Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Lauri Laatsile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2010 korraldus number 1285
Redaktsiooni kehtivus: - 19.01.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.01.2011 nr 68

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. august

2010 nr

1285-k

 

 

Volituse andmine Lauri Laatsile

Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

 

 

 

Perekonnaseaduse §-de 176 ja 202, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega 1961-k „Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

         

1. Volitada Mustamäe linnaosa vanemat Lauri Laatsi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldus nr 2092-k „Volituse andmine Lauri Laatsile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lauri Laatsile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär