Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 03.06.2010 otsus number 135
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2010 nr 135

 

 

 

 

Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- uue hoone kavandamisel on lähtutud planeeritava alaga külgnevast linnaruumist, mille moodustavad valdavalt 1-2-korruselised elamud. Seega kuni 2-korruselise üksikelamu planeerimine on lähiümbruse hoonestust arvestav ja keskkonda sobiv;

- planeeringuga kavandatav juhindub senisest ümbruskonnale iseloomulikust hoonestuslaadist ja -struktuurist, säilitades nii Nõmmele omase miljööväärtusliku elamupiirkonna, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavavõrk ja haljastus;

- hoonestatud kruntide vahelisele krundile elamu rajamisel paraneb piirkonna üldilme ja turvalisus.

 

 

1. Kehtestada Rohula tn 2b kinnistu detailplaneering, OSAÜHINGU ARHITEKTIBÜROO ORUB töö nr 333. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Nõmme linnaosas 0,15 ha suurusel maa-alal asuvale Rohula tn 2b kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitus- ja lammutusprojektid koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2010
otsuse nr 135
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu kehtestab Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Nõmme linnaosas 0,15 ha suurusel maa-alal asuvale Rohula tn 2b kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav kinnistu asub Tallinnas Nõmme linnaosas Toome põigu, Kadaka puiestee, Rohula tänava ja Päikese puiestee vahelises kvartalis Rohula tänava ääres. Planeeritav krunt piirneb põhjast Rohula tn 2a ja Kadaka pst 3a kinnistutega, idast Kadaka pst 3 ja Kadaka pst 1 // Rohula tn 2 kinnistutega, lõunast Rohula tänavaga ning läänest Rohula tn 4 // Päikese pst 2 ja Päikese pst 4 kinnistutega.

Planeeritava krundi suuruseks on 1371 m2 ja maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Kinnistu on hoonestamata. Kinnistu on varustatud vee ja kanalisatsiooniga, elektri- ja sidevarustus puuduvad. Krundi kõrghaljastuses domineerivad Nõmmele omaselt harilikud männid.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritav ala asub Pääskülas, Nõmme miljööväärtuslikus elamupiirkonnas, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavavõrk ja haljastus, mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist. Kontaktvööndis paiknevad 1-2-korruselised elamud, mis on peamiselt viilkatustega. Hoonete välisviimistluses on valdavalt kasutatud krohvi, laudist või fassaaditellist. Kruntidel on lisaks põhihoonele ka üks või mitu abihoonet. Hoonestus on kohati ebakorrapärase paigutusega, mistõttu pole kujunenud ühtset ehitusjoont. Valdavas osas asuvad elamud siiski tänavaäärse krundipiiri läheduses, jättes krundi sügavusse siseõuele vajaliku ruumi. Aedades kasvab rohkesti kõrghaljastust, eriti mände.

Planeeringualast ligikaudu 80 m kaugusel on Pärnu maantee ja Kadaka puiestee ringliiklusega ristmik ning umbes 180 m kaugusel elektriraudtee. Lähim ühistranspordi peatus “Rohula“ asub Kadaka puiesteel. Kontaktvööndisse jääv Pärnu maantee tagab hea transpordiühenduse teiste linnaosadega (Kesklinn, Kristiine, Mustamäe). Planeeringuala lähim haljasala koos laste mänguväljakuga on Toome põigu ääres, Päikese pst 8 ja Kadaka pst 7 kruntide vahel. Kontaktvööndist ida poole jääb Harku raba ja kagu suunas Pääsküla raba, mis on lähimad rekreatsioonialad. Planeeritava ala lähimad lasteaiad on Raba tn 40 asuv Tallinna Lasteaed Rabarüblik ja Saha tn 19 asuv Tallinna Lasteaed Männimudila ning lähim kool on Leegi tn 14 asuv Tallinna Kivimäe Põhikool.

Planeeringuala kontaktvööndi kohta kehtestatud detailplaneeringud näitavad igati käesoleva planeeringuga kavandatava lahenduse sobivust ümbruskonda, nii on Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 korraldusega nr 360-k kehtestatud “Toome pst 3 krundi detailplaneering“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldusega nr 166-k kehtestatud “Kadaka pst 4 kinnistu detailplaneering“, kus mõlema planeeringu peamine eesmärk oli muuhulgas elamute rajamine.

3. Tallinna üldplaneering ja Nõmme linnaosa ehitusmäärus

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb kinnistu Nõmme miljööväärtusliku elamuala piirkonda. Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt tähendab miljööväärtuslik elamuala piirkond seda, et tegemist on terviklikult säilinud miljööga aedlinna piirkonnaga, kus uute hoonete ehitus peab järgima hoonestusstruktuuri. Üldplaneeringu seletuskirja punkti 10 kohaselt käsitletakse miljööväärtuslike piirkondadena alasid, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavavõrk ja haljastus, mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist. Selleks töötatakse välja mitmesugused reguleerivad dokumendid, mis määratlevad ehitustegevust antud piirkonnas, eesmärgiga säilitada konkreetsele alale iseloomulik hoonestusviis ja keskkond.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud “Nõmme linnaosa ehitusmääruse“ järgi kuulub planeeritav ala II ehituspiirkonda, mis on põhiline eramute ala ja kus kruntidele on määratud võimalike kasutusotstarvetena elamud, kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad kaubandus-, teenindusettevõtted ja väiketöökojad, lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised. Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt võib 1301-1600 m2 suuruse eramukrundi täisehituse protsent olla maksimaalselt 17%, põhihoone suurim lubatud kõrgus 11 m ja maksimaalne täiskorruste arv 2. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 4 lg 11 p 1 kohaselt on soovitav krundil tagada sõiduautodele (sh garaa˛id ja autovarjualused) vähemalt 3 parkimiskohta eramu kohta.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse eesmärk on kehtivatele planeerimis- ja ehitusala õigusaktidele tuginedes anda Nõmme linnaosa iseärasusest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid planeerimise ja ehitamise osas. Ehitusmääruse järgimine on oluline eeldus hea ehitustava kujunemiseks Nõmmel ja Nõmme säilimiseks valdavalt miljööväärtusliku rohke kõrghaljastusega aedlinnana ning Nõmme linnaosa keskkonna- ja miljööomadustele tugineva kinnisvaraväärtuse stabiilseks säilimiseks ja kestvaks kasvuks.

Planeeringulahendus vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusele.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega kavandatakse Rohula tn 2b kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise üksikelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Krundi seniseid piire ega maakasutuse sihtotstarvet 100% elamumaa ei muudeta. Hoonealune pind võib olla kuni 178 m2. Rajatava hoone kõrgus maapinnast võib olla maksimaalselt 9 m.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud “Eluruumidele esitatavate nõuete“ punkt 5 sätestab, et eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil, peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Seega peavad insolatsiooninõuded olema täidetud eluruumide puhul. Eesti Standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti Standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ja nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse nõuded täidetud.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“ nõuetega. Kokku on kavandatud 3 parkimiskohta.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“.

Hoone kagunurgast kuni kinnistu piirini on kavandatud rajada terrass. Kinnistu piirile, vastu Kadaka pst 1 // Rohula tn 2 kinnistut, ehitatakse tugimüüriga kivist välikamin. Kadaka pst 1 // Rohula tn 2 kinnistu omanik on planeeringulahenduse kooskõlastanud.

Juurdepääs krundile on Rohula tänavalt.

Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogilise hinnangu koostas dendroloog O. Abner juunis 2008. Krundil kasvavad harilikud männid kuuluvad Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaselt II, III ja IV väärtusklassi.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse kolm II väärtusklassi (nr 18, 22 ja 23), kaks III väärtusklassi (nr 19 ja 21) ja neli IV väärtusklassi (nr 20, 25, 26 ja 52) kuuluvat harilikku mändi, mis jäävad kavandatava hoonestusala alla. Seega kuulub likvideerimisele 9 puud.

Puu nr 49 on juba likvideeritud raieloa nr 8285 alusel.

Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt tuleks detailplaneeringu lahenduse kogu mahus realiseerimisel istutada likvideeritavate puude asemele 112 puud. Arvutusega saadud puude arv on esialgne ja see arv võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumites (ehitusprojekt) muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljastamist.

Kokkuvõtvalt nähakse planeeringulahendusega ette Rohula tn 2b kinnistule ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise üksikelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Kavandatakse 3 parkimiskohta ning likvideeritakse 9 puud. Asendusistutuste arvuks on 112 puud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 1. augustil 2008 kinnistu omanik T. Sinisalu. 28. jaanuaril 2010 on kinnistu omaniku, OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/17.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009 korraldusega nr 1131-k eesmärgiga kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks.

Planeeringulahenduse on koostanud OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB.

Nõmme Linnaosa Valitsuses toimus 16. juulil 2009 Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 8. juuli 2009 ajalehes Postimees.

Rohula tn 2b kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, planeeritava kinnistu omanik, Kadaka pst 1 // Rohula tn 2 kinnistu omanik ja Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseameti Põhja talitus) kooskõlastasid planeeringu märkusteta.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitus- ja lammutusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et täiendavalt tuleb esitada tööjoonised ja tööde teostamiseks tellida tehnilised tingimused.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korraldusega nr 188-k. Vastav teade ilmus 15. veebruaril 2010 ajalehes Eesti Päevaleht ja 1. märtsil 2010 ajalehes Pealinn.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. märtsist 2010 kuni 31. märtsini 2010 Nõmme Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 3. märtsi 2010 ajalehes Eesti Päevaleht.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Kuna planeeritavale maa-alale ei ole detailplaneeringuga ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega välja ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni, on Tallinna Kommunaalamet 19. aprilli 2010 kirjaga nr 3-1/580 kinnitanud, et teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimine Rohula tn 2b kinnistu planeerimisel ei ole vajalik.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 kohaselt teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul käesoleva planeeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates järgmiste kinnistute omanikke: Rohula tn 2a, Kadaka pst 3a, Kadaka pst 3, Kadaka pst 1 // Rohula tn 2, Rohula tn 4 // Päikese pst 2 ja Päikese pst 4.

1. juulil 2009 jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 muudatusest tulenevalt kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu ainupädevusse muuhulgas juhul, kui planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale. Rohula tn 2b kinnistu asub Tallinna üldplaneeringu kohaselt Nõmme miljööväärtuslikul hoonestusalal.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees