Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tlv m 16.06.2004 nr 61
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1013
Aktile viitab
 
Tlv k 28.06.2012 nr 1042
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1323
Redaktsiooni kehtivus: - 27.06.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.06.2018 nr 1013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

             8. september 2010 nr 1323-k

 

 

Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p  4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 18, 19 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt K. Kulli 8. augusti 2008 esitatud taotlusest

 

 

     

1. Algatada Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Kristiine linnaosas 0,08 ha suurusel maa-alal asuva Välja tn 22 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 50% äri- ja 50% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine 2-korruselise elu- ja ärihoone rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 teostada mürauuring ning uuringu andmed lisada planeeringumaterjalidele;

3.2 seletuskirjas näha ette, et rajatavaid tehnovõrke mitte paigutada säilitatavate puude kasvualasse;

3.3 sademevesi immutada maapinda omal krundil, mitte rikkuda naaberkinnistute veere˛iimi.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär