Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 otsus number 151
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2010 nr 151

 

 

 

 

J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud hoonestatav maa-ala asub Kesklinnas, Kadriorus, J. Köleri, F. R. Faehlmanni, L. Koidula ja J. Poska tänavaga piiratud kvartalis. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt jääb planeeritav maa-ala Kadrioru miljööala ehituspiirkonda nr 10. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja teemaplaneeringuga “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“;

- otstarbe poolest sobivad planeeritud hooned Kadrioru asumi elukvartalisse. Hoone tüübiks on valitud linnavilla, et mitte oluliselt suurendada elanike arvu piirkonnas, mis tooks kaasa täiendavaid probleeme liikluses ja suurendaks koormust haljastusele;

- planeeringu koostamisel on lähtutud muinsuskaitselistes eritingimustes etteantud nõuetest, mis võimaldab taastada kruntidel varem olnud väga omapärase ja tiheda puithoonetega eeslinnamiljöö;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,96 ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06255, milles on ette nähtud moodustada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, neist J. Poska tn 31 krundile on määratud ehitusõigus kahe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning J. Poska tn 33 krundile ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 35 krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 39 krundile ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega ning ühe kuni 2 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ja kõikidel kruntidel alles jäävate ehitiste rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused. J. Poska tn 16a krundil olev alajaam on ette nähtud asendada uuega.

2. Detailplaneeringukohaste teede väljaehitamine ning haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 26. oktoobril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/246.

3. J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud “L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering“ J. Poska tn 39 kinnistu osas ja katastriüksuse J. Poska tn lõik F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tn vahelise osa osas, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 161 kehtestatud “J. Poska tn 12 krundi detailplaneering“ J. Poska tänava maa-ala osas ning Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 13 kehtestatud “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering“ samuti J. Poska tänava maa-ala osas.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
otsuse nr 151
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,96 ha suuruse maa-ala kohta koostatud J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, neist J. Poska tn 31 krundile on määratud ehitusõigus kahe kuni 3 maapealse ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning J. Poska tn 33 krundile ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 35 krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 39 krundile ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega ning ühe kuni 2 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ja kõikidel kruntidel alles jäävate ehitiste rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused. J. Poska tn 16a krundil olev alajaam on ette nähtud asendada uuega.

J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud “L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering“ J. Poska tn 39 kinnistu osas ja katastriüksuse J. Poska tn lõik F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tn vahelise osa osas, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 161 kehtestatud “J. Poska tn 12 krundi detailplaneering“ J. Poska tänava maa-ala osas ning Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 13 kehtestatud “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering“ samuti J. Poska tänava maa-ala osas.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud hoonestatav maa-ala asub Kesklinnas J. Köleri, F. R. Faehlmanni, L. Koidula ja J. Poska tänavaga piiratud kvartalis. Tegemist on Kadrioru vanima, nn Slobodaa alaga.

Planeeritud maa-alal paiknevad järgmised elamumaa sihtotstarbega kinnistud: J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39. J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33 ja J. Poska tn 35 kinnistute omanik on ECD Investeeringute OÜ, J. Poska tn 37 kinnistu kuulub füüsilisele isikule ning J. Poska tn 39 AS-le DESINTEGRAATOR. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa transpordimaa katastriüksusest J. Poska tn lõik F. J. Wiedemanni tn ja L. Koidula tn vahel, osa katastriüksusest J. Poska tn lõik J. Vilmsi tn ja F. J. Wiedemanni tn vahel, osa katastriüksusest J. Poska tänava lõik Narva mnt ja L. Koidula tn vahel ning osa katastriüksusest Vesivärava tänava lõik Gonsiori ja J. Poska tn vahel. Planeeritud maa-ala asub ka alajaam, aadressiga J. Poska tn 16a.

J. Poska tn 31 krundil asub kelder ja kuur, J. Poska tn 31a krundil 2-korruseline ühe korteriga elamu ning garaaž ja kasvuhoone, J. Poska tn 33 krundil asub 3-korruseline 4 korteriga elamu, kelder ja 2 kuuri, J. Poska tn 35 krundil asub 2 elamut ja 3 abihoonet. J. Poska tn 37 krundil on kaks kahe korteriga elamut ja abihooned, millest tänavaäärse kõrvalhoone näol on tegemist käsitletavas piirkonnas ühe paremini säilinud müügikioski ehk “lafkaga“. J. Poska tn 39 krundil hooneid ei ole, kuid kehtivas planeeringus on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks. J. Poska tn 31a krundil olev elamu on ette nähtud likvideerida, ülejäänud elamud rekonstrueeritakse.

19. sajandi lõpul - 20. sajandi algul ehitatud J. Poska tn 33 elamu on tunnistatud kultuuriministri 21. novembri 2002 käskkirjaga nr 207 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks. Kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ on tunnistatud arhitektuurimälestiseks J. Poska tn 35 elamu ja tänavaäärne kõrvalhoone, mis on ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Mälestistel on ühine kaitsevöönd, mis koosneb L. Koidula tn 24, L. Koidula tn 26, J. Poska tn 43 // L. Koidula tn 28, J. Poska tn 41, J. Poska tn 39, J. Poska tn 37, J. Poska tn 35, J. Poska tn 33, J. Poska tn 31, J. Poska tn 29, J. Poska tn 27, J. Poska tn 25, J. Poska tn 23, J. Poska tn 21, J. Poska tn 19, Roheline aas 14, Roheline aas 16, Roheline aas 18, Roheline aas 20, Roheline aas 22, Roheline aas 12 // J. Poska tn 18, Roheline aas 10 // J. Poska tn 20, Roheline aas 8 // J. Poska tn 22, Roheline aas 6 // J. Poska tn 24, Roheline aas 4 // J. Poska tn 26 ja Roheline aas 2 // J. Poska tn 26 // L. Koidula tn 32 kruntidest.

Planeeritud maa-alal, tänavast kaugemal paiknevatel krundiosadel, kasvavad suure võraga väärtuslikud puud. Puud jäävad peamiselt J. Poska tn 33 krundi läänepoolsesse ossa ja planeeritud alaga külgneva L. Koidula tn 26 kinnistu lõunaossa ning nendega piirnevatele aladele, kuna piirkonna kujunemise ajal ehitati hooned üksteise lähedale tänava äärde. Valdavalt kasvavad alal keskealised jalakad ja vahtrad. Vanimad ja eriti suured on hobukastanid.

J. Poska tn 31 krundil kasvab III väärtusklassi kuuluv põõsaste rühm. J. Poska tn 31a krundil kasvab II väärtusklassi kuuluv üksikpuu ning III väärtusklassi kuuluvad põõsas ja liaan. J. Poska tn 33 krundil kasvab viis II väärtusklassi üksikpuud, kolm III väärtusklassi üksikpuud, IV väärtusklassi põõsasterühm ja üks V väärtusklassi üksikpuu. J. Poska tn 35 krundil kasvab III väärtusklassi üksikpuu ja IV väärtusklassi puuderühm. J. Poska tn 37 krundil kasvab III väärtusklassi kuuluv üksikpuu ja IV väärtusklassi kuuluv viljapuuaed. J. Poska tn 39 krundil kasvab IV väärtusklassi kuuluv üksikpuu. Tänava maa-alal kasvab umbes 21 puud, mida ei ole hinnatud. Lisaks ulatuvad planeeritavale alale L. Koidula tn 26 ja J. Poska tn 41 kinnistutel kasvavate II ja III väärtusklassi puude võrad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Kadrioru pargi ja Luigetiigi vahetus naabruses paiknev asum, kunagise Kadrioru lossi Slobodaa, kujutab endast miljööväärtuslikku elamuala, kus hooned on ehitatud tsaarivenemaa väikelinnadele tüüpiliselt tihedalt tänava äärde. Mitu neist säilinud hooneist on tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Tegemist on monofunktsionaalse piirkonnaga, kus on hästi korraldatud ühistransport. Lähimad trammipeatused on A. Weizenbergi ja L. Koidula tänaval ja bussipeatus Narva maanteel. Piirkond on varustatud tehnovõrkudega. Lähialal asub suur rekreatsiooniala - Kadrioru park. Lähedal asub KUMU, staadion, tenniseväljakud jne. Piirkond on suhteliselt halvasti varustatud sotsiaalse infrastruktuuri objektidega, kuid seda kompenseerib piirkonna hea ühendus linna teiste piirkondadega. Lähimad lasteaiad asuvad L. Koidula, Raua, Vase ja J. Vilmsi tänaval. Lähimad koolid Liivalaia, Raua, Juhkentali ja Fr. R. Kreutzwaldi tänaval.

Piirkonnale on iseloomulikud valdavalt elamumaa sihtotstarbega krundid, kus hoonestustihedus jääb vahemikku 0,28-2,85. Valdavalt 2-4-korruselised hooned on ehitatud selgelt tajutavale ehitusjoonele. Suurem osa kontaktvööndis asuvatest hoonetest on  puithooned.

3. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“

Tallinna üldplaneeringus on planeeritud maa-ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ kohaselt kuulub planeeritud maa-ala Kadrioru 10. ehituspiirkonda. Kadrioru 10. ehituspiirkonnas on lubatud krundile kavandada kuni 3 hoonet, kuna alasse jäävatel kruntidel on juba praegu või on ajalooliselt paiknenud rohkem hooneid kui Kadrioru teistes piirkondades. Vastavalt teemaplaneeringule on Kadrioru 10. ehituspiirkonnas lubatud hoonete kõrguseks 2-3 korrust, kvartali või planeeritava ala (piirkonna) tihedus tervikuna ei või ületada 1,0, krundi täisehitusprotsent 50% ning haljastuse osakaal peab olema vähemalt 30% krundi pindalast. L. Välja koostatud muinsuskaitse eritingimustes on ette antud keskmine kruntide täisehitusprotsent 50%, mis võimaldab taastada kruntidel varem olnud väga omapärase ja tiheda puithoonetest eeslinnamiljöö.

Detailplaneeringus kavandatu vastab teemaplaneeringule.

4. Kehtiv detailplaneering

J. Poska tn 39 kinnistu kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud “L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering“.

J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisega muutub “L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering“ kehtetuks J. Poska tn 39 kinnistu osas ja katastriüksuse J. Poska tn lõik F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tn vahelise osa osas. Kehtivas planeeringus on J. Poska tn 39 krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratud elamumaa ja krundile on ette nähtud ehitada 1-2-korruseline üksikelamu ja abihoone suletud brutopinnaga kokku kuni 400 m2. Võrreldes kehtivas detailplaneeringus määratuga, on J. Poska tn 39 krundi ehitusõiguse ulatust suurendatud.

Osa kohta planeeritud maa-alast kehtib Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 161 kehtestatud “J. Poska tn 12 krundi detailplaneering“. J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisega muutub “J. Poska tn 12 krundi detailplaneering“ J. Poska tänava maa-ala osas kehtetuks.

Osa kohta planeeritud maa-alast kehtib ka Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 13 kehtestatud “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering“. J Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisega muutub “J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering“ J. Poska tänava maa-ala osas kehtetuks.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Muutmata on jäetud planeeritud maa-alal asuvate kruntide elamumaa sihtotstarve. Olevad puitelamud on ette nähtud rekonstrueerida/renoveerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Juurde on ette nähtud ehitada 6 elamut. Põhiosa väärtuslikust kõrghaljastusest jääb alles, haljastust täiendatakse sobivate uute istikutega.

Planeeringu alusel liidetakse J. Poska tn 31 kinnistuga osa J. Poska tn 31a kinnistust ja osa J. Poska tn 33 kinnistust. Ka J. Poska tn 33 kinnistule liidetakse osa J. Poska tn 31 ja J. Poska tn 31a kinnistutest. J. Poska tn 35, J. Poska tn 37, J. Poska tn 39 kinnistute piire ei muudeta. Kruntidele on määratud ehitusõigus kuni 3 maapealse korrusega plokistatud linnavillade ehitamiseks. Kortereid on planeeritud maa-alale kavandatud koos olevates hoonetes säilivatega kuni 25. Elamukruntide kogu hoonestustiheduseks jääb 1,0.

Krunt positsioon 1, aadressi ettepanekuga J. Poska tn 31, on ette nähtud moodustada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistute osadest. Krundile on kavandatud ehitada kaks maa-aluse ja kolme maapealse korrusega elamut. Olevatest hoonetest jääb kavandatud krundile abihoone. Kortereid on kavandatud kokku 10. Hoonete katusekaldeks on planeeritud 0°-45°. Krundi lõunapoolse piiri äärde kavandatud elamu tänavapoolne osa ei tohi olla lamekatusega. J. Poska tn 29 poolses osas määrab katuse kalde krundi piiril oleva tulemüüri kuju. Hoonete kõrguseks on lubatud kuni 12 m. Tänavapoolse osa kõrgus tuleb määrata J. Poska tn 29 tulemüüri järgi. Krundi hoonestamisel tuleb arvestada J. Poska tn 29 kinnistul asuva hoone tulemüüris asuvate akendega ja kavandada planeeritud hoonesse valgusšaht. Praegusel J. Poska tn 31a krundil olev väheväärtuslik üksikelamu ja abihooned on ette nähtud lammutada. Paekivi tuleb kasutada vahemüüride ja terrasside ehitamiseks. Krundipiiride muutmise järel on võimalik maad otstarbekamalt kasutada ja projekteerida ratsionaalsema parkimiskohtade paigutusega parkla. Ruumi on jäetud haljastuse ja puhketsoonide ning ühiselt kasutatava laste mänguplatsi rajamiseks.

Krunt positsioon 2, aadressi ettepanekuga J. Poska tn 33, on ette nähtud moodustada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistute osadest. Praegusel J. Poska tn 33 krundil asuv väärtuslik kaitsealune puitelamu on ette nähtud restaureerida. Moodustatavale krundile on kavandatud üks oleva elamuga plokistatud kuni kolme maapealse korrusega ja ühe maa-aluse korrusega eluhoone. Juurdepääs maa-alusele korrusele on planeeritud läbi krundile positsioon 1 kavandatud maa-aluse parkla. Olevatega kokku tuleb hoonetesse 6 korterit. Hoonete katusekaldeks on määratud 0°-45°. Hoonete kõrguseks on lubatud kuni 12 m. Krundil olev jääkelder jääb alles, selle võib säilitada iseseisvana või integreerida hoovi haljastusega.

Krundile positsioon 3, aadressiga J. Poska tn 35, on kavandatud üks oleva hoonega plokistatud kuni kolme maapealse korrusega ja ühe maa-aluse korrusega elamu. Juurdepääs maa-alusele korrusele on planeeritud läbi kruntidele positsioon 1 ja positsioon 2 kavandatud maa-aluse parkla. Olemasolevatega kokku tuleb krundile 4 korterit. Hoonete katusekaldeks on planeeritud samuti 0°-45° ning hoonete kõrguseks kuni 12 m. Krundil olev jääkelder jääb alles ja selle võib integreerida ehitatavate hoonetega.

Peale detailplaneeringu koostamise algatamist teatasid J. Poska tn 37 kinnistu omanikud, et ei soovi krundil olevatele hoonetele uusi hooneid juurde ehitada ning palusid mitte kavandada uusi tehnovõrke ning tagada J. Poska tn 37 ja L. Koidula tn 26 kinnistu piiril asuva müüri säilimine. Esitatud ettepanekut arvestati. J. Poska tn 37 krundil (krunt positsioon 4) olevale kahele elamule ja kolmele abihoonele lisaks täiendavat hoonestust ei ole ette nähtud. Osaühingu Jaotusvõrk (praegu ärinimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) esitatud tingimuse kohaselt on J. Poska tn 37 krundile planeeritud uus elektri liitumispunkt, et saaks üle minna uuele pingesüsteemile.

Krundile positsioon 5, aadressiga J. Poska tn 39, on kavandatud üks kuni 3 maapealse korrusega ning üks kuni 2 maapealse korrusega hoone. Hoonetele on kavandatud ka ühine maa-alune korrus. Kortereid on krundile kavandatud 3. J. Poska tn 39 hoonete katuste kaldeks on planeeritud samuti 0°-45° ning hoonete maksimaalseks kõrguseks on määratud kuni 12 m. J. Poska tn 39 tänavapoolne hoone ei tohi olla lamekatusega ning maksimaalseks räästa kõrguseks maapinnast on lubatud 10,5 m. Hoonestusalad on määratud olemasolevate tulemüüride kõrvale.

Uushoonestus peab nii plaanilt, kõrguselt kui fassaadi kujunduselt olema liigendatud, et ehitatavad hooned sobiksid Kadrioru slobodaale iseloomulikku hoonestusstruktuuri. Materjalikasutus kruntide sügavusse planeeritud hoonete puhul peab lähtuma piirkonnale iseloomulikest traditsioonilistest ehitusmaterjalidest, fassaadide kujunduses tuleb kasutada puitu vähemalt 50% ulatuses.

Krunt positsioon 6, aadressiga J. Poska tn 16a, on planeeritud oleva alajaama asendamiseks uuega.

Otstarbe poolest sobivad planeeritud hooned Kadrioru asumi elukvartalisse. Hoone tüübiks on valitud linnavilla, et mitte oluliselt suurendada elanike arvu piirkonnas, mis tooks kaasa täiendavaid probleeme liikluses ja suurendaks koormust haljastusele. Linnavilla tüüpi elamud annavad paremad võimalused ajaloolistele hoonetele sarnase suuruse ja fassaadiloogikaga hoonete projekteerimiseks. Kavandatud elamugrupp ei tekita ka nimetamisväärset lisakoormust olevale infrastruktuurile. Vajalikud laste mänguväljakud ja puhkealad on mahutatud elamugrupi enda kõrghaljastusega krundile.

Planeeringu koostamisel on lähtutud muinsuskaitselistes eritingimustes etteantud kruntide lubatud keskmisest täisehitusest (kuni 50%), mis võimaldab taastada kruntidel varem olnud väga omapärase ja tiheda puithoonetega eeslinnamiljöö.

Juurdepääs planeeritud maa-alale on kavandatud J. Poska tänavalt. Parkimiskohad on ette nähtud oma kruntidele. Kruntidele nr 1, 2 ja 3 on ette nähtud ühine maa-alune parkla. Parkimiselahendus on kavandatud kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Planeeritud maa-alale on kavandatud koos olemasolevate korteritega 25 korterit. Kavandatud on kokku 42 parkimiskohta. Igale korterile jätkub vähemalt üks parkimiskoht.

Planeeritud maa-alale on ette nähtud rajada nii kõrg- kui ka madalhaljastust. Määratud ehitusõiguse realiseerimiseks on vaja likvideerida neli üksikpuud, neist kaks kuuluvad III väärtusklassi, üks IV väärtusklassi ja üks V väärtusklassi. Ette on nähtud likvideerida ka kaks põõsaste rühma, üks viljapuude rühm, viljapuuaed, põõsas ja liaan. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Arvutuste kohaselt tuleks detailplaneeringu lahenduse kogu mahus realiseerimisel istutada likvideeritavate puude asemele 20 uut puud. Arvutusega saadud puude arv on esialgne ja see arv võib ehitusprojekti koostamisel muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Detailplaneeringus on määratud kohad, kuhu on võimalik paigutada konteinerid jäätmete liigiti kogumiseks.

Hoonete kavandamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, mille kohaselt tuleb eluruumides tagada vähemalt 3-tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Kuni 3-toaliste korterite puhul peab 3-tunnine insolatsioon olema tagatud vähemalt ühes toas, suuremate korterite puhul kahes toas. OÜ FASSAADIPROJEKT tehtud analüüsi kohaselt jääb insolatsiooni kestus kõikides analüüsitud eluruumides pikemaks.

Planeeritud maa-ala asub Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugkütte piirkonnas. Aktsiaselts Tallinna Küte on 13. septembri 2007 kirjas nr 21300-02-07/87 öelnud, et ala vahetus läheduses kaugküttevõrk puudub, mistõttu on lubatud kruntide soojusvarustus lahendatud, kasutades muud kütteviisi kui kaugküte.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul, mis toimus 14. maist 28. maini 2009, esitasid detailplaneeringu kohta vastuväite J. Poska tn 29 asuva hoone elanik ja J. Poska tn 37 kinnistu omanik.

J. Poska tn 29 asuva hoone elanik ei nõustunud planeeringulahendusega, kuna J. Poska tn 31 moodustatavale krundile kavandatud elamu sulgeks osa vastuväite esitaja korteri aknaist.

Esitatud vastuväide loeti põhjendatuks. Detailplaneeringut on muudetud. Põhijoonisele on märgitud J. Poska tn 29 elamu akende täpne asukoht, J. Poska tn 31 hoonestusala kuju on muudetud. J. Poska tn 29 hoone tulemüüris olevate vannitoa- ja esikuakende vastu on planeeritud valgusšaht. Detailplaneeringu seletuskirja on lisatud tingimus, et ehitusprojekti koostamise ajal tuleb J. Poska tn 29 hoone omanikega kokku leppida, kas asendada olemasolevad aknad tulekindlate akendega või tuleb tulekindlad aknad projekteerida J. Poska tn 31 hoone valgusšahti poolsele küljele. Detailplaneeringus on määratud ka valgusšahti minimaalsed mõõtmed.

J. Poska tn 37 kinnistu omanik esitas ettepaneku täiendada detailplaneeringut nõuetega ehitusprojekti koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks.

Ettepanekutest tulenevalt on detailplaneeringu seletuskirja täiendatud: ehitamiseks on määratud nõue tagada maa-aluse parkla süvendi kaevamisel ehituslike abinõudega J. Poska tn 37 krundil asuva abihoone lõunapoolse paekivist seina ja samas kasvava ronitaimestiku säilimine ning tõkestada J. Poska tn 37 krundilt pinnase valgumine J. Poska tn 35 krundile ja kaevatavasse süvendisse; lisaks on keelatud ehitustöödel kasutada seadmeid, mis tekitavad J. Poska tn 37 hoonetele ohtlikku vibratsiooni. Hoone projekteerimiseks on määratud nõue mitte ette näha rammvaiade kasutamist.

J. Poska tn 39 krundi piirile ehitatava tulemüüri täpne tehniline lahendus antakse ehitusprojektis, sest selle lahendus töötatakse välja hoone muude konstruktsioonide valikul ja on neist sõltuv. J. Poska tn 35 krundi piirile kavandatud tulemüüri pikkust on täpsustatud.

14. juuli 2009 kirjaga teatas J. Poska tn 37 kinnistu omanik, et Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 11. juuni 2009 kirjas nr 1/2-1/3151 esitatud selgitused täienduste kohta vastavad J. Poska tn 37 asuva kinnistu osas tema esitatud taotlusele.

Detailplaneeringu avalikul arutelul tutvustas planeeringu koostaja planeeringusse tehtud muudatusi Arutelu tulemusel loobus vastuväite esitanud J. Poska tn 29 hoone elanik esitatud vastuväitest ning kinnitas seda ka 25. juuni 2009 kirjaga, milles teatas, et võtab 27. mail 2009 esitatud vastuväite tagasi, arvestades detailplaneeringu seletuskirja lisatud nõudeid ehitusprojekti koostamiseks ja arendaja lubadust edaspidiseks koostööks.

Eeltoodust tulenevalt ei jäänud J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 7. juuni 2006 avaldusega Osaühingu ESTCONDE-E esindaja R. Viitmann, kes soovis ehitusõiguse määramist J. Poska tn 31, 31a, 33 ja 35 kinnistutele mitme korteriga elamute rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 4. veebruaril 2008 sõlmitud lepinguga nr 2-5/33 üle antud Osaühingule ESTCONDE-E.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2008 korraldusega nr 944-k “J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kavandada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus tekkivale J. Poska tn 31 krundile kahe kuni 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks ja tekkivale J. Poska tn 33 krundile ühe 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks, J. Poska tn 35 krundile ühe kuni 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks, J. Poska tn 37 krundile ühe kuni 2-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks, J. Poska tn 39 krundile kahe kuni 3-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks ja kõikidel kruntidel asuvate säilitatavate ehitiste rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 31. mail 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 4.-5. juunini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 6. juunil 2008. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 2. juunil 2008.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2008 korraldusega nr 944-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud O. Abneri koostatud J. Poska tn 31, 31a, 33, 35, 37 ja 41 piirkonna puittaimestiku haljastuslik hinnang ja arvamus J. Poska tn 33 loodeosas kasvavate puude tervislikust seisundist, K. Keiri koostatud arvamus L. Koidula tn 26 krundil paikneva hariliku jalaka edasiste kasvuvõimaluste kohta, L. Välja koostatud muinsuskaitselised eritingimused, OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud insolatsioonitingimuste muutumise analüüs ja OÜ Hendrikson & Ko koosatud planeeringuala keskkonnaseisundi hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Kommunaalamet, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegu Terviseameti Põhja talitus), Põhja-Eesti Päästekeskus ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Kesklinna halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et detailplaneering kooskõlastatakse Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Tallinna Kesklinna Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu Tallinna Kesklinna halduskogu kooskõlastuses toodud tingimusel. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Muinsuskaitseamet kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tiheduse näitajat täpsustada. Tiheduse näitajat on täpsustatud - kogu planeeritava maa-ala hoonestustiheduseks kujuneb 1,0.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega: viidetes ehitusprojekti koostamiseks ja haljastuse kaitsmise tehniliste lahenduste esitamiseks likvideerida ebatäpsused seletuskirja punktis 4.5.1; katlamajale projekteeritud soojusvõimsusega üle 0,3 MW taotleda välisõhu saasteluba enne ehitusprojekti esitamist; lammutus- ja ehitusprojektid ning haljastuskavad kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Ebatäpsused seletuskirja punktis 4.5.1 on likvideeritud, teised Tallinna Keskkonnaameti kooskõlastusest tulenevad nõuded on planeeringus määratud.

Tallinna Transpordiamet kooskõlastas detailplaneeringu liikluslahenduse märkusega, et maa-aluse parkla sissesõidu languse algus kõnnitee servast tuleb nihutada vähemalt 5 m. Tingimus on täidetud ja vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks määratud.

Tallinna Maa-amet (praegu Tallinna Linnavaraamet) kooskõlastas detailplaneeringu järgmise tingimusega: detailplaneeringus on ette nähtud liita osa J. Poska tn 33 krundist (positsioon 2) J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 31 krundiga (positsioon 1). J. Poska tn 33 üks korteriomand kuulub Tallinna linnale ja on Kesklinna Linnaosa Valitsuse valitsemisel. Tallinna Maa-amet palus detailplaneeringu kooskõlastada Kesklinna Linnaosa Valitsusega ja Tallinna Elamumajandusametiga.

Detailplaneering on Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Elamumajandusametiga kooskõlastatud.

Tallinna Elamumajandusamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: uuendada kinnistute J. Poska tn 31, J. Poska tn 33 ja J. Poska tn 35 muinsuskaitselised eritingimused (kehtivusaeg lõppes 24. mail 2008) ja sellest tulenevalt vajadusel ka korrigeerida planeering; põhijoonisel korrigeerida tabelit “Andmed kruntide moodustamiseks“ selliselt, et oleks arusaadav aadresside järgi, missuguste kruntide osadest uued krundid moodustuvad (tulba viis pealkiri võiks olla “Moodustatakse kinnistutest aadressidega“).

Detailplaneering on vastavuses muinsuskaitse eritingimustega ja kooskõlastatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Kuna lahendust ei ole planeeringu käigus oluliselt muudetud, ei ole eritingimuste kehtivuse pikendamist vajalikuks peetud. Põhijoonisel oleva tabeli “Andmed kruntide moodustamiseks“ kujundus vastab Tallinna veebilehel olevale näidisele. Planeeringu parema loetavuse huvides on katastriüksuse numbrile lisatud krundi aadress.

Praeguseks kuuluvad kõik J. Poska tn 33 kinnistu korteriomandid ECD Investeeringute OÜ-le.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu ärinimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Lisaks palus osaühing Jaotusvõrk taotleda uued tehnilised tingimused objektide liitumiseks ja olemasolevate elektriliinide ümberehitamiseks. Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ning palus tööjoonised kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et J. Poska tn 37 liitumispunktid tõstetakse kinnistu piiridest välja. Lisaks palus AKTSIASELTS TALLINNA VESI, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Nimetatud tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojekti koostamiseks võtta Aktsiaseltsilt KH Energia - Konsult tehnilised tingimused ja projekt täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult. Vastavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33 ja J. Poska tn 35 kinnistute omanik ECD Investeeringute OÜ esindaja on detailplaneeringu kooskõlastanud.

J. Poska tn 37 kinnistu omanik detailplaneeringut kooskõlastanud ei ole, küll aga osales kinnistu omanik detailplaneeringu eskiisi avalikul arutelul, kus esitas ettepaneku detailplaneeringu lahenduse muutmiseks. J. Poska tn 37 kinnistu omanik palus mitte kavandada kinnistule täiendavat ehitusõigust ning tehnovõrke. J. Poska tn 37 krundile täiendavat hoonestust ei ole kavandatud. Osaühingu Jaotusvõrk esitatud tingimuse kohaselt on J. Poska tn 37 krundile planeeritud uus elektri liitumispunkt, et saaks üle minna uuele pingesüsteemile.

J. Poska tn 37 kinnistu omanikku teavitati detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Avalikul väljapanekul esitas kinnistu omanik ettepanekud planeeringu täiendamiseks. Esitatud ettepanekutega on planeeringus arvestatud ning kinnistu omanik on 14. juuli 2009 kirjas kinnitanud, et täiendused vastavad tema taotlusele.

J. Poska tn 39 kinnistu omanik AS DESINTEGRAATOR detailplaneeringut kooskõlastanud ei ole, küll aga osales kinnistu omaniku esindaja detailplaneeringu eskiisi avalikul arutelul. Lisaks teavitati kinnistu omanikku detailplaneeringu avalikust väljapanekust.

Planeeritavate elamute elektrivarustuse lahendamiseks on ette nähtud uue alajaama rajamine ning olemasolevate elektrikaablite väljaehitamine kuni J. Poska tn 10 krundil asuva hooneni. J. Poska tn 10 kinnistu omanik detailplaneeringut kooskõlastanud ei ole, küll aga on detailplaneeringu projekteerija kinnistu omanikule planeeringulahendust tutvustanud ning temaga koostööd teinud. J. Poska tn 10 kinnistu omanikku teavitati detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähitud kirjaga.

J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a ja J. Poska tn 33 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, neist J. Poska tn 31 krundile on määratud ehitusõigus kahe kuni 3 maapealse ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning J. Poska tn 33 krundile ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 35 krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, J. Poska tn 39 krundile kahe kuni 3 maapealse korrusega ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ja kõikidel kruntidel alles jäävate ehitiste rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused ning on kavandatud J. Poska tn 16a krundil asendada olemasolev alajaam uuega, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009 korraldusega nr 515-k “J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 4. aprillil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 14. maist 28. maini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 5. mail 2009.

Avaliku väljapaneku kestel esitas planeeringulahenduse kohta vastuväite J. Poska tn 29 asuva elamu elanik ja J. Poska tn 37 kinnistu omanik.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht on edastatud J. Poska tn 29 elanikule e-kirjaga 11. juunil 2009 ning J. Poska tn 37 kinnistu omanikule tähtkirjaga 11. juunil 2009.

14. juuli 2009 kirjaga teatas J. Poska tn 37 kinnistu omanik, et Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 11. juuni 2009 kirjas nr 1/2-1/3151 esitatud selgitused täienduste kohta vastavad J. Poska tn 37 asuva kinnistu osas tema esitatud taotlusele.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 25. juunil 2009, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 16. juunil 2009. Arutelul osales vastuväite esitanud J. Poska tn 29 elamu elanik. Arutelul tutvustas planeeringu koostaja planeeringusse tehtud muudatusi ning arutelu tulemusel loobus vastuväite esitanud J. Poska tn 29 elanik esitatud vastuväitest ning kinnitas seda ka 25. juuni 2009 kirjas, milles teatas, et võtab 27. mail 2009 esitatud vastuväite tagasi, arvestades detailplaneeringu seletuskirja lisatud nõudeid ehitusprojekti koostamiseks ja arendaja lubadust edaspidiseks koostööks.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

26. oktoobril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2-6/246 võtsid ECD Investeeringute OÜ ja AS DESINTEGRAATOR kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede väljaehitamise ning haljastuse rajamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga J. Poska tn 31, J. Poska tn 31a, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35, J. Poska tn 37 ja J. Poska tn 39 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul J. Poska tn 37 kinnistu omanikku, J. Poska tn 39 kinnistu omanikku, Maa-ametit, Korteriühistut Poska 28 (L. Koidula tn 32 // J. Poska tn 28a // J. Poska tn 28 kinnistu omanike esindaja), Roheline aas 4 kinnistu kaasomanikke, J. Poska tn 26 kinnistu omanikke, Roheline aas 6 // J. Poska tn 24 kinnistu omanikku, Roheline aas 8 // J. Poska tn 22 kinnistu kaasomanikke, Roheline aas 8a // J. Poska tn 20 kinnistu kaasomanikke, Roheline aas 12 // J. Poska tn 18 kinnistu omanikku, J. Poska tn 14 kinnistu omanikku, J. Poska tn 14a elamu omanikke, J. Poska tn 12 kinnistu omanikku, Korteriühistut “POSKA 12A“ (J. Poska tn 12a kinnistu omanike esindaja), J. Poska tn 10 kinnistu omanikku, J. Poska tn 29 elamu omanikke, L. Koidula tn 22 kinnistu kaasomanikke, Korteriühistut L. Koidula 24 (L. Koidula tn 24 kinnistu omanike esindaja), L. Koidula tn 26 kinnistu omanikku, J. Poska tn 41 kinnistu kaasomanikke ja korteriühistut “LUIGETIIGI“ (L. Koidula tn 28/30 kinnistu omanike esindaja).

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees