Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1166
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni

2010 nr

1166-k

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, „Tallinna põhimääruse“ § 561 lg 1 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p 7.4 ja 8.1 alusel:

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisa 1-11).

2. Ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2010 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 - 11 toodud vormidel.

3. Linnaosade valitsustel esitada investeeringute taotlused valdkondade lõikes lisas 1 kehtestatud korras vormil 2 koos infokaartidega vormil 3 a vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 13. augustiks 2010.

4. Linnaosade valitsustel esitada täidetud tootekaardid lisas 1 kehtestatud korras vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 13. augustiks 2010. Ametitel tagastada kooskõlastatud vormid linnaosade valitsustele elektrooniliselt viseerituna hiljemalt 19. augustiks 2010.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2010

korralduse nr 1166-k

LISA 1

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

 

 

1. Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste eelarve projekti koostamise üldsätted

1.1 Tallinna linna (edaspidi linna) ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste 2011. aasta eelarve projektis (edaspidi ametiasutuse haldusala eelarve projekt) kajastatakse kõik ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatavate eesmärkide täitmiseks kavandatavad tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud.

1.2 Tulude planeerimisel arvestatakse osutatavate tasuliste teenuste mahu, struktuuri ja hinna muutusi. Vajadusel esitatakse ettepanekud tasuliste teenuste ja kaupade hindade muutmiseks.

1.3 Kulud tuleb kavandada eelkõige asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning seadustest, kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.4 Ametiasutuse haldusala eelarve projekti koostamisel planeeritakse tegevuskulud lähtudes 2011. aasta piirsummadest.

1.5 Kulusid võib üle piirsumma planeerida üksnes täiendavate tuluallikate olemasolul, teavitades sellest eelnevalt finantsteenistust.

2. Ametiasutuste eelarve projekti koostamine vormidel

2.1 Eelarve vormide täitmisel juhinduda käesolevatest tingimustest ja vormidele lisatud märkustest ning selgitustest.

2.2 Ametiasutus esitab finantsteenistusele ametiasutuse haldusala eelarve projekti järgmiste vormide kohaselt:

2.2.1 Vorm 1 „Ametiasutuse haldusala 2011. aasta eelarve projekti koond asutuste lõikes” (lisa 2);

2.2.2 Vorm 2 „Investeerimistegevuse projektid” (lisa 3);

2.2.3 Vorm 3 a „Investeeringuprojekti infokaart” (lisa 4);

2.2.4 Vorm 3 b „Investeeringuprojekti alamjaotus objektide lõikes” (lisa 4);

2.2.5 Vorm 4 a „Välisprojektid ja programmid 2011-2013 tegevuskuludes” (lisa 5);

2.2.6 Vorm 4 b „Välisprojektide infokaart” (lisa 5)

2.2.7 Vorm 5 „Linna nimel võetavad pikaajalised lepingulised kohustused asutuste lõikes” (lisa 6);

2.2.8 Vorm 6 „Lasteaedade, koolide ja teiste haridusasutuste kontingent 2011. aastal” (lisa 7);

2.2.9 Vorm 7 „Kopli Ametikooli kontingent 2011. aastal” (lisa 8);

2.2.10 Vorm 8 a „Ametiasutuse koosseisunimestik 2011. aastal” (lisa 9);

2.2.11 Vorm 8 b „Ameti töötasu, koolituskulu ja töötervishoiukulu planeerimine 2011. aasta eelarves” (lisa 9);

2.2.12 Vorm 8 c „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmestikud 2010. aastal ” (lisa 9);

2.2.13 Vorm 8 d „Hallatava asutuse koosseisunimestik 2011. aastal” (lisa 9);

2.2.14 Vorm 9 a „Toote püsiandmed” (lisa 10);

2.2.15 Vorm 9 b „Toote operatiivandmed” (lisa 10);

2.2.16 Vorm 10 a „Ameti haldusala 2011. aasta eelarve projekti seletuskiri” (lisa 11);

2.2.17 Vorm 10 b „Linnaosa valitsuse haldusala 2011. aasta eelarve projekti seletuskiri” (lisa 11).

2.3 Ametiasutus sisestab ametiasutuse haldusala eelarve projekti andmed linna ühtsesse majandustarkvarasse SAP (edaspidi SAP) punktis 6 kirjeldatud korras.

2.4 Juhul kui ametiasutus on oma eelarve projektis planeerinud kulusid osalemiseks koostööprojektides, millega kaasneb linnapoolne oma- või kaasfinantseerimise vajadus, tuleb projekti kavandatud kulud kajastada vormidel 1, 4 a (v.a kaas- ja omafinantseeritavad investeeringud, mis on esitatud investeeringute koondkavas) ja 4 b.

2.5 Haridusamet täidab täiendavalt vormid 6 ja 7.

2.6 Ametiasutused täidavad oma haldusala toodete kohta tootekaardid vastavalt vormidele 9 a ja 9 b. Olemasolevate toodete puhul tuleb toote püsiandmete infokaardi (vorm 9 a) täitmisel lähtuda veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/tooted.html esitatud püsiandmetest, neid vajadusel täpsustades.

2.7 Linnaosa valitsus esitab toodete kohta täidetud tootekaardid (vormid 9 a ja 9 b) vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile punktis 8.4 nimetatud tähtajal ja korras. Amet kontrollib vormidel 9 a ja 9 b esitatud andmete korrektsust, õigsust ja vastavust toote standarditele ning tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud tootekaardid linnaosade valitsustele punktis 8.4 nimetatud tähtajaks.

2.8 Ametiasutus lisab eelarve projektile seletuskirja lähtudes vormist 10 a või 10 b.

3. Ametiasutuste ja hallatavate asutuste personalikulude planeerimine

3.1 Ametiasutuse 2011. aastal personalikulude kohta täidetakse vormid 8a ja 8b.

3.2 Töötasu planeerimisel lähtub ametiasutus alljärgnevast:

3.2.1 Teenistuja töötasust moodustab põhilise osa ametipalk, mis määratakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusele nr 41 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord ning linnavalitsuse korraldusega (v.a linnavolikogu kantselei) kinnitatud ametiasutuse koosseisunimestikule koos ametikohtade palgaastmetega.

3.2.2 Uute ametikohtade loomise ning ametipalkade muutmise vajadusel ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas vormil 10 a või 10 b, milles kajastub ametiasutuse teenistujate kinnitatud koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega ning järgmiseks aastaks planeeritud teenistujate koosseis koos ametikohtade palgaastmete ja ametipalkadega.

3.2.3 Koosseisuväliste teenistujate teenistusse võtmise või teenistussuhte pikendamise vajadusel tuleb seletuskirjas näidata, milliste ajutise iseloomuga tööde täitmiseks see on vajalik ja milliseks ajaks (ametikoha nimetus, teenistuse alguse ja lõpu kuupäevad). Koosseisuväliste teenistujate personalikulud planeeritakse eelarvesse analoogiliselt koosseisuliste teenistujate personalikuludega. Koosseisuväliste teenistujate ametikohad, s.h ka välisrahastusega projektide eelarvest finantseeritavad ametikohad kajastatakse vormidel 8 a ja 8 b analoogiliselt koosseisuliste teenistujate ametikohtadega.

3.2.4 Teenistujate tulemuslikuma töö motiveerimiseks ja Tallinna põhimäärusest tulenevate sotsiaalsete garantiidega seotud erakorralisteks sündmusteks planeerib ametiasutus kuni 2% teenistujate ametipalkade summast.

3.2.5 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab ametiasutus eelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga. Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 2011. aastal ei või võrreldes 2010. aastaga suureneda.

3.2.6 Linnaosa valitsus esitab koos oma eelarve projektiga andmed linnaosa halduskogu liikmete arvu, komisjonide liikmete arvu, halduskogude komisjonide esimeeste arvu (v.a halduskogu esimees, kui halduskogu komisjoni esimees) ning halduskogu liikmete ja komisjonide liikmete töötundide arvu kohta kuus. Tasu võib planeerida kuni 11 kuu arvestuses, kusjuures planeeritavad kulud ei või olla suuremad kui 2010. aastal.

3.2.7 Ametiasutuse hallatava asutuse töötajate töötasu planeerimisel lähtutakse ettenähtud korras kinnitatud asutuse struktuurist ja töötajate koosseisunimestikust ning asutuse palgajuhendis sätestatud ametikohtade kuupalgamääradest. Tulemuslikuma töö motiveerimiseks (preemiad, lisatasud) ning erakorralisteks sündmusteks planeeritakse kuni 2% töötajate põhipalgast. Uute töökohtade ja/või oluliste struktuuri- ja personalimuudatuste planeerimisel tuleb seda põhjendada eelarve projekti seletuskirjas.

3.3 Ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgamuudatusi 2011. aastaks ei planeerita.

3.4 Ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötasu ümardatakse vastavalt eurole ülemineku ettevalmistamiseks moodustatud komisjoni 4. juuni 2010 otsusele ühe euro täpsusega ülespoole.

3.5 Ametiasutuste teenistujate kuupalgamäärad eurodes on kehtestatud vormiga 8 c.

3.6 Ametiasutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse järgmiselt:

Lähtudes sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusest nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord” ja tulenevalt aasta jooksul kohustusliku tervisekontrolli läbivate teenistujate arvust ning teenuse pakkuja hinnakirjast planeeritakse ametiasutuste teenistujate tervisekontrolli läbiviimise kuludeks 28 eurot (440 krooni) tervisekontrolli läbiva teenistuja kohta. Infosaalide teenistujate ning hooldustöötajate vaktsineerimise kuludeks planeeritakse täiendavalt sellele 10 eurot (160 krooni) teenistuja kohta.

3.6.1 Arvestades ametiasutuse töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava planeeritakse vahendid töötervishoiuarsti otsuse alusel tehtavate kulude hüvitamiseks järgmiselt:

3.6.1.1 nägemisteravust korrigeerivate abivahendite kulude hüvitamiseks kuvariga töötavatele teenistujatele on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 83 eurot (1300 krooni) iga neljanda vähemalt pool oma tööaega kuvariga töötava teenistuja kohta aastas;

3.6.1.2 massaaži-, ravivõimlemise või muu sellise kuuri kulude hüvitamiseks sundasendis töötavale teenistujale on makstava hüvitise arvestuslikuks summaks 51 eurot (800 krooni) iga kolmanda sundasendis töötava teenistuja kohta aastas.

3.7 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötervishoiukulud planeeritakse analoogiliselt ametiasutuste nimetatud kuludega, arvestades töökeskkonna riskianalüüsi, selle alusel koostatud tegevuskava ning asutuse tegevuse eripära ja -tingimusi.

3.8 Ametiasutuste teenistujate tööalaseks koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid kuni 15% ametipalga suuruses summas teenistuja kohta. Ametiasutuste teenistujate tsentraliseeritud koolituskulud planeerib linnakantselei vastavalt koolitusprioriteetidele ja ametiasutuste koolitusvajadusele.

3.9 Ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate koolitamiseks (s.h koolituslähetus) planeeritakse vahendid arvestades asutusele seatud eesmärke, töötajate koolitusvajadusi, ning asutuse tegevuse eripära ja -tingimusi kuni 15% põhipalga suuruses summas teenistuja kohta.

3.10 Ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus planeerib kulud oma töötajate töö- ja teenistuslähetusteks (lähetuskulud, v.a koolituslähetus) eelarve projekti tegevuskuludes.

4. Infotehnoloogia kulude planeerimine

4.1 Linna eelarves planeeritakse infotehnoloogia kulusid (edaspidi IT kulud) kolmel tasandil alljärgnevalt:

4.1.1 linna tsentraalsed (s.o ametiasutuste ülese otstarbega) IT kulud (toode „IT teenused”), mis planeeritakse eraldi linnakantselei eelarve projektis. Linna tsentraalsete IT kulude eelarve projekti koostab linnakantselei infotehnoloogia teenistus (edaspidi IT teenistus), esitades kulud seletuskirjas prioriteetsuse järjekorras. Linna tsentraalsetesse IT kuludesse arvatud kulusid ametiasutused oma eelarve projektis ei kajasta. Ametiasutused esitavad taotlused linna tsentraalsete IT tegevuskulude ja arendusprojektide kohta elektrooniliselt hiljemalt 2. augustiks 2010 aadressile ITpost@tallinnlv.ee.

4.1.2 ametiasutuse haldusala tsentraalsed IT kulud (s.o kulud mis hõlmavad ametiasutuse hallatavate asutuste üheliigilisi IT kulusid), mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis eraldi eelarvepositsioonina;

4.1.2.1 ametiasutused teavitavad oma hallatavaid asutusi IT kuludest, mis planeeritakse ametiasutuse eelarve projektis kui haldusala tsentraalsed IT kulud (näiteks: haridusamet teeb ühishanke riist- ja tarkvara (sh arvutite) soetamiseks põhikoolidele ja gümnaasiumidele, milleks vajalikud vahendid planeeritakse haridusameti eelarve projektis, kui ameti haldusala tsentraalne IT kulu),

4.1.2.2 tsentraalsete kuludena võib planeerida kulusid, mille teostamine tsentraalselt on otstarbekam (näiteks: arvutite soetamiseks ühishanke läbiviimine, mis võimaldab hoida kokku hanke teostamise kulusid, annab võimaluse soetada arvutid soodsama hinnaga, tagab kontrolli hallatavatele asutustele soetatava riist- ja tarkvara üle jms).

4.1.3 asutuste korralised IT kulud, mis planeeritakse iga asutuse eelarve projekti majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia kuludena.

4.2 asutused planeerivad hiiremattide, arvutikottide, tahmakassettide, andmekandjate jmt soetamiseks vajalikud kulud oma majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia riistvara ja tarvikutena.

5. Ametiasutuste investeerimistegevuse projektide koondi koostamine

5.1 Ametiasutus koostab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondi vormi 2 kohaselt.

5.2 Linnaosade valitsused esitavad oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormide 2 ja 3 a kohaselt vastavate valdkondade eest vastutavatele ametitele punktis 9.1 nimetatud tähtajal. Perekonnaseisuameti, linnaarhiivi ja linnaosade valitsuste administratiivhoonete investeeringutaotlused esitatakse linnasekretärile.

5.3 Investeerimistegevuse projektide koond kajastab:

5.3.1 investeeringute projekte, s.o. ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad ja vallasasjad) ehitamine, rekonstrueerimine (sh renoveerimine) või soetamine. Projektiks võib olla ka eraldiseisev planeering, uuring või muu arendustöö. Projekti maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritavate kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks ja montaažiks jm projekti teostamiseks vajalikud kulutused, sh käibemaks;

5.3.2 investeeringuid ameti tegevusvaldkonna üheliigilistest projektidest koosneva programmina. Programmi maksumusse arvatakse kõikide programmi kuuluvate üheliigiliste projektide summaarne maksumus.

5.4 Ametiasutus esitab investeerimistegevuse projektide koondis andmed kõigi kavandatavate ja jätkatavate investeeringute maksumuse ja nende finantseerimise kohta aastate ning projektide ja programmide lõikes.

5.5 Amet koondab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondis (vormil 2) enda, oma hallatavate asutuste ning linnaosade valitsuste poolt taotletavad projektid, järjestades need prioriteetsuse järjekorras, teavitades linnaosade valitsusi ameti koondkavasse arvatud investeeringu objektidest.

5.6 Ameti tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondis tuleb projektide prioriteetsuse määramisel eelistada:

5.6.1 jätkuprojekte, s.o eelnevatel eelarveaastatel alustatud projekte, mis on kajastatud ka linna 2010. aasta investeerimistegevuse eelarves;

5.6.2 projekte, mille teostamise esmavajalikkus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;

5.6.3 projekte, mille teostamise vajalikkus tuleneb linna poolt juba sõlmitud lepingutest vm juriidiliselt siduvatest dokumentidest;

5.6.4 ühisprojekte, mille finantseerimine toimub riigieelarve, välisrahastuse ja muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt (kaas- ja omafinantseeritavad projektid).

5.7 Investeerimistegevuse projektide koondis liigendatakse projektid lähtudes kulutuste liigist (uusehitus, rekonstrueerimine, soetused), tuues eraldi välja projekti kogumaksumuse ja maksumuse eelarveaastate lõikes.

5.8 Projekti ja programmi finantseerimine liigendatakse finantseerimisallikate lõikes. Võimalikud on järgmised allikad: linnaeelarve tulud, sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest, välisrahastus (nii eraldised mitteresidentidelt kui ka välisraha vahendamine kodumaiste sihtasutuste kaudu).

5.9 Iga investeerimistegevuse projektide koondis esitatud objekti, projekti või programmi kohta koostatakse investeeringuprojekti infokaart vastavalt vormile 3 a. Kui eelarvesse taotletav investeeringuprojekt koosneb mitmest objektist, siis täidetakse lisaks vormile 3 a investeerimisprojekti alamjaotus objektide lõikes vormi 3 b kohaselt, kus loetletakse investeeringuprojekti kõik objektid koos põhiandmetega.

5.10 Amet esitab oma tegevusvaldkonna investeerimistegevuse projektide koondi vormil 2 ning andmed investeeringuobjektide kohta vormil 3 a ja 3 b elektrooniliselt finantsteenistusele koos oma haldusala eelarve projektiga punktis 9.2 nimetatud tähtajaks.

6. Eelarve projekti andmete sisestamine SAP-i

6.1 Ametiasutus sisestab oma haldusala 2011. aastaks prognoositavad tekkepõhised tulud (sh linnakassa tulud), kulud (sh amortisatsioonikulu) ning finantseerimistehingud kroonides SAP-i hiljemalt 1. septembriks 2010, kasutades andmete sisestamiseks „eelarvestamise töölaua” funktsiooni (transaktsioon FMBB) ning eelarve tüüpi „4000”. SAP-i kasutamise juhend on avaldatud veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/sap.html.

6.2 Tulude, kulude ja finantseerimistehingute sisestamisel tuleb lähtuda ühtsetest majandusinfo tunnustest, mis on avaldatud veebilehel http://finants.tallinnlv.ee/ea/tunnused.html.

6.3 Ametiasutus sisestab SAP-i andmed enda ja oma hallatavate asutuste 2011. aastal kogutavate tulude kohta asutuste kaupa tululiikide (fondide ja kohustusühikute) lõikes.

6.4 Ametiasutus sisestab SAP-i andmed kavandatavate tegevuskulude kohta ametiasutuse haldusala tegevuskulude piirsumma piires asutuste kaupa toodete ja muude eelarvepositsioonide (fondide) ning kululiikide (kohustusühikute) lõikes.

6.5 Täiendavate omatulude või toetuste kavandamisel teavitab ametiasutus sellest piirsumma suurendamiseks finantsteenistust e-posti teel aadressil finantsplaneerimine@tallinnlv.ee.

7. Euro kasutuselevõtust

Tulenevalt sellest, et suure tõenäosusega kinnitab Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ECOFIN käesoleva aasta 13. juulil Eesti liitumise euroalaga ja vahetuskursi alates 1. jaanuarist 2011, koostatakse Tallinna linna 2011. aasta eelarve projekt ning täidetakse käesolevale korraldusele lisatud vormid paralleelselt kahes vääringus - eesti kroonides ja eurodes. Vahetuskursina kasutatakse hetkel kehtivat Eesti Panga kurssi 1 euro = 15,6466 krooni. Saadud tulemus tuleb ümardada täiseurodeni.

8. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti kooskõlastamine

8.1 Eelarve projekti kooskõlastaja annab projektile oma digitaalse allkirja.

8.2 Linnavolikogu kantselei kooskõlastab oma eelarve projekti linnavolikogu esimehega.

8.3 Ametid ja linnakantselei kooskõlastavad eelarve projekti ning tegevusvaldkonna investeeringute koondkava neid kureeriva linnavalitsuse liikmega. Perekonnaseisuamet ja linnaarhiiv kooskõlastavad oma eelarve projekti ning investeeringute koondkava eelnevalt linnasekretäriga.

8.4 Linnaosa valitsus esitab täidetud tootekaardid oma toodete kohta vormide 9 a ja 9 b kohaselt kooskõlastamiseks vastava tootevaldkonna eest vastutavale ametile elektrooniliselt hiljemalt 13. augustiks 2010. Amet tagastab kontrollitud ja kooskõlastatud vormid linnaosa valitsusele elektrooniliselt viseerituna hiljemalt 19. augustiks 2010.

9. Ametiasutuse haldusala eelarve projekti esitamine ja menetlemine

9.1 Linnaosa valitsus esitab oma investeeringute taotlused valdkondade lõikes vormi 2 kohaselt koos infokaartidega (vormil 3) vastava valdkonna eest vastutavale ametile hiljemalt 13. augustiks 2010.

9.2 Ametiasutus esitab oma haldusala 2011. aasta eelarve projekti ning amet oma tegevusvaldkonna investeeringute koondkava finantsteenistusele elektrooniliselt hiljemalt 1. septembriks 2010 alljärgnevalt:

9.2.1 Linnavolikogu kantselei esitab linnavolikogu esimehe poolt elektrooniliselt kooskõlastatud eelarve projekti koondi vormidel 1, 8 a, 8 b ja 10 a. Vormid 2, 3, 4 a, 4 b, ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul;

9.2.2 Linnaarhiiv ja Perekonnaseisuamet esitavad linnasekretäri poolt elektrooniliselt kooskõlastatud eelarve projekti koondi vormidel 1, 8 a, 8 b ja 10 a. Vormid 2, 3, 4 a, 4 b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul;

9.2.3 Amet esitab vastavat ametit kureeriva linnavalitsuse liikme poolt elektrooniliselt kooskõlastatud ameti haldusala eelarve projekti koondi vormil 1 koos seletuskirjaga vormil 10 a, ameti tegevusvaldkonna investeeringute koondkava vormil 2 ja vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning vormid 8 a, 8 b, 8 d. Vormid 2, 3, 4 a, 4 b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul. Lisaks esitab haridusamet vormid 6 ja 7.

9.2.4 Linnaosa valitsus esitab eelarve projekti koondi vormil 1 koos linnaosa valitsuse haldusala seletuskirjaga (vormil 10 b), ametite poolt elektrooniliselt kooskõlastatud vormid 9 a ja 9 b kõikide oma toodete kohta ning vormid 8 a, 8 b, 8 d. Vormid 4 a, 4 b ja 5 esitatakse üksnes vastavate andmete olemasolul.

9.3 2011. aasta eelarve vormid esitatakse aadressile finantsplaneerimine@tallinnlv.ee, koondades exceli töölehed üheks dokumendiks.

9.4 Küsimuste tekkimisel pöörduda finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna vastavat valdkonda kureeriva teenistuja poole. Personalikulude või infotehnoloogia kulude planeerimise korral pöörduda vastavalt personaliteenistuse või infotehnoloogia teenistuse poole.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisad 2-5
Lisad 6-9
Lisa 10
Lisa 11