Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 02.06.2010 määrus number 53
Jõustumine:01.09.2010
Kehtetuks tunnistamine:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 28.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.03.2011 nr 43, jõustumine 28.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

                                                                                           

 

Tallinn

2. juuni

2010 nr 53

 

 

 

 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2010 otsuse nr 34 „Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine“ alusel.

 

 

 

 

 

         

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Nimetus

Kooli nimetus on Tallinna Õismäe Gümnaasium (edaspidi gümnaasium).

§ 2.  Asukoht

Gümnaasiumi asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Õismäe tee 50, 13512 Tallinn.

§ 3.  Liik ja haldusala

(1) Gümnaasium on munitsipaalkool põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks.

(2) Gümnaasium on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(3) Gümnaasium juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Gümnaasium on moodustatud Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamise teel.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

Gümnaasiumil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

Gümnaasiumi põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

§ 6.  Õppekeel

Gümnaasiumi õppetöö toimub eesti keeles.

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7.  Tegevuse eesmärk

Gümnaasiumi tegevuse eesmärk on luua õpilastele põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamise võimalused.

§ 8.  Ülesanded

Gümnaasiumi ülesanded:

1) luua koolikohustuslikele lastele tingimused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks päevases õppevormis;

2) anda õpilastele teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks ning õpingute jätkamiseks;

3) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks gümnaasiumi juures.

3. peatükk
STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

§ 9.  Struktuur

(1) Gümnaasiumis on põhikooli 1.-9. klass ja gümnaasiumi 10.-12. klass.

(2) Gümnaasiumi juures tegutsevad vastavalt vajadustele ja võimalustele pikapäevarühmad, aine- ja huviringid.

(3) Gümnaasiumis on oma raamatukogu.

§ 10.  Õppekava

(1) Gümnaasium järgib õppe- ja kasvatustöös Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud riiklikke õppekavasid.

(2) Õpingute alusdokumendiks on gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud gümnaasiumi õppekava.

§ 11.  Õppe-eesmärk

Gümnaasiumi õppe-eesmärk on tagada gümnaasiumi õppekavaga sätestatud teadmiste ja pädevuste omandamine.

§ 12.  Õppekavaväline tegevus

Õppekavaväliselt võib gümnaasium korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja pikapäevarühmade tegevust.

§ 13.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

(1) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

(2) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud gümnaasiumi õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ette nähtud suurimat lubatud koormust.

(4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab gümnaasiumi direktor.

(5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(6) Gümnaasium valib valikained vajaduste ja võimaluste järgi ning püüab arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

(7) Õpilaste hindamine, järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras, mille alusel kehtestab direktor gümnaasiumi õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning täiendavale õppetööle jätmise täpsustatud tingimused ja korra ning hindamisest teavitamise korra.

(8) Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk". Haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud tingimustel ja korras võib õpilase hindamisel kasutada gümnaasiumis sõnalisi hinnanguid või mõnda muud hindamissüsteemi.

(9) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

(10) Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus. Gümnaasiumi lõpetanutele väljastatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.

(11) Gümnaasium loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

 

4. peatükk
KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 14.  Kooli vastuvõtt

(1) 1. klassi võetakse gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste ja korra alusel õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks. Sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema soovist võib 1. klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks.

(2) Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Õpilaste üle peetakse arvestust gümnaasiumi õpilasraamatus.

§ 15.  Õpilaspilet

Õpilasele väljastatakse gümnaasiumis õppimise perioodiks õpilaspilet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 16.  Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:

1) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid gümnaasiumis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

2) moodustada gümnaasiumis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks gümnaasiumi hoolekogu ning kinnitab direktor;

3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumiõpilastel olla valitud gümnaasiumi hoolekogusse;

4) asutada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus gümnaasiumi ja kodu kasvatustaotlustega;

5) kasutada klassivälises tegevuses oma kooli ruume, rajatisi ja vahendeid tasuta;

6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud ulatuses ja korras;

8) saada gümnaasiumist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;

9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 17.  Õpilaste kohustused

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks gümnaasiumi poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;

2) täitma gümnaasiumi kodukorda.

(2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele gümnaasiumi heaks tehtavas töös.

§ 18.  Tunnustuse ja laituse avaldamine

Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja gümnaasiumi kodukorras ette nähtud korras.

5. peatükk 

KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 19.  Koolitöötajad

Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 20.  Personali koosseis

Gümnaasiumi personali koosseisu määrab gümnaasiumile kinnitatud eelarve piires direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

§ 21.  Personali ülesanded

(1) Pedagoogide ülesanne on juhtida õppe- ja kasvatustööd, kujundada turvalist õpikeskkonda ning kasutada õpilastele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.

(2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks gümnaasiumi põhimääruse ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 22.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab gümnaasiumi direktor konkursi.

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

6. peatükk
KOOLIELU KORRALDAMINE

§ 23.  Direktor

(1) Gümnaasiumi juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb üles linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

(2) Gümnaasiumi direktor:

1) korraldab gümnaasiumi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib gümnaasiumi majandustegevust, tagab gümnaasiumi tulemusliku töö, vastutab gümnaasiumi üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest gümnaasiumile kinnitatud eelarve piires;

2) esindab gümnaasiumi ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;

3) teeb tehinguid gümnaasiumi kasuks Tallinna linna nimel seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks gümnaasiumile selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;

4) koostab kinnitatud piirsummadest lähtudes gümnaasiumi eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu heakskiiduga ametiasutusele;

5) jälgib jooksvalt alaeelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametiasutusele alaeelarve muudatusettepanekuid;

6) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;

7) vastutab gümnaasiumi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

8) tagab ametiasutuse otsuste ja ülesannete täitmise;

9) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud personaliga vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõlmib töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks;

10) kinnitab töötajate ametijuhendid;

11) kinnitab gümnaasiumi struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;

12) kinnitab gümnaasiumi asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;

13) tagab seaduste ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;

14) annab oma pädevuse piires gümnaasiumi tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

15) korraldab gümnaasiumile saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

(3) Gümnaasiumi direktori äraolekul asendab teda ametiasutuse juhataja määratud isik.

§ 24.  Õppenõukogu

(1) Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb gümnaasiumis õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 25.  Hoolekogu

(1) Et luua gümnaasiumi edukaks tööks vajalikud tingimused ja arutada läbi tähtsamad koolieluga seonduvad küsimused, moodustatakse kooli hoolekogu.

(2) Hoolekogu koosseisu esitab gümnaasiumi direktor kinnitamiseks ametiasutuse juhatajale.

(3) Hoolekogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

(4) Hoolekogu pädevuses on:

1) arengukava koostamine koostöös gümnaasiumi õppenõukoguga;

2) arenguvestluste tingimuste ja korra kooskõlastamine;

3) pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine gümnaasiumi direktori ettepanekul;

4) õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine;

5) gümnaasiumi eelarve projekti heakskiitmine;

6) lisaks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud ülesannetele ettepanekute tegemine linnavalitsusele gümnaasiumiga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

7. peatükk
FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

§ 26.  Vara

(1) Gümnaasiumi vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille Tallinna linn on talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks andnud.

(2) Gümnaasiumi vara kuulub linna omandisse.

(3) Gümnaasium teostab linnavara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast.

(4) Gümnaasiumi põhimääruses ette nähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

(5) Gümnaasium hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid, lähtudes gümnaasiumile eelarveaastaks ette nähtud vahenditest.

§ 27.  Tulud ja kulud

(1) Gümnaasiumi kulud kaetakse ametiasutuse juhataja kinnitatud eelarve alusel.

(2) Gümnaasium võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Gümnaasiumi direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama ametiasutust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

(3) Gümnaasiumil võivad olla ka tulud käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest. Ametiasutuse kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest saadud tulu võib kasutada gümnaasiumi tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavaid tulusid kasutatakse õigusaktides kehtestatud korras ning nende kohta on direktor kohustatud aru andma ametiasutuse juhatajale.

§ 28.  Asjaajamine ja aruandlus

(1) Gümnaasiumis peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(2) Gümnaasiumi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Gümnaasium esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 29.  Järelevalve

Gümnaasiumi tegevust kontrollib ametiasutus, riiklikku järelevalvet gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

8. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 30.  Gümnaasiumi ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Gümnaasiumi korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ette nähtud korras.

(2) Gümnaasiumi ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Gümnaasiumi ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 31.  Kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 1999 määruse nr 87 „Haabersti linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi põhimäärus ja 2. oktoobri 2002 määruse nr 106 „Tallinna Väike-Õismäe Keskkooli nimetuse muutmine ja põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Väike-Õismäe Keskkooli põhimäärus tunnistatakse kehtetuks.

§ 32.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär