Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 02.06.2010 korraldus number 927
Redaktsiooni kehtivus:02.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  2. juuni  2010 nr 927-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1 ja § 22 lg 2, konkurentsiseaduse § 14 lg 2, jäätmeseaduse § 66 lg 2, § 67 lg 1 ja § 68 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 23 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega nr 58 “Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 määrusega nr 33 „Volituste andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol“ ning tulenevalt järgmistest asjaoludest: OÜ Adelan Prügiveod korraldatud jäätmeveo ainuõigus jäätmeveo piirkonnas nr 4 (endine piirkond nr 7) ja Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k alusel 7. märtsil 2006 sõlmitud leping nr 1-6/19 Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga lõppes 31. mail 2010; jäätmehoolduseeskirja lisa 2.5 jõustumisel 1. juunist 2010 moodustus jäätmeveo piirkond nr 4; kuni 31. maini 2010 korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 4 tekkis alates 1. juunist 2010 jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord; ning arvestades järgmiste ülekaaluka avaliku huvi põhjenduste ja kaalutlustega:

-         Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 1 alusel korraldab avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna Keskkonnaamet;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 23. detsembril 2008 välja avaliku konkursi ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Mustamäel, jäätmeveo piirkonnas nr 6, konkurss lõppes kohtuvaidlusega haldusasjas nr 3-09-122 kompromisslahendusega;

-         kohtuvaidluse tõttu oli välistatud, et teenuse osutamist uue vedaja poolt oleks võimalik olnud alustada 1. juunil 2009. Kuigi Tallinna Halduskohus tühistas 14. aprilli 2009 määrusega Tallinna Ringkonnakohtu poolt 11. veebruaril 2009 kohaldatud esmase õiguskaitse, siis senise praktika kohaselt kulub konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjale ainuõiguse andmisest kuni lepingu jõustumiseni 4-6 kuud;

-         Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldusega nr 1016-k pikendati Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 204-k OÜ-le Adelan Prügiveod kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni piirkonnas korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. maini 2010. Pikendamise tingis asjaolu, et lepingu lõppemisel oleks nimetatud piirkonnas tekkinud jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 9. aprillil 2010 välja avaliku konkursi ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Mustamäel, jäätmeveo piirkonnas nr 4 (endine piirkonna nr 7). Tulenevalt ainuõiguse andmise konkursi korraldamise õigusaktides sätestatud nõuetest ja arvestades senist praktikat ei jõua välja kuulutatud konkursi tulemusena antav ainuõigus Mustamäel, jäätmeveo piirkonnas nr 4, jõustuda enne Tallinna linna ja vedaja vahel 7. märtsil 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/19 lõppemist 31. mail 2010;

-         jäätmeseaduse § 66 lg 2 ja § 135 lg 1 kohustab kohaliku omavalitsuse organit korraldama alates 1. jaanuarist 2005 oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on muuhulgas lõpetada jäätmehoolduseeskirja rikkumised (jäätmete ebaseaduslik ladustamine ning toomine võõrastesse konteineritesse) ja tagada kõigi jäätmevaldajate liitumine jäätmekäitlussüsteemiga. Viidatust tulenevalt puudub kohalikul omavalitsusel tiheasustusala osas kaalutlusõigus, kas korraldada oma territooriumil asuvates jäätmeveo piirkondades jäätmevedu jäätmevedajale ainuõiguse andmise kaudu või mitte. Olukord, kus tiheasustusalal on jäätmevedu korraldamata (teenust osutatakse vabaturu tingimustes) ning ainuõigust omav jäätmevedaja puudub, on seadusevastane. Samuti ei ole seaduse mõttega kooskõlas olukord, kui piirkonnas, kus kohalik omavalitsus on juba rakendanud korraldatud jäätmevedu, tekib jäätmeveo teenuse osutamisel uuesti vabaturg, mille tingimustes on jäätmevaldaja kohustatud ise jäätmevedaja leidma ja oma jäätmekäitlust iseseisvalt korraldama;

-         vabaturu tingimustes jäätmeveo teenuse osutamine ei taga piirkonna kõigile jäätmevaldajatele majanduslikult kõige soodsama ja õiglasema hinnaga teenust. Jäätmeveo teenuste tänased vabaturu hinnad Tallinnas on keskmiselt 45% kõrgemad kui korraldatud jäätmeveo teenuse hinnad;

-         korraldatud jäätmeveo leping seab jäätmevedajale konkreetsed kohustused ja kvaliteedinõuded jäätmeveo teenuse osutamisel. Vabaturu tingimustes puudub linnal õigus jäätmevedajate osutatava teenuse kvaliteeti ohjata rohkemal määral kui see on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmevaldaja õigused ei ole enam selliselt kaitstud nagu see on korraldatud jäätmeveo tingimustes. Seega on jäätmevaldajatel õigustatud ootused korraldatud jäätmeveo jätkumise osas;

-         korraldatud jäätmeveo jätkumine tagab jäätmeveoteenuse osutamise igale piirkonna jäätmevaldajale, väldib jäätmevaldajatele tekkivaid täiendavaid kohustusi ja sellega seotud kulutuste kandmist jäätmeveolepingute ümbervormistamisel ning uute jäätmemahutite paigaldamisel teiste jäätmevedajate turule tulekul. Samuti tagab korraldatud jäätmevedu kvaliteetsema teenuse osutamise jäätmevedaja poolt. Jäätmeveo teenuse hind on korraldatud jäätmeveo piirkonnas kohaliku omavalitsuse poolt kontrollitav ning jäätmevedajal ei ole võimalik teenuse hinda ühepoolselt tõsta. Lisaks täidab korraldatud jäätmeveo jätkumine keskkonnasäästlikke aspekte - piirkonnas üks vedaja, väiksem liikluskoormus tänavatel, madalam müra- ja õhusaaste;

-         jäätmeseaduse § 69 lg 3 alusel on korraldatud jäätmeveo rakendamise käigus loodud jäätmevaldajate register, milles on kajastatud andmed jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate kohta. Registriandmete esitajaks igas piirkonnas on vastava piirkonna jäätmevedaja. Vabaturu tingimustes kaob vedajatel kohustus registriandmeid esitada ning olemasolevad registriandmed muutuvad kehtetuks iga jäätmevaldaja suhtes, kes vahetab jäätmevedajat. Samuti kaoks võimalus registri abil kontrollida, kas jäätmevaldaja on jäätmeveoga liitunud või mitte. Korraldatud jäätmeveo järjepidevuse katkemisel kaotaksid seega Tallinna linna ametiasutused jäätmevaldajate registri andmete näol olulise järelevalve teostamise vahendi.

 

 

1. Pikendada Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 204-k OÜ-le Adelan Prügiveod kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni piirkonnas välja kuulutatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. novembrini 2010 ning tulenevalt eelnevast muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Ainuõiguse andmine OÜ-le Adelan Prügiveod korraldatud jäätmeveoks Tallinnas Mustamäe linnaosas jäätmeveo piirkonnas nr 4.“

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Anda ainuõigus OÜ-le Adelan Prügiveod järgnevalt kirjeldatud piirkonnas: Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst mööda A. H. Tammsaare teeni, A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 71-57), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106ni), Kristiine ja Mustamäe linnaosade vaheline piir (Tildri tänavat pidi Kadaka teeni) kuni Mustamäel piirkonnas nr 4 korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. novembrini 2010“.

3. Kiita heaks juurdelisatud „Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 7. märtsil 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/19 muudatuste kokkulepe“.

4. Volitada Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbulit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud lepingu muudatuste kokkuleppele.

5. Tallinna Keskkonnaametil:

5.1 teha korraldus teatavaks OÜ-le Adelan Prügiveod;

5.2 avaldada käesolev korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2010

korralduse nr 927-k

LISA

 

Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 7. märtsil 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/19 muudatuste kokkulepe

 

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse __.juuni 2010 korralduse nr __         alusel Tallinna Keskkonnaameti, registrikood 75032325, keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbul,

ja

OÜ Adelan Prügiveod, registrikood 10700419 (edaspidi vedaja), keda esindab juhatuse liige Aivar Krabi, kes tegutseb põhikirja alusel,

on kokku leppinud muuta Tallinna linna ja OÜ Adelan Prügiveod vahel 7. märtsil 2006 sõlmitud lepingut nr 1-6/19 alljärgnevalt:

1. Muuta lepingu preambuli 1. lõiget ja sõnastada järgmiselt:

„Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud, lähtudes jäätmeseaduse § 66 lg-st 2, lg-st 3, lg-st 4, § 67 lg-st 4, § 135 lg-st 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-st 1, lg 3 p-st 1, Tallinna jäätmehoolduseeskirja (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) §-st 23, ning võttes aluseks 5. septembrist 2005 kuni 13. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 7, alates 1. juunist 2010 piirkond nr 4, piirkonna kirjeldus: Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst mööda                      A. H. Tammsaare teeni, A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 71-57), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106ni), Kristiine ja Mustamäe linnaosade vaheline piir (Tildri tänavat pidi Kadaka teeni) (edaspidi avalik konkurss), tulemusena 14. detsembril 2005 edukaks tunnistatud pakkumise“.

2. Muuta lepingu punkti 1.1 ja sõnastada järgmiselt:

„1.1 Pooled kinnitavad, et 5. septembrist 2005 kuni 13. detsembrini 2005 toimunud avaliku konkursi tulemusena on linn andnud vedajale kuni piirkonnas nr 4 (alates 1. juunist 2010) korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30. novembrini 2010, ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist (edaspidi korraldatud jäätmevedu) Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 7, alates 01.06.2010 piirkonna nr 4, piirkonna kirjeldus: Kadaka tee (paaritud numbrid), Tuuliku tee, Ehitajate tee (paarisnumbrid alates Haabersti ja Mustamäe linnaosade vahelisest piirist), Sõpruse pst mööda A. H. Tammsaare teeni, A. H. Tammsaare tee (paaritud numbrid alates 71-57), Nõmme tee (paarisnumbrid kuni 106ni), Kristiine ja Mustamäe linnaosade vaheline piir (Tildri tänavat pidi Kadaka teeni) (edaspidi veopiirkond)“.

3. Muuta lepingu punkti 7.1 ja sõnastada järgmiselt:

„7.1 Leping kehtib 1. juunist 2006 kuni piirkonnas nr 4 (alates 1. juunist 2010) korraldatud uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 30. novembrini 2010“.

4. Lugeda käesolev muudatuste kokkulepe Lepingu lahutamatuks osaks Lepingu lisana nr 12.

5. Lepingu lisa nr 12 hakkab kehtima viimase osapoole allakirjutamise kuupäeval.

 

6. Lepingu lisa nr 12 on koostatud eesti keeles kahes samasugust juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest mõlemale Poolele jääb üks eksemplar.

 

 

...................................                                                             ......................................

Peep Pobbul                                                                             Aivar Krabi

Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu                                  OÜ Adelan Prügiveod juhatuse liige

osakonna juhataja                                

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär