Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1241
Kehtetuks tunnistamine 14.09.2011
Redaktsiooni kehtivus - 14.09.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.09.2011 nr 1435

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. august 2010  nr 1241-k

 

 

Volituse andmine Kalle Klandorfile

Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

 

 

 

Perekonnaseaduse §-de 176 ja 202, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud „Eestkoste korraldamise juhendi“ p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg-te 2 ja 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1960-k „Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

     

1. Volitada Lasnamäe linnaosa vanemat Kalle Klandorfi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldus nr 2091-k „Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine)”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kalle Klandorfile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär