Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrus number 36
Jõustumine:01.07.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.11.2010 nr 52, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2010 nr 36

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühistranspordiseaduse § 24 lg 2 p-de 3 ja 4 ning § 29 lg 3 alusel ja tulenevalt Harju maavanema 4. juuni 2010 korraldusest nr 1010-k “Harju maavanema 11.09.2009 korralduse nr 1898-k “Avaliku liiniveo kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine bussiliikluses Harjumaa ja Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel” muutmine”.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tabeli “Sõidupiletite hinnad” viimase alajaotuse “Tallinna-Harjumaa sõidupiletid” ridasid 7 kuni 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna-Harjumaa 1. tsooni kuukaart

x

445

Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni kuukaart

x

605

Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni kuukaart

x

765

Tallinna-Harjumaa 1.-4. tsooni kuukaart

x

925

Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni kuukaart

x

1085”

2) paragrahvi 5 punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“11) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel;”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

“(10) Talong, paberkandjal tunni- või päevapilet peab olema korrektselt märgistatud. Elektroonilise kompostriga tehtud märgistus ei tohi sattuda hologrammiribale. Hologrammiribale märgistatud pilet on kehtetu.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees