Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 määrus number 39
jõustumine 25.06.2010

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 39

 

 

Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna linna 2010. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 “Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 “Rahakäibe prognoos“ muudetakse vastavalt lisale 6.

§ 2.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 47, lisades § 91 järgmises sõnastuses: “Müügimaksu kogutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-s 1 nimetatud ühistranspordi korraldamiseks Tallinna linna territooriumil. Müügimaksust laekuv tulu eraldatakse sihtotstarbeliselt nimetatud eesmärgi täitmiseks.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. juunil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisad 1-6