Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 otsus number 167
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 23.09.2015 nr 1394

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 167

 

 

 

 

Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarbeks määratud miljööväärtuslik elamuala, kus uute hoonete ehitus peab järgima piirkonnale omast hoonestusstruktuuri. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- kavandatud uus hoone järgib Kalamaja miljööväärtuslikule alale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga, st hoonete mahu, rütmi, asetuse, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgustega;

- uus hoone järgib naaberhoonestuse paiknemist kruntidel ning hoone kavandamisel kasutatakse Kalamaja piirkonnas iseloomulikke miljööväärtust kujundavaid arhitektuurseid võtteid ja elemente;

planeeringualalt on kavandatud likvideerida üks IV väärtusklassi hinnatud puu. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”, milles nõutud arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritava puu asemele 18 uut puud. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist;

- kavandatud parkimiskohad on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014”. Krundile on kavandatud kokku 9 parkimiskohta.

 

 

     

1. Kehtestada Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneering, OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB töö nr 309, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuval 0,14 ha suurusel planeeringualal asuva Suur-Laagri tn 12 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 10% ärimaaks ja 90% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine maapinnast kuni 12 meetri kõrguse kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega 6 korteriga äripindadega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

(Kehtetu osaliselt - Tlv k 23.09.2015 nr 1394, sätestatud osas)

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010
otsuse nr 167
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogule esitatakse kehtestamiseks Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneering, OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB töö nr 309, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas asuval 0,14 ha suurusel planeeringualal asuva Suur-Laagri tn 12 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 10% ärimaaks ja 90% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine maapinnast kuni 12 meetri kõrguse kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega 6 korteriga äripindadega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis. Planeeritav kinnistu on hoonestamata, kinnistu keskel kasvab üksik IV väärtusklassi hinnatud hobukastan. Lisaks kasvavad alal V väärtusklassi hinnatud kaheharuline punane remmelgas ja harilik vaher ning tagaaias kolm aedõunapuud. Suur-Laagri tn 12 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa ja kinnistusraamatu andmeil on planeeritava kinnistu omanikuks osaühing Lursmani.

Planeeritav ala jääb kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” arheoloogiamälestiseks (mälestise registri nr 2628) tunnistatud 13.-16. sajandi asulakohta ning lisaks Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse” kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Alal kehtiv detailplaneering puudub.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndiks on Kalamaja miljööväärtuslik piirkond, mille puhul on tegemist Tallinna vanima eeslinnaga. Lähiümbruses paiknevad valdavalt 1920.-1930. aastatel ehitatud 2- ja 3-korruselised korterelamud. Piirkonda iseloomustab nii lahtine kui kinnine hoonestusviis. Elamud on madala viilkatusega ja katuse harjajoon paralleelne tänavaga. Suur-Laagri tänava enamus hooneid paiknevad tänava ääres, on kokku ehitatud krundi piiril, eraldatud tulemüüriga ning neile on omane maapinnast 1-1,2 meetri kõrgune sokkel. Suur-Laagri, Noole, Köie ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartali kruntide sisemuses haljastatud õuealadel asuvad hoovimajad ja abihooned. Hoonete valdavaks välisviimistluseks on puitlaudis. Piirdeaia tüübiks on enamasti puitlippaed. Lähiümbruse hoonestustihedus jääb vahemikku 0,44-0,82. Planeeringuala vahetus läheduses asub lasteaed Kelluke” ning lähipiirkonnas asub Kalamaja põhikool. Ühistranspordina liigub bussiliin nr 3, mille lähim peatus jääb planeeringualast ca 180 meetri kaugusele Soo tänava äärde. Planeeringualast läänes asub rekreatsiooniala Kalamaja kalmistupark.

Planeeringuala kontaktvööndis ei ole algatatud, vastuvõetud ega kehtestatud detailplaneeringuid.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu” kohaselt on antud ala juhtotstarbeks määratud miljööväärtuslik elamuala, mis on terviklikult säilinud miljööga piirkond, kus uute hoonete ehitus peab järgima hoonestusstruktuuri.

Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega 6 korteriga äripindadega korterelamu ehitamiseks.

Planeeringulahenduses on arvestatud Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu” koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse” tingimustega. Planeeritav krunt asub Kalamaja ehitusmääruse 27. kvartalis, kus tuleb säilitada olemasolev ehitusjoon ja kuhu võib rajada elamuid ning elamutega integreeritud väiketeenindust, kaubandusettevõtteid, töökodasid. Krundile on lubatud ehitada üks põhihoone. Krundile kavandatava hoone maksimaalne ehitusalune pind ei tohi olla suurem kui 300 m2 ja krundi maksimaalne lubatud täisehitusprotsent on 30. Põhihoonel on lubatud 2 täiskorrust ja katusekorrus, maksimaalse lubatud kõrgusega kuni 12 meetrit maapinnast. Planeeringuga kavandatud uus hoone järgib Kalamaja miljööväärtuslikule alale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga, st hoonete mahu, rütmi, asetuse, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgustega. Kavandatud hoone järgib naaberhoonestuse paiknemist kruntidel ning hoone kavandamisel kasutatakse Kalamaja piirkonnas iseloomulikke miljööväärtust kujundavaid arhitektuurseid võtteid ja elemente. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus koostatava Kalamaja ehitusmääruse eelnõus määratud nõuetega.

Planeeritud hoone on 2 täiskorrusega, katusekorruse ja soklikorrusega. Hoonesse on planeeritud 6 korterit ja 76 m2 äripinda. Kinnistu planeeritud täisehitusprotsent on 29, põhihoone suurim lubatud maapealne ehitusalune pindala on 198 m2 ning suletud brutopind kuni 760 m2. Planeeritud hoonestustihedus on 0,9. Planeeringulahendusega on hoone kavandatud Suur-Laagri tänava äärsele kinnistu piirile ning samale ehitusjoonele naaberkinnistul Suur-Laagri tn 10 paikneva elamuga. Hoonele on kavandatud tulemüür. Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on kuni 12 meetrit. Planeeritud hoone sokli ning katuse harja- ja räästajoone kõrgused peavad järgima naaberkinnistul Suur-Laagri tn 10 paikneva elamu vastavaid kõrgusi. Katuseharja kõrguse tõstmine kuni 10,45 meetrit on võimalik Suur-Laagri tn 10 oleva naaberhoonega samaaegselt, mis täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis. Planeeritud põhihoone katuse harjajoon on paralleelne Suur-Laagri tänavaga. Välisviimistluses on ette nähtud kasutada looduslikku kivi, krohvi, vähemalt 50% ulatuses puitu ning fassaadilahenduses horisontaalseid elemente (laudis, vahekarniisid jms.). Imiteerivate materjalide kasutamine on keelatud. Suur-Laagri tänava äärde on planeeritud rajada 1,5 meetri kõrgune puitlippaed ja krundi tagaküljele metallpostidel võrkpiire.

Krundi hooviala kirdeossa on ette nähtud haljasala koos laste mänguväljakuga.

Hoone planeerimisel on jälgitud ja ehitusprojekti koostamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud naaberhoonete insolatsioonitingimused vastavalt Eesti standardist EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” tulenevatele nõuetele. Planeeringulahendusega kavandatud hoone ei kahjusta naaberhoonete insolatsioonitingimusi.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI 14. augustil 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele. Planeeringuala varustamine elektriga on lahendatud vastavalt Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endise nimetusega Osaühing Jaotusvõrk) 29. augustil 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 14. oktoobril 2008 väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele. Soojavarustus on lahendatud on vastavalt Aktsiaseltsi Eesti Gaas 22. augustil 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule Tallinna rohealad” on planeeritava ala välisruumi tüübiks aedlinn, kus peab haljastust ette nägema vähemalt 30%. Planeeritav haljastuse osakaal on kavandatud 30%. Planeeringulahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga Tallinna rohealad”.

Planeeritaval alal säilitatakse väärtuslik kõrghaljastus ja säilitatavatele puudele on ette nähtud teha hooldelõikus. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida kinnistu keskel olev IV väärtusklassi hinnatud üksik hobukastan, mis jääb planeeritava hoone alla. Likvideeritav puu kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 18 puud. Lisaks on kavandatud likvideerida V väärtusklassi hinnatud kaheharuline punane remmelgas ja harilik vaher, mida ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel ning mis vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 § 1 lõikele 4 ei vaja raieluba. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist. Tagaaias asuvad kolm IV väärtusklassi aedõunapuud säilitatakse. Krundi tagahoovi on kavandatud istutada täiendavalt üks harilik hobukastan ja üks harilik vaher ning krundi piirile täiendavalt põõsashekk. Krundi piirile tugimüüri ette on kavandatud istutada ronihaljastus.

Juurdepääs kinnistule on planeeritud Suur-Laagri tänavalt. Tallinna parkimise korralduse arengukava punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi, kui planeeritav ala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal. Suur-Laagri tn 12 kinnistu asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, riikliku kaitse alla võetud maa-alal, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Hoonesse on kavandatud 6 korterit ja 76 m2 äripinda. Parkimiskohad on planeeritud krundi maapinna tasandist allapoole, mis on eraldatud naaberkruntidest tugimüüri ja haljastusega. Osa parkimiskohti on kavandatud hoone alla. Kokku on krundile kavandatud 9 parkimiskohta, mis on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014”.

Jäätmete kogumine on lahendatud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga”.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles osaühing Lursmani 18. aprillil 2007 registreeritud avaldusega.

31. märtsil 2008 on osaühingu Lursmani ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/82.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 korraldusega nr 1007-k Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas” eesmärgiga Põhja-Tallinnas asuva Suur-Laagri tn 12 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 10% ärimaaks ja 90% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine 2 täiskorruse, katusekorruse ja soklikorrusega 6 korteriga äripindadega korterelamu rajamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 7. juunil 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 18. juunil 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses avalik arutelu 26. juunil 2008.

Detailplaneeringu koostas OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri juulis 2007 koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse” § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud planeeritava kinnistu omaniku osaühingu Lursmani esindaja ning Elion Ettevõtted Aktsiaselts.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et ehitusprojekt kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmise ettepanekuga: vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud Maa riigi omandisse jätmise korrale” on nimetatud maa ajutise valitsemise õigus maa asukoha järgsel maavanemal. Sama korra punktis 21 sätestatu järgi on riigimaa ajutisel valitsejal õigus võtta riigi nimel vastu tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsuseid ja teostada toiminguid. Seega on riigi reservmaale AT0505100093 planeeritud elektrikaablite rajamiseks maakasutusõiguse saamiseks vajalik pöörduda asukohajärgse maavanema poole. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegu Terviseameti Põhja talitus) märkis oma kirjas, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele.

Uus-Kalamaja tn 6 kinnistul paiknev lasteaed “Kelluke” kooskõlastas detailplaneeringu tingimustel:

1) alajaama ja elektrikaabli tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;

2) haljastus, piirded jne taastada algsel kujul pärast ehitustööde lõpetamist.

Tingimusega 1 arvestatakse tööjooniste koostamisel, tingimusega 2 on arvestatud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks tuleb taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimustega arvestatakse veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide koostamisel.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse AS EG Võrguteenustega. Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endise nimetusega Osaühing Jaotusvõrk) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati järgmised tingimused:

1) uushaljastuse rajamine näha ette korterelamu eelprojektile lisatava haljastusprojekti alusel;

2) kaugkütte piirkonda kavandatava korterelamu soojavarustus lahendada vastavalt AS Tallinna Küte tehnilistele tingimustele.

Tingimustega on arvestatud.

Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 2. septembri 2009 korraldusega nr 1399-k Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas”. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 5. septembril 2009. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 11. septembril 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 21. septembrist kuni 4. oktoobrini 2009.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta esitasid naaberkinnistu Köie tn 5 omanikud S. Povar, H. Treude, M. Tõevere ja Suur-Laagri tn 9 kinnistu omanik G. Hendrikson järgmised vastuväited ja ettepanekud.

1) Leiti, et planeeritava hoone aknad peavad järgima naaberhoonete rist-ruudu motiivi, aknapealne karniis lisab miljööväärtust ning vintskapid katuses on ebatraditsioonilised ja liigselt modernsed. Tehakse ettepanek planeeritud hoone fassaadide täiendamiseks. Lisaks märgiti, et planeeringuala kontaktvööndis asuva Köie tn 5 kinnistu täisehituse protsent on esitatud valesti, st krundi suurus on 766 m2 ja olemasoleva elamu suletud netopind on tegelikult 428 m2, detailplaneeringus märgitud 634 m2. Juhitakse tähelepanu, et Suur-Laagri tn 12 planeeritava elamu pind on toodud ilma keldrikorruseta ning esitatud on mittekorrektsed andmed. Viidatakse, et tuleks säilitada piirkonnas iseloomulik hoonestustihedus 0,5-0,6. Leitakse, et planeeringulahendusega kavandatud Suur-Laagri tn 12 hoone proportsioonid ning arhitektuurne välisilme ei vasta naaberkruntidel paiknevate Suur-Laagri tn 10, 14 elamute vastavatele parameetritele ja Kalamaja iseloomulikule ehitusstiilile (katusekorrusele on kavandatud kolm suurt vintskappi, kasutatud ei ole vertikaal- ja horisontaallaudist, sobivaid profiilliiste, aknad on moodsad jms). Tehakse ettepanek, et hoone hoovipoolne sein järgiks Suur-Laagri tn 10 ja 14 hoonete ehitusjoont. Leitakse, et täpsustada tuleks hoone maksimaalset lubatud kõrgust selliselt, et katuse räästa- ja harjakõrgust tuleks vähendada 12 meetrilt kuni 10 meetrini vastavalt naaberkinnistul Suur-Laagri tn 10 elamu katuse harjajoonega samale kõrgusele.

2) Avaldatakse arvamust, et detailplaneeringu lahendusega kavandatud hoone on liiga suur. Tehti ettepanek, et kavandatav elamu ei tohiks olla suurema ehitusaluse pinnaga kui 450 m2 ja leiti, et hoone peaks olema ristkülikukujuline.

3) Märgitakse, et kinnistule on planeeritud 6 korteri kohta liiga palju parkimiskohti ja 76 m2 äripinna kohta vaid 1 koht, mis on ebapiisav ning suurendab oluliselt tänavakoormust. Leiti, et iga korteri kohta peaks olema 1 parkimiskoht ja tehakse ettepanek suurema parkimiskohtade arvu planeerimiseks äripinna teenindamiseks.

4) Tehakse ettepanek säilitada krundil rohkem haljasala, parkimine krundil uuesti planeerida või planeerida kinnistule oluliselt väiksem ehitis. Lisaks märgitakse, et Suur-Laagri tn 12 kinnistul peaks säilitama kõrghaljastuse.

5) Märgitakse, et suurem osa krundist kavatsetakse katta kivikattega parklaga, mis paikneb naaberkinnistutest madalamal ning parkimine on kavandatud osaliselt hoonealusena. Avaldatakse arvamust, et selline lahendus ei sobi Kalamaja olustikuga, rikub piirkonna miljööd, krundil tuleks säilitada rohkem rohelust (muru), parkimine ei tohiks asuda madalamal kui naaberkrundid, sõidukid tuleks paigutada avatult krundile või krundil piisava ruumi puudumise korral tuleks rajada maa-alune parkla. Tehakse ettepanek säilitada krundil rohkem haljasala, parkimine krundil uuesti planeerida või planeerida kinnistule oluliselt väiksem ehitis.

6) Soovitakse teada, milline äriline tegevus on plaanis ja kaaluda selle vajalikkust.

Tallinna Linnaplaneermise Amet vastas eespool toodud vastuväidetele ja ettepanekutele 3. novembril 2009 kirjaga nr 2-1/1968 järgmist:

1) Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et esitatud vastuväited ei ole põhjendatud, kuna Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu lahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringule” ning Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus koostatava Kalamaja ehitusmääruse” nõuetele ning lisaks on detailplaneeringu märkusteta kooskõlastanud nii Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kui ka Muinsuskaitseamet;

2) Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et esitatud vastuväide ei ole põhjendatud, kuna Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud hoone lahendus vastab Tallinna üldplaneeringule ning Põhja-Tallinna üldplaneeringu koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse” nõuetele. Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu ala paikneb Tallinna üldplaneeringu kohaselt miljööväärtuslikul hoonestusalal, mis on terviklikult säilinud miljööga ala ning kus uute hoonete kavandamisel peab järgima olemasolevat hoonestusstruktuuri. Kalamaja ehitusmääruse kohaselt paikneb kinnistu kvartalis nr 27, kus on lubatud kruntide maksimaalseks täisehituse protsendiks 30, ehitada võib põhihoone ja abihoone, põhihoone ehitusalune pind ei tohi olla suurem kui 300 m2, maksimaalseks lubatud kõrguseks on kuni 12 meetrit maapinnast ja lubatud täiskorruseid 2. Detailplaneeringuga kavatsetakse Suur-Laagri tn 12 kinnistule anda ehitusõigus maapinnast maksimaalselt 12 meetri kõrguse kuni 3-korruselise (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega 6 korteriga äripindadega elamu ehitamiseks. Planeeritav elamu on kavandatud maapealse ehitusaluse pinnaga 198 m2, suletud brutopinnaga 760 m2, krundi täisehituse protsent on 30. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna Linna ehitusmääruse” § 2 lg 1 p 17 kohaselt on hoonestustihedus krundile kavandatud hoonete brutopinna suhe krundi pindalasse. Planeeritud kinnistu hoonestustihedus on 0,9. Kavandatud hoone vastab piirkonna hoonestusstruktuurile, on planeeritud tänavapoolsele ehitusjoonele ning järgib naaberkinnistu Suur-Laagri tn 10 hoone ehitusmahtu. Planeeringulahenduse kohaselt Suur-Laagri tn 12 kinnistule planeeritud hoone sokli- ning katuse harja- ja räästajoone kõrgus järgivad naaberkinnistul Suur-Laagri tn 10 paikneva hoone vastavaid kõrgusi ning katuseharja kõrguse tõstmine kuni 10,45 meetrini on lubatud Suur-Laagri tn 10 naaberhoonega samaaegselt, see täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel. Hoone fassaadilahenduses tuleb kasutada vähemalt 50% ulatuses puitvoodrit. Planeeringulahendusele lisatud tänavalaotis on illustratiivne. Lisaks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet seisukohal, et Kalamaja asumi uushoonestus ei pea jäljendama ajaloolist hoonestust. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonist on täiendatud nõudega, et hoone arhitektuurses välisilmes tuleb kasutada horisontaalseid elemente (laudis, vahekarniisid vms). Hoone arhitektuurne lahendus täpsustatakse ehitusprojekti staadiumis. Köie tn 5 krundi osas on korrektuurid planeeringusse tehtud;

3) Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et esitatud vastuväide ei ole põhjendatud, kuna Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud parkimiskohtade arv vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” vahevööndi normatiivile. Planeeritavale alale on kavandatud 9 parkimiskohta, millest 5 on planeeritud hoone alla ja 4 õuealale;

4) planeeringuala haljastuse hindamise teostas dendroloog O. Abner, kes on hinnanud eelnimetatud hariliku hobukastani (pos 1) IV väärtusklassi ning soovitab selle asendada uue noore puuga, kuna olemasolev puu on saanud olulisi tulekahjustusi ning ei suuda ennast taastada. Planeeritaval alal säilitatakse väärtuslik kõrghaljastus ja säilitatavatele puudele on ette nähtud teha hooldelõikus. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida IV väärtusklassi hinnatud üksik hobukastan, mis jääb planeeritava hoone alla ja V väärtusklassi hinnatud kaheharuline punane remmelgas ja harilik vaher. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 18 puud planeeritaval krundil või lähiümbruses vastavalt eelnimetatud korrale. Tagaaias olevad kolm IV väärtusklassi hinnatud aedõunapuud säilitatakse. Kinnistu tagaaeda on kavandatud istutada täiendavalt üks harilik hobukastan ja üks harilik vaher ning krundi piirile istutakse täiendavalt põõsashekk. Tallinna Keskkonnaamet on kooskõlastanud detailplaneeringu lisatingimusega, et ehitusprojekt tuleb kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

5) Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et esitatud vastuväide ei ole põhjendatud, kuna Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringuga kavandatud haljastus protsent ja parkimiskohtade arv on kooskõlas teemaplaneeringuga “Tallinna rohealad” ja Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014. Koostatava teemaplaneeringu “Tallinna rohealad” kohaselt on planeeritava ala välisruumi tüübiks aedlinn, kus peab haljastust ette nägema vähemalt 30% krundi pindalast. Suur-Laagri tn 12 kinnistu planeeritud haljastuse osakaal on 30% ja planeeringulahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga. Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu parkimise lahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014”. Planeeringualale kavandatud parkimine on planeeritud eraldada naaberkinnistutest haljastusega (hekk vms) ning Köie tn 5 poolse krundi osas tugimüüri ja piiretega;

6) Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et Kalamaja piirkonda on põhjendatud elamutega integreeritud väiksemate äripindade kavandamine ning nende kasutus täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel ja hoone ekspluateerimisel. Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu koosseisus koostatava “Kalamaja ehitusmääruse” kohaselt asub planeeritav krunt Kalamaja 27. kvartalis, kuhu võib rajada elamuid ning elamutega integreeritud väiketeenindust, kaubandusettevõtteid, töökodasid.

18. novembril 2009 toimus Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike pöördumiste lahendamiseks. Teade avaliku arutelu toimumisest  ilmus ajalehes Postimees 2. novembril 2009. Arutelul tutvustas projekteerija detailplaneeringusse viidud täiendusi. Ettepanekud ja vastuväited esitanud G. Hendrikson, S. Povar, H. Treude ja M. Tõevere oma vastuväiteid tagasi ei võtnud.

Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2009 kirjaga nr LV1/8452 esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 ja § 23 lg 3 p 3 ja 5 ning “Tallinna linna ehitusmääruse” § 18 lg 13 kohaselt Harju maavanemale järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus maavanem 16. veebruaril 2010 kooskõlas planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punktiga 5 kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju Maavalitsuse ühisnõupidamise. Avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikutest osalesid nõupidamisel S. Povar, H. Treude ja M. Tõevere. Nõupidamisel kõigi vastuväidetega arvestamise osas kokkuleppele ei jõutud.

Harju maavanem andis 15. märtsi 2010 kirjaga nr 2.1-13/6929 planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks heakskiidu.

Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 1 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast G. Hendriksoni, S. Povarit, H. Treudet ja M. Tõeveret.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Suur-Laagri tn 10, Suur-Laagri tn 14, Köie tn 3, Köie tn 5 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lg-s 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees