Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja asendaja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 07.04.2010 korraldus number 506
Redaktsiooni kehtivus: - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. aprill 2010 nr  506-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja asendaja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 21 lg 2 p 1,  §-de 23-24, § 65 lg 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord § 6 lg-ga 11, § 15 lg-ga 3, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse“ § 8 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

     

1. Nimetada Marek Jürgenson alates 25. maist 2010 Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ametikohale ajutiselt äraoleva ameti juhataja Kairi Teniste asendajaks kuni viimase ametikohale naasmiseni või ametist vabastamiseni.

2. Määrata Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Marek Jürgensoni ametipalgaks 34 700 krooni kuus (palgaaste C9) alates 25. maist 2010.

3. Marek Jürgensonil on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 4 aastat, 11 kuud ja 22 päeva.

4. Kairi Tenistel anda ameti asjaajamine üle Marek Jürgensonile ning esitada 24. mail 2010 asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kairi Tenistele, Marek Jürgensonile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes