Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalteenuste nõuded
Tallinna Linnavalitsus 11.08.2010 korraldus number 1215
Redaktsiooni kehtivus: - 17.11.2014

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 17.11.2014 nr 1777

REDAKTSIOON:

Tlv k 01.02.2012 nr 173

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. august

2010 nr

1215-k

 

 

Sotsiaalteenuste nõuded

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4 ja § 9 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määrusega nr 3 "Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006-2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006-2008" ja tulenevalt vajadusest kinnitada ühtsed nõuded sotsiaalteenustele

 

 

1. Kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosade valitsuste poolt korraldatavate ja finantseeritavate sotsiaalteenuste nõuded vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2007 korraldus nr 161-k "Sotsiaalteenuste nõuete kinnitamine".

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010

korralduse nr 1215-k

LISA

 

Sotsiaalteenuste nõuded

 

 

 

1. Sotsiaalteenused puuetega inimestele. 3

1.1       Transporditeenus. 3

1.2       Taksoteenus / invabussiteenus. 4

1.3       Viipekeele tõlketeenus. 5

1.4       Isikliku abistaja teenus. 6

1.5       Nõustamisteenus. 7

1.6       Päevategevuse- ja päevahoiuteenus. 8

1.7       Ajutine ööpäevaringne hooldusteenus (intervallhoiuteenus) 9

1.8       Igapäevaelu toetamise teenus juhtumikorralduse meetodil 10

1.9       Igapäevaelu toetamine kogukonnas. 11

2. Sotsiaalteenused eakatele inimestele. 13

2.1       Üldhooldekoduteenus. 13

2.2       Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele. 14

2.3       Päevakeskuse teenus. 15

2.4       Koduteenused. 16

3. Sotsiaalteenused lastele, noortele ja lastega peredele. 17

3.1       Psühholoogiline nõustamine. 17

3.2       Sotsiaalnõustamine. 17

3.3       Perekeskne aitamistöö. 18

3.4       Tugiisikuteenus 19

3.5       Professionaalne tugiisikuteenus. 20

3.6       Igapäevaelu toetamine noortele. 20

3.7       Arendusrühm laste päevakeskuses. 21

3.8       Laste päevakeskuseteenus. 22

3.9       Puudega lapse intervallhooldus. 23

3.10     Laste varjupaigateenus. 23

3.11     Ema-lapse varjupaigateenus. 24

3.12     Sotsiaalprogramm / sotsiaalne rehabilitatsioon. 25

3.13     Asenduskoduteenus. 26

3.14     Noortekoduteenus. 27

4. Sotsiaalteenused toimetulekuraskustes isikutele. 28

4.1       Resotsialiseerimisteenus (rehabilitatsiooniteenus) 28

4.2       Vältimatu sotsiaalabi teenused. 29

4.3       Vältimatu sotsiaalabi järgne varjupaigateenus. 30

4.4       Võlanõustamise teenus. 31

4.5       Üürivõlglaste nõustamise teenus. 31


 

1            SOTSIAALTEENUSED PUUETEGA INIMESTELE

1.1          Transporditeenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste elukvaliteeti, avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks ja võimaldada juurdepääs üldistele avalikele teenustele.

Teenuse sihtgrupp

Vähemalt kolmeaastased isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja/või liitpuudega (üks puue on liikumispuue), kes kasutavad liikumisabivahendeid ja ei saa iseseisvalt (kõrvalabita) kasutada ühistransporti. Eelarveliste vahendite olemasolul osutatakse teenust ka sügava vaimupuudega isikutele.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 4;

ühistranspordiseadus;

majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrus nr 141 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine".

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus koosneb:

·  regulaarvedudena toimiv invatransport haridus- ja hoolekandeasutustesse;

·  erivedudena toimiv invatransport ravile, taastusravile, rehabilitatsiooniteenusele, abivahendikeskustesse ning hoolekandeasutusse;

·  regulaarvedudena toimiv invatransport töökohta.

Teenus sisaldab:

·  kliendi sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;

·  kliendi ja ratastooli kinnitamist turvavööga;

·  puudega lapse hooldajalt või vanemalt vastuvõtmist ja üleandmist.

Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutajaga.

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise aeg ühe isiku kohta ühe veo korral ei tohi regulaarvedude korral ületada 1h ja 15 min. Rehabilitatsiooniteenustele ja taastusravile teenindatakse isikuid kuni viis korda (edasi-tagasi) ühes kalendriaastas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemiseks esitab õigustatud isik või tema seaduslik esindaja elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalhoolekande osakonnale järgmised dokumendid:

·        avaldus;

·        rehabilitatsiooniplaan;

·        Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsuse koopia puude kohta;

·        nõustamiskomisjoni otsus (vajadusel);

·        suunamiskiri teenusele (taastusravi, rehabilitatsiooniteenuse, dialüüsi vms puhul).

Taotlejalt võib nõuda täiendavaid dokumente. Teenuse osutamist alustatakse regulaarveo korral hiljemalt kahe nädala jooksul alates taotluse esitamisest. Regulaarveo teenust osutatakse isikule tema registrijärgsel aadressil Tallinna linna piires, ilma saatjata. Erivedude korraldamine toimub sotsiaalhoolekande osakonna kaalutletud otsuse alusel.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd kliendi ja teda teenindava asutusega, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning sotsiaalhoolekande osakondade vastavate spetsialistidega. Teenuse osutaja edastab info kliendi elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

Teenuse osutaja ülesanded:

·        töötab kooskõlastatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga välja teenuse osutamise korra;

·        tegeleb klientide probleemidele lahenduste otsimisega;

·        koostab logistilised skeemid, marsruudikaardid;

·        teeb koostööd Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, linnaosade spetsialistide, kliendi ja teda teenindava asutusega;

·        teenindab kliente ainult kinnitatud tellimuse alusel;

·        esitab aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

·        kontrollib sõiduvahendite vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele;

·        vastab klientide poolt esitatud kaebustele ja ettepanekutele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt  eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet..

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust osutaval juhil on nõutav:

·        sõiduki juhtimisõigus vähemalt kolmeaastase töökogemusega;

·        puuetega inimeste transportimist käsitleva täienduskoolituse läbimine (8 tundi);

·        vastavat litsentsi omava koolitaja poolt korraldatud esmaabi 16-tunnise põhikursuse läbimine;

·        tööandja poolt kehtestatud nõuete täitmine.

 

1.2         Taksoteenus / invabussiteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste elukvaliteeti, avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks ja võimaldada juurdepääs üldistele avalikele teenustele.

 

Teenuse sihtgrupp

Vähemalt kolmeaastased isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on sügava või raske liikumis-, nägemis- ja/või liitpuudega ning kes ei saa iseseisvalt (kõrvalabita) kasutada ühistransporti.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 4;

majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004 määrus nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri“;

Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrus nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine“.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

·  Tallinna linna piires ja/või kuni 30 km kaugusele Tallinna linnapiirist ööpäevaringset transporditeenuse osutamist takso või ratastoolibussiga;

·  isiku sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;

·  ratastooli kinnitamist bussis turvavööga;

·  abistamist liikumisel esimeselt korruselt sõidukisse ja sõidukist esimesele korrusele.

Muudes tingimustes lepitakse kokku teenuse osutaja poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

Teenuse osutamise maht

Teenuse limiidid kehtestab teenuse koordineerija kooskõlastatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Teenuse taotlemine toimub teenuse koordineerija kaudu. Teenuse taotlemiseks on vajalik teenuse koordineerijale esitada:

·        avaldus;

·        puude raskusastet tõendav dokument;

·        perearsti või eriarsti teatis invatransporditeenuse vajaduse kohta ja abivahendite kasutamise kohta.

Teenuse koordineerija registreerib isiku teatise, väljastab magnetkaardi ja esitab taotluse kirjalikult teenuse osutajale. Magnetkaardi väljastamisel rakendatakse kliendi omaosalust.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutamist koordineerib organisatsioon, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd teenust kasutava isiku, taksofirmade, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·        töötab kooskõlastatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga välja teenuse osutamise korra;

·        kontrollib teenust taotleva isiku vastavust sihtgrupile kehtestatud nõuetele;

·        väljastab magnetkaarte;

·        edastab taksofirmale klientide nimekirjad;

·        tegeleb klientide probleemidele lahenduste otsimisega;

·        vajadusel kutsub kokku taksokomisjoni, kuhu kuuluvad taksoteenuse kasutajate esindajad ja linnaosa puuetega inimeste spetsialist;

·        edastab nimekirja teenuse saajatest linnaosadele;

·        jälgib rahavoogude liikumist ja teeb ettepaneku kuulimiidi kehtestamiseks;

·        esitab aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile;

·        peab arvestust taksotalongide üle;

·        teeb koostööd taksofirmade, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning linnaosade spetsialistidega;

·        viib läbi uuringud teenuse kasutajate hulgas;

·        koostab aastaülevaate teenuse osutamisest.

Bussi ettetellimine on 12 tundi, võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul. Teenuse osutamisel käsitletakse teenuse tarbijana korraga ühte puudega isikut. Sõiduvahendid peavad vastama kehtivatele tehnilistele nõuetele (kaldtee või invatõstuk, turvavööd ratastoolide ja isikute kinnitamiseks, lisakäetoed, astmed jm).

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Puudega inimese saatjale/abistajale on teenus tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust osutaval juhil on nõutav:

·        sõiduki juhtimisõigus vähemalt kolmeaastase töökogemusega;

·        puuetega inimeste transportimist käsitleva täienduskoolituse läbimine (8 tundi);

·        vastavat litsentsi omava koolitaja poolt korraldatud 16-tunnise esmaabi põhikursuse läbimine.

 

1.3         Viipekeele tõlketeenus

 

I TEENUSE SISU

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste toimetulekut tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse sihtgrupp

Täisealised puudega isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on keskmise, raske või sügava kuulmispuudega ning vajavad suhtlemisel viipekeeletõlki.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 1.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse sisuks on isiklikus asjaajamises kasutatav viipekeele tõlketeenus, töökeelteks eesti viipekeel, vene viipekeel, eesti keel ja vene keel.

Teenuse osutamise maht

Teenuse tundide maht aastas ühele kliendile sõltub linna eelarvest ja ostetava teenuse hinnast.

II TEENUSE OSUTAMINE

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni kaudu.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutamist koordineerib organisatsioon, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd isikule vajaliku teenuse osutamiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

· selgitab välja viipekeele tõlketeenuse osutajad ja teenuse hinnad;

· abistab kuulmispuudega isikut sobiva tõlgi leidmisel, vajadusel võtab vastu tellimused ja edastab need teenuse osutajale;

· peab individuaalset arvestust teenuse kasutajate üle;

· peab arvestust tellimuste ja arvete üle;

· teavitab kuulmispuuetega inimesi tõlketeenuse saamise võimalustest ja korrast;

· esitab kontrollitud arved ja aruanded Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile;

· lahendab teenuse kasutaja poolt laekunud kaebusi.

Teenust osutatakse vastavalt tõlketeenuse osutamise juhendile, mille kinnitab teenuse koordineerija ja mis määratleb kõikide osapoolte õigused ja kohustused, teenuse tellimise protseduuri ja tellimuste prioriteetsuse astmed.

Kontrolli teenuse koordineerimise üle teostab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Viipekeele tõlketeenuseks ettenähtud vahenditest tasutakse tõlgi töötasu ja teenuse koordineerimine.

III TEENUSE OSUTAJA

Nõuded personalile

Viipekeele tõlketeenust osutab kutsetunnistusega viipekeeletõlk, kes on kantud kutseregistrisse või osaoskustega tõlk kutsetunnistusega viipekeeletõlgi juhendamisel. Teenuse osutamisel on tõlgi töö aluseks kutsekvalifikatsiooni nõuded, mis on kinnitatud Sihtasutuse Kutsekoda poolt.“

(Tlv k 01.02.2012 nr 173)

 

1.4         Isikliku abistaja teenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste toimetulekut tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on raske või sügava nägemise-, liikumis- või vaimupuudega täisealised isikud või tavakoolis õppivad nägemis-, liikumis- või liitpuudega lapsed.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg1 p 6.

 

Sisu kirjeldus

Teenus sisaldab: abistamine liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel (raske kõnepuudega ja/või vaimupuudega isiku puhul), hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel ja lugemisel ning abistamine tööpaiga korrastamisel.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse täisealisele isikule vastavalt vajadusele aastaringselt ja tavakoolis õppivale lapsele õppeperioodil koolis ja kodus.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni ja teenuse taotlemine toimub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga sõlmitud lepingu alusel teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni kaudu. Isik või isiku seaduslik esindaja esitab teenust koordineerijale avalduse teenuse saamiseks ja täidab kliendikaardi, kus on kirjeldatud abi saamise põhjendatud vajadus ja erinäidustused. Teenuse vajaduse hindamine toimub teenuse koordineerija poolt. Teenuse osutamise otsustab teenuse koordineerija kooskõlastatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja, koordinaatori ja isiku/isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping, kus määratletakse tööülesanded ja tööaeg konkreetse isikuga.

Nõuded töökorraldusele ja koostööle

Teenuse osutamist koordineerib organisatsioon, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd teenust kasutava isiku ja tema seadusliku esindajaga, vajadusel kooli pedagoogilise personali, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·        võtab vastu teenust vajava isiku taotluse, hindab ja vaatab läbi teenuse vajaduse, peab vastavat arvestust;

·        informeerib isikut teenuse saamise kriteeriumitest ja põhimõtetest ja talle eraldatud tundide mahust;

·        registreerib teenust saava isiku tema elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas;

·        abistab isikut talle sobiva teenuse osutaja leidmisel;

·        nõustab teenuse osutajaid;

·        valmistab ette ja sõlmib lepingud isikliku abistajaga;

·        korraldab isiklikele abistajatele koolitust, nõustamist ja supervisiooni;

·        esitab koondaruanded Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse isiku erivajadustest ja tööjuhistest. Teenust osutatakse kohas, kus isik teenust vajab. 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

 

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik. Kliendi omaosaluse ja koordineerimise kulud määratakse kindlaks lepingu sõlmimisel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja teenuse osutaja vahel.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Isiklik abistaja ei tohi olla raske või sügava puudega inimene ega teenust saava isiku pereliige. Lapse või vaimupuudega isiku siklikule abistajale annab juhiseid kliendi vanem/eestkostja/hooldaja/. Isiklik abistaja omab soovitatavalt sotsiaalhooldaja kvalifikatsiooni.

 

1.5         Nõustamisteenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste toimetulekut tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes vajavad puudest tulenevalt nõustamisteenust. Teenuse sihtgrupiks on vajadusel ka nende isikute sotsiaalse võrgustiku liikmed.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 11, § 26 lg 1 p 1.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Nõustamisteenused liigiti: sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, puude spetsiifikast tulenev nõustamine (sh tööalane nõustamine). Teenus sisaldab:

·   nõustamist puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;

·   nõustamist tööhõivealastes küsimustes;

·   nõustamist toetusrühmades.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annavad informatsiooni ja teenuse vajaduse hindamine ning teenusele suunamine toimub isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna või teenuse osutaja kaudu. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutaja teeb koostööd haridus- ja tervishoiutöötajate, isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.

Teenuse osutamiseks moodustatakse grupid sarnaste vajadustega inimestest. Vajadusel pakutakse individuaalnõustamist. Nõustamine toimub tavakeskkonnas, vajadusel eraldi ruumis.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Sotsiaalnõustamine: sotsiaaltöö alane kõrgharidus ja vähemalt üheaastane erialane töökogemus, eesti ja vene keele oskus teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

Psühholoogiline nõustamine: psühholoogiaalane akadeemiline kõrgharidus, vähemalt kaheaastane töökogemus, eesti ja vene keele oskus teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

Puude spetsiifikast tulenev nõustamine: nõustajateks on vastava eriala spetsialistid.

 

1.6         Päevategevuse- ja päevahoiuteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada psüühiliste erivajadustega inimesele parim võimalik toimetulek tavapärasele sarnases keskkonnas, aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust ja parandada või säilitada tema tegevusvõimet, leevendada toimetulekuraskusi ning vältida tõrjutust.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on raske või sügava vaimu- ja/või liitpuudega vähemalt 18-aastased kodus elavad isikud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2, § 18 lg 1 p 1, § 26.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·  päevast hooldust ja järelevalvet;

·  isiku juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;

·  aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;

·  rehabilitatsiooniplaanis soovitatud tegevuste läbiviimist;

·  isiku sotsiaalse võrgustiku tugevdamist;

·  perekonnaliikmete nõustamist isiku hooldamisega seotud ja teistes igapäevaelu korraldamise küsimustes.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule kuni teenuse vajaduse lõppemiseni, kuid mitte kauem kui rehabilitatsiooniplaanis määratletud tähtaeg.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta informatsiooni andmine toimub isiku elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas, rehabilitatsiooniasutustes ja/või teenust osutavas asutuses. Teenusele suunamise aluseks on isiklik rehabilitatsiooniplaan. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku/isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd teenust kasutava isiku ja tema seadusliku esindajaga ning teiste hoolekandeasutuste ja isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutaja:

·        koostab suunamisotsuse ja isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel koos isiku seadusliku esindajaga isikule tegevuskava;

·        viib läbi tegevuskavas planeeritud tegevused;

·        korraldab vähemalt üks kord aastas koos isiku seadusliku esindajaga isiku tegevusvõime dünaamikat käsitlevaid arenguvestlusi;

·        edastab info kliendile teenuse osutamise kohta kliendi elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Töötajate arv sõltub isiku puude raskusastmest ning kõrvalabi ja juhendamise vajadusest.

 

 

1.7         Ajutine ööpäevaringne hooldusteenus (intervallhoiuteenus)

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Toetada perekonna toimetulekut parima võimaliku elukvaliteedi tagamisel andes vanemale/hooldajale/eestkostjale võimaluse ajutiseks (perioodiliseks) puhkuseks.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn, kes on vähemalt 18-aastased kodus pere/lähedastega/hooldajaga koos elavad raske või sügava vaimu- ja/või liitpuudega.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 18 lg 1 p 2 ja lg 3 ja § 26 lg 2.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Intervallhoiuteenus on ööpäevaringne hooldusteenus hoolekandeasutuses, mis sisaldab:

·     inimese juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;

·     aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;

·     järelevalve tagamist ööpäevaringselt;

·     hooldusplaanis ettenähtud hooldusprotseduuride teostamist;

 • arsti poolt määratud ja vanema/hooldaja/eestkostja poolt esitatud ning allkirjaliselt kinnitatud raviskeemi täitmise tagamist.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse ööpäevaringselt ajaliselt piiratud perioodiga, maksimaalselt kuni kolm nädalat kliendi kohta aastas, neist suvekuudel kuni kaks nädalat.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni teenuse osutaja ja/või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Klient ja/või kliendi seaduslik esindaja pöördub teenuse osutaja poole omal algatusel või sotsiaalhoolekande osakonna suunamisel ja esitab järgmised dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • rehabilitatsiooniplaan;
 • perearsti hinnang isiku tervislikule seisundile.

Teenuse osutamise otsustab teenuse osutaja, teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd teenust kasutava isikuga ja tema seadusliku esindajaga ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutaja:

·        viib läbi intervjuu kliendi esindajaga kliendi tegevusvõime hindamiseks;

·        viib läbi tegevusi vastavalt rehabilitatsiooniplaanile;

·        edastab info kliendile teenuse osutamise kohta kliendi elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Personali kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt. Töötajate arv sõltub isiku puude raskusastmest ning kõrvalabi ja juhendamise vajadusest.

 

1.8         Igapäevaelu toetamise teenus juhtumikorralduse meetodil

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada inimesele parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse sihtgrupp

Psüühilise erivajadusega täisealised isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kellele on määratud töövõime kaotus vähemalt 10%.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 9 lg 2 ja 11 35 , § 26;

psühhiaatrilise abi seadus § 9;

Teenuse sisu kirjeldus

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil ning teenus sisaldab:

·   isiku soovide ja toetusvajaduse kaardistamine, tegevuskava koostamine, selle täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;

·   isiku tugivõrgustiku nõustamine isiku toimetuleku toetamise osas ja teenuste koordineerimine;

·   isiku informeerimine ja seostamine avalike, toetavate ja/või eriteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;

·   isiku nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, arendamisel ja hoidmisel; aja struktureerimisel, vaba aja sisustamise planeerimisel;

·   isiku informeerimine tema õigustest ja kohustustest;

·   koostöö tervishoiusüsteemiga isiku tervisliku seisundi toetamiseks (ravimite võtmise meeldetuletamine, ühiselt raviarsti külastamine, toetamine püsi- ja haiguse ägenemist hoiatavate sümptomite kontrollimisel ja juhtimisel);

·   juhtumi käsitlemise käigus toimuvad kodukülastused, vajadusel haigla, ametiasutuste, töökoha jmt külastamine.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule talle suunamiskirjas määratletud tähtajani või teenuse vajaduse lõppemiseni (kliendi iseseisva toimetuleku taastumine või hoolekandeasutusse paigutamine vmt). Iga isikuga ja/või tema tugivõrgustiku liikmega tööks on arvestuslik koormus keskmiselt kaks-kolm tundi nädalas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse saamiseks on vajalik eriarsti (psühhiaatri) või rehabilitatsiooniteenuse osutaja suunamiskiri. Teenuse sisuks oleva töösuuna ja selle osutamise kestuse määrab teenusele suunaja oma suunamiskirjas. Teenuse vajaduse lõplik hindamine toimub teenuse osutaja poolt teenust vajava isiku olukorra kaardistamise põhjal. Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale kirjaliku taotluse ning isikut tõendava dokumendi ja töövõimekaotuse dokumendi koopia. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Iga isiku kohta peetakse klienditoimikut, mis sisaldab: rehabilitatsiooni- ja/või igapäevaelu toetamise plaani, selle täitmise regulaarset arvestust, erakorraliste juhtumite kirjeldusi ning isiku kaebusi osutatava teenuse osas ja nende lahendamist. Teenust osutatakse vähemalt kolmest tegevusjuhendajast koosneva meeskonna poolt. Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

Teenuse osutamisel on vajalikud eraldi ruumid meeskonnatöö ja kliendivestluste läbiviimiseks. Ruumides peab olema sooja joogi valmistamise võimalus.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse osutamise tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riiklikule tellimusele. Teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest. 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Nõutav juhtumikorralduse alase koolituse ja riskihindamise- ja juhtimise alase koolituse läbimine. Nõutav vähemalt üks töötaja kümne kliendi kohta.

 

1.9         Igapäevaelu toetamine kogukonnas

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Säilitada isiku parim võimalik toimetulek tavapärases keskkonnas iseseisvalt ja/või koos lähedastega elamisel ning ennetada edasiste toimetulekuraskuste tekkimist ja/või süvenemist.

Teenuse sihtgrupp

Teenuse sihtgrupp on:

·        raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täiskasvanud isikud;

·        isikud, kes vajavad madala intensiivsusega individuaalset tuge, et säilitada igapäevaeluga toimetulek ning ennetada igapäevaelus toimetulekuraskuste tekkimist.

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

·        vanaduspensioni ikka jõudnud isikud, kellel on dementsuse diagnoos;

·        isikud, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena;

·        isikud, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, -düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena;

·        isikule osutatakse samal ajal kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust;

·        isikud, kellel on nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/ või nakkavas faasis.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 9.

 

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil ning teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

·     isiku soovide ja toetusvajaduse kaardistamine, tegevuskava koostamine; selle täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;

·     isiku tugivõrgustiku nõustamine isiku toimetuleku toetamise osas ja isiku teenuste koordineerimine (lähedased, raviarst, sotsiaaltöötaja, teised teenuste osutajad, tööandja jt);

·     isiku informeerimine ja seostamine avalike ja/või eriteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;

·     isiku nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, arendamisel ja hoidmisel;

·     isiku nõustamine ja juhendamine isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;

·     isiku nõustamine ja juhendamine aja struktureerimisel, vaba aja sisustamise planeerimisel;

·     isiku informeerimine tema õigustest;

·     koostöö meditsiinisüsteemiga isiku tervisliku seisundi toetamiseks (ravimite võtmise meeldetuletamine, ühiselt raviarsti külastamine, toetamine püsi -ja haiguse ägenemist hoiatavate sümptomite kontrollimisel ja juhtimisel);

·     juhtumi käsitlemise käigus toimuvad kodukülastused, vajadusel haigla, ametiasutuste, töökoha jmt külastamine.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule vastavalt:

·        teenuse osutaja ja isiku poolt koostatud tegevusplaanile;

·        psühhiaatri poolt väljastatud hinnangus määratletud tähtajani või teenuse vajaduse lõppemise korral (nt kliendi iseseisva toimetuleku taastumine või hoolekandeasutusse paigutamine vmt) varasema tähtajani.

Teenus lõpetatakse, kui:

·        isik ei soovi enam teenust saada, ehk ta ei soovi teenust saada hinnangus märgitud tähtaja lõpuni ning ta on väljendanud sellekohast soovi avalduses teenuse lõpetamise kohta;

·         isik ei ole teenust kasutanud kaks kuud järjest;

·        langeb ära teenuse osutamise vajadus.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse saamiseks on vajalik eriarsti (psühhiaatri) hinnang. Teenuse sisuks oleva töösuuna ja selle osutamise kestuse määrab teenusele suunaja ehk psühhiaater oma hinnangus. Teenuse vajaduse lõplik hindamine toimub teenuse osutaja poolt teenust vajava isiku olukorra kaardistamise põhjal.

Teenus peab olema kättesaadav hiljemalt suunamisele järgneval tööpäeval.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama teenuse osutajale kirjaliku taotluse ning isikut tõendavast dokumendist ärakirja. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping. Isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Tegevusjuhendaja töö sisaldab klienditööd ja meeskonnatööd. Iga isiku kohta peetakse klienditoimikut, mis sisaldab:

·        ärakiri psühhiaatri hinnangust teenusele suunamiseks;

·        isiku kirjalik avaldus teenuse saamiseks;

·        ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

·        ärakiri rehabilitatsiooniplaanist selle olemasolul;

·        isiku tegevusplaan;

·        klienditöö mahu arvestus ja/või individuaalse klienditöö märkmed;

·        muu isikut puudutav dokumentatsioon (nt kohtumäärus, väljavõtted isiku kohta meeskonnatöö protokollidest, vahehinnangud, töölehed jne);

·        isiku avaldus teenuse lõpetamiseks üksuse juhile või toimikus fikseeritud meeskonna otsus.

Teenust osutatakse vähemalt kolmest tegevusjuhendajast koosneva meeskonna poolt. Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

Teenuse osutamisel on vajalikud eraldi ruumid meeskonnatöö ja kliendivestluste läbiviimiseks. Ruumides peab olema sooja joogi valmistamise võimalus.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest.

Teenuse osutamise tegevuskulud kaetakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt vastavalt linna tellimusele.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Linna ametiasutuse hallatava asutuse personal peab vastama vähemalt nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõuetele või vastama tegevusjuhendajale kehtestatud riiklikele hariduslikele nõuetele.

2           SOTSIAALTEENUSED EAKATELE INIMESTELE

 

2.1         Üldhooldekoduteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Kindlustada ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses eakatele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinn ning kes vajavad east ja/ või tervislikust seisundist tulenevalt abi, sealhulgas eakad ja/või puuetega isikud, kellel:

 • puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 • on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja seadusjärgsete ülalpidajate võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Teenusele paigutamise näidustused:

 • ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi vajadus ja/või igapäevase põetuse vajadus;
 • toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16, § 18 lg 1 p 6 ja § 27 lg 1 p 4;

Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1999 määrus nr 55 “Üldhooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvelevõtmise, hooldekodusse paigutamise ja sealt väljaarvamise kord Tallinnas“.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·  hooldusplaanis ettenähtud hooldusprotseduuride teostamist;

·  inimese juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;

·  aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;

·   ohutuse kindlustamist inimesele endale ja teistele ööpäevaringselt.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Isik esitab elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse teenuse saamiseks. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku /isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti suunamiskiri.

Nõuded töökorraldusele, koostööle 

Teenuse osutaja teeb koostööd isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, isiku omastega, sotsiaalse võrgustikuga. Teenuse osutaja koostab isiku hooldusplaani.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti väljastatud garantiikirja alusel teine juriidiline isik.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Personali kõrvalabi peab olema kättesaadav ööpäevaringselt. Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest. Iga 10 isiku kohta peab olema vähemalt üks hoolekandetöötaja päeval ja iga 35 isiku kohta üks hoolekandetöötaja öösel.

 

2.2         Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Toetada eaka toimetulekut läbi hoolduse, järelevalve ja toimetulekut toetava tegevuse pakkumise, et lükata edasi asutuses hoolduse vajadust ning võimaldada eaka lähedastel tööl käimist.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinn ja kes vajavad teenust tervislikust seisundist tulenevalt (mäluhäirega liikumisvõimelised või vähese kõrvalabiga liikuvad inimesed). Vastunäidustused:

 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;
 • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16, § 18 lg 1 p 1 ja § 27.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·  kliendi hooldamist;

·  toitlustamist;

·  mälutreeninguid;

·  tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine, jalutamine, jms);

·  huvitegevusi (muusika-, kunsti, käsitöö- jms ring);

·  võimalusi puhkuseks (uinak);

·  võimalusi suhtlemiseks.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse 11 tunni jooksul ööpäevas viis päeva nädalas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni. Teenust osutatakse 11 kuud aastas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse vajaduse hindab perearst või psühhiaater, kes väljastab vastava saatekirja. Teenuse kohta annab informatsiooni ja teenusele suunab isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku /isiku seadusliku esindaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Päevased tegevused planeeritakse isikule individuaalselt, lähtudes hinnangust isiku füüsilisele ja vaimsele seisundile ning isiku ja lähedaste soovidest. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, isiku lähedastega, sotsiaalse võrgustikuga.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

Teenuse osutaja võib võtta kliendilt omaosalustasu. Toitlustamise ja hooldusvahendite (mähkmed, ravimid jne) eest tasub klient.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Personali kõrvalabi peab olema kättesaadav. Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid viie isiku kohta peab olema vähemalt üks töötaja.

 

2.3         Päevakeskuse teenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada eakatele isikutele sotsiaalset integratsiooni ja suhtlemist, vaba aja sisustamist ning igapäevaeluga toimetuleku toetamist. 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinn.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2, 18 lg 1p 1.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·  kvalifitseeritud personali poolt juhitav päevane tegevus isikutele, kelle toimetulekuvõime on vähenenud ja kes vajavad spetsiifilist juhendamist, toetamist ja abi;

·  ruumide kasutamise võimaldamine sihtgrupi eneseabiliseks ja vabatahtlikuks tegevuseks.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse kaheksa tundi ööpäevas viiel päeval nädalas kuni teenuse vajaduse lõppemiseni. Päevakeskus peab olema avatud vähemalt 11 kuud aastas.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta annab informatsiooni isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond ja/või teenuse osutaja.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd sotsiaalhoolekande osakonna, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega. Abi vajavatest isikutest tuleb koheselt teavitada nende elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda. Erinevate vanuse- ja probleemgruppidega tegeletakse eraldi (eraldi ruumid või külastusajad).

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Päevakeskuses, mida külastab üle 100 isiku päevas, peavad olema vähemalt järgmised hoolekandealased ametikohad: huvijuht; sotsiaaltöötaja; sotsiaalhooldaja.

 

2.4         Koduteenused

 

 I TEENUSE SISU

 

 

Teenuse eesmärk

Aidata kaasa inimese iseseisvale toimetulekule harjumuspärases keskkonnas.

 

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes vajavad abi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel:

·  kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

·  kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

·  kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;

·  kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 13;

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määrus nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

 

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·    koduabiteenus - abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;

·    isikuabiteenus - abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.

 

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise miinimummaht isikule on üks tund nädalas, sh isiku juurde liikumise aeg. Teenuse osutamise maksimummaht isikule on 20 tundi nädalas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuste saamiseks esitab teenuse taotleja ja/või tema seaduslik esindaja elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku taotluse. Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja teeb otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta kümne tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutatakse vastavalt hooldusplaanile. Hooldusplaani koostab hooldusjuht. Hoolduspersonal peab täitma hooldusprotseduuride sooritamisele kehtestatud asutusesiseseid nõudeid. Teenuse osutaja teeb koostööd teenust saava isikuga ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenust osutatakse isiku elukohas. Teenuse osutamise koordineerimiseks ja töödokumentide hoidmiseks peab olema eraldi ruum. Eluaseme korrastamisel ja kütmisel võetakse aluseks kehtestatud normpind suurusega 51 ruutmeetrit. Teenuse osutajal peavad olema isikukaitsevahendid, kandekott ja dokumendimapp.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond või linna ametiasutuse hallatav asutus, mille tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine. Teenuse osutamiseks ja finantseerimiseks sõlmitakse teenuse osutaja ja kliendi vahel leping. Teenuse hinna kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

20 hooldustöötaja kohta peab olema vähemalt üks hooldusjuht. Hooldustöötaja omab soovitatavalt sotsiaalhooldaja kvalifikatsiooni.

 

3           SOTSIAALTEENUSED LASTELE, NOORTELE JA LASTEGA PEREDELE

 

3.1         Psühholoogiline nõustamine

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Aidata kaasa pere-, suhte-, kasvatus-, ja kooliprobleemide lahendamisele.

 

Teenuse sihtgrupp 

Lapsed ja nende lähedased.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 2.

Teenuse sisu kirjeldus 

Teenust osutatakse individuaal- ja grupinõustamisena.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Laps või perekond pöördub teenuse saamiseks teenuse osutaja poole omal initsiatiivil või elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Abivajaduse ilmnemisel teatatakse sellest koheselt lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajale.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Nõustaja peab omama psühholoogi või pereterapeudi kvalifikatsiooni (psühholoogi diplom või pereterapeudi tunnistus kas tähtajatu või kehtiv viis aastat) ning valdama nii eesti kui ka vene keelt teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

 

3.2         Sotsiaalnõustamine

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Aidata kaasa perekonna toimetulekuvõime suurendamisele ja sotsiaalprobleemide lahendamisele.

Teenuse sihtgrupp 

Lapsed, nende pereliikmed ja teised lapse jaoks olulised isikud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 11.

Teenuse sisu kirjeldus 

Teenus sisaldab probleemide väljaselgitamist ja sõnastamist, teabe andmist sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise ning probleemide lahendamise võimalustest ja toimetulekuvõime parandamiseks vajalike sotsiaaltoetuste ning -teenuste vahendamist.

Teenuse osutamise maht 

Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Laps või perekond pöördub teenuse saamiseks oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Nõustamise tulemus fikseeritakse kirjalikult. Pikaajalist nõustamist vajava juhtumi puhul avatakse klienditoimik. Juhtumi lahendamisel tehakse koostööd haridus- ja tervishoiutöötajate, politsei jt lapse tugivõrgustikku kuuluvate isikutega.

Vajalik on ruum nõustamiseks, mis võimaldab isikuga omaette suhtlemist.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Nõutav on sotsiaaltööalane kõrgharidus.

 

 

3.3         Perekeskne aitamistöö

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Aidata kaasa psühhosotsiaalse toimetulekuvõime paranemisele, vanemlike oskuste arendamisele, vaidlevate osapoolte vaheliste kokkulepete saavutamisele, katkenud suhete taastamisele ning alalhoidmisele.

 

Teenuse sihtgrupp 

Toimetulekuraskustes pered, ellusuunatud noored, konfliktsituatsioonides pered.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1, 2 ja 3.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

·   nõustamist - probleemi sõnastamine, pere ressursside leidmine, lahendustele suunamine, sotsiaalse võrgustiku kujundamine, enesekindluse tõstmine ja sotsiaalsete oskuste parandamine;

·   praktilist pereabi (laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine) - abistamine ja nõustamine hügieeni-, toitlustamise-, eelarve-, majapidamisküsimustes, remonditöödel, laste hoidmisel ja muude praktiliste probleemide lahendamisel.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse vähemalt üks kord nädalas kaks tundi korraga. Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni. 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenusele suunatakse lapse või ellusuunatu elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poolt. Juhtumi käsitlemise alustamine, lõpetamine ja järelevalve toimub sotsiaalhoolekande osakonnas.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenust osutab tööpaar - sotsiaaltöötaja ja peretöötaja. Juhtumi käsitlemise käigus toimuvad kodukülastused, vajadusel ka ametiasutuste, koolide, lasteasutuste külastused, võrgustikukohtumised. Koostööd puudutav informatsioon kajastub kliendipäevikus ja juhtumitöö kokkuvõttes. Kord kuus esitatakse kokkuvõte juhtumitööst lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Vajalik ruum meeskonnatöö läbiviimiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Sotsiaaltöötaja (kõrgharidusega), peretöötaja. Nõutav on eesti ja  vene keele oskus teenuse osutamiseks vajalikul tasemel.

 

3.4         Tugiisikuteenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Aidata kaasa lapse pingete maandamisele ja hingelise tasakaalu saavutamisele läbi lapse kasvukeskkonna ja käitumise realistliku hindamise ning moraalse toetuse ja isikliku eeskuju andmise.

Teenuse sihtgrupp

 

Suhtlemisraskustega ja psühholoogiliste probleemidega lapsed ja noored vanuses 7-17 eluaastat.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 3.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Laps saab vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku. Tugiisiku, lapse ja lapsevanemate, eestkostja või hooldaja vahel sõlmitakse koostöö kokkulepe. Tugiisik pakub lapsele arendavat tegevust, vestleb ja arutleb lapsega, aitab lahendada probleemsituatsioone, vajadusel suhtleb lapsele oluliste isikutega ja lastekaitsetöötajaga. Tugiisikuid koolitab, nõustab, suunab ja kontrollib nõustaja.

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse lapsele vähemalt üks kord nädalas kolm tundi korraga. Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Teenusele suunab lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja. Teenuse osutamise lõpetamine otsustatakse ühiselt - laps, perekond, teenuse osutaja, lastekaitsetöötaja.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutaja peab iga juhtumi kohta juhtumitoimikut. Kord kuus esitatakse kokkuvõte juhtumitööst lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Kui on vajalik lastekaitsetöötaja sekkumine, tuleb sellest informeerida lastekaitsetöötajat esimesel võimalusel.

Vajalik on nõustamisruum tugiisikute nõustamiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele ja peredele tasuta. Tugiisik töötab vabatahtlikkuse alusel. Arendavaks tegevuseks tehtud kulutused katab teenuse osutaja.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Nõustaja on kõrgharidusega psühholoog, sotsiaaltöötaja või pedagoog.  Vabatahtlikud on läbinud teenuse osutaja poolt läbiviidud koolituse ja osalevad igakuisel supervisioonil, mis tagab kontrollitavuse tugiisikute ja laste tegevuse üle. 

3.5         Professionaalne tugiisikuteenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk 

Aidata kaasa perekonna toimetulekuvõime tõstmisele.

 

Teenuse sihtgrupp 

Asenduskodust ellusuunatud või toimetulekuraskustes perede noored vanuses 18-26 eluaastat, kellele ei ole koostatud rehabilitatsiooniplaani ning toimetulekuraskustes pered.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 3, § 25 lg 7.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab nõustamist, praktilist toetamist ja kontrolli, mis on suunatud isiku iseseisvuse ja toimetuleku saavutamiseks. Teenuse osutamisel lähtutakse järgmistest alaeesmärkidest: majanduslik toimetulek, kodumajanduslik toimetulek, isiklik toimetulek, asjaajamised ameti- ja teenindusasutustes, muu toetamist ja nõustamist vajav valdkond.

Teenuse osutamise maht 

Iga juhtumiga töötatakse kuni viis töötundi nädalas. Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Teenusele suunab lapse, noore või pere elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.

Nõuded töökorraldusele, koostööle 

Igale juhtumile lähenetakse individuaalselt, selgitatakse välja enim lahendamist ja tähelepanu vajavad probleemid, koostatakse tööplaan. Tööplaan vaadatakse läbi ja viseeritakse osapoolte poolt kord kuus. Kogu dokumentatsioon kogutakse klienditoimikusse. Kord kuus toimub ümarlaud, millest võtavad osa teenusele suunaja, teenuse saaja(d) ning teenuse osutaja.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele, noortele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Nõuded tugiisikule: sotsiaaltöö- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

 

3.6         Igapäevaelu toetamine noortele

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk 

Aidata kaasa igapäevaelu toimetulekuvõime tõstmisele.

 

Teenuse sihtgrupp

 

Asenduskodust ellusuunatud või toimetulekuraskustes noored vanuses 18-26 eluaastat, kellele ei ole koostatud rehabilitatsiooniplaani.  

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 1 ja p 2 ,§ 25 lg 7.

 

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamist, sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomist ja arendamist, isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamist, aja struktureerimist ja vaba aja sisustamist, tööoskuste arendamist ja tööharjumuse kujundamist.

Teenuse osutamise maht 

Minimaalne teenuse osutamise maht noore kohta on kaks korda nädalas kaks tundi korraga. Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Teenusele suunab noore elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.

Nõuded töökorraldusele, koostööle 

Igale juhtumile lähenetakse individuaalselt arvestades noore eripära. Selgitatakse välja enim lahendamist ja tähelepanu vajavad probleemid, koostatakse tööplaan. Tööplaan vaadatakse läbi ja viseeritakse teenusele suunaja poolt kord kuus. Töö toimub kuue- kuni kaheksaliikmelistes gruppides, kuhu koondatakse sarnaste probleemidega noored. Info noore kohta kajastub kliendipäevikus. Kord kuus toimub ümarlaud, millest võtavad osa teenusele suunaja, teenuse saaja ning teenuse osutaja.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on noorele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Noorega töötaval spetsialistil on nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

3.7         Arendusrühm laste päevakeskuses

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk 

Toetada lapsi ja vanemaid laste käitumisraskuste ületamisel, toimetulekuoskuste omandamisel ja kooliprobleemide lahendamisel.

Teenuse sihtgrupp 

Toimetulekuraskustes perede lapsed, kes on järelevalveta, puuduliku hooldusega või käitumis- ja suhtlemisprobleemidega ning lapsed, kelle vanemad on väheste vanemlike oskustega.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 2;

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab õpiabi korraldamist, lastele suhtlemisoskuste õpetamist, sotsiaalsete oskuste arendamist, vaba aja arendava tegevusega sisustamist, lastevanemate nõustamist.

Teenuse osutamise maht 

Ühes rühmas osaleb korraga mitte vähem kui kümme ja mitte rohkem kui 12 last. Minimaalne teenuse osutamise maht lapse kohta on kolm korda nädalas kaks tundi korraga.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Lapse suunab teenusele lapse elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutaja koostab koostöös lapse, lapsevanema või hooldaja ja lastekaitsetöötajaga lapse individuaalse tööplaani, mis vaadatakse läbi ja viseeritakse kõigi osapoolte poolt vähemalt kord kuus. Teenuse osutaja fikseerib teenuse kasutamise külastuspäevikus, kuhu märgitakse teenusel viibinud lapsed, kuupäevad, saabumise ja lahkumise kellaajad, laste allkirjad. Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama laste hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Lapsega töötaval spetsialistil on nõutav sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus.

 

3.8         Laste päevakeskuseteenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Aidata kaasa perekonna toimetulekuraskuste ennetamisele, perekonna sotsiaalsete probleemide lahendamisele, võimaldada lapsele aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust, leevendada lapse tõrjutust, pakkuda lapsele päevast rakendust.

Teenuse sihtgrupp 

Toimetulekuraskustes perede lapsed, kes on järelevalveta, puuduliku hooldusega või käitumis- ja suhtlemisprobleemidega ning lapsed, kelle vanemad on väheste vanemlike oskustega.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 16 lg 2 ja § 24 lg 1 p 1;

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab nõustamist sotsiaal-, kasvatus- ja kooliküsimustes; info- ja teabepäevi lapsevanematele; tugigruppe lastele, noortele ja  lastevanematele; huvi- ja rakendustegevust lastele

Teenuse osutamise maht 

Laste päevakeskus on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel võib korraldada ühisüritusi ja laagreid. 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Laps tuleb päevakeskusesse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel. Kui laps tuleb päevakeskusesse omal initsiatiivil, informeeritakse sellest lastekaitsetöötajat. Kui laps otsustab päevakeskuses mitte käia, informeerib teenuse osutaja sellest lapsevanemat või hooldajat ja lastekaitsetöötajat esimesel võimalusel.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutaja fikseerib teenuse kasutamise külastuspäevikus ning koostab lapsele klienditoimiku, milles fikseeritakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, kokkulepped, püstitatud eemärgid, tegevused jms. Teenuse osutaja teeb koostööd lapse tugivõrgustikuga. Kord kuus esitab teenuse osutaja kokkuvõtte juhtumitööst lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Vähemalt iga kuue kuu järel hindab teenuse osutaja koos elukohajärgse lastekaitstöötajaga lapse teenusevajadust. Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama laste hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on lastele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Miinimumkoosseis päevakeskuses, mida külastab päevas kuni 30 last on: kaks sotsiaaltöötajat (või üks sotsiaaltöötaja ja üks psühholoog) ja üks pedagoog. Personalil on nõutav erialane kõrgharidus, eesti- ja vene keele oskus ning eelnev lastega töötamise kogemus. Päevakeskuse tegevuses võivad osaleda vabatahtlikud.

 

3.9         Puudega lapse intervallhooldus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Toetada lapsevanema, eestkostja või lapse lepinguline hooldaja toimetulekut ja töötamist ning puudega lapse kasvatamist ja arendamist.

Teenuse sihtgrupp

Keskmise, raske ja sügava puudega vähemalt kolmeaastased lapsed.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1 ja 2;

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel tagatakse lapsele tema eale ja seisundile vastav hooldamine, toitlustamine.

Teenuse osutamise maht

Lapsel on õigus saada teenust vastavalt vajadusele ja teenuse osutaja võimalustele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 30 kalendripäeva aasta jooksul. Erandjuhud lepitakse kokku lapsevanema, eestkostja või hooldajaga ning lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja teenuse osutaja ja vahel.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Teenuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale avalduse ning sõlmib teenuse kasutamise lepingu lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ja teenuse osutajaga. Teenust võib kasutada osade kaupa. Teenuse igakordse kasutamise lepib lapsevanem, eestkostja või hooldaja teenuse osutajaga kokku üldjuhul kaks nädalat enne teenuse kasutamisele asumist.

Nõuded töökorralduselekoostööle

Teenuse osutaja teeb koostööd lapsevanema, eestkostja ja hooldajaga ning lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajaga. Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama laste hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet või teenuse osutaja, kui teenust osutatakse lepingu alusel.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Lastega töötaval personalil nõutav kõrg- või keskeriharidus pedagoogikas, psühholoogias või sotsiaaltöös või lapsehoidja kutsetunnistus ja tegevusluba.

 

3.10     Laste varjupaigateenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Võimaldada lapsele tema eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsiooni korraldamine ning tema õiguste ja huvide kaitse.

Teenuse sihtgrupp 

Lapsed, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta või muul moel ohtu sattunud. Varjupaik on kohustatud vastu võtma kõik abivajavad lapsed sõltumata nende elukohast.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1, § 36 ja § 37;

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

·  võrgustikutööd lapse seaduslike esindajate, lastekaitsetöötaja, kooli ja teiste lapsele oluliste isikute ning asutustega;

·  lastele õppimiseks vajalike tingimuste loomist ja abi õppetöös;

·  laste vaba aja tegevuste organiseerimist, laste võimete ja sotsiaalsete oskuste arendamist;

·  laste ja vanemate nõustamist.

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse ööpäevaringselt. Laps võib olla varjupaigas aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, kuid üldjuhul mitte üle kahe kuu. Erandi võib teha lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna taotluse alusel.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Laps võib varjupaika tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust, kasuvanema juurest või kasvatusasutusest talle oluliste probleemide tõttu. Lapse võib varjupaika tuua lastekaitsetöötaja või muu täiskasvanud isik.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Varjupaik teeb koostööd lapse seadusliku esindaja ja lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajaga. Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Varjupaigas viibiva lapse kohta olevad andmed on konfidentsiaalsed. Koostöös lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga rakendab varjupaik abinõusid laste elu edaspidiseks korraldamiseks. Lapse varjupaika saabumisel:

·  selgitatakse välja lapse andmed (nimi, vanus, aadress, vanemate, kasuvanemate andmed);

·  koostatakse olukorra kirjeldus;

·  esimesel võimalusel informeeritakse varjupaika tulnud või toodud lapsest tema elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda.

Teenuse osutamine lõpetatakse kui lapse elukohajärgne sotsiaalhoolekandeosakond on korraldanud tema edasise hoolduse (oma kodu, kasupere, asenduskodu). Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama laste hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Teenus on lastele ja peredele tasuta. Teenuse hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Varjupaigas on vähemalt üks kasvataja kaheksa lapse kohta. Kasvatajal on nõutav sotsiaaltöö, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus. Väikelaste varjupaigas on täiendavalt üks hooldustöötaja kaheksa lapse kohta.

 

3.11     Ema-lapse varjupaigateenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Tagada ohtu sattunud lastega emadele ja perevägivalda kannatanud naistele turvaline keskkond, kus on loodud tingimused laste hoolduseks ja kasvatamiseks.

Teenuse sihtgrupp

Perevägivalla ohvrid ja muul moel ohtu sattunud naised ning emad lastega.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1 p 1.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab võrgustikutööd perekonna abistamiseks; nõustamist ja abi  sotsiaalse võrgustiku taastamisel. 

Teenuse osutamise maht

Varjupaik osutab teenust ööpäevaringselt. Isik võib olla varjupaigas aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, kuid üldjuhul mitte üle kolme kuu. Teenuse osutaja suunab isiku varjupaigast välja, kui ta ei täida varjupaiga kodukorda.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Teenust vajavad isikud pöörduvad varjupaika omal initsiatiivil. Teenuse osutamise aluseks on isiku ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Isiku varjupaika saabumisel:

 • selgitatakse välja tema andmed (nimi, vanus, aadress, lähedaste andmed);
 • koostatakse olukorra kirjeldus;
 • informeeritakse varjupaika tulnud isikust tema elukohajärgset sotsiaalhoolekande osakonda;
 • koostatakse tegevusplaan.

Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Kord kuus esitatakse kokkuvõte juhtumitööst isiku elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale ning hinnatakse teenusevajadust.

Varjupaigas peavad olema magamisruumid, kööginurk koos söögitoaga, nõustamisruum ja abiruumid. Ühte magamisruumi võib paigutada kuni neli täiskasvanut koos lastega. Lastele peavad olema tagatud tingimused mängimiseks ja õppimiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Kliendi omaosaluse suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet või teenuse osutaja, kui teenust osutatakse lepingu alusel.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Nõutav üks sotsiaaltöötaja kuni 12 täiskasvanu kohta.

 

 

3.12     Sotsiaalprogramm / sotsiaalne rehabilitatsioon

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk 

Aidata kaasa lapse resotsialiseerumisele, antisotsiaalsete käitumisjoonte vähenemisele ning lapse positiivsete külgede arendamisele.

Teenuse sihtgrupp 

Käitumishäirega lapsed.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 24 lg 1;

alaealise mõjutusvahendite seadus § 3;

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab: nõustamist, motiveerimist, toimetulekuoskuste õpetamist, vabaaja tegevuse suunamist, suhtlemisõpetust, abi koolikohustuse täitmisel ja sotsiaalse võrgustiku taastamisel/ loomisel. Vajadusel tagatakse lapsele ööpäevaringne hooldus.

Teenuse osutamise maht 

Sõltuvushäireta lapsele osutatakse teenust vähemalt kuus kuud, sõltuvushäirega lapsele vähemalt 12 kuud.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Teenusele suunatakse lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poolt (juhul, kui ei ole vaja rakendada mõjutusvahendeid) või alaealiste komisjon tähtajalise otsusega. Lapse teenusele suunamisel esitab sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja ankeedi lapse tausta kohta, mis sisaldab ka hinnangut lapse edasise elu korraldamiseks.


Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutaja koostab koostöös lapse seadusliku esindaja ja/või hooldajaga ning lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajaga lapsele rehabilitatsiooniplaani. Plaani täitmist hinnatakse vähemalt kolm korda kogu rehabilitatsiooniperioodi/sotsiaalprogrammi jooksul. Rehabilitatsiooniplaani täitmisel osalevad sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog, psühholoog, vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste. Teenusest omavoliliselt loobunud lapsest informeeritakse koheselt lapse seaduslikku esindajat ja/või hooldajat ja lastekaitsetöötajat. Teenuse edasine osutamine otsustatakse poolte kokkuleppel. Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama laste hoolekandeasutusele kehtestatud nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Teenus on lastele ja peredele tasuta. Teenuse hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Lastega töötaval personalil on nõutav erialane kõrgharidus või selle omandamine.

 

3.13     Asenduskoduteenus

 

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Võimaldada lapsele peresarnased elutingimused, soodne elukeskkond ning tagada lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

 

Teenuse sihtgrupp 

Orvud ja vanemliku hoolituseta lapsed ning noored, kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja või kes ei ole perekonnas hooldamisel.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 15¹- § 15¹º ja § 21 lg 1 p 2;

Sotsiaalministri 16. oktoobri 2007 määrus nr 66 „Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu, asenduskoduteenuse osutajale üle antavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustuste täpsema sisu kehtestamine.“

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab eale ja seisundile vastavat hooldamist, kasvatamist ja turvalisuse tagamist.

Teenuse osutamise maht 

Teenus on 24 tundi ööpäevas ja 12 kuud aastas. Laste arv peres määratakse sotsiaalhoolekande seaduses. Asenduskoduteenuse osutamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 15². 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Otsuse lapse teenusele suunamise vajaduse kohta teeb lapse elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Otsus ja lapse toimik saadetakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes suunab lapse teenusele. Enne teenusele suunamist külastab laps koos oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajaga teenuse osutajat. Teenuse osutamiseks sõlmivad lepingu teenuse osutaja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja lapse elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Lapse annab teenuse osutajale üle ja võtab vastu lapse elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja.

Nõuded töökorraldusele, koostööle 

Lapsel on usalduskasvataja, kes teeb koostööd lapse tugivõrgustikuga. Koostöö kajastub perepäevikus, kõik dokumendid säilitatakse lapse toimikus. Lapse hooldamisel ja kasvatamisel lähtutakse lapse arengukavast (juhtumiplaanist), mis koostatakse lapsele poole aasta jooksul pärast teenusele tulemisest. Arengukava vaadatakse läbi vähemalt iga poole aasta tagant.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse riigieelarves ja Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt sõlmitud lepingu alusel või vastavalt linna õigusaktidele.

Asenduskoduteenust rahastatakse riigieelarvest. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tasub teenuse eest asenduskoduteenuse halduslepingu alusel.

Teenuse osutamise nõuded tulenevad sotsiaalhoolekande seadusest.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Nõuded kasvatusala töötajatele tulenevad sotsiaalhoolekande seadusest.  

 

3.14     Noortekoduteenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Aidata kaasa noorte iseseisvumise toetamisele ning toimetulekuoskuste parandamisele.

Teenuse sihtgrupp

18-aastased ja vanemad vanemliku hoolitsuseta üles kasvanud noored.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 18 lg 1 p 5.

Teenuse sisu kirjeldus

 

Teenus sisaldab:

·  noortele elamiseks ja arenemiseks vajalike tingimuste ja turvalisuse tagamist;

·  nõustamist ja suunamist igapäevaelu kohustustega toime tulemisel ja vaba aja sisustamisel, võttes arvesse noore iga, tervislikku seisundit, arengutaset, võimeid ja iseloomuomadusi;

·  nõustamist haridusküsimustes ja töökoha leidmisel;

·  noore tugivõrgustiku loomist ja toetamist.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse noortekodus üldjuhul kuni üks aasta. Asutusest ellusuunamise järgselt teostatakse järelevalvet poole aasta jooksul.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

 

Noore elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond esitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile kirjaliku taotluse, milles põhjendab vajadust noore suunamiseks noortekodusse. Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:

·        noore kirjalik avaldus noortekodusse elama asumiseks;

·        usalduskasvataja või hooldaja koostatud iseloomustus noore kohta;

·        rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul);

·        arengukava põhjal koostatud iseseisvaks eluks ettevalmistumise plaan.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti noortekodusse suunamise komisjon võtab vastu otsuse noortekodusse suunamise/mittesuunamise kohta. Amet vormistab noortekodusse suunamise suunamiskirjaga, mis saadetakse koos dokumentidega teenuse osutajale, koopia suunamiskirjast noore elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnale. Noortekodule annab noore üle sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja.

 

Nõuded töökorraldusele,koostööle

Noortekodu teeb koostööd noore tugivõrgustiku ja elukohajärgse  sotsiaalhoolekande osakonnaga. Koostööd puudutav informatsioon ja kirjavahetus säilitatakse klienditoimikus. Noortekodust ellusuunatud noore üle teostatakse järelevalvet teenuse osutaja ja noore vahel sõlmitud lepingu alusel ning koostöös sotsiaalhoolekande osakonnaga.

Noortekodus peavad olema eluruumid ja söögitegemise võimalus, nõustamisruum ja abiruumid (WC, pesemisruum jne). Ühte eluruumi võib paigutada kuni kaks täiskasvanut.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt. Teenus on lastele ja peredele tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Nõutav kõrg- või keskeriharidus pedagoogikas, psühholoogias või sotsiaaltöös.

 

 

4           SOTSIAALTEENUSED TOIMETULEKURASKUSTES ISIKUTELE

 

4.1         Resotsialiseerimisteenus (rehabilitatsiooniteenus)

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Võimaldada isiku iseseisev toimetulek tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas.

Teenuse sihtgrupp

Toimetulekuraskustes resotsialiseeritavad isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kellel puudub võimalus kasutada omandi- või kasutusõiguse alusel eluruume.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7, § 28 ja § 28¹.

Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määrus nr 104 „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord“.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·        voodikohta;

·        üldkasutatavate ruumide, mööbli ja voodipesu kasutamist;

·        toimetulekuõpet, aktiviseerimist;

·        nõustamist, sealhulgas avalike ja toetavate teenuste juurde suunamist, abistamist asjaajamisel ning tööotsinguil.

Teenuse osutamise maht

 

Teenust osutatakse isikule vastavalt resotsialiseerimisplaanis määratud tähtaegadele.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenusele saamise aluseks on elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskiri majutamiseks koos isiku avalduse ja arengukavaga. Teenusele suunatakse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poolt, otsuse teenuse saamise kohta teeb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkirjaga moodustatud sotsiaalmajutusüksusesse majutamise ja majutuslepingute lõpetamise komisjon. Teenuse osutamise aluseks on teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitud leping.

 

            Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Isiku majutamise aluseks on isiku arengukava, mille järgi isiku resotsialiseerimise või rehabiliteerimise üheks eelduseks on isiku majutamine. Isiku arengukava koostab isiku elukohajärgne linnaosa valitsus. Isiku resotsialiseerimisplaani koostamist ja täitmist korraldab teenuse osutaja. Info teenuse osutamise kohta edastatakse kliendi elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

Teenust osutatakse hoones või hoone osas, milles asuvatesse ruumidesse isiku majutamisel antakse isiku kasutusse voodikoht koos hoones olevate üldkasutatavate ruumide ja asjade ning osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Teenust osutatakse sotsiaalmajas, sotsiaalmajutusüksuses, varjupaigas või teistes teenuse osutamiseks kohandatud ruumides.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

40 kliendi kohta peab olema vähemalt üks sotsiaaltöötaja.

 

 

4.2         Vältimatu sotsiaalabi teenused

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Tagada sotsiaalselt abitus olukorras olevale teenust vajavale isikule (sh ajutiselt Eestis viibivatele välismaalastele) hädavajalik toit, riietus, ajutine peavari, sotsiaalnõustamine ja transport elatusvahendite kaotuse või puudumise või eluaseme ootamatu kasutuskõlbmatuks muutumise korral.

Teenuse sihtgrupp

Teenust vajav isik on sotsiaalselt abitus olukorras eluaseme või elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu ja ta vajab tema olukorrale vastavaid vältimatu sotsiaalabi teenuseid.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus  § 9, § 28 ja § 28¹;

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord

Teenuse sisu kirjeldus

Vältimatu sotsiaalabi teenused on:

·        öömajateenus;

·        varjupaigateenus;

·        erakorraline majutusteenus;

·        nõustamine;

·        toiduabi;

·        riideabi;

·        transporditeenus.

Teenuse osutamise maht

Vältimatu sotsiaalabi raames osutatakse öömaja- ja varjupaigateenust isikule kuni kuus järjestikust kuud, mille jooksul isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama öömajateenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks pöördub isik registreeritud elukoha või selle puudumisel tegeliku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna või teenuse osutaja poole.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord. Töötajad töötavad vahetuses paarikaupa. Teenuse osutaja teeb koostööd kliendi elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Teenus on isikule tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Öömaja ja varjupaiga teenuse osutamisel peab olema 40 kliendi kohta vähemalt üks sotsiaaltöötaja. Ohutuse tagamiseks peab korraga tööl olema vähemalt kaks töötajat.

 

4.3         Vältimatu sotsiaalabi järgne varjupaigateenus

 

I TEENUSE SISU

Teenuse eesmärk

Anda ajutist peavarju Tallinnas elavatele isikutele, kes ei ole suutelised ega võimelised seda endale tagama, aidates nii koos sotsiaaltöö erinevate meetodite kasutamisega kaasa Tallinnas elavate kodutute inimeste elukvaliteedi parendamisele ja nende võimaluste avardamisele ühiskonnas toimetulekuks.

Teenuse sihtgrupp

Teenust osutatakse isikutele, kes oma tervisliku seisnudi tõttu ei ole suutelised kasutama öömajateenust ja kes vajavad püsivat ööpäevaringset hooldust ja kõrvalabi.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 28 ja § 28¹;

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 “Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord“

Teenuse sisu kirjeldus

Varjupaigateenus on ööpäevaringne ja sisaldab:

·        üldkasutatavate ruumide, voodikoha ning selle juurde kuuluva mööbli ja voodipesu kasutamist varjupaigas;

·        toitlustamist kolm korda päevas;

·        pesumasinaga pesu pesemist;

·        sotsiaalset ja psühhosotsiaalset nõustamist;

·        ööpäevaringse hoolduse ja kõrvalabi korraldamist;

·        vajadusel arstiabi kättesaadavuse korraldamist.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule, kes on olnud varjupaigateenusel vältimatu sotsiaalabi korras üle kuue järjestikuse kuu.

Varjupaigateenust osutatakse kõikidel kalendripäevadel ööpäevaringselt.

Sotsiaalse ja psühhosotsiaalse nõustamisteenuse osutamine peab olema kättesaadav viiel tööpäeval nädalas kella 09.00 kuni 17.00.

II TEENUSE OSUTAMINE

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenust pakkuvas asutuses.

Teenuse osutaja ja teenuse kasutaja vahel sõlmitakse teenuse osutamise leping, milles määratakse teenuse osutamise maht ja teenuse saamise eest makstav tasu.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Varjupaigas võimaldatakse klientidel, kelle tervislik seisund ei võimalda neil päeval viibida väljas, saada ööpäevaringset hooldust (voodikoht, meditsiiniline abi).

Teenuse osutamiseks peab olema kehtestatud ohutu töötamise kord.

Töötajad töötavad vahetuses paarikaupa.

Teenuse osutaja teeb koostööd sotsiaalhoolekande osakondadega.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

Teenus on isikule ajaliselt ja koguseliselt piiritletud. Teenuse saaja tasub teenuse eest lepingus märgitud summa.

III TEENUSE OSUTAJA

Nõuded personalile

 

Töötajate arv sõltub isiku kõrvalabi vajaduse suurusest, kuid kümne isiku kohta peab olema vähemalt üks hooldustöötaja.

Kümne hooldustöötaja kohta peab olema vähemalt üks hooldusjuht.

 

4.4         Võlanõustamise teenus

 

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Aidata kaasa toimetulekuvõime tugevdamisele uute võlgade tekkimise vältimise ja muude võlgadega seonduvate probleemide lahendamise kaudu.

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ning kes on võlgnevuste tõttu sattunud toimetulekuraskustesse ja kes pole võimelised iseseisvalt alustama võlgadest vabanemise protsessi.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7;

Andmekaitse seadus.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

·        võlgadesse sattumise põhjuste väljaselgitamine (anamnees);

·        sissetuleku- ja majapidamisaruande nõustamine;

·        võlgniku eneseabipotentsiaali kindlaks tegemine ja olemasolevate ressursside aktiveerimine;

·        uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamine;

·        abi maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;

·        võlgniku ja tema võlausaldaja vahendamine.

Teenus koosneb finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse kohta informatsiooni jagamine toimub teenuse osutaja ja sotsiaalhoolekande osakondade kaudu.

Abivajaja pöördub teenuse saamiseks võlanõustaja vastuvõtule.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse individuaalnõustamisena. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku sotsiaalse võrgustikuga ja vajadusel võlanõustaja, juristi või advokaadiga.

Ruumides on sisustus, mis tagab vastavuse andmekaitse seadusega.

Teenuse osutamiseks on olemas kommunikatsioonivahendid /telefon ja internet), arvuti ning koopiamasin.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus või eraõiguslik juriidiline isik linna ametiasutusega sõlmitud lepingu alusel.

Teenus on rahvastikuregistri järgsele Tallinna elanikule tasuta.

Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tallinn, on teenus tasuline. Kui isik ei saa teenuse eest tasuda, katab teenuse osutamise kulud isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus, kellega on sõlmitud sellekohane kokkulepe.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Sotsiaaltööalane või juriidiline kõrgharidus ja võlanõustamisalase pädevuskoolituse (minimaalselt 160 tundi) läbimine.

 

4.5         Üürivõlglaste nõustamise teenus

I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule toimetulekule.

 

Teenuse sihtgrupp

Toimetulekuraskustes isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn, kes elavad Tallinna munitsipaalelamus ja kellel on üürivõlad.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenus sisaldab:

1. nõustamine, sh

·        üürivõlglaste kodude külastamine;

·        klientide nõustamine üürivõlgadega toimetulekuks;

·        teabe edastamine ja klientide nõustamine nende õigustest, kohustustest ning abi saamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega;

·        kaasa aitamine kliendi probleemide võimalikult kiirele lahendamisele;

·        klientide  motiveerimine tegutsemaks igapäevaelus parema toimetuleku nimel;

·        info edastamine riigi ja kohaliku omavalitsuse osutatavatest teenustest ja toetustest;

·        suhtlemine erinevate ametiasutustega, sh ametiasutuste külastamine kliendi probleemi lahendamiseks;

2. käsitletavate juhtumite dokumentatsiooni vormistamine, sh:

·        kliendiregistri ja kodukülastusaktide pidamine ja analüüs;

·        aruande esitamine kuu jooksul tehtud klienditööst võlanõustamise üksuse juhile järgneva kuu kolmandaks kuupäevaks.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse teenuse vajaduse lõppemiseni.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse vajadusest (munitsipaaleluruumide võlgnikest) annab teenuse osutajale informatsiooni Tallinna Linnavaraamet.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse individuaalnõustamisena. Teenuse osutaja teeb koostööd klienti toetava  sotsiaalse võrgustikuga (sh sotsiaalhoolekande osakonna spetsialistid) ja teiste kliendi võlgadega seotud isikute ja asutustega (sh majahaldur).

Nõustamine viiakse läbi teenuse vajaja kodus.

Otsese nõustamise välisel ajal teenuseosutaja kabinetis, kus on olemas kommunikatsioonivahendid (telefon ja internet), arvuti ning koopiamasin.

Ruumides on sisustus, mis tagab vastab andmekaitse seadusele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Töötajal on kõrgharidus sotsiaalteadustes või omandamisel kõrgharidus sotsiaalteadustes koos lisakvalifikatsiooniga.

 

4.6 Toitlustamisteenus

I TEENUSE SISU

Teenuse eesmärk

Toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikute toitlustamine vähemalt ühe toidukorra ulatuses ööpäevas.

Teenuse sihtgrupp

Toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7;

Toiduseadus § 35 ja § 36.

Teenuse sisu kirjeldus

Isikule väljastatakse toiduportsjon, mis peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik ja piisav üheks toidukorraks. Toiduportsjon peab sisaldama vähemalt 0,5 liitrit suppi või 350 grammi muud sooja toitu ja 100 grammi leiba või saia.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse ühele isikule ühe toiduportsjoni ulatuses ööpäevas.

II TEENUSE OSUTAMINE

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse saamiseks tuleb abivajajal pöörduda toitlustamiskohta või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, kus isikule antakse infot toitlustuskohtadest või antakse talle toidutalong.

Paljulapselistele peredele, vanuritele, puudega isikutele, kelle puhul on otstarbekam toitu tarbida kodus, jagab toidutalonge toidu kaasaviimiseks elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutamise ruumides, kus toitlustatakse kohapeal, peab olema:

· eesmärgipärane sisustus, sh lauad, toolid ning teised vajalikud mööbliesemed ja seadmed;

· võimalus osutada teenust üheaegselt vähemalt 15 inimesele;

· tagatud õhutemperatuur vahemikus 18-22 ºC;

· ventilatsioon;

· võimalus tarbida valmistoitu;

· kätepesemise ja võimalusel WC kasutamise võimalus;

· tagatud järelevalve klientide üle;

· tagatud hügieeninõuete täitmine.

Teenuse osutamise ruumides, kus väljastatakse valmistoitu kaasa, peab olema:

· eesmärgipärane sisustus ning teised vajalikud mööbliesemed ja seadmed;

· ventilatsioon;

· tagatud järelevalve klientide üle;

· tagatud hügieeninõuete täitmine.

Teenuseosutaja peab tegema igakülgset koostööd teenuse tellijaga ja linnaosade valitsustega ning suhtuma võrdse tähelepanuga kõikidesse abivajajatesse.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav asutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

III TEENUSE OSUTAJA

Nõuded personalile

Teenuse osutaja peab tagama, et teenust osutava toidujagamiskoha töötajad on saanud vastava ettevalmistuse.“

(Tlv k 01.02.2012 nr 173)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär