Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 otsus number 166
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 166

 

 

 

 

Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 3 ja lg 6, § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud riigikaitseline ala, s.o riigikaitse, kinnipidamiskohtade jm eriteenistusega seonduvate asutuste ala. Planeeringulahendus sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muudetakse nimetatud juhtfunktsioon krundi positsioon 1 osas ühiskondlike ja puhkeehitiste alaks, positsioon 2 osas liiklusalaks ning krundi positsioon 5 osas metsade, parkide ja looduslike haljasalade alaks;

- hoone parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks on enne detailplaneeringu koostamist viidud läbi rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. Detailplaneeringu lahendus on koostatud Taani arhitektide, NOBEL arkitekter a/s poolt koostatud võidutöö “Ring. Hääl. Hing“ alusel. Avaliku funktsiooniga hoone rajamine ning rohke väärtusliku kõrghaljastusega ala kujundamine avalikult kasutatavaks pargiks intensiivistab kogu piirkonna arengut ning suurendab turvalisust;

- Eesti Rahvusringhäälingu hoone puhul on tegu riiklikult tähtsa strateegilise hoonega, tegevuskulude optimeerimiseks ja rahvusringhäälingu parema töökorralduse tagamiseks on kavas viia rahvusringhäälingu kõik tegevused ühte hoonesse;

- planeeritav krunt paikneb u 4,5 kilomeetri kaugusel kesklinnast, u 5 kilomeetri kaugusel lennujaamast ning tagatud on hea ühistranspordiühendus. Seega on tegemist logistiliselt väga hea asukohaga, mis on igati sobilik sellise ühiskondliku tähtsusega objekti nagu Eesti Rahvusringhäälingu hoone paiknemiseks;

- kuivõrd planeeritava hoonega vahetult ei piirne elamud, siis igapäevaselt intensiivses kasutuses olev hoone ei häiri ümbruskonna elanikke;

- planeeritav ala on hetkel ilma kindla kasutuseta osaliselt kõrghaljastatud tühermaa. Detailplaneeringu lahendus loob eeldused korrastatud linnaruumi kujunemiseks;

- detailplaneeringu lahendus loob eeldused perspektiivis Tervise tänava pikendamiseks kuni Tuisu tänavani, tagades seeläbi sujuvama ja turvalisema liikluskorralduse kogu piirkonnas. Samuti loob detailplaneeringu lahendus eeldused piirkonna jalgteede võrgu korrastamiseks ja väljaarendamiseks.

 

 

1. Kehtestada Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneering LINNARUUMI OÜ töö nr 29/07. Planeeringuala asub Kristiine linnaosas 8,82 ha suurusel maa-alal ning hõlmab 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on jagada Tuisu tn 21 kinnistu kaheks krundiks - kavandatavale sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa) krundile ehitusõiguse andmine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega Eesti Rahvusringhäälingu hoone rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne jagada Rahumäe tee 3 kinnistu viieks krundiks: üheks riigikaitsemaa krundiks, üheks sotsiaalmaa (alaliigiga üldkasutatav maa) krundiks, kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Moodustuvale transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus parkla ja 1-korruselise jäätmemaja rajamiseks ning tootmismaale 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Samuti antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut, mille kohaselt muudetakse üldplaneeringus ette nähtud riigikaitseline ala (v.a krunt positsioon 6) ühiskondlike- ja puhkeehitiste alaks (krunt positsioon 1), liiklusalaks (krunt positsioon 2) ning metsad, pargid ja looduslikud haljasalad alaks (krunt positsioon 5).

3. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

4. Planeeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 7. juunil 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/106.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010
otsuse nr 166
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Kehtestada Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneering. Planeeringuala asub Kristiine linnaosas 8,82 ha suurusel maa-alal ning hõlmab 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on jagada Tuisu tn 21 kinnistu kaheks krundiks: kavandatavale sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa) krundile ehitusõiguse andmine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega Eesti Rahvusringhäälingu hoone rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne jagada Rahumäe tee 3 kinnistu viieks krundiks: üheks riigikaitsemaa krundiks, üheks sotsiaalmaa (alaliigiga üldkasutatav maa) krundiks, kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Moodustuvale transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus parkla ja 1-korruselise jäätmemaja rajamiseks ning tootmismaale 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Samuti antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut, mille kohaselt muudetakse üldplaneeringus ette nähtud riigikaitseline ala (v.a krunt positsioon 6) ühiskondlike- ja puhkeehitiste alaks (krunt positsioon 1), liiklusalaks (krunt positsioon 2) ning metsad, pargid ja looduslikud haljasalad alaks (krunt positsioon 5).

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas, Tuisu tänava, Järve tänava, Elektroni tänava ja Rahumäe tee vahelises kvartalis Tuisu tänava ääres. Põhja poolt piirneb planeeringuala Tuisu tänavaga, idast Tuisu tn 19 ja Elektroni tn 7 krundiga, lõunast Elektroni tn 5 ja Elektroni tn 1 krundiga ja läänest Rahumäe teega.

Planeeritava Tuisu tn 21 kinnistu suurus on 23 934 m2 ja maakasutuse sihtotstarve on 100% riigikaitsemaa. Kinnistu omanik on Eesti Rahvusringhääling.

Planeeritava Rahumäe tee 3 kinnistu suurus 55 986 m2 ja maakasutuse sihtotstarve on 100% riigikaitsemaa. Kinnistu omanik on Eesti Vabariik ning riigivara valitsejaks on määratud Kaitseministeerium.

Ala on hoonestamata ja sellel puudub ühendus tehnovõrkudega ning on osaliselt kaetud ehitus- ja lammutusjäätmetega.

Tuisu tn 21 kinnistul kasvavad hõredalt ca 100-aastased männid, lisaks nooremad paplid ja arukased ning noorte mändide juurdekasv. Rahumäe tee 3 kinnistul paikneb kõrghaljastus ebaühtlaselt. Enamik puid on koondunud ala loodeossa. Haljastuslikult väärtuslike puude hulgas on ülekaalus pikaealised ja kasvutingimustega hästi kohanenud harilikud männid.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvööndi maakasutus on polüfunktsionaalne, hõlmates äri-, tootmis-, elamu-, sotsiaal- ja riigikaitsemaa sihtotstarbega krunte. Ümbruskonna hoonestus on mitmekesine ja varieeruva korruselisusega: lõunasse jäävad 3-5-korruselised korterelamud ja tootmishooned; idas on kuni 2-korruselised üksikelamud ja 3-korruselised korterelamud ning tootmishooned; läänes kuni 5-korruselised riigikaitsehooned ja üksikud kuni 4-korruselised korterelamud ning põhja suunda jäävatel kinnistutel (milledest mitmed külgnevad ka A. H. Tammsaare teega) asuvad K-Rautakesko ehitusmaterjalide pood, Tondi Selver, Viking Motors jt. Piirkonnas ei ole valdavat kindlat arhitektuurset stiili, hoonestus on rajatud erinevatel ajaperioodidel (nt 1960. aastatel rajatud Järve asum ja 1990. aastatel ehitatud Tondi Selver). Linnaehituslikult märkimisväärsem on Järve ja Elektroni tänavate kvartal, mida iseloomustab arhitektuurne terviklikkus ja ka ühtne ehitusjoon.

Planeeritava ala kontaktvööndit läbib ülelinnalise tähtsusega A. H. Tammsaare tee ja linnaosa tähtsusega Tondi tänav. Kontaktvööndisse jääb ka suure liikluskoormusega Rahumäe tee ja Retke tee. Kõigil nimetatud tänavatel sõidab ka ühistransport (buss). Kvartalisisesed tänavad, mida kasutavad peamiselt piirkonna elanikud, on väikese liikluskoormusega. Planeeringuala lähim ühistranspordi peatus asub Tuisu tänava ja Rahumäe tee ristmiku lähedal, ca 200 meetri kaugusel.

Piirkonna lähim rekreatsiooniala on A. H. Tammsaare tee ja Nõmme tee ääres asuv Dunteni park.

Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud muuhulgas järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering“, eesmärgiga määrata ehitusõigus ühe kuni 4-korruselise hoone rajamiseks, kuhu on kavandatud 7 väljakuga tennisehall koos abiruumidega; Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 korraldusega nr 69-k kehtestatud “Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneering“, ülesandega määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega sotsiaalkeskuse-koolihoone rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 otsusega nr 29 kehtestatud “Elektri tn 9/Järve tn 25a ja Järve tn 25 kruntide detailplaneering“, eesmärgiga kavandada kaks krunti elamu teenindamiseks ja ehitamiseks ning haljasala rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering“, eesmärgiga maa-alale uue sihtotstarbe määramine ning uute ehitiste kavandamine, samuti vastavalt uuele hoonestusele (korruselisus 3-9) piirkonna liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise väljatöötamine.

3. Tallinna üldplaneering, Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna üldplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3, mille kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud riigikaitseline ala, kinnipidamiskohtade jm eriteenistusega seonduvate asutuste ala.

Kuna praeguseks on piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud ja on edasises muutumises, siis ei vasta juba praegune olukord enam üldplaneeringus esitatud juhtfunktsiooni nõuetele:

·  kaitseministri 22. novembri 2006 käskkirjaga nr 427 on otsustatud võõrandada Tuisu tn 21 kinnistu Eesti Rahvusringhäälingule. Seega kaitseminister riigivara valitsejana on väljendanud, et senist riigikaitse maakasutuse funktsiooniga Tuisu tn 21 krunti enam selleks otstarbeks vaja ei ole;

·  Kaitseministeerium Rahumäe tee 3 kinnistu omanikuna on käesoleva planeeringulahendusega nõustunud tingimusel, et krunt positsioon 6 peab jääma riigikaitsemaa maakasutuse funktsiooniga. Tingimus on täidetud. Rahumäe tee 3 kinnistu omanik on nõustunud, et ülejäänud kinnistu osast moodustatakse üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Moodustatava üldkasutatava maa krunt on rohke kõrghaljastusega ala, mis edaspidi hakkab täitma piirkonna rekreatsiooni-pargiala funktsiooni;

·  Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt on ette nähtud planeeringuala lähiümbrusesse Järvevana kõrghoonete piirkond ning kehtestatud on Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 korraldusega nr 698-k “Järve tn 4, 6, 8, 8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ning lähiala detailplaneering“ eesmärgiga määrata ehitusõigus kuni 19-korruselise ja kuni 18-korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks. Seega on perspektiivis piirkonna hoonestus oluliselt kõrgem kui käesoleva detailplaneeringuga kavandatav;

·  kuna planeeritav krunt paikneb u 4,5 kilomeetri kaugusel kesklinnast, u 5 kilomeetri kaugusel lennujaamast ning tagatud on hea ühistranspordiühendus, siis on tegemist logistiliselt väga hea asukohaga, mis on igati sobilik sellise ühiskondliku tähtsusega objekti nagu Eesti Rahvusringhäälingu hoone paiknemiseks;

·  kuivõrd planeeritava hoonega vahetult ei piirne elamud, siis igapäevaselt intensiivses kasutuses olev hoone ei häiri ümbruskonna elanikke;

·  avaliku funktsiooniga hoone rajamine ning rohke väärtusliku kõrghaljastusega ala kujundamine avalikult kasutatavaks pargiks intensiivistab kogu piirkonna arengut ning suurendab turvalisust.

Seega muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel planeeringualal Tallinna üldplaneeringuga määratud riigikaitseline ala (välja arvatud krunt positsioon 6) ühiskondlike ja puhkeehitiste alaks (krunt positsioon 1), liiklusalaks (krunt positsioon 2) ning metsad, pargid ja looduslikud haljasalad alaks (krunt positsioon 5).

Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi- jm asutuste, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele.

Kuna krundile positsioon 2 kavandatakse Eesti Rahvusringhäälingu hoonet teenindav parkimine, siis muutub selle krundi osas Tallinna üldplaneeringu juhtfunktsioon liiklusalaks. Liiklusala on raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala.

Kuna krunt positsioon 5 kavandatakse hoonestuseta haljasalaks, siis muutub Tallinna üldplaneeringu juhtfunktsioon selles osas metsade, parkide ja looduslike haljasalade alaks, mis on puhkeotstarbelised alad ja mõeldud avalikuks kasutamiseks (v.a Ülemiste järve kaitsemets); alale võib ehitada üksikuid väiksemaid spordi- ja puhkeehitisi.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 5 kohaselt tuleb kaaluda tihendamise vajadust ja võimalust Kristiine elamualadel, samuti määrata uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Järelikult planeeringuga kavandatu ei ole vastuolus algatatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga, pigem vastupidi, aitab Kristiine linnaosa üldplaneeringuga kavandatud eesmärke paremini ellu viia.

Arvestades eespool toodut, on linnaehituslikult põhjendatud antud asukohas riigikaitsemaa sihtotstarbe muutmine ja Tallinna üldplaneeringu muutmine.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu alusel moodustatakse Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute jagamisel kokku 6 krunti.

Krundi positsioon (edaspidi pos) 1 (aadressi ettepanekuga Tuisu tn 21 // Tervise tn 2) kavandatud suurus on 21 890 m2. Planeeringuga muudetakse senine riigikaitsemaa maakasutuse funktsioon 100% sotsiaalmaaks - ühiskondlike ehitiste maaks. Planeeringuga antakse krundile ehitusõigus kuni 5-korruselise Eesti Rahvusringhäälingu peahoone, millel on lisaks maa-alune korrus, rajamiseks.

Arhitektuurse lahenduse põhiideed on järgmised: hoone 5-korruseline põhimaht on ümbritsetud klaasist välispiirdega, mille tulemusena kujuneb side hoonet ümbritseva kõrghaljastusega; hoonesse on kavandatud mitu siseõue, luues nii tingimused olemasoleva kõrghaljastuse säilitamiseks ja tagades ühtlasi valguse ka siseruumides; stuudiod, mis nõuavad vaiksemat ümbrust on kavandatud hoone sisemusse, olles suletud välismõjudele.

Hoone plaanilahendus, mis oma struktuurilt on liigendatud funktsionaalsete pindade, sisekoridoride ja -õuedega, moodustab koos paindliku lineaarse mustri ning tekitab kontrasti ehitise orgaanilise väliskujuga. Siseõued lõikuvad hoones, tuues endaga kaasa valgust ja loodust, mille tulemusena maastik ja hoone moodustavad ühtse terviku. Hoonestusala on kavandatud krundi keskele. Hoonealune pind on 13 000 m2 maa peal ja 13 000 m2 maa all.

Hoone maksimaalne absoluutne kõrgus võib olla 56 meetrit. Hoone 5. korrus on tehniline korrus.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud “Eluruumidele esitatavate nõuete“ punkt 5 sätestab, et eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Seega peavad insolatsiooninõuded olema täidetud eluruumide puhul.

Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd planeeritav hoone ei piirne vahetult elamutega, siis on Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse nõuded täidetud.

Rajatava hoone peasissepääs on kavandatud Tuisu tänava poolsele küljele. Krundi idaküljelt, piki uut kavandatavat sõiduteed, Tervise tänavalt (pos 3) nähakse ette juurdepääs raadio ja televisiooni heli- ja saatebussidele ning muudele teenistusautodele.

Ümber hoone lõuna-, lääne- ja põhjakülje nähakse ette tee operatiivsõidukitele (killustikupõhjaga murukatteline tee).

Maa-alusele parkimiskorrusele on võimalik parkida kokku 154 sõidukit. Juurdepääs parkimiskorrusele nähakse ette pandusega hoone lõunaküljelt.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ kohaselt peab krundil tagama 425 parkimiskohta. Planeeringulahendusega on ette nähtud 154 parkimiskohta hoone maa-alusel korrusel. Puuduolevad parkimiskohad tagatakse selleks ettenähtud moodustaval krundil pos 2.

Krundi lõuna- ja põhjaküljele istutatakse kõrghaljastust.

Sõidukite juurdepääs krundile on tagatud Tervise tänavalt läbi krundi pos 3. Jalakäijad pääsevad krundile lisaks ka Tuisu tänavalt.

Kinnistu kaguossa rajatakse sademevee kogumiseks puhvertiik võimalikult loodusliku kujuga, kujunedes nii üheks haljastuslikuks elemendiks kinnistul.

Detailplaneeringu eskiisi koostamise staadiumis on veebruaris 2007 Aktsiaseltsi “Geotehnika Inseneribüroo G.I.B.“ poolt läbi viidud Tuisu tn 21 krundil ehitusgeoloogiline eeluuring, eesmärgiga üldise geoloogilise ehituse ja geotehniliste tingimuste selgitamine, mis võimaldaks määrata projekteeritava hoone optimaalse asukoha ja hinnata antud ala vundeerimise tingimusi.

Hoone püsivuse seisukohast on kõige kindlam projekteerida hoone tervikuna madalvundamendile paepinnasele. Kui hoone projekteeritakse paeastangu kohale, tuleb hoone vagumusele jääv osa rajada vaivundamendile. Vaiad on vaja süvistada liivade all olevasse aluspõhja. Vundamendisüvend on vaja liivapinnastes kindlustada. Süvend tuleb vundamendi rajamise ajal hoida kuivana, sest mölline peenliiv muutub heljundudes ebavesiliivaks.

Juhul kui hoone projekteeritakse tervikuna liivapinnasele, võib ühtlase geoloogilise lõike puhul kaaluda selle rajamist madalvundamendile. Sel juhul on vaja projektis teha hoone vajumise ja pinnase kandevõime arvutused.

Pärast hoone asukoha selgitamist on vaja teha hoone aluse maa detailsed geotehnilised uuringud. Uuringute programmi saab koostada siis, kui on selge, mis alale hoone planeeritakse. Kui uuringute käigus selgub, et paeastanguesisel terrassil avaneb ulatuslikult diktüoneemaargilliiti, on soovitav tellida Kiirguskeskuselt lisaks ka ala radiatsioonitaseme mõõtmine.

Detailplaneeringu menetluse käigus on planeeritaval alal läbi viidud Eesti Geoloogiakeskuse poolt radooniohtlikkuse uuring. Uuringu tulemusel on koostatud Tuisu tn 21 kinnistu maa-ala radooniohtlikkuse hinnangu aruanne. Vastavalt Eestis kehtivatele piirnormidele kuulub maa-ala normaalse ja kõrge Rn-riskiga alade piiranguvööndisse. U (Ra9), Th ja K (K-40) sisalduse järgi (tabel 1) arvutatud krundi pinnase looduskiirguse tase jääb Eesti pinnase looduskiirguse foonilise taseme piiridesse ja ei ületa ehitusmaterjalides ja majaaluses pinnases lubatud piiri.

Krundi pos 2 (aadressi ettepanekuga Tervise tn 4) kavandatud suurus on 16 794 m2 ja maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa. Krunt jääb planeeringuala kaguossa ning see moodustatakse Rahumäe tee 3 kinnistu jagamisel.

Krunt piirneb krundiga pos 1 ja pos 3, krundiga Elektroni tn 5 ning krundiga pos 6. Kuna kõik nimetatud krundid (välja arvatud krunt pos 1) jäävad hoonestamata, siis on parkla rajamisel tekkivad mõjutused minimaalsed.

Krundile rajatakse haljastusega liigendatud 316 parkimiskohaga parkla. Lisaks on parklas 4 parkimiskohta bussidele ja 5 invakohta. Parkimiskohtade paigutamisel krundile on arvestatud kõrghaljastuse maksimaalse säilitamise vajadusega.

Lisaks rajatakse krundi kaguosasse 1-korruseline jäätmemaja, mille ehitusalune pind võib olla maksimaalselt 120 m2. Jäätmemaja on kavandatud krundile pos 1 rajatava Eesti Rahvusringhäälingu hoone teenindamiseks. Hoonestusala on planeeritud vahetult krundi piirile, kokku alajaama hoonestusalaga, moodustades võimalikult ühtse hoonete kompleksi. Hooned on blokeeritud tulemüüriga.

Krundi idaküljele on ette nähtud kergliiklustee, mis moodustab osa Tuisu tänavat ja Elektroni tänavat ühendavast kergliiklusteest. Samuti rajatakse kergliiklustee krundi põhjaküljele, mille kaudu pääseb Tervise tänavalt Tuisu tänavale ja Rahumäe teele.

Juurdepääs krundile on tagatud Tervise tänavalt (krundilt pos 3).

Krundi pos 3 (aadressi ettepanekuga Tervise tn T3) suuruseks on kavandatud 3750 m2 ja maakasutuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa. Krunt paikneb planeeringuala idaosas. Krunt moodustatakse osaliselt (2044 m2) Tuisu tn 21 kinnistust (põhijoonisel tähistatud ajutine krunt pos 3A), Rahumäe tee 3 kinnistust (ajutine krunt pos 3B suurusega 771 m2) ja reformimata riigimaast (ajutine krunt pos 3C suurusega 934 m2).

Krundi kaudu kavandatakse juurdepääsud kruntidele pos 1 ja pos 2. Moodustatav krunt ühendatakse tulevikus Tervise tänavaga ja on ühendustee Tuisu tänava, Tervise tänava ja Elektroni tänava vahel.

Krundi pos 4 (aadressi ettepanekuga Tervise tn 2a) kavandatud suurus on 72 m2 ja maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa. Krunt jääb planeeringuala idaossa ning see moodustatakse Rahumäe tee 3 kinnistu jagamisel. Krunt piirneb kruntidega pos 1, pos 2 ja pos 3.

Krundile määratakse ehitusõigus 1-korruselise alajaama rajamiseks. Rajatava hoone ehitusalune pind võib olla maksimaalselt 50 m2 ning absoluutne kõrgus 35 meetrit.

Juurdepääs on krundilt pos 1.

Krunt pos 5 (aadressi ettepanekuga Rahumäe tee 3 // Tuisu tn 23) suurus on kavandatud 19 984 m2 ja maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa - alaliigiga üldkasutatav maa. Krunt moodustatakse Rahumäe tee 3 kinnistu jagamisel ning see paikneb planeeringuala loodeosas. Krunt piirneb Tuisu tänavaga, krundiga pos 1 ja pos 6 ning Rahumäe teega.

Krundile ehitusõigust ei määrata, see jääb avalikult kasutatavaks pargiks. Krundile kavandatakse kergliiklusteed - pargiteed, mille kaudu on juurdepääs Rahumäe teelt Tuisu ja Tervise tänavale. Kergliiklusteede rajamisel ühtegi puud ei likvideerita.

Krundi pos 6 (aadressi ettepanekuga Rahumäe tee 3a) kavandatav suurus on 18 364 m2 ja maakasutuse sihtotstarve 100% riigikaitse maa. Krundi sellist maakasutuse sihtotstarvet on taotlenud Rahumäe tee 3 kinnistu riigivara valitseja Kaitseministeerium.

Krunt paikneb planeeringuala edelaosas ning see moodustatakse Rahumäe tee 3 kinnistu jagamisel. Krunt piirneb krundiga pos 2, Elektroni tn 1 krundiga, Rahumäe teega ja krundiga pos 5.

Krundile ehitusõigust ei määrata, muudatusena kavandatakse krundi idaküljele kergliiklustee.

Kinnistul on läbiviidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnang olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline inventeerimine Tuisu tn 21 krundi osas on läbi viidud dendroloog Sulev Järve poolt detsembris 2007 ning Rahumäe tee 3 kinnistu osas dendroloog O. Abneri poolt septembris 2009.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva. Alal kasvab palju II väärtusklassi puid, millest likvideeritakse 39 puud. Samuti likvideeritakse 48 III väärtusklassi puud ja 28 IV väärtusklassi puud.

Kuna planeeritakse Eesti Rahvusringhäälingu uut hoonet, on tegemist avalikkusele suunatud objektiga ja avaliku huviga. Nimetatud hoone on spetsiifilise ruumiprogrammiga - erinevad saalid, stuudiod jm ringhäälingu tööks hädavajalikud abi- ja tehnilised ruumid tingivad oma mõõtmetelt otseselt kogu hoone suuruse ja kuju. Sellest lähtuvalt on määratud hoone ehitusalune pind. Samas aga kus ruumiprogramm on seda lubanud, on hoonesse kavandatud kas tagasiasted või aatriumid, et hoone mahus oleks võimalik osaliselt säilitada kinnistul väärtuslikku kõrghaljastust. Samuti näeb hoone arhitektuurne lahendus ette mitmete haljastatud aatriumite paiknemise hoones. Kõrghaljastuse säilitamine ja hoone sidumine ümbritseva pargiga oli muuhulgas arhitektuurse lahenduse põhiideeks (rahvusvaheline arhitektuurikonkurss). Planeeritava parkimisala kavandamisel on arvestatud maksimaalse kõrghaljastuse säilitamise vajadust, liigendades parklat haljasaladega, säilitades nii kõrghaljastust. Planeeritav parkla kujundatakse linnaruumi elemendina nii, et see sobiks kavandatava hoone ja pargiga. Parkimisala asukoha muutmisel tuleks väärtuslikku kõrghaljastust enam likvideerida.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Asendusistutusena nähakse ette 1988 puu istutamist. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljastamist.

Kokkuvõtvalt nähakse planeeringulahendusega ette jagada Tuisu tn 21 kinnistu kaheks krundiks: kavandatavale sotsiaalmaa krundile ehitusõiguse andmine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega Eesti Rahvusringhäälingu hoone rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks. Lisaks Rahumäe tee 3 kinnistu jagamine viieks krundiks: üheks riigikaitsemaa krundiks, üheks sotsiaalmaa krundiks, kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Moodustuvale transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus parkla ja 1-korruselise jäätmemaja rajamiseks ning tootmismaale 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Planeeritavatel kruntidel on ette nähtud kokku 470 parkimiskohta sõidukitele ja 4 kohta on kavandatud bussidele, normatiivne parkimiskohtade arv on 425 kohta. Likvideeritakse kokku 115 puud, millest 39 on II väärtusklassi, 48 on III väärtusklassi ja 28 IV väärtusklassi puud. Asendusistutuste arvuks on 1988 puud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 4. septembri 2007 avaldusega Eesti Rahvusringhääling. 2. juunil 2008 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, RUUM JA MAASTIK OÜ (12. märtsi 2009 otsuse alusel on äriühing jagunenud, mille tulemusel asutati LINNARUUMI OÜ) ja Eesti Rahvusringhäälingu vahel sõlmitud kolmepoolne leping nr DP-2-5/139.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1203-k, eesmärgiga jagada Tuisu tn 21 kinnistu kaheks krundiks: kavandatavale sotsiaalmaa krundile ehitusõiguse andmine kuni 4-korruselise Eesti Rahvusringhäälingu peamaja rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks, et pikendada Tuisu tänavat Tervise tänavani.

Detailplaneeringu on koostanud LINNARUUMI OÜ.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 28. augustil 2009 Tuisu tn 21 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 7. augusti 2009 ajalehes Postimees.

Tuisu tn 21 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu protokolli kohaselt otsustati, et rahvusringhäälingu peamaja detailplaneeringu eskiisprojekt on piirkonda sobilik.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Eesti Rahvusringhääling, Elion Ettevõtted AS, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseameti Põhja talitus) kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Kristiine Linnaosa Valitsus ja Kristiine linnaosa halduskogu kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusel, et planeeritav parkla kujundada linnaehitusliku elemendina, säilitades maksimaalselt haljastust.

Tingimusega on arvestatud. Planeeringulahenduse koostamisel on parkla haljasaladega liigendatud selliselt, et maksimaalselt on säilitatud kasvavaid puid.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Tuisu tänava sademeveetorustikku saab juhtida vaid kuni 15 l/s sademevett.

Nimetatud tingimus on sisse viidud detailplaneeringu seletuskirja, mille kohaselt juhitakse kinnistu sademeveed hoone katuselt (arvestuslik veehulk 75 l/s) ja hooneväliselt parkimisplatsilt (arvestuslik vooluhulk 80 l/s) isevoolselt kinnistule projekteeritud puhvertiiki, millele on ette nähtud ülevool Dv160mm Tuisu tänava ühissademevee kanalisatsioonitorustikku Dv250mm.

2. Sademevee lahendust tuleb täpsustada järgmistes projekteerimise staadiumites. Vajadusel näha ette pumpamine Elektroni tänava sademeveesüsteemi. 

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

3. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Kaitseministeerium kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et koostatava planeeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringu 2000 kohaselt määratud maakasutusfunktsiooni riigikaitsemaa Kaitseministeeriumi valitsemisele jääval maa-alal aadressiga Rahumäe tee 3 (kooskõlastamisel oleva detailplaneeringuga määratletud krunt pos 6).

Tingimus on täidetud, sest krundi pos 6 maakasutuse sihtotstarbeks on määratud riigikaitsemaa.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Alternatiivse kütteliigi kasutamisel katelseadme soojavõimsuse puhul üle 300kW näha ette paikse saasteallika välisõhu saasteloa lisamine ehitusprojektile enne ehitusloa taotlemist.

Planeeringulahenduse kohaselt kasutatakse kütteliigina kaugkütet. Seetõttu paikse saasteallika välisõhu saasteloa taotlemine ei ole vajalik.

2. Ehitusprojektis täpsustada sademevee ärajuhtimise võimalused vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI tehnilistele tingimustele.

Tingimus tuleb täita ehitusprojekti koostamise staadiumis.

3. Ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

2. Tööprojekti staadiumil tänavavalgustuse kaabli lõik näha ette väljapoolt Osaühingu Jaotusvõrk kaablitest.

Tingimus tuleb täita tööprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et Tuisu tänavale koostatavad tööprojektid kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus.

Tingimus tuleb täita tööprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Tööprojekti koostamiseks tellida uued tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

2. Tööprojekt täiendavalt kooskõlastada.

Tingimus täidetakse tööprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et näha ette võimalus soojatorude perspektiivseks ringitõstmiseks piki planeeritavat teeala (krunt pos 2) kuni Tuisu tänavani.

Tingimus on täidetud.

Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2009 korraldusega nr 2073-k jäeti algatamata Tuisu tn 21 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Vastav teade ilmus 28. detsembri 2009 ajalehes Postimees.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 19. jaanuari 2010 kirjaga nr 2-1/92 käesoleva detailplaneeringu planeerimisseaduse § 17 lg 3 alusel Harju maavanemale täiendavate kooskõlastuste määramise vajaduse selgitamiseks, sest detailplaneering on Tallinna üldplaneeringut muutev.

Harju maavanem märkis 5. veebruari 2010 kirjas nr 9-12/459 järgmist:

1. Planeeringu materjalidest ei selgu, et detailplaneeringu koostamise käigus on planeeringuala laiendatud ning planeeringu ala koosseisu kaasatud ka Rahumäe tee 3 kinnistu. Samas on menetlusdokumentides fikseeritud planeeringualana Tuisu tn 21 kinnistu ning materjalides puudub Tallinna Linnavalitsuse korraldus planeeringuala laiendamise kohta. Sellest tulenevalt palun kohalikul omavalitsusel planeeringuala laiendada vastavalt koostatud planeeringu lahendusele.

Esitatud tingimusega on Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses arvestatud, sest planeeringuala on laiendatud selliselt, et see hõlmab ka Rahumäe tn 3 krunti.

2. Planeeringu materjalidest selgub, et detailplaneeringu algatamisest on teavitatud üleriigilise levikuga päevalehes Postimees, kuid puudub väljavõte vähemalt üks kord kuus ilmuvast linna- ja linnaosalehest. Lisaks puudub väljavõte ajalehest detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest teavitamise kohta.

Väljavõte vähemalt üks kord kuus ilmuvast linna- ja linnaosalehest lisatakse peale detailplaneeringu vastuvõtmist, kui planeering on Tallinna Linnavalituse poolt vastu võetud. Planeeringumaterjalidele on lisatud väljavõte ajalehest detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest teavitamise kohta.

3. Planeeringu materjalidest ei selgu, et naaberkinnisasjade omanikud oleksid teadlikud ja kaasatud planeeringu koostamisse. Palun kohalikul omavalitsusel tagada, et kõik planeerimisseaduse mõistes puudutatud isikud saaks kaasatud Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu koostamisse.

Tingimus täideti peale detailplaneeringu vastuvõtmist ning kõigile nimetatud isikutele saadeti tähtkirjad planeerimisseaduse § 18 lõikest 5 tuleneva nõude täitmiseks.

4. Planeeringu koosseisu kuulub üldplaneeringu joonise vastava osa muudatuste ettepanek, kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Palun üldplaneeringu joonise vastava osa ettepanek lisada planeeringumaterjalide hulka.

Nõue on täidetud.

5. Planeeringu kontaktvööndi joonisele on kantud väljavõtted Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanist ja Tallinna rohealade teemaplaneeringust, millel on fikseeritud planeeritava ala paiknemine. Koostamisel oleva Tallinna rohealade teemaplaneeringu kohaselt jääb planeeritava ala põhjaalasse rohekoridor, mille sisse on detailplaneeringuga osaliselt planeeritud uus Eesti Rahvusringhäälingu hoone. Palun teemaplaneeringu ja detailplaneeringu lahendused viia omavahel kooskõlla ning teemaplaneeringus täpsustada rohekoridori asukoht detailplaneeringu alal.

Kuna teemaplaneering “Tallinna rohealad“ on koostamise staadiumis, siis ei ole veel lõplikult selge kavandatava rohekoridori auskoht. See täpsustatakse teemaplaneeringu menetlemisel.

6. Maa-ameti elektroonilise kitsenduste kaardi kohaselt läbib planeeringuala Rahumäe tee 3 kinnistul kõrgepingekaabel 580A/B.JRV, mida planeeringu joonistele ei ole kantud. Palun selgitada, miks ei ole kõnealust kaablit planeeringu materjalides ära näidatud.

Koostöös Osaühinguga Jaotusvõrk on selgunud, et Rahumäe tee 3 kinnistut ei läbi nimetatud kõrgepingekaabel ning Osaühinguga Jaotusvõrk on detailplaneering uuesti kooskõlastatud (15. veebruar 2010).

Harju maavanem ei pidanud vajalikuks planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 2 alusel määrata täiendavaid kooskõlastusi.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 korraldusega nr 341-k, eesmärgiga jagada Tuisu tn 21 kinnistu kaheks krundiks: kavandatavale sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa) krundile ehitusõiguse andmine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega Eesti Rahvusringhäälingu hoone rajamiseks ning transpordimaa krundi moodustamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne jagada Rahumäe tee 3 kinnistu viieks krundiks: üheks riigikaitsemaa krundiks, üheks sotsiaalmaa (alaliigiga üldkasutatav maa) krundiks, kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Moodustuvale transpordimaa krundile määratakse ehitusõigus parkla ja 1-korruselise jäätmemaja rajamiseks ning tootmismaale 1-korruselise alajaama ehitamiseks.

Nimetatud korralduse punkti 2 kohaselt muudeti Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1203-k algatatud “Tuisu tn 21 kinnistu detailplaneering“ nimetust ja loeti uueks nimetuseks “Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneering“ ning laiendati planeeritava maa-ala piire ja suurust 2,60 hektarilt 8,82 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneering oli avalikul väljapanekul 12. aprillist 2010 kuni 10. maini 2010 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 3. aprilli 2010 ajalehes Eesti Päevaleht, 9. aprilli 2010 ajalehes Kristiine Leht ja 19. aprilli 2010 ajalehes Pealinn.

Maa-Amet on 27. aprilli 2010 kirjas nr 6.2-3/3427 märkinud, et on tutvunud Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu avalikul väljapanekul detailplaneeringu materjalidega ning selgitab, et Tuisu tn 11 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu materjalidest nähtub, et planeeringualasse on hõlmatud lisaks Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistutele ka veel piirneva Tuisu tänava maa-ala ja Rahumäe tee 3 ning Elektroni tänav 7 kinnistute vaheline maa-ala, kui käesoleval ajal reformimata maa.

Planeerimisseaduse § 16 lõige 9 sätestab, et maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul on planeerimisseaduse tähenduses kinnisasja omanikuks Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik (Maa-amet).

Planeeringumaterjalidest ei selgu planeeringualasse hõlmatud reformimata maa osas maareformi läbiviimist kajastav informatsioon ning seetõttu saab Maa-amet anda hinnangu reformimata maale planeeritava suhtes üksnes eeldusel, et tegemist on maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Sellest tulenevalt palutakse lisada planeeringumaterjalide hulka puuduvad õiendid ja lisadokumentatsioon, milles kajastuks restitutsiooninõude olemasolu või nende puudumine planeeringualasse hõlmatud reformimata maa osas ja maareformi läbiviimist käsitlev informatsioon.

Planeeritavasse alasse on hõlmatud Rahumäe tee 3 ja Elektroni tn 7 kinnistute vaheline seni reformimata maa-ala suurusega 934 m2 (planeeringus ajutine, maatehinguteks moodustatav krunt pos 3c). Tugiplaani on täiendatud ja lisatud endise kinnistu number (K-386). Tallinna Linnavaraameti vara tagastamise osakonnas ei ole 17. mai 2010 seisuga sissekannet restitutsiooninõude kohta. Vastav õiend on planeeringu lisades.

Lisaks märkis Maa-amet, et planeeringualasse hõlmatud Tuisu tänava, kui käesoleval ajal reformimata maa osas, millel asuvad olemasolevad linnatänavad ning mis perspektiivis taotletakse munitsipaalomandisse, ei esita Maa-amet vastuväiteid ega ettepanekuid detailplaneeringu lahenduse osas.

Samuti tegi Maa-amet ettepaneku, et arvestades Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu üheks eesmärgiks on transpordimaa krundi moodustamine perspektiivse Tervise tänava pikenduse rajamiseks kuni Tuisu tänavani, siis tuleks moodustada Rahumäe tee 3 ja Elektroni tänav 7 kinnistute vahelisest reformimata maast transpordimaa sihtotstarbega ajutine krunt, mis perspektiivis on liidetav Tervise tänava pikenduse rajamisel moodustatava transpordimaa sihtotstarbega krundi pos 3 koosseisu.

Ettepanekuga on arvestatud, ajutine, maatehinguteks moodustatav krunt pos 3c, sihtotstarbega transpordimaa, suurusega 934 m2 on moodustatud ja ette nähtud liita krundiga pos 3.

Võimalusel palus Maa-amet detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis pdf, jpg või dwg vormingus edastada aadressile maaamet@maaamet.ee.

Planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 3 sätestab, et järelevalve teostaja pädevuses on nõusoleku andmine liigilt üldisema kehtestatud planeeringu muutmiseks temale esitatud, liigilt üldisema planeeringu muutmise ettepanekut sisaldava planeeringu kehtestamisel.

Viidatud sätte alusel edastas Tallinna Linnavalitsus 20. mai 2010 kirjaga nr LV-1/3649 Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringu Harju maavanemale koos põhjendustega Tallinna üldplaneeringu muutmiseks.

Harju maavanema 27. mai 2010 kirjaga nr 2.1-13/2440 anti Tuisu tn 21 ja Rahumäe tee 3 kinnistute detailplaneeringule planeerimisseadusest tulenev heakskiit.

Planeeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 7. juunil 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/106.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 kohaselt teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul käesoleva planeeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates järgmiste kinnistute omanikke: Tuisu tn 19, Elektroni tn 1, Elektroni tn 5, Elektroni tn 7, Rahumäe tee 4, Rahumäe tee 4a, A. H. Tammsaare tee 49 ja A. H. Tammsaare tee 51.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees