara valitseja linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul.”;

14) punkti 631 esimene lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“Sundüürnikele üürile antud nn üksikute eluruumi korteriomandite otsustuskorras võõrandamisel võõrandatakse hinnaga 19,17 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri eest sundüürniku ja iga temaga koos eluruumi üürile saanud isiku kohta 18 ruutmeetrit eluruumi pinda ja lisaks 15 ruutmeetrit eluruumi üldpinda perekonna kohta.”.

§ 22.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3. Maksuvabastuse summa pensioni saaja kohta võib olla kuni 44,74 (nelikümmend neli koma seitsekümmend neli) eurot aastas.”.

§ 23.  Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 1998 määruse nr 36 “Üüri piirmäära kehtestamine” punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Kehtestada Tallinna haldusterritooriumil asuvate Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üüri piirmääraks 0,96 (null koma üheksakümmend kuus) eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.”;

§ 24.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 16.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.1 linnavalitsus - kui vara väärtus ületab 3200 eurot;”;

2) punkt 16.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.2 vara valitseja - kui vara väärtus on 320 kuni 3200 eurot;”;

3) punkt 16.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“16.3 vara valitsema volitatud asutus - kui vara väärtus on alla 320 euro.”.

§ 25.  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 40 “Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine” punkt 4.1.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.1.2.1 maaüksuse maa väärtus või väärtused (euro/m2) vastavalt maaüksuse sihtotstarbele;”.

§ 26. (Kehtetu - Tvk m 08.09.2011 nr 28, jõustumine 01.10.2011)

§ 27.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruses nr 46 Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) tsiviilasja hind või kaebuse nõue ületab 16 000 eurot;”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kohtuasja, mille rahalise nõude väärtus on suurem kui 192 000 eurot, on õigus algatada ainult linnavalitsusel.”;

3) paragrahvi 6 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kohtuliku kokkuleppe või kompromissi, mille rahalise nõude väärtus on kuni 16 000 eurot k.a või millega ei kaasne haldusakti kehtetuks tunnistamist, võib vastavalt oma pädevusele sõlmida linnavolikogu esimees, linnasekretär, ametiasutuse või hallatava asutuse juht või selleks nende poolt eraldi antud volikirja alusel volitatud esindaja, kui linnavalitsus või linnavolikogu ei otsusta teisiti.”;

4) paragrahvi 6 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kohtulik kokkulepe või kompromiss, mille rahalise nõude väärtus on suurem kui 16 000 eurot, sõlmitakse ja teisi kohustusi võetakse Tallinna linna kui avalik-õigusliku isiku nimel linnavalitsuse loal, kui linnavolikogu ei otsusta teisiti.”.

§ 28.  Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 20 kinnitatud “Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 111 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kui toetus on 3195,6 eurot või suurem, siis makstakse kuni 80% toetuse suurusest enne ning vähemalt 20% toetuse suurusest peale toetuse kasutamise aruande esitamist.”;

2) punkti 12 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kuludokumentide esitamine on kohustuslik, kui linna eelarvest eraldatava toetuse suurus on vähemalt 6391,16 eurot.”.

§ 29.  Alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu linna arengudokumente käsitlevates õigusaktides lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel:

1) Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrus nr 3 “Tallinna üldplaneeringu kehtestamine”;

2) Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2001 määrus nr 37 “Tallinna keskkonnatervise tegevusplaani kinnitamine”;

3) Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrus nr 41 “Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012”;

4) (Kehtetu - Tvk m 18.11.2010 nr 54, jõustumine 01.01.2011)

5) Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määrus nr 23 “Strateegia “Tallinn 2025” kinnitamine”;

6) Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 määrus nr 26 “Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018” kinnitamine”;

7) Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrus nr 59 “Tallinna Kalmistute arengusuunad aastani 2012” kinnitamine”;

8) Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 määrus nr 40 “Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014”.

§ 30.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010
määruse nr 45
“Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
 seoses euro kasutusele võtmisega”
LISA

 

 

 

Toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks

 

 

 

A osa

 

1.

Ühistu

 

1.1

Ühistu nimi

 

 

1.2

Ühistu registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Ühistu esindaja ees- ja perekonnanimi

Eesnimi

Perekonnanimi

 

2.

Arveldusarve number

 

2.1

Arveldusarve omaniku nimi

 

 

2.2

Arveldusarve viitenumber

 

 

2.3

Pank

 

 

3.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

3.1

Linn

 

 

3.2

Linnaosa

 

 

3.3

Tänav, majanumber ja sihtnumber

 

 

3.4

Telefon, faks, e-post

 

 

4.

Energiasäästu objekti asukoht

 

4.1

Linn

 

 

4.2

Linnaosa

 

 

4.3

Aadress

 

 

5.

Kavandatava projekti sisukirjeldus

 

5.1

Objekti hetkeolukorra kirjeldus, kui tegemist on rekonstrueerimise või parendamisega

 

 

5.2

Objekti kasutajate arv (korterid/elanikud)

 

 

5.3

Elamu rekonstrueerimistööde puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse lähtetingimuste saamise aeg (kuu ja aasta)

 

 

5.4

Kavandatava projekti teostamise aeg (kuu(d) ja aasta(d))

 

 

5.5

Projekti nimetus

 

 

 

Sisu kirjeldus

Projekti maksumus (käibemaksuta, eurodes)

Käibe-
maks
(eurodes)

Projekti maksumus (käibemaksuga, eurodes)

 

5.5.1

 

 

 

 

 

5.5.2

 

 

 

 

 

6.

Kavandatava projekti maksumus kokku

 

 

 

 

 

 

Projekti maksumus

 

6.1

Projekti maksumus KOKKU
(rida 6 summa kokku koos käibemaksuga)

 

 

 

 

6.2

Vajaliku omafinantseeringu osa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Taotletava toetuse summa, mis moodustab kuni 10 % projekti maksumusest (mitte rohkem kui omafinantseeringu osa) ega ületa 19 173 eurot

 

 

 

 

 

 

7.

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed

 

7.1.

Eesnimi

Perekonnanimi

 

7.2.

Postiaadress

 

7.3.

Telefon, faks, e-post

 

7.4

Amet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et:

1. olen teadlik projekti “Fassaadid korda” toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest;

2. ühistu vastab toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;

3. kõik esitatud andmed ja dokumendid on õiged ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;

4. annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

 

 

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 

 

 

 

Vastuvõtja allkiri

 

 

                   

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

                                                                             

 

LISA - Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021