Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivu tasumiseks

Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 783

Redaktsiooni kehtivus 12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

     12. mai  2010 nr 783-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivu tasumiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 p 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 otsusest haldusasjas nr 3-04-221

 

 

1. Eraldada Tallinna Linnakantseleile Tallinna linna 2010. aasta eelarve lisas 3 „Kulude eelarve“ kulude reservfondi koosseisus kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserviks ettenähtud vahendite arvelt 220 000 (kakssada kakskümmend tuhat) krooni riigilõivu tasumiseks apellatsioonkaebuselt, mis esitatakse Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 kohtuotsusele haldusasjas nr 3-04-221.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

Linnapea ülesannetes

Linnasekretär