Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti juhataja teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.08.2010 korraldus number 1220
Redaktsiooni kehtivus:11.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. august

2010 nr

1220-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja teenistusest vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 114 lg-te 1, 2 ja 4, § 132 lg-te 1 ja 2, töölepingu seaduse § 71, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“
§ 8 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Keskkonnaameti juhataja Arvo Käärd teenistusest arvates 1. septembrist 2010 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Arvo Käärdile hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 35,33 kalendripäeva ulatuses.

3. Arvo Käärdil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja Relo Ligile ning esitada 31. augustiks 2010 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Arvo Käärdile, Relo Ligile ja Tallinna Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär