Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1242
Kehtetuks tunnistamine 06.09.2011
Redaktsiooni kehtivus - 06.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.09.2011 nr 1398

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 18. august 2010  nr 1242-k

 

 

Volituse andmine Viktor Vassiljevile

Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

 

 

 

Perekonnaseaduse §-de 176 ja 202, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel  ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2047-k „Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

     

1. Volitada Haabersti linnaosa vanemat Viktor Vassiljevit (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldus nr 2165-k “Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine“ .

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Viktor Vassiljevile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär