Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1323
Kehtetuks tunnistamine 27.06.2018
Redaktsiooni kehtivus - 27.06.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.06.2018 nr 1013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

             8. september 2010 nr 1323-k

 

 

Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p  4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt K. Kulli 8. augusti 2008 esitatud taotlusest

 

 

     

1. Algatada Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Kristiine linnaosas 0,08 ha suurusel maa-alal asuva Välja tn 22 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 50% äri- ja 50% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine 2-korruselise elu- ja ärihoone rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 teostada mürauuring ning uuringu andmed lisada planeeringumaterjalidele;

3.2 seletuskirjas näha ette, et rajatavaid tehnovõrke mitte paigutada säilitatavate puude kasvualasse;

3.3 sademevesi immutada maapinda omal krundil, mitte rikkuda naaberkinnistute veere˛iimi.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär