Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 otsus number 168
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 168

 

 

 

 

Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Põhja puiestee, Kotzebue, Vana-Kalamaja ja Soo tänava vahelisel alal Niine tänava ääres. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

kavandatav uushoonestuse maht järgib Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu“ koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse“ eelnõus ette nähtud miljööväärtuslikule alale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga, st hoonete mahu, rütmi, asetuse, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgusega; 

- uus hoone arvestab naaberhoonestuse paiknemisega kruntidel ning hoone ehitusprojekti koostamisel on ette nähtud kasutada Kalamaja piirkonnas iseloomulikke miljööväärtust kujundavaid arhitektuurseid võtteid ja elemente ning välisviimistluse materjale;

planeeringuga on kavandatud likvideerida kaks III väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritavale hoonestusele liiga lähedale ja seetõttu ei ole võimalik tagada nende kasvutingimuste säilimiseks piisavat vahekaugust. Alale on kavandatud juurde istutada kokku 17 uut puud, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Lisaks on mänguväljaku ümbrusesse planeeritud istutada sarapuud, sirelid või ebajasmiinid. Krundi heakorrastamisel tuleb kasutada linnaosale tüüpilisi õuealade ja aedade kujundamise võtteid, näha ette hekid, lillepeenrad, viljapuud, marjapõõsad ja muru;

- kavandatud on kokku 12 parkimiskohta, mis on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Niine tn 7 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 008/07, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuval 0,10 ha suurusel planeeringualal asuva Niine tn 7 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% sotsiaalmaast 75% elamumaaks ja 25% ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega, maapinnast 10,5 meetri kõrguse, kuue korteriga äripindadega elamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 12. aprillil 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/69.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010
otsuse nr 168
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogule esitatakse kehtestamiseks Niine tn 7 kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 008/07, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuval 0,10 ha suurusel planeeringualal asuva Niine tn 7 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% sotsiaalmaast 75% elamumaaks ja 25% ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega, maapinnast 10,5 meetri kõrguse, kuue korteriga äripindadega elamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Põhja puiestee, Kotzebue, Vana-Kalamaja ja Soo tänava vahelisel alal Niine tänava ääres. Planeeritav kinnistu on hoonestamata.

100% sotsiaalmaa sihtotstarbega Niine tn 7 kinnistu kuulub kinnistusraamatu andmeil Niine Kinnisvara OÜ-le.

Planeeritavale alale jääb kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks (mälestise registri nr 2628) tunnistatud 13.-16. sajandi asulakoht. Planeeringuala jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 otsusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeringuala vaatesektorisse Katariina muulilt vanalinnale.

Kinnistul kasvab viis puud, neist kaks berliini paplit ja kolm harilikku jalakat.

Alal kehtiv detailplaneering puudub.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala lähiümbruses on valdavalt 19.-20. sajandil ehitatud Kalamaja miljööväärtuslik puitasum, mille puhul on tegemist Tallinna vanima eeslinnaga. Planeeritava ala kontaktvööndis asuvad valdavalt elamumaa, ärimaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistud. Kontaktala hoonestuse moodustavad enamuses 1-2-korruselised puitelamud, kuid on ka 3-korruselisi kivihooneid ning nõukogude ajal ehitatud tööstushooneid ja 4-5-korruselisi elamuid. Kruntide hoonestustihedus jääb vahemikku 0,3-1,2 ning täisehituse protsent 22-68. Niine tänava ehitusjoon asub valdavalt tänavapoolsel krundipiiril, kuid on ka tänava äärest tagasiastega hoonestust nagu näiteks Niine tn 9, Niine tn 9a, Niine tn 13, Niine tn 8a ja Niine tn 8e kinnistul. Transpordiühendus kesklinna ja teiste linnaosadega on hea, planeeringualast ca 100 meetri kaugusel asuvad trammi- ja bussipeatus. Lähiümbruses asuvad Põhja-Tallinna Valitsus, ca 450 meetri kaugusel Kalamaja lasteaed ja ca 900 meetri kaugusel Kalamaja Põhikool. Lähimad rekreatsioonialad on vanalinna rohevöönd ja Kalamaja kalmistupark.

Planeeringuala kontaktvööndi kohta on menetluses või kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2010 korraldusega nr 595-k vastuvõetud “Niine tn 8, 8b, 8e ja Soo tn 5 kruntide ning lähiala detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,70 ha suurusel planeeringualal asuvate Niine tn 8, 8b, 8e ja Soo tn 5 kinnistute ümberkruntimine, sihtotstarvete muutmine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) 12 korteriga äri- ja eluhoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva 4-korruselise korterelamu, ühe kuni 3-korruselise korterelamu, kolme 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ja kolme 1-korruselise garaaži rekonstrueerimine; Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009 korraldusega nr 66-k kehtestatud “Põhja pst 17 // Soo tn 1b, Põhja pst 17a // Soo tn 1, Põhja pst 17b // Soo tn 1c, Soo tn 1a, 1d ja 1e kinnistute ning lähiala detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 1,58 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Põhja pst 17 // Soo tn 1b, Põhja pst 17a // Soo tn 1, Põhja pst 17b // Soo tn 1c, Soo tn 1a, 1d ja 1e kinnistute ning lähiala maakasutuse sihtotstarbe ja kinnistupiiride muutmine, ehitusõiguse andmine ühe kuni 4-korruselise ärihoone, kahe kuni 4-korruselise maa-aluste korrustega 41 korteriga ärihoone ja seitsme kuni 4-korruselise (sh katusekorrus) maa-aluse korrusega 103 korteriga äripindadega korterelamu ehitamiseks; Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsusega nr 47 kehtestatud “Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering“, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas Põhja pst 5 paikneva 100% elamumaa kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 10% ulatuses ärimaaks ja 90% elamumaaks, et rajada kinnistule äripinnaga 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega korterelamu; Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 233 kehtestatud “Vana-Kalamaja tn 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering“, millega määratakse Põhja-Tallinnas asuvale hoonestamata Vana-Kalamaja tn 21 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise ärifunktsiooniga hoone rajamiseks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaažikooperatiivid jm.

Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu koosseisus koostatav Kalamaja ehitusmäärus

Planeeringuala jääb Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu“ koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse“ (edaspidi ehitusmäärus) eelnõu kohaselt Kalamaja 20. kvartalisse. Ehitusmääruse eelnõus on põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks Niine tn 5 ja 9 hoonete vahel määratud maksimaalselt 2 täiskorrust ja katusekorrus. Ühele krundile on lubatud ehitada maksimaalselt üks põhihoone ja üks abihoone. Kruntidele on lubatud rajada elamuid ning elamutega integreeritud väiketeenindust, kaubandusettevõtteid, töökodasid ja kultuuriasutusi. Niine tn 9 kohta on tehtud ettepanek see kultuurimälestisena kaitse alla võtta. Uue hoonestuse puhul on täisehitusprotsendiks lubatud 35% ning ühe põhihoone suurimaks ehitusaluseks pinnaks 300 m2. Ehitusmääruse kohaselt tuleb uue ehitusjoonega Kotzebue, Niine, Vana-Kalamaja tänava ja hoonete vahele ette näha 3 meetri laiune jalgtee. Niine tn 5 ja 9 vahel asuva uushoone katuse räästa ja harja kõrgused peavad järgima Niine tn 5 hoone kõrgusi.

Ehitusmääruse tingimustega on planeeringulahenduses arvestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Kehtestatava detailplaneeringuga muudetakse kinnistu 100% sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarve 75% ulatuses elamumaaks ja 25% ulatuses ärimaaks ning antakse ehitusõigus ühe 3-korruselise (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega, esimesel korrusel äripindadega ning kuni 6 korteriga korterelamu ehitamiseks.

Kavandatav uushoonestuse maht järgib Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu“ koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse“ eelnõus ette nähtud miljööväärtuslikule alale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga, st hoonete mahu, rütmi, asetuse, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgustega. Hoone on planeeritud Niine tänavast 3-meetrise tagasiastega, et moodustada Niine tänava äärde kõnnitee. Piirkonnale iseloomuliku hoonestuskõrguse hoidmiseks on hoonele kavandatud 2 täiskorrust ja kolmanda korrusena katusekorrus ning katus kaldega vahemikus 20ŗ-45ŗ. Hoone suurim lubatud katuseharja kõrgus on kuni 10,5 meetrit maapinnast ja räästa kõrgus kuni 6,3 meetrit maapinnast, mis arvestab Niine tn 5 hoone vastavate kõrgustega. Kinnistule on lubatud ehitada üks hoone, mille suurim maapealne ehitusalune pindala on 300 m2 ja suurim maa-alune ehitusalune pindala kuni 375 m2, suletud brutopind kokku võib olla kuni 810 m2. Krundi kavandatud hoonestustihedus on 0,9. Sissesõit kinnistule ja pääs maa-alusesse parklasse on lahendatud selliselt, et Niine tänava poolsesse hoone fassaadi ei teki konsoolset hoonemahtu. Sissepääs on lahendatud vähemalt osaliselt kaetuna ja Niine tänava poole on ette nähtud puidust piirdeaed ja värav hoonestusega samal joonel, kõrgusega kuni 1,6 meetrit maapinnast ning see peab hoone välisviimistlusega moodustama ühtse terviku. Hoone tuleb projekteerida arhitektuurselt liigendatuna, kaasaegse vormi- ja materjalikäsitlusega ning fassaade peaksid ilmestama väiksemad, sh ka tänavapoolsed katusevintskapid. Välisviimistluses tuleb kasutada Kalamaja piirkonnale iseloomulikke naturaalseid materjale, nagu puit, krohv, kivi, valtsplekk jne, imiteerivate materjalide kasutamine on keelatud. Kinnistu õuealale on planeeritud laste mänguväljak.

Planeeritud hoone peab olema tulepüsivusklassiga TP-2.

Naaberelamute kohta koostas insolatsioonianalüüsi OÜ FASSAADIPROJEKT ekspert P. Soopere. Insolatsiooni kestuse analüüsimisel on arvestatud Eesti standardist EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ tulenevate nõuetega. Niine tn 2a ja 4 elamute korterite insolatsioon ei ole planeeringulahendusega kavandatud hoonest mõjutatud ja säilib endisena. Niine tn 5 tänavapoolsete korterite insolatsioon on puudulik maja orientatsiooni tõttu ilmakaarte suhtes, kuid kuna vastu Niine tn 7 kinnistut olevas otsaseinas aknad puuduvad, siis ei ole nende korterite insolatsiooni planeeringulahendusest mõjutatud. Niine tn 5 elamu hoovipoolses korteris säilib insolatsiooni kestus 3 tundi ja 26 minutit, mis on rahuldav.

Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringu “Tallinna rohealadkohaselt on planeeritava ala välisruumi tüübiks aedlinn, kus haljastuse osakaal peab olema vähemalt 30%, millesse ei kuulu garaažipealne katusehaljastus ja muu maapinnaga ühendamata haljastus. Planeeritava krundi haljastuse osakaal on kavandatud enam kui 42%. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas algatatud teemaplaneeringuga Tallinna rohealad“.

Planeeringualalt on kavandatud likvideerida kokku kaks III väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad planeeritavale hoonestusele liiga lähedale ja seetõttu ei ole võimalik tagada nende kasvutingimuste säilimiseks piisavat vahekaugust. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb juurde istutada kokku 17 uut puud. Planeeringuga on kavandatud krundile istutada 6 puud, 11 puud istutatakse Põhja-Tallinna Valitsusega kokkulepitud kohta. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist. Lisaks on mänguväljaku ümbrusesse planeeritud istutada sarapuud, sirelid või ebajasmiinid. Krundi heakorrastamisel tuleb kavandada linnaosale tüüpilisi õuealade ja aedade kujundamise võtteid, näha ette hekid, lillepeenrad, viljapuud, marjapõõsad ja muru. Ehitusprojekti koosseisus tuleb esitada haljastusprojekt.

Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamise koostas planeeritavale alale Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal augustis 2009. Ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikute elementide valikul tuleb rakendada transpordimüra spektri lähendustegurit Ctr vastavalt standardile EVS-EN-ISO 717. Vastavalt standardis EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüratasemest“ toodule tuleb planeeritud hoone korterite välispiirete konstruktsioonid projekteerida Niine tänava poolsel küljel minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde ühisisolatsioon oleks vähemalt R’w Ctr ≥ 45 dB ja äripindade osas vähemalt R’w Ctr ≥ 35 dB, hoone teistel külgedel võib ühisisolatsiooni indeks olla väiksem. Akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile transpordimüra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirete õhumüra isolatsiooni indeks. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamiseks tuleb arvestada, et ventileerimiseks ettenähtud meetmed (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värske õhu klapid välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis on ületatud. Elamute ja teiste müratundlike hoonete projekteerimisel tuleb järgida põhimõtet, et vaikust nõudvaid ruume (magamistube) ei paigutata hoone tiheda liiklusega tänava poolsele küljele.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI 19. juunil 2007 väljastatud tehnilistele tingimustele. Soojavarustus on lahendatud aktsiaseltsi Eesti Gaas 15. juulil 2007 väljastatud tehnilistele tingimustele. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 27. juunil 2007 väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt AS Eesti Energia 9. veebruaril 2009 väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juurdepääs planeeritavale kinnistule on Niine tänavalt.

Tallinna parkimise korralduse arengukava punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi, kui planeeritav ala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Niine tn 7 kinnistu asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Hoonesse on kavandatud 6 korterit ja 200 m2 äripinda. Kokku on kavandatud 12 parkimiskohta, millest 10 hoones ja 2 õuealal. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014. Tänavavõrk ja liikluskorraldus toimib olemasolevana ja käesoleva planeeringuga seda muuta kavandatud ei ole. Vastavalt Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus koostatava Kalamaja ehitusmääruse eelnõule planeeritakse hoonestuse ja tänava vahele 3 meetri laiune jalgtee.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise kohad on kavandatud hoone soklikorrusele, kuhu on ette nähtud paigaldada jäätmekogumismahutid.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles E. Palm 16. novembril 2004 registreeritud avaldusega.

16. detsembril 2009 on FE Arhitektid OÜ, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Simus Kinnisvaraarenduse OÜ vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/295.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldusega nr 126-k Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“, eesmärgiga Põhja-Tallinnas asuva Niine tn 7 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% sotsiaalmaast 75% ulatuses elamumaaks ja 25% ulatuses ärimaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 3-korruselise (sh katusekorrus) 6 korteriga äripindadega elamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 2. veebruaril 2008. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 6. märtsil 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses avalik arutelu 12. märtsil 2008.

Detailplaneeringu koostas FE Arhitektid OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abner juulis 2009 koostatud haljastuse hinnang ja Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali 2009. aasta augustis koostatud Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine“.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeringualal paikneva kinnistu omanik Niine Kinnisvara OÜ ja Niine tn 9 kinnistu omanik Osaühing Kandeko.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega:

1) ehitusprojekt koos kinnistu haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) ehitusprojektis esitada meetmed Niine tn 9 kinnistul kasvavate harilike tammede pos 15 ja 16 juurestike ja võrade kaitsmiseks ehitustööde ajal;

3) näha ette elu- ja äriruumide müratasemete mõõtmistulemuste lisamine hoone kasutusloa taotlusdokumentidele.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegu Terviseameti Põhja talitus) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et elamu projekteerimisel rakendatakse elamutes normeeritud müratasemete tagamiseks EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ nõudeid. Magamisruume ja muid vaikust nõudvaid ruume mitte planeerida elamu sõiduteepoolsele küljele.

Tingimustega arvestatakse hoone ehitusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ning kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekti koostamiseks tellitakse täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endine ärinimi Osaühingu Jaotusvõrk) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööprojekt kooskõlastatakse AS-iga EG Võrguteenused.

Tingimus on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati järgnevad lisanõuded:

1) detailplaneeringu seletuskirjas näha ette kõrghaljastuse kompenseerimine asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ tingimustel;

2) kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks sõlmida Tallinna linnaga leping;

3) sissesõit krundile ja pääs maa-alusesse parklasse lahendada selliselt, et Niine tänava fassaadi ei tekiks konsoolset hoonemahtu. Sissesõit tuleb lahendada vähemalt osaliselt kaetuna ja Niine tänava poole näha ette piirdeaed ja värav;

4) kaevetööde tegemisel lasub kohustus tellida eeluuringud ja/või muinsuskaitseline järelevalve. Kaevetöödeks tuleb taotleda Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt kaevetööde luba;

5) detailplaneering kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega.

Tingimustega 1, 3 ja 5 on arvestatud. Tingimus 2 on täidetud, Tallinna Linnavaraameti ja planeeritava kinnistu omaniku vahel on 24. mail 2010 pos 1 krundil asuva kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks sõlmitud tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping Tallinna linna kasuks. Tingimus 4 on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 6. jaanuari 2010 korraldusega nr 9-k Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 8. jaanuaril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 27. jaanuaril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 10. veebruarist kuni 24. veebruarini 2010. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

12. aprillil 2010 sõlmitud lepinguga nr 2-6/69 võttis Niine Kinnisvara OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvel detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Niine tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Niine tn 5, Niine tn 9, Kotzebue tn 4 ja Kotzebue tn 8 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-ala kaitsevööndis) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees