Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korralduse nr 877-k "Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/ Kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2010 korraldus number 1295
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

30. august 2010 nr 1295-k

 

 

 

Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korralduse nr 877-k „Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/ Kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3 § 35 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18, 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja tulenevalt VG HOLDING AS (endise ärinimega Võru Galvaanika AS) esindaja H. Lenki 3. septembri 2002 avaldusest ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu ärihoonete ja korterelamute rajamine ei oma olulist keskkonnamõju

 

 

1. Algatada Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu ülesanne on Põhja-Tallinnas asuvate Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15, Vana-Kalamaja tn 10 ja Kesk-Kalamaja tn 13 kinnistute liitmine ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 5-korruselise 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Vana-Kalamaja tn 8 krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 5-korruselise 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Vana-Kalamaja tn 6 ja Kesk-Kalamaja tn 7 krundile ehitusõiguse määramine kummalegi ühe 4-korruselise 10 korteriga elamu ehitamiseks ning Kesk-Kalamaja tänava moodustamine. Kokku on kavandatud moodustada kaks 100% ärimaa, kaks 100% elamumaa ja üks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,52 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist planeeringualal paiknevate kinnistute omanikega planeeringuga kavandatava kergeliiklustee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping Tallinna linna kasuks ning leping planeeringuga kavandatava ajutiste transpordimaa kruntide pos 5a ja 5b tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korraldus nr 877-k „Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/ Kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

5. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

5.1 detailplaneering kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga;

5.2 pärast detailplaneeringu koostamise algatamist esitada kogu detailplaneeringu dokumentatsioon koos tehnovõrkude lahendusega Maa-ametile läbivaatamiseks;

5.3 detailplaneeringu seletuskirja lisada ehitusprojekti koostamiseks nõue, et projekteerimistööde eel selgitada pinnase radoonitase ning vajadusel arvestada radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

5.4 jäätmete käitlemine lahendada vastavalt Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobril 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirja“ nõuetele;

5.5 piirdekonstruktsioonide, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel lähtuda passiivmaja kontseptsioonist.

6. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

7. Mitte algatada Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

7.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

7.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ärihoonete ja korterelamute ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

7.3 Põhja-Tallinnas Kalamajas korruselamute alal asuval planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitsealasid, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

7.4 detailplaneeringu koostamisel arvestatakse ala paiknemisega arheoloogiamälestisel, 13.-16. sajandi asulakohal, mistõttu tuleb alal enne mistahes mullatöid läbi viia arheoloogilised eeluuringud. Samuti tuleb hoonestamisel arvestada naabruses asuva Kalamaja miljööväärtusliku hoonestusalaga;

7.5 detailplaneeringuga säilitatakse alal haljastuslikult väärtuslikuks hinnatud puud. Olemasolev likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 tingimustele. Uushaljastus rajatakse haljastusprojekti alusel;

7.6 planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka olulist pinnase- või põhjavee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele. Projekteerimistööde eel selgitatakse välja ala pinnase radoonitase ning vajadusel arvestatakse radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

7.7 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest ja sõidukite tuledest. Vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel, samuti on jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;

7.8 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

8. Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

10. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

11. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

12. Korralduse punkti 7 on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär