Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 27.11.2003 nr 59
Akt muudab
 
Tvk m 17.12.2009 nr 47
Aktile viitab
 
Tlv k 15.09.2010 nr 1386
 
Tlv p 04.08.2010 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 määrus number 39
Jõustumine:25.06.2010
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 39

 

 

Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna linna 2010. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 5 “Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;

6) lisa 6 “Rahakäibe prognoos“ muudetakse vastavalt lisale 6.

§ 2.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 47, lisades § 91 järgmises sõnastuses: “Müügimaksu kogutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-s 1 nimetatud ühistranspordi korraldamiseks Tallinna linna territooriumil. Müügimaksust laekuv tulu eraldatakse sihtotstarbeliselt nimetatud eesmärgi täitmiseks.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. juunil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisad 1-6