Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 206-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 02.06.2010 korraldus number 929
Redaktsiooni kehtivus:02.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   2. juuni 2010 nr 929-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 206-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1 ja § 22 lg 2, konkurentsiseaduse § 14 lg 2, jäätmeseaduse § 66 lg 2, § 67 lg 1 ja § 68 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 23 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega nr 58 “Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 määrusega nr 33 „Volituste andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol“ ning tulenevalt asjaolust, et Osaühingu Resk korraldatud jäätmeveo ainuõigus Pirita linnaosas ning Tallinna linna ja vedaja vahel 20. veebruaril 2006 sõlmitud leping nr 1-6/11 lõppes 31. mail 2010; kuni 31. maini 2010 korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 19 (jäätmehoolduseeskirja lisa 2.5 jõustumisel 1. juunist 2010 jäätmeveo piirkond nr 13) tekkis alates 1. juunist 2010 jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord ning arvestades järgmiste ülekaaluka avaliku huvi põhjenduste ja kaalutlustega:

-         Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 1 alusel korraldab avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna Keskkonnaamet;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 23. detsembril 2008 välja avaliku konkursi ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pirital, jäätmeveo piirkonnas nr 19, konkurss lõppes kohtuvaidlusega haldusasjas nr 3-09-122 kompromisslahendusega;

-         kohtuvaidluse tõttu oli välistatud, et teenuse osutamist uue vedaja poolt oleks võimalik olnud alustada 1. juunil 2009. Kuigi Tallinna Halduskohus tühistas 14. aprilli 2009 määrusega Tallinna Ringkonnakohtu poolt 11. veebruaril 2009 kohaldatud esmase õiguskaitse, siis tulenevalt menetlustoimingutest kulub senise praktika kohaselt konkursi väljakuulutamisest kuni  ainuõiguse jõustumiseni 4 kuni 6 kuud;

-         Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldusega nr 1018-k pikendati Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 206-k Osaühingule Resk kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. maini 2010. Pikendamise tingis asjaolu, et lepingu lõppemisel oleks nimetatud piirkonnas tekkinud jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 9. aprillil 2010 välja avaliku konkursi ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pirital, jäätmeveo piirkonnas nr 13 (endine piirkonna nr 19). Tulenevalt ainuõiguse andmise konkursi korraldamise õigusaktides sätestatud nõuetest ja arvestades senist praktikat, ei jõua välja kuulutatud konkursi tulemusena antav ainuõigus Pirital, jäätmeveo piirkonnas nr 13, jõustuda enne Tallinna linna ja vedaja vahel 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/11 lõppemist 31. mail 2010;

-         jäätmeseaduse § 66 lg 2 ja § 135 lg 1 kohustab kohaliku omavalitsuse organit korraldama alates 1. jaanuarist 2005 oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on muuhulgas lõpetada jäätmehoolduseeskirja rikkumised (jäätmete ebaseaduslik ladustamine ning toomine võõrastesse konteineritesse) ja tagada kõigi jäätmevaldajate liitumine jäätmekäitlussüsteemiga. Viidatust tulenevalt puudub kohalikul omavalitsusel tiheasustusala osas kaalutlusõigus, kas korraldada oma territooriumil asuvates jäätmeveo piirkondades jäätmevedu jäätmevedajale ainuõiguse andmise kaudu või mitte. Olukord, kus tiheasustusalal on jäätmevedu korraldamata (teenust osutatakse vabaturu tingimustes) ning ainuõigust omav jäätmevedaja puudub, on seadusevastane. Samuti ei ole seaduse mõttega kooskõlas olukord, kui piirkonnas, kus kohalik omavalitsus on juba rakendanud korraldatud jäätmevedu, tekib jäätmeveo teenuse osutamisel uuesti vabaturg, mille tingimustes on jäätmevaldaja kohustatud ise jäätmevedaja leidma ja oma jäätmekäitlust iseseisvalt korraldama;

-         vabaturu tingimustes jäätmeveo teenuse osutamine ei taga piirkonna kõigile jäätmevaldajatele majanduslikult kõige soodsama ja õiglasema hinnaga teenust. Jäätmeveo teenuste tänased vabaturu hinnad Tallinnas on keskmiselt 45% kõrgemad kui korraldatud jäätmeveo teenuse hinnad;

-         korraldatud jäätmeveo leping seab jäätmevedajale konkreetsed kohustused ja kvaliteedinõuded jäätmeveo teenuse osutamisel. Vabaturu tingimustes puudub linnal õigus jäätmevedajate osutatava teenuse kvaliteeti ohjata rohkemal määral kui see on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmevaldaja õigused ei ole enam selliselt kaitstud nagu see on korraldatud jäätmeveo tingimustes. Seega on jäätmevaldajatel õigustatud ootused korraldatud jäätmeveo jätkumise osas;

-         korraldatud jäätmeveo jätkumine tagab jäätmeveoteenuse osutamise igale piirkonna jäätmevaldajale, väldib jäätmevaldajatele tekkivaid täiendavaid kohustusi ja sellega seotud kulutuste kandmist jäätmeveolepingute ümbervormistamisel ning uute jäätmemahutite paigaldamisel teiste jäätmevedajate turule tulekul. Samuti tagab korraldatud jäätmevedu kvaliteetsema teenuse osutamise jäätmevedaja poolt. Jäätmeveo teenuse hind on korraldatud jäätmeveo piirkonnas kohaliku omavalitsuse poolt kontrollitav ning jäätmevedajal ei ole võimalik teenuse hinda ühepoolselt tõsta. Lisaks täidab korraldatud jäätmeveo jätkumine keskkonnasäästlikke aspekte - piirkonnas üks vedaja, väiksem liikluskoormus tänavatel, madalam müra- ja õhusaaste;

-         jäätmeseaduse § 69 lg 3 alusel on korraldatud jäätmeveo rakendamise käigus loodud jäätmevaldajate register, milles on kajastatud andmed jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate kohta. Registriandmete esitajaks igas piirkonnas on vastava piirkonna jäätmevedaja. Vabaturu tingimustes kaob vedajatel kohustus registriandmeid esitada ning olemasolevad registriandmed muutuvad kehtetuks iga jäätmevaldaja suhtes, kes vahetab jäätmevedajat. Samuti kaoks võimalus registri abil kontrollida, kas jäätmevaldaja on jäätmeveoga liitunud või mitte. Korraldatud jäätmeveo järjepidevuse katkemisel kaotaksid seega Tallinna linna ametiasutused jäätmevaldajate registri andmete näol olulise järelevalve teostamise vahendi.

 

 

1. Pikendada Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 206-k Osaühingule Resk kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni piirkonnas välja kuulutatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui           30. novembrini 2010, ning tulenevalt eelnevast muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 206-k pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Ainuõiguse andmine Osaühingule Resk korraldatud jäätmeveoks Tallinnas Pirita linnaosas piirkonnas nr 13“.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 206-k punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Anda ainuõigus Osaühingule Resk kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. novembrini 2010“.

3. Kiita heaks juurdelisatud „Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/11 muudatuste kokkulepe“.

4. Volitada Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbulit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud lepingu muudatuste kokkuleppele.

5. Tallinna Keskkonnaametil:

5.1 teha korraldus teatavaks Osaühingule Resk;

5.2 avaldada käesolev korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2010

       korralduse nr 929-k

LISA

 

Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/11 muudatuste kokkulepe

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse __. juuni  2010 korralduse nr _         alusel Tallinna Keskkonnaameti, registrikood 75032325, keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbul, ja

Osaühing Resk, registrikood 10075513 (edaspidi vedaja), keda esindab juhatuse liige Bruno Tammaru, kes tegutseb põhikirja alusel,

on kokku leppinud muuta Tallinna linna ja Osaühingu Resk vahel 20. veebruaril 2006 sõlmitud lepingut nr 1-6/11 alljärgnevalt:

1. Muuta lepingu preambuli 1. lõiget ja sõnastada järgmiselt:

„Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud, lähtudes jäätmeseaduse § 66 lg-st 2, lg-st 3, lg-st 4, § 67 lg-st 4, § 135 lg-st 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-st 1, lg 3 p-st 1, Tallinna jäätmehoolduseeskirja (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) §-st 23, ning võttes aluseks 5. septembrist 2005 kuni 9. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 33, alates 1. juunist 2010 piirkond nr 13 (edaspidi avalik konkurss), tulemusena 13. detsembril 2005 edukaks tunnistatud pakkumise“.

2. Muuta lepingu punkti 1.1 ja sõnastada järgmiselt:

„1.1 Pooled kinnitavad, et 5. septembrist 2005 kuni 9. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi tulemusena on linn andnud vedajale kuni piirkonnas välja kuulutatud konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. novembrini 2010, ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist (edaspidi korraldatud jäätmevedu) Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 33, alates 1. juunist 2010 piirkonnas nr 13 (edaspidi veopiirkond)“.

3. Muuta lepingu punkti 7.1 ja sõnastada järgmiselt:

„7.1 Leping kehtib 1. juunist 2006 kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 30. novembrini 2010“.

4. Lugeda käesolev muudatuste kokkulepe Lepingu lahutamatuks osaks Lepingu lisana nr 12.

5. Lepingu lisa nr 12 hakkab kehtima viimase osapoole allakirjutamise kuupäeval.

6. Lepingu lisa nr 12 on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale Poolele jääb üks eksemplar.

Poolte allkirjad:

............................                                                                                            ...................................

Peep Pobbul                                                                                                     Bruno Tammaru

Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja                              OÜ Resk juhatuse liige

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär