Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks

Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1236

Redaktsiooni kehtivus 18.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 18. august 2010 nr 1236-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke “Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“ korraldamiseks

 

 

 

Halduskoostöö seaduse § 5, § 9, liiklusseaduse § 50¹ lg 3, kohalike maksude seaduse § 14¹ lg 2, riigihangete seaduse § 3, § 5 ja § 10 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 otsuse nr 147 „Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ lisa punkt 10.1 ja Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktide 2.1.24 ja 2.1.30 alusel

 

 

1. Tallinna Transpordiametil korraldada riigihange “Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ning viivistasu määramise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“  tähtajaga 3 aastat.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär