Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
12.05.2010- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivu tasumiseks
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 783
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

     12. mai  2010 nr 783-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivu tasumiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 p 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 otsusest haldusasjas nr 3-04-221

 

 

1. Eraldada Tallinna Linnakantseleile Tallinna linna 2010. aasta eelarve lisas 3 „Kulude eelarve“ kulude reservfondi koosseisus kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserviks ettenähtud vahendite arvelt 220 000 (kakssada kakskümmend tuhat) krooni riigilõivu tasumiseks apellatsioonkaebuselt, mis esitatakse Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 kohtuotsusele haldusasjas nr 3-04-221.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

Linnapea ülesannetes

Linnasekretär