Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 otsus number 193
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna arengudokumente käsitlevate otsuste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 otsus number 193
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. september 2010 nr 193

 

 

 

 

Tallinna arengudokumente käsitlevate otsuste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

Euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg 1 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p-ga 2 ja § 22 lg 1 p-ga 7 ning arvestades asjaolu, et 1. jaanuarist 2011 võetakse Eestis maksevahendina kasutusele euro

 

 

1. Lugeda euro kasutusele võtmisel alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu linna arengudokumente käsitlevates õigusaktides märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel:

1.1 Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2005 otsus nr 195 “Tallinna liikluse arengusuunad aastateks 2005-2014“;

1.2 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsus nr 330 “Tallinna linna välisvalgustuse suunad aastateks 2006-2015“;

1.3 Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr 356 “Tallinna programm “Lasteaiakoht igale lapsele““;

1.4 Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 otsus nr 31 “Tallinna jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2006-2011“;

1.5 Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007 otsus nr 252 “Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017“;

1.6 Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 otsus nr 271 “Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015“;

1.7 Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 66 “Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015“;

1.8 Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsus nr 68 “Tallinna programm “Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014““;

1.9 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsus nr 89 “Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013“;

1.10 Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2008 otsus nr 116 “Tallinna teine elamuehitusprogramm“;

1.11 Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsus nr 129 “Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine“;

1.12 Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsus nr 135 “Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013“;

1.13 Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsus nr 136 “Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013“;

1.14 Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsus nr 147 “Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008-2014“;

1.15 Tallinna Linnavolikogu 28. augusti 2008 otsus nr 171 “Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine“;

1.16 Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009 otsus nr 6 “Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2009-2012“;

1.17 Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsus nr 31 “Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava 2009-2014“;

1.18 Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsus nr 184 “Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks 2009-2013“.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Haridusametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Linnakantseleile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Ettevõtlusametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

3. Otsus jõustub 1. jaanuaril 2011.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees