Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 22.06.2006 nr 46
 
Tvk m 16.11.2000 nr 41
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2165
Akt viitab
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2047
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 06.09.2011 nr 1398
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)
Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1242
Redaktsiooni kehtivus: - 06.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.09.2011 nr 1398

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 18. august 2010  nr 1242-k

 

 

Volituse andmine Viktor Vassiljevile

Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

 

 

 

Perekonnaseaduse §-de 176 ja 202, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel  ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2047-k „Haabersti linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

     

1. Volitada Haabersti linnaosa vanemat Viktor Vassiljevit (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldus nr 2165-k “Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine“ .

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Viktor Vassiljevile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär