Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 16.10.2003 nr 50
 
Tlv k 21.02.2001 nr 604
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
 
Tvk m 27.11.1997 nr 56
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lühike jalg 9, Lühike jalg 9a // Lossi plats 11 ehitiste ja endise kinnistu nr 573 AB maa tagastamine, katastriüksuste sihtotstarvete ja linnavarale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 04.08.2010 korraldus number 1195
Redaktsiooni kehtivus:04.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. august

2010 nr

1195-k

 

 

Lühike jalg 9, Lühike jalg 9a // Lossi plats 11 ehitiste ja endise kinnistu nr 573 AB maa tagastamine, katastriüksuste sihtotstarvete ja linnavarale valitseja määramine

 

 

 

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lg 1, lg 7, § 16¹ lg 2, maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, § 36, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 2 lg 2, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 p-de 2, 13.1 ja 13.2, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 "Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele", Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 2, 3, 5.3, 11, 12  alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 24, 29, 39, 40, 41, 56¹ 56³, 57, 36, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraga Tallinnas" ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. juuni 2010 otsusest nr 12984, millega Lühike jalg 9 endise kinnistu nr 573 AB ehitiste ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektiks Uno Robert Werner ja 26. juuli 2010 otsusest nr 12985, millega täpsustati eelmises otsuses näidatud endise kinnistu nr 573 AB maa suurust, Tallinna notari Merle Saar-Johansoni 2. juulil 2010 koostatud ja tõestatud maa ja ehitiste tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 2450, millega Uno Robert Werner loovutas Tallinna linnale endise kinnistu nr 573 AB hoonete ja maa tagastamise nõudeõiguse, Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 korraldusest nr 604-k „Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed)“, Tallinna Linnavaraameti 16. juulil 2010 koostatud katastriüksuse plaanidest (töö nr  Ms-366 ja töö nr MK-102/10) ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 5172 materjalidest

 

 

1. Tagastada Tallinnas, Lühike jalg 9a // Lossi plats 11, endisel aadressil Lühike jalg 9 // Pikk jalg 9, õigusvastaselt võõrandatud hooned ja rajatised (Neitsitorn, Riikliku ehitisregistri kood 101024777, Tallitorn, Riikliku ehitisregistri kood 101024778 ja linnamüür galeriiga, Riikliku ehitisregistri kood 220392655) ning 387 m² suurune maa, mis kuulus endise kinnistu nr 573 AB (pindala 2904 m²) koosseisu. Katastriüksus on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 4334001 alljärgnevalt:

1.1 katastritunnus: 78401:101:3370;

1.2 koosseis: ärimaa 100%, Harjumaa, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lühike jalg 9a // Lossi plats 11;

1.3 pindala: 387 m²;

1.4 kande alus: maakatastri andmed üle võetud 24.12.2009.

2. Tagastada punktis 1 kirjeldatud kinnistu nr 4334001 Tallinna linnale.

3. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil anda Lühike jalg 9a // Lossi plats 11 kinnistu nr 4334001 üle Tallinna linna omandisse.

4. Lugeda Lühike jalg 9 asuvad õigusvastaselt võõrandatud ehitised (Riikliku ehitisregistri koodidega 101031208, 101031209) Tallinna linnale tagastatuks.

5. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa (endise kinnistu nr 573 AB pindala 2904 m²) Tallinna Kesklinna linnaosas ning määrata moodustatava katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:

5.1 asukoht: Lühike jalg 9;

5.2 pindala: 457 m²;

5.3 sihtotstarve: 80% sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa (Üh) ning 20% ärimaa (Ä).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa Tallinna linnale.

7. Punktis 5 kirjeldatud tagastataval maal asuvad ehitised (Riikliku ehitisregistri koodidega 101031208, 101031209) kuuluvad Tallinna linnale.

8. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa (endise kinnistu nr 573 AB pindala 2904 m²) Tallinna Kesklinna linnaosas ja määrata moodustatava katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:

8.1 asukoht: Taani Kuninga aed;

8.2 pindala: 2659 m²;

8.3 sihtotstarve: 100% sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm).

9. Tagastada punktis 8 nimetatud maa Tallinna linnale 2059/2659 mõttelises osas. 600/2659 mõttelist osa Taani Kuninga aia maast, mis paikneb väljaspool endise kinnistu nr 573 AB piire, taotletakse edaspidi munitsipaalomandisse.

10. Punktis 8 kirjeldatud tagastataval maal paiknevad Tallinna linnale kuuluvad ja Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel olevad Taani Kuninga aia rajatised.

11. Lugeda endise kinnistu nr 573 AB ehitiste ja maa tagastamise taotlus täies ulatuses lahendatuks.

12. Senine maakasutusõigus lõpeb punktides 5 ja 8 nimetatud maa kinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.

13. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus järgnevate Tallinna linnale kuuluvate varade valitsejaks:

13.1 punktis 1 nimetatud kinnistu nr 4334001, omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust alates;

13.2 Lühike jalg 9 asuvad ehitised, Riikliku ehitisregistri koodidega 101031208, 101031209;

13.3 punktides 5 ja 8 nimetatud maaüksused, kinnistusraamatusse kandmisest alates.

14. Tallinna Kesklinna Valitsusel:

14.1 võtta punktis 1 nimetatud vara vastu kolme kuu jooksul tagastamise korralduse kättesaamise päevast arvates. Vara üleandmise-vastuvõtmise konkreetse kuupäeva kindlaksmääramiseks pöörduda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (Lasnamäe tänav 2, 11412 Tallinn) poole;

14.2 arvestada tagastatavate maaüksuste Lühike jalg 9 ja Taani Kuninga aed maa paiknemisega Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogiamälestise alal, millest tulenevalt lasub kinnistute omanikul kohustus järgida muinsuskaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega“ kehtestatud tingimusi;

14.3 taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

15. Tallinna Linnavaraametil:

15.1 teha korraldus teatavaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

15.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

16. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes