Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1146
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

30. juuni 2010 nr 1146-k

 

 

Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute alale s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Kuna lähiümbruse hoonestuse moodustavad valdavalt 1- ja 2-korruselised elamud, siis planeeritavale alale kuni 2-korruseliste elamu rajamine on olemasolevasse keskkonda sobiv ja arvestab ümbritsevat linnaruumi;

- Hoonestusala paigutamisel krundile on arvestatud maksimaalse kõrghaljastuse säilitamise vajadusega, sest ühtegi II ega III väärtusklassi puud ei likvideerita.

 

 

1. Kehtestada Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneering OÜ Media LAB töö DP2007/004. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Nõmme linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuvale Kruusa tn 14 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutuse tingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada ehitusprojekt koos haljastuskavaga  enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

3. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 14. juunil 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/114.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2010

korralduse nr 1146-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Nõmme linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuvale Kruusa tn 14 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutuse tingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas, Nõmme linnaosas Taara, Kruusa,Vanemuise ja Tungla tänava vahelises kvartalis, Kruusa tänava ääres. Planeeritav ala piirneb põhjast ja kirdest Kruusa tänavaga, idast Kruusa tn 16 krundiga, lõunast Tungla tn 7 krundiga, edelast Tungla tn 5 ja läänest Kruusa tn 12 kruntidega.

Planeeritava kinnistu suurus on 1156 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Krundil paiknenud elamu on tänaseks lammutatud, alles on hoone vundament.

Kõrghaljastust on vähe. Krundil kasvavad Nõmmele omaselt isetekkelised harilikud männid. Kinnistu eesaias kasvavad väärtuslikud kuldkased.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvööndi krundid on elamumaa sihtotstarbega. Planeeringualast põhja ja ida suunal paiknevad Nõmmele iseloomulikud peamiselt väljaehitatud katusealusega 1-korruselised või kahe täiskorrusega ühepereelamud. Hooned on kas lame- või viilkatusega. Fassaadimaterjalidena on kasutatud nii vertikaal- kui horisontaallaudist, toonitud ja toonimata krohvi ning vineeri. Paljudel kruntidel on lisaks elamule ka abihooneid. Piirkonnale on iseloomulik lahtine hoonestusviis. Aedades kasvab rohkesti kõrghaljastust, eriti mände.

Planeeringualast edela suunas paiknevad 9-korruselised korterelamud (Tungla tn 10 ja 12), mis on Tungla tänava poolt ümbritsetud haljasalaga ning 5-6-korruselised korterelamud (Tungla tn 8 ja 14). Korterelamute vahel paiknevad garaažiühistu Tungla maa-alused garaažid. Kontaktvööndisse jääval Taara ja Vanemuise tänaval on välja kujunenud ühtne ehitusjoon.

Kontaktvööndi tänavad on vähese liiklusega ja neid kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Lähim liiklusmagistraal on planeeringualast loode suunda jääv Vabaduse puiestee, kus liigub ühistransport, tagades hea ühenduse kesklinnaga. Lähim ühissõiduki peatus asub umbes 500 m kaugusel.

Lähim kauplus on aadressil Vabaduse pst 128.

Lähimateks koolideks on Tallinna Pääsküla Gümnaasium (Vikerkaare tn 10 // Põllu tn 19) ja Tallinna Muusikakeskkool (Vabaduse pst 130). Lähimaks lasteaiaks on Tallinna Lasteaed Mikumanni (Ilmarise tn 17); spordirajatiseks on Nõmme ujula ning virgestusalaks Pääsküla raba, kuhu on rajatud valgustatud suusa- ja terviserajad.

Planeeringuala kontaktvööndis on Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsusega nr 158 kehtestatud „Vanemuise tn 42 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga kavandada 0,3 ha suurusele maa-alale üks krunt 3-korruselise korterelamu ehitamiseks.

Kuna planeeritava krundiga vahetult piirnevatel kinnistutel ning vastaspool Kruusa tänavat paiknevad 1-2-korruselised elamud, on planeeringuga kavandav kuni 2-korruseline elamu sellesse tänavaruumi igati sobiv ja ümbritsevat keskkonda arvestav.

3. Tallinna üldplaneering ja Nõmme linnaosa ehitusmäärus

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Planeeringulahendus ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud „Nõmme linnaosa ehitusmääruse“ järgi kuulub planeeritav ala II ehituspiirkonda, mis on põhiline eramute ala ja kus kruntidele on määratud võimalike kasutusotstarvetena: elamud, kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad kaubandus- teenindusettevõtted ja väiketöökojad, lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised. Nimetatud määruse kohaselt võib selles piirkonnas korterelamu krundi täisehituse protsent olla maksimaalselt 20%. Põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 11 m (katusehari) ja täiskorruste arv kuni 2. Eesaed (Nõmme linnaosa ehitusmäärus näeb ette vähemalt 5 m) on planeeringulaheduse kohaselt kavandatud 4 m kaugusele, mis on tingitud Kruusa tänava väljakujunenud ehitusjoonest, tagades tänavale iseloomuliku hoonestuse rütmi ning säilitades ka krundil oleva II väärtusklassi puu (harilik mänd). Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 4 lg 11 p 1 kohaselt on soovitav krundil tagada sõiduautodele (sh garaažid ja autovarjualused) vähemalt 2 parkimiskohta korteri kohta.

Planeeringulahendus järgib Nõmme linnaosa ehitusmäärust.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega on tehtud ettepanek määrata Kruusa tn 14 krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu rajamiseks. Elamule nähakse ette ka maa-alune korrus. Krundi senist maakasutuse sihtotstarvet 100% elamumaa ega krundi piire ei muudeta. 

Hoonealune pind krundil on planeeritud 205 m² ning hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 8 meetrit.

Hoonestusala on kavandatud krundi keskele. Selline hoone paigutamine krundile võimaldab maksimaalselt säilitada kinnistul kasvavat kõrghaljastust.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud „Eluruumidele esitatavate nõuete“ punkt 5 sätestab, et eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil, peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Seega peavad insolatsiooninõuded olema täidetud eluruumide puhul. Eesti Standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes. Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti Standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse nõuded täidetud. Planeeritav hoone ei takista päikesevalguse langemist naaberkruntidel paiknevatele hoonetele, samuti on päikesevalgus tagatud kavandatavale hoonele.

Kavandatav elamu on Kruusa tänava poolselt küljelt tagasiastega. Planeeritava hoone tagumisse ossa on kavandatud mõlemale korterile puidust terrass. Ehitusmaterjalidena kasutatakse ainult naturaalseid materjale (soovitatavalt puitu), mis tagab kavandatava elamu sobivuse teiste ümbruskonnas paiknevate hoonetega.

Hoone ette ning maja külgedele rajatakse betoonkivist sillutis. Krundil on planeeritud parkimine viiele sõidukile. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014  tulenevad (äärelinn; 5 parkimiskohta) nõuded on täidetud.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Juurdepääs kinnistule on tagatud Kruusa tänavalt. Ühe korteri juurde viib olemasolev tee, teisele korterile planeeritakse uus juurdepääs.

Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas dendroloog S. Järve novembris 2007.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse kaks V väärtusklassi puud (kaks harilikku mändi), millest üks on tüvevigastuse ja teine koorepõletiku tõttu kuivamas ning üks IV väärtusklassi põõsas (sirel).

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 1 lg 4 sätestab, et raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puudele, põõsastele ja enamlevinud viljapuudele v.a. avalikel haljasaladel kasvavatele viljapuudele. Sama määruse kohaselt asendusistutust ei määrata V väärtusklassi puude likvideerimisel.

Kokkuvõtvalt nähakse planeeringulahendusega ettepanek määrata Kruusa tn 14 kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Planeeritakse normatiivsed 5 parkimiskohta. Likvideeritakse kaks V väärtusklassi puud ja üks IV väärtusklassi põõsas, millele asendusistutust ei ole vaja määrata.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 11. aprilli 2007 avaldusega kinnistu kaasomanik J. Luts. Sama isikuga on 13. novembril 2008 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/277.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 korraldusega nr 2218-k eesmärgiga Nõmme linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuvale Kruusa tn 14 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu rajamiseks.

Detailplaneeringulahenduse on koostanud OÜ Media LAB.

Nõmme Linnaosa Valitsuses toimus 22. jaanuaril 2009 Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 13. jaanuari 2009 ajalehes Postimees.

Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, planeeritava kinnistu omaniku volitatud esindaja kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tervisekaitseinspektsioon Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseamet) märkis, et joogivee tehnilised tingimused on vananenud, kuid kooskõlastus kehtib. Tuleb uuendada ka tehnilisi tingimusi. Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneering vastab tervisekaitse nõuetele kui on täidetud ülaltoodud tingimused.  

Märkused tuleb täita enne ehitusloa taotlemist.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 

1. tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused;

2. projektiga esitada lõiked, mahud, spetsifikatsioon ja seletuskiri;

3. näha ette sidekanalisatsiooni ühendused olemasolevast sidepostist.

Tingimused täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumites.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 korraldusega nr 422-k. Vastav teade ilmus 31. märtsil 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 3. aprilli 2010 ajalehes Nõmme Sõnumid ja 5. aprilli 2010 ajalehes Pealinn.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 26. aprillist 2010 kuni 10. maini 2010 Nõmme Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 13. aprilli ajalehes Eesti Päevaleht ja 16. aprilli 2010 ajalehes Nõmme Sõnumid.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 14. juuni 2010 lepingule nr 2-6/114.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kruusa tn 16, Tungla tn 7, Tungla tn 5, Kruusa tn 12 kinnistute omanikele detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-st 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Kruusa tn 14 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

Koostaja: Text Box: Toomas Sepp
Linnasekretär
Jaan Lindsaar, tel 640 4740, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 10. juuni 2010.