Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 26.08.2010 otsus number 179
Redaktsiooni kehtivus:26.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. august 2010 nr 179

 

 

 

 

Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: kehtiv detailplaneering näeb nii Merirahu tn 57 kui Merirahu tn 59 kinnistul hoonestuse ehitusaluseks pinnaks 175 m2 ning krundi suuruseks keskmiselt 1350 m2. Kuna elamukruntide tegelikud pindalad on vastavalt 1683 ja 1563 m2, on võimalus suurendada ka hoonete lubatavat ehitusalust pinda. Samuti on võrreldes 1996. aastaga muutunud kinnistutel haljastuslik olukord, sest aja jooksul suureks kasvanud ja väärtuslikuks tunnistatud puude säilitamiseks ei ole võimalik projekteerida kompaktset arhitektuurset mahtu, vaid liigendatud lahendus, mis vajab suuremat ehitusala;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt uued 2-korruselised modernsed üksikelamud ja paarismajad ning paar viilkatusega elamut, siis planeeritav 2-korruseline üksikelamu sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid;

- planeeringuga on tagatud piisav kaugus olemasolevatest naaberhoonetest ning kavandatavad hooned on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobivad;

- planeeringuga on kavandatud likvideerida kokku kolm II väärtusklassi, kolm III väärtusklassi ja kuus IV väärtusklassi hinnatud puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 94 uut puud. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud moodustatavatele kruntidele kokku 6 parkimiskohta;

- planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade Merirahu tn 57 ja Merirahu tn 59 omanike kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal kahe üksikelamu krundi planeerimiseks.

 

 

1. Kehtestada Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneering, Osaühingu GPA Projekt töö nr 177/09, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,32 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Merirahu tn 59 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva 2-korruselise üksikelamu laiendamiseks ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks ning Merirahu tn 57 kinnistule 2-korruselise, maapinnast kuni 8 meetri kõrguse üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010
otsuse nr 179
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneering, Osaühingu GPA Projekt töö nr 177/09 millega nähakse ette Haabersti linnaosas 0,32 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Merirahu tn 59 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva 2-korruselise üksikelamu laiendamiseks ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks ning Merirahu tn 57 kinnistule 2-korruselise, maapinnast kuni 8 meetri kõrguse üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Merirahu tänava ääres. Kinnistud piirnevad kahest küljest elamukruntidega ja ühest küljest äri- ja tootmismaaga. Planeeritaval maa-alal asub 1683 m2 suurune Merirahu tn 57 ja 1563 m2 suurune Merirahu tn 59 kinnistu. Mõlemad kinnistud on 100% elamumaa sihtotstarbega ja on kinnistusraamatu andmeil füüsiliste isikute omandis. Merirahu tn 57 kinnistu on hoonestamata ja Merirahu tn 59 kinnistul asub 2-korruseline üksikelamu.

Planeeritavad kinnistud on kõrghaljastatud, põhiliselt kasvavad seal männid ja arukased. Merirahu tn 59 kinnistul asub II kategooria kaitsealuse kuklase pesa.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad uued kahekorruselised modernsed üksikelamud ning Merirahu jahisadam. Hooned on paigutatud kruntidele risti ja paralleelselt Vabaõhumuuseumi teega või Merirahu tänavaga vähemalt 5 meetri kaugusele krundi piirist, kuid ühtne ehitusjoon puudub. Hoonete katusekalded jäävad vahemikku 0-20º. Hoonete välisseinte viimistluseks on kas betoon, krohv või värvitud silikaatkivi. Kruntidevahelised piirded on maapinnast kuni 1,5 meetri kõrgused.

Merirahu elamurajoonist jalutuskäigu kaugusel asuvad Tallinna Loomaaed, Saku Suurhall, Premia jäähall, Onistari tennisehall, tervisespordikeskuse Status Club jõusaal. Samuti jääb lähedusesse mitu suurt ja kaasaegset kaubanduskeskust paljude teenindusasutustega. Lähedal on ka pubi Kapten Flint. Piirkonna lähim kool on Vabaõhumuuseumi tee alguses paiknev Rocca al Mare Kool, kuhu pääseb Merirahu elamurajoonist mööda valgustatud kõnniteed.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1476-k kehtestatud “Merirahu sadama  detailplaneering“, millega nähakse ette Merirahu elamurajooni maa-alal paiknevate kinnistute Merirahu tn 74 ja 76 maa sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, Merirahu tn 76 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele hoonestusõiguse määramine kuni 2-korruseliste eramute ehitamiseks ning Merirahu elurajooniga külgnevale ranna-alale jahisadama ning sadamarajatiste rajamine ja sadama maa-alas ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise ärihoone ning vaatetorni ehitamiseks; Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“, mis on osaliselt kehtetuks tunnistatud Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 70 katusekalde piirangu osas. Kehtestatud detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestustingimuste määramine Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali hoonestamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 korraldusega nr 2012-k kehtestatud “Merirahu tn 76 kinnistu detailplaneering“, millega planeeritakse Haabersti linnaosas elamumaa sihtotstarbega Merirahu tn 76 kinnistu üksikelamu püstitamiseks ettenähtud hoonestusala nihutamine mere poole, samale ehitusjoonele Merirahu tn 74 kinnistule rajatud hoonega.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 1 kohaselt Läänemere ranna 200 meetrisesse piiranguvööndisse.

Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 punktiga 1 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“, mis on osaliselt kehtetuks tunnistatud Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 70 katusekalde piirangu osas. Kehtestatud detailplaneeringuga määrati hoonestustingimused Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali hoonestamiseks. Kehtiv detailplaneering näeb nii Merirahu tn 57 kui Merirahu tn 59 kinnistul hoonestuse ehitusaluseks pinnaks 175 m2 ning krundi suuruseks keskmiselt 1350 m2. Kuna elamukruntide tegelikud pindalad on vastavalt 1683 ja 1563 m2, on võimalus suurendada ka hoonete lubatavat ehitusalust pinda. Samuti on võrreldes 1996. aastaga muutunud kinnistutel haljastuslik olukord, sest aja jooksul suureks kasvanud ja väärtuslikuks tunnistatud puude säilitamiseks ei ole võimalik projekteerida kompaktset arhitektuurset mahtu, mõistlikum on liigendatud lahendus, mis aga vajab suuremat ehitusala.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuala asub Tiskre elurajooni kõrgelthinnatud üksikelamute piirkonnas mere kaldal, olles väga soodsaks asukohaks üksikelamule. Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu eesmärgiks on kaasaegsesse elamurajooni arhitektuurselt sobivate ühepereelamute ehitamine ja neile merevaate tagamine. Detailplaneeringu lahendusega suurendatakse ehitusõigust ehitusaluse pinna osas, et säilitada väärtuslike puude kasvutingimused, mis saavutatakse hoonete mahtude liigendamisega.

Planeeringuga on kavandatud planeeritavate kinnistute ehitusõiguse muutmine. Planeeringuga on kavandatud Merirahu tn 59 kinnistul paikneva 2-korruselise üksikelamu laiendamine ning ühe uue abihoone ehitamine ning Merirahu tn 57 kinnistule ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamine. Merirahu tn 57 kinnistul on planeeritud maksimaalne ehitusalune pind kuni 270 m2 ja Merirahu tn 59 kinnistul kuni 250 m2, maksimaalne lubatud korruselisus on eluhoonel kuni 2 korrust ning hoone kõrgus maapinnast kuni 8 meetrit, abihooned on kavandatud 1-korruselised ja kõrgus maapinnast kuni 4 meetrit.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule “Tallinna rohealad“ on planeeringuala välisruumi tüüp metsalinn, mis on linna osa, kus võimalikult palju säilitatakse metsamaastiku miljöö, sh metsapuud hoonete vahel. Nõutav haljastuse osakaal piirkonnas on vähemalt 50%. Käesoleva detailplaneeringuga on planeeritud krundi haljastuseks 70%. Teemaplaneering “Tallinna rohealad“ näeb ette, et kõrghaljastuseta kruntidel tuleb tagada kõrghaljastuse kasvutingimused vähemalt 25% ulatuses krundi pindalast. Planeeringuga on kavandatud säilitada 50% kõrghaljastust ja täiendavalt on ette nähtud istutada hekk ja puud. Planeeringu lahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga “Tallinna rohealad“.

Planeeringuga on kavandatud likvideerida kokku kolm II väärtusklassi, kolm III väärtusklassi ja kuus IV väärtusklassi hinnatud puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 94 uut puud. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist.

Kehtestatava detailplaneeringuga ei kavandata täiendavaid tehnovõrke, kuna kõik tehnovõrgud on piirkonnas juba välja ehitatud.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“.

Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Merirahu tänavalt. Parkimiskohti on kokku planeeritud 6, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiivile. Merirahu tn 57 krundil on kaks parkimiskohta kavandatud hoonesse ning üks koht hoone ette. Merirahu tn 59 krundil on kolm parkimiskohta kavandatud hoone ette.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotlesid 25. mail 2009 registreeritud avaldusega T. Tiivel ja K. Elster. Taotluse kohaselt sooviti Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute ehitusõiguse muutmist ja ehitusaluse pinna suurendamist.

3. mail 2010 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Osaühingu GPA Projekt, K. Elsteri ja T. Tiiveli vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/115.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 korraldusega nr 1523-k “Merirahu tn 57 ja 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Merirahu tn 59 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva 2-korruselise üksikelamu laiendamiseks ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks ning Merirahu tn 57 kinnistule 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 26. septembril 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik. Detailplaneering algatati eskiislahendust koostamata lahendusskeemi alusel.

Detailplaneeringu koostas Osaühing GPA Projekt. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekti P. Kirsi 2009. aasta mais koostatud haljastuse hinnang ja Radoonitõrjekeskuse 2009. aasta novembris koostatud radooniuuringute raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosas Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritavate Merirahu tn 57 ja Merirahu tn 59 kinnistute omanikud, piirinaabrid - Merirahu tn 61, Merirahu tn 55 kinnistute omanikud, OÜ Merirahu Energia, OÜ Merirahu Võrgud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega, et üksikelamu ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga ning II kategooria kaitsealuse kuklase pesa ümberasustamise parima aja ja sobiliku asukoha selgitamiseks konsulteeritakse erialaspetsialistiga. Tingimustega on arvestatud, need on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Keskkonnaamet märkis oma kirjas järgmist: detailplaneeringu seletuskirja keskkonnakaitse peatükist selgub, et Merirahu tn 59 kinnistul hariliku männi positsioon 48 kõrval asub II kategooria kaitsealuse kuklase pesa, mille asukoht on märgitud ka tugiplaani joonisele. Planeerimislahendusest selgub, et kuklasepesa jääb ehitustegevusest puutumata alale ning seeläbi otsest vajadust pesa ümberasustamiseks ei ole. Raiumisele ei ole määratud ka puu, mille all kuklasepesa asub. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et kevadistel perioodidel soojade ilmade saabumisega muutub kuklase elutegevus aktiivsemaks ning nad võivad majaelanikke tulevikus häirima hakata. Seepärast lisame kirjale tekkida võivate probleemide lahendamiseks juhendi, kuidas kuklasepesa ümber asustada.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: tööjooniste koostamiseks tellida Elion Ettevõtted Aktsiaseltsilt tehnilised tingimused, esitada sidematerjalide spetsifikatsioon, seletuskiri, lõiked ja mahud. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimused on lisatud seletuskirja.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) liitumispunktidele tagada ööpäevaringselt juurdepääs vee- ja gaasi ettevõtjale;

2) veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasi tööprojekti jaoks taotleda tehnilised tingimused Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt;

3) veevarustuse ja kanalisatsiooni osa ning gaasitorustiku jaoks koostada eraldi tööprojektid ning kooskõlastada võrguettevõtjaga. Gaasipaigalduse tööprojekt kooskõlastada eraldi osaühinguga Tehnokontrollikeskus;

4) aedade ja piirete projekteerimisel tagada aiapostide ning vee-; gaasi-; kanalisatsiooni- ja sademeveeliitumispunktide vahekauguseks vähemalt 1 meeter.

Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Mittetulundusühing Merirahu Elamute ühendus kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et eraldiseisev aiamaja paigutus kruntidel ei vasta elamupiirkonna hoonestusreeglitele. Abihoone või aiamaja peab olema elamuga ühendatud kas varikatuse või piirdemüüriga. Tingimusega on arvestatud, tingimus on lisatud põhijoonisele märkustesse.

Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Käesolev planeering on koostatud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 kohaselt lihtsustatud korras - detailplaneeringu koostamisel on loobutud planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade Merirahu tn 57 ja Merirahu tn 59 omanike kirjalike nõusolekutega, kuna planeering on koostatud olemasoleval hoonestatud maa-alal kahe üksikelamu krundi planeerimiseks.

Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Merirahu tn 55, Merirahu tn 61, Merirahu tn 65, Merirahu tn 67 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees