Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrus number 34
Jõustumine:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2010 nr 34

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 66.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korda tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 15.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“15.3 vara valitseja kooskõlastatult Tallinna Linnavaraametiga - kasutusse andmisel kuni viieks aastaks või tähtajatult. Tallinna Linnavaraamet kiidab kasutusse andmise haldusakti eelnõu heaks või jätab selle motiveeritult heaks kiitmata kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase haldusakti eelnõu saamisest.“;

2) punkti 17.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“17.3 vara valitseja kooskõlastatult Tallinna Linnavaraametiga - kasutusse andmisel punktides 18.6 ja 18.7 sätestatud juhtudel. Tallinna Linnavaraamet kiidab kasutusse andmise haldusakti eelnõu heaks või jätab selle motiveeritult heaks kiitmata kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase haldusakti eelnõu saamisest.“;

3) punkti 20 täiendatakse teise lausega:

“Punktides 15.3 ja 17.3 märgitud vara valitseja otsustab pakkumise korraldamise kooskõlastatult Tallinna Linnavaraametiga. Tallinna Linnavaraamet kiidab pakkumise korraldamise haldusakti eelnõu heaks või jätab selle motiveeritult heaks kiitmata kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase haldusakti eelnõu saamisest.“.

§ 2.  Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrus nr 11 “Linnavara kasutusse andmise kord“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. septembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees