Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud "Tallinna linna kaevetööde eeskirja" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 20.05.2010 määrus number 28
Jõustumine:29.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. mai 2010 nr 28

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirja“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 361 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirjas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

“8) tellija on kaevetööst huvitatud juriidiline või füüsiline isik.“;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5) taastatava sõidutee, jalgtee, teepeenra ja teekattega külgneva haljasala plaanilahendus ja ristlõiked ning juhul, kui taastatava ala pikkus ületab 10 m, selle vertikaalplaneering;“;

3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

“51) projekteeritavate killustikkatete, -peenarde ja -aluste materjali terakoostis ja tugevusklass;“;

4) paragrahvi 5 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(8) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:

1) asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuselt, vajaduse korral vahetatakse välja ka äärekivid;

2) asfaltkate taastatakse 0,5 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade.“;

5) paragrahvi 5 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(9) Tänava suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:

1) ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga sõiduraja laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana, sealhulgas kõnniteel kogu kõnnitee laiuselt;

2) kui tänavaga risti rajatavate tehnovõrkude telgede vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;

3) üle viie aasta vanused katted taastatakse ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 0,5 m kaeviku servast laiemalt sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid;

4) diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.“;

6) paragrahvi 5 lõige 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(91) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:

1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;

2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt;

3) asfaltkatete taastamisel on lubatud kasutada ringfreesimist.“;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 92 järgmises sõnastuses:

“(9²) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:

1) betoon- ja sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;

2) asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid;

3) üle viie aasta vanustel katetel taastatakse asfaltkate sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse, ja 0,5 m üle kaeviku otsaservade. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid;

4) kui üle viie aasta vanustel katetel on projektiga ette nähtud katete taastamine väiksemas mahus (vähemalt 0,5 m üle kaeviku serva), on garantiiaja pikkus viis aastat.“;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

“(13) Taastamistöödel tuleb lähtuda teeseadusega kehtestatud kvaliteedinõuetest ja kommunaalameti juhataja poolt kehtestatud täiendavatest nõuetest teehoiutööde teostamisel Tallinnas.“;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) linnaplaneerimise ameti ehitusloaga ehitusprojekti või teetööde kirjelduse ning vajadusel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;“;

10) paragrahvi 19 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Edaspidiseks kasutamiseks kõlbmatud materjalid veetakse objektilt kohe ära vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja 3. peatükile.“;

11) paragrahvi 40 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Teekatte alla jääva kaevetrassi täitmist alustatakse kaevetrassi põhja tihendamisest, mis vajaduse korral tehakse enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevetrass täidetakse liivapinnasega (kui projektis ei ole ette nähtud teisiti) kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades.“;

12) paragrahvi 42 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga.“;

13) paragrahvi 42 lõike 5 lõppu lisatakse järgmine lause:

“Talvise avariikaevetöö lõplikku taastamist kevadperioodil käsitletakse avariikaevetöö osana, millele rakendatakse avariikaevetöö kohta kaevetööde eeskirjas kehtestatud nõudeid.“;

14) paragrahvi 43 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kaevetööloa lõpetamise vormistamiseks on kaevaja kohustatud esitama haldajale teeseadusega kehtestatud kvaliteedinõuetele vastavuse kinnitamiseks omanikujärelevalve allkirjastatud dokumentatsiooni.“;

15) paragrahvi 43 lõike 2 punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi, mille on väljastanud asjaomase akrediteeringuga laboratoorium.“;

16) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) kaevetööde taastamisel annab kaevaja üldjuhul kaheaastase garantii alates kaevetöö objekti üleandmisest haldajale. Paragrahvi 5 lõike 92 punkti 4 kohaselt annab kaevaja väiksema mahuga taastamistööde puhul viieaastase garantii.“;

17) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Tellija korraldab garantiiajal kaeveobjektil omanikujärelevalvet ning tagab avastatud puuduste kohese likvideerimise vastavalt avariikaevetööde teostamise korrale ning teavitab vähemalt kolm päeva enne garantiiremonttööde algust kommunaalametit.“;

18) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Kui tellija pole garantiiajal omanikujärelevalve fikseeritud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib kommunaalamet tellida taastamistööd kolmandalt isikult tellija kulul.“;

19) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Tellija esitab igal aastal 30. maiks kommunaalametile aruande garantiiobjektide seisukorra kohta.“;

20) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad kommunaalamet, keskkonnaamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, transpordiamet, politseiprefektuur ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

(2) Tellija on kohustatud tagama kaevetööde kestel ja garantiiajal omanikujärelevalve vastavalt ehitusseadusele ja teeseadusele.“.

§ 2.  Määrus jõustub 29. mail 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees