Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 20.05.2010 otsus number 120
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. mai 2010 nr 120

 

 

 

 

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Merirahu elurajooni loodeosas, Kopli lahest ca 55 meetri kaugusel laheäärse metsapargi kõrval. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on selles, et käesoleva planeeringulahendusega täpsustatakse hoone arhitektuurinõuded ning määratakse elamu maksimaalne kõrgus meetrites, mis tagab Vabaõhumuuseumi tee poolsetele kruntidele merevaate ja on seetõttu piirkonda sobivam;

- kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt uued 2-korruselised üksikelamud, siis planeeritav 2-korruseline üksikelamu sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse;

- hoonestuse kavandamisel on järgitud piirkonnale omast hoonestusviisi ja olemasolevate hoonete mahtusid;

- planeeringuga on kavandatud likvideerida 21 III väärtusklassi hinnatud puud. Kavandatud on juurde istutada kokku 127 uut puud, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Puud istutatakse Haabersti Linnaosa Valitsusega kokkulepitud kohta. Lisaks on krundi kirdepiirile kavandatud istutada elupuuhekk. Asendusistutuse arvu täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel ning lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub ehitusloa alusel mahavõetavate puude raieloa menetlemise käigus;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna normatiiv. Krundile on kavandatud 3 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneering, SWECO Projekt AS töö nr 07410-0024, millega määratakse Haabersti linnaosas 0,21 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Merirahu tn 94 kinnistule ehitusõigus ühe 2-korruselise, maapinnast kuni 8 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu planeeritava maa-ala osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1.1 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010
otsuse nr 120
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneering, SWECO Projekt AS töö nr 07410-0024, millega määratakse Haabersti linnaosas 0,21 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Merirahu tn 94 kinnistule ehitusõigus ühe 2-korruselise, maapinnast kuni 8 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeringuala asub Haabersti linnaosas Merirahu elurajooni loodeosas, Kopli lahest ca 55 meetri kaugusel laheäärse metsapargi kõrval. Planeeritav ala on hoonestamata. Kinnistu on kahest küljes piiratud piirdeaiaga. Maapind alal on tasane, vähese langusega Kopli lahe suunas. Kinnistu piirini on välja ehitatud soojatrass, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, side ning sademeveekanalisatsioon, mille liitumispunktid paiknevad Merirahu tänaval.

Merirahu tn 94 kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa ja omanik on kinnistusraamatu andmeil OÜ Vansando.

Kinnistul on hõreda puistuga kõrghaljastus. Planeeringualal kasvavad puud on hinnatud valdavalt III väärtusklassi ning põhiliselt on need arukased ja männid.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad hooned on valdavalt ehitatud lähiminevikus, enamasti sellel kümnendil. Funktsionalistlikus stiilis hooned on 2-korruselised ja lamekatusega. Välisviimistluses domineerib hele krohv. Elamurajoonis on heatasemelise keskkonna kujundamiseks välja töötatud ühtsed arhitektuurinõuded.

Merirahu elamurajoon ei ole veel täielikult hoonestatud, paljude kinnistute hoonestamiseks on koostatud ehitusprojektid, mida pole veel jõutud realiseerida. Suuremalt osalt on hoonestatud elamurajooni idapoolne osa.

Planeeritav kinnistu asub Merirahu tänava ääres ja Haabersti linnaosa ühe tähtsama magistraaltänava Vabaõhumuuseumi tee läheduses. Ühendus linna keskuse ja linna teiste piirkondadega on hea, lähim bussipeatus asub ca 250 m kaugusel Vabaõhumuuseumi teel, elamurajooni peasissesõidu juures. Suuremad teenindusettevõtted jäävad elurajoonist ca 4,2 km kaugusel asuvasse Rocca al Mare keskusesse. Planeeringualast ca 40 m kaugusel kulgeb piki Vabaõhumuuseumi teed jalgrattatee ja ca 850 meetri kaugusel on laste mänguväljakud ning spordiväljak. Merirahu elamukvartali teedevõrgustik on hea, olemas on korralik asfaltkattega sõidutee ning parkettkivikattega kõnniteed.

Planeeringuala kontaktvööndis on järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 korraldusega nr 1523-k algatatud “Merirahu tn 57 ja 59 kinnistu detailplaneering“, mille ülesanne on Haabersti linnaosas asuvale Merirahu tn 59 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva 2-korruselise üksikelamu laiendamiseks ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks ning Merirahu tn 57 kinnistule 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1216-k vastuvõetud “Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneering“, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 16,74 ha suurusel planeeringualal asuvate kinnistute jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üheksa kuni 3-korruselise korterelamu, kahe kuni 2-korruselise ärihoone, kahe kuni 1-korruselise tootmishoone, ühe kuni 2-korruselise lasteaia ja ühe kuni 6-korruselise sadamahoone ehitamiseks ning ühe 3-korruselise ärihoone ehitusõiguse täpsustamine. Kokku on kavandatud seitse 100% elamumaa, seitse 100% sotsiaalmaa, kaheksa 100% transpordimaa, kolm 100% ärimaa, neli 100% tootmismaa, üks 95% ärimaa ja 5% tootmismaa, üks 90% ärimaa ja 10% sotsiaalmaa ning üks 100% ärimaa või 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt; Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1476-k kehtestatud “Merirahu sadama  detailplaneering“, millega nähakse ette Merirahu elamurajooni maa-alal paiknevate kinnistute Merirahu tn 74 ja 76 maa sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, Merirahu tn 76 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele hoonestusõiguse määramine kuni 2-korruseliste eramute ehitamiseks ning Merirahu elurajooniga külgnevale ranna-alale jahisadama ning sadamarajatiste rajamine ja sadama maa-alas ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise ärihoone ning vaatetorni ehitamiseks; Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“, mis on Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 70 “Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osasosaliselt kehtetuks tunnistatud katusekalde piirangu osas; Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 korraldusega nr 2012-k kehtestatud “Merirahu tn 76 kinnistu detailplaneering“, millega nähakse Haabersti linnaosas elamumaa sihtotstarbega Merirahu tn 76 kinnistu üksikelamu püstitamiseks ette nähtud hoonestusala nihutamine mere poole, samale ehitusjoonele Merirahu tn 74 kinnistule rajatud hoonega; Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsusega nr 486 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee 26b, Lesta tee 6, Nooda tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering“, millega on kavandatud üheksa krunti pereelamute ehitamiseks ja teenindamiseks ning tänava krundi laiendamiseks.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 1 kohaselt Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“, mis on Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 70 “Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas“ osaliselt kehtetuks tunnistatud katusekalde piirangu osas. Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringuga on planeeringualale kavandatud üks 2-korruseline üksikelamu.

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu lahendus muudab kehtiva detailplaneeringu lahendust eelkõige ehitusaluse pinna osas. Muudetud on krundi ehitusõigust: lubatud hoonetealune pind on 360 m2, sh kaetud terrass 45 m2. Käesoleva planeeringulahendusega täpsustatakse hoone arhitektuurinõuded ning määratakse elamu maksimaalne kõrgus meetrites, mis tagab Vabaõhumuuseumi tee poolsetele kruntidele merevaate ja on seetõttu piirkonda sobivam.

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Linnaehituslikud ideed on välja töötatud alal praegu kehtiva detailplaneeringuga, mille eesmärgiks oli arhitektuurselt sobivate ühepereelamutega kaasaegse elamurajooni rajamine ja tagada kõigil kruntidel merevaade ning seosed külgneva metsapargiga. Kuna planeeringuala kontaktvööndis asuvad hooned on valdavalt uued 2-korruselised üksikelamud, siis planeeritav 2-korruseline üksikelamu sobib olemasolevasse väikeelamurajooni miljöösse. Planeeringuga kavandatakse 1471 m2 suurusele 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistule maapinnast kuni 8 meetri kõrgune osaliselt 2-korruseline elamu, mille teine korrus on risti Merirahu tänavaga. Hoonealune pind on kavandatud kuni 360 m2.

Hoone arhitektuurilahenduses ei ole lubatud kaar- ja ümaraknad, katuseaknad, tiheda klaasijaotusega aknad, astmikviilud, tornid jms, samuti kirevad ning väljakutsuvad kujunduselemendid. Hoone katuse kalle võib olla maksimaalselt 20. Eelistatud on lamekatus või ühepoolse kaldega katus. Välisseinte viimistluseks peab kavandama betoon- ja krohvipinnad või puhta vuugiga laotud värvitud tellismüüritise. Hoone välisviimistlus peab olema põhiliselt ühte tüüpi materjalidega. Välisseinad peavad olema ühtlaselt ühes toonis, lubatud on toonid valgest hallini ja 20% välisseinast võib viimistleda mõne teise materjaliga nagu looduskivi, puit, keraamika vms. Välisviimistluses ei ole lubatud kasutada ümarpalki, maakivi, plekki ega plastikut. Põhimaterjalina ei ole viimistluses lubatud kasutada klompkivi, laudist, vineeri, keraamilist tellist. Katusekatte materjal peab olema ühetooniline, eelistatud on rullmaterjal või sile valtsplekk. Välisviimistluses ei ole lubatud kasutada kirkaid värvitoone, maalitud ega ruumilisi dekoratiivelemente.

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on välja ehitatud elamurajooni tehnovõrgud. Iga kinnistu piirini on rajatud järgmised tehnovõrgud: soojatrass, drenaa˛, sademeveekanalisatsioon, olmekanalisatsioon, vesi, elekter ja side, mille liitumispunktid paiknevad Merirahu tänava poolsel krundi piiril. Kehtestatav detailplaneering ei muuda olemasolevat tehnovõrkude lahendust. Merirahu elurajoonil on oma tsentraalküte. Hoonete küttesüsteemi projekteerimisel tuleb kasutada etteantud soojasõlme lahendusi ja aparatuuri. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel tuleb kasutada etteantud veemõõdusõlme lahendusi ja mõõteaparatuuri.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule “Tallinna rohealad“ on planeeringuala välisruumi tüüp metsalinn, mis on linna osa, kus võimalikult palju säilitatakse metsamaastiku miljöö, sh metsapuud hoonete vahel. Nõutav haljastuse osakaal piirkonnas on vähemalt 50%. Käesoleva detailplaneeringuga on planeeritud krundi haljastuseks 69%. Teemaplaneering “Tallinna rohealad“ näeb ette, et kõrghaljastuseta kruntidel tuleb tagada kõrghaljastuse kasvutingimused vähemalt 25% ulatuses krundi pindalast. Planeeringuga on kavandatud säilitada 50% kõrghaljastust ja täiendavalt on ette nähtud istutada hekk ja mõned puud. Planeeringulahendus on kooskõlas teemaplaneeringuga “Tallinna rohealad“.

Planeeringualalt on ette nähtud likvideerida 21 III väärtusklassi hinnatud puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb juurde istutada kokku 127 uut puud. Puud istutatakse Haabersti Linnaosa Valitsusega kokkulepitud kohta. Lõplik mahavõetavate puude arv täpsustatakse järgmises projekteerimise staadiumis raieloa menetlemisel. Krundi kirdepiirile on lisaks kavandatud istutada elupuuhekk.

Juurdepääs planeeritavale kinnistule on kavandatud Merirahu tänavalt. Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ tuleb planeeringualal ette näha 3 parkimiskohta. Parkimiskohti on kavandatud kokku 3, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ äärelinna parkimisnormatiivile. Parkimine on lahendatud oma krundil, kus kaks kohta on planeeritud hoone mahus ning üks koht garaa˛i ette.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Krundile on planeeritud prügikonteinerite asukoht kinnistu sissesõidutee äärde. Prügikonteinerid on soovitav visuaalselt piirata, piire täpsustatakse koos hoone projektiga.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ 18. detsembril 2007 registreeritud avaldusega.

15. detsembril 2009 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, SWECO Projekt AS-i ja Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/292.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 8. aprilli 2009 korraldusega nr 567-k “Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Haabersti linnaosas asuvale Merirahu tn 94 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 13. aprillil 2009. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 30. aprillil 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Haabersti Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 8. mail 2009.

Detailplaneeringu koostas SWECO Projekt AS. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog H. Sanderi 2008. aasta veebruaris koostatud haljastuse hinnang ja Radoonitõrjekeskuse 2009. aasta mais koostatud raport.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja planeeritava kinnistu omanik OÜ Vansando.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) üksikelamu ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) ehitusprojektis esitada ehitustööde tsoonis säilivate arukaskede pos 1, 4, 22 ja 26 tüvede, võrade ja juurestiku kaitsmise tehnilised abinõud ning vaivundamendi rajamise tingimused;

3) seletuskirjale lisada ehitustööde korraldamise ettepanekud, asendiplaanile kanda abiehitiste ja hoiuplatside asukohad.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tehnovõrkude Ehituse OÜ kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega:

1) olemasolevale kanalisatsioonipumplale ning veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnorajatistele tagada ööpäevaringne juurdepääs;

2) veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasi tööprojekti jaoks taotleda tehnilised tingimused Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt;

3) veevarustuse ja kanalisatsiooni osa ning gaasitorustiku jaoks koostada eraldi tööprojektid ning kooskõlastada võrguettevõtjaga. Gaasipaigaldise tööprojekt kooskõlastada eraldi osaühinguga Tehnokontrollikeskus.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

OÜ Merirahu Võrgud kooskõlastas detailplaneeringu tehnovõrkude lahenduse.

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 6. jaanuari 2010 korraldusega nr 8-k “Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 8. jaanuaril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 27. jaanuaril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 8. veebruarist kuni 23. veebruarini 2010. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringuga täiendavate teede ja tehnovõrkude rajamist ette ei nähta. Sellest tulenevalt ei ole Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kommunaalamet pidanud vajalikuks detailplaneeringu tellijaga ehitusseaduse § 13 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingu sõlmimist.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Merirahu tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Merirahu tn 81, Merirahu tn 83, Merirahu tn 85 ja Merirahu tn 92 kinnistu omanikke detailplaneeringu kehtestamisest.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees