Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 756
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

     12. mai 2010 nr 756-k

 

 

Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute alale s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Uute hoonete kavandamisel on lähtud planeeritava alaga külgnevast linnaruumist, mille moodustavad valdavalt 1-2-korruselised elamud. Seega kuni 2-korruseliste üksikelamute planeerimine on lähiümbruse hoonestust arvestav ja keskkonda sobiv;

- Hoonestusala paigutamisel on lähtud piirkonnas väljakujunenud hoonestuse struktuurist ja arvestatud kõrghaljastuse säilitamise vajadust, sest ühtegi II ega III väärtusklassi puud ei likvideerita.

 

     

1. Kehtestada Nugise tn 16 kinnistu detailplaneering Osaühing A&L Arhitektuuribüroo töö nr 01/08. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Nõmme linnaosas 0,27 ha suurusel maa-alal asuva Nugise tn 16 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitus- ja lammutusprojektid koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 22. aprillil 2010 sõlmitud lepingule nr 2-6/78.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2010

korralduse nr 756-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Nõmme linnaosas 0,27 ha suurusel maa-alal asuva Nugise tn 16 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas. Planeeringuala piirneb põhjast Kärbi tn 12 ja Kärbi tn 16 // Nugise tn 14 kinnistuga, idast Nugise tänavaga, lõunast Nugise tn 18 ja Nugise tn 20a kinnistuga ning läänest Kärbi tänava perspektiivse pikendusega.

Planeeritava Nugise tn 16 kinnistu suurus on 2560 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistu on reljeefne - tugeva langusega põhjast lõunasse. Planeeringuala Nugise tänava poolses osas asub elamu ja abihoone ning krundi sisemuses kaks abihoonet.

Planeeringuala põhjapoolses osas kasvavad peamiselt sookased ja mõned harilikud kuused ning pihlakad. Olemasoleva hoone ümber kasvavad üksikult harilikud männid ja sookased ning krundi sisemuses viljapuud.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvööndi krundid on hoonestatud peamiselt ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega, millel on lisaks üks või mitu abihoonet. Aedades kasvab rohkesti kõrghaljastust, eriti mände. Valdavalt ühtne ehitusjoon puudub, sest elamud paiknevad nii vahetult tänava ääres nt Kärbi tn 16, kui ka krundi sisemuses nt Nugise tn 18.

Piirkonnas on lähiaastatel ehitatud uusi ühepereelamuid, kuid siin asub ka aastakümneid tagasi rajatud hooneid. Vanemate kruntide suurus on 600-900 m², Nugise tänava äärsete elamute krundid on aga tunduvalt suuremad (1200-1500 m²).

Kontaktvööndi lõunapoolsele küljele jääb suletud Pääsküla prügila, mis paratamatult mõjutab kogu lähiümbruse keskkonda. Peale prügila sulgemist on piirkonna ehitustegevus aktiviseerunud ning seda on hakatud enam ka väärtustama.

Planeeringuala kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud näitavad igati käesoleva planeeringuga kavandatava lahenduse sobivust ümbruskonda, nii on Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 otsusega nr 206 osaliselt kehtestatudRännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneering” eesmärgiga määrata Rännaku pst 28 krundile ehitusõigus muuhulgas kuni 2-korruselise lasteaia hoone rajamiseks; Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 otsusega nr 27 kehtestatud „Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneering“ ja Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2007 korraldusega nr 261-k kehtestatud „Kärbi tn 20, 20a, 24 ja 24a kinnistute detailplaneering”, kus mõlema planeeringu peamine eesmärk oli muuhulgas üksikelamute rajamine ja maakorraldusküsimuste lahendamine.

 

Planeeringuala lähim rekreatsiooniala on Rännaku puiestik.

Ümbruskonna tänavad on väikese liikluskoormusega ja neid kasutavad peamiselt sealsed elanikud. Tänavad on kitsad ja kõnniteedeta. Suurima liikluskoormusega on kontaktvööndist põhja poole jääv Vabaduse puiestee, kus liigub ka planeeringuala lähim ühistransport (buss). Lähim bussipeatus on ca 500 meetri kaugusel.

Lähimad kauplused on Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee ristmiku lähedal ning J. V. Jannseni tänava alguses.

Lähimad lasteaiad on Tallinna Lasteaed Rabarüblik aadressil Raba tn 10 ning Tallinna Lasteaed Männimudila aadressil Saha tn 19. Lähim kool on Tallinna Pääsküla Gümnaasium aadressil Vikerkaare tänav 10.

3. Tallinna üldplaneering ja Nõmme linnaosa ehitusmäärus

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ järgi jääb planeeritav ala väikeelamute alale s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. 

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud „Nõmme linnaosa ehitusmääruse“ järgi kuulub planeeritav ala II ehituspiirkonda, mis on põhiline eramute ala ja kus kruntidele on määratud võimalike kasutusotstarvetena: elamud, kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad kaubandus-teenindusettevõtted ja väiketöökojad, lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised. Nimetatud määruse kohaselt võib selles piirkonnas elamukrundi, mille suurus on 1001 m² kuni 1300 m², täisehitus olla maksimaalselt 20% ning 1301 m² kuni 1600 m² suuruse elamukrundi puhul võib täisehitus olla maksimaalselt 17%, põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 11 m (katusehari), räästas 8 m ja täiskorruste arv kuni 2. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 4 lg 11 p 1 kohaselt on soovitav krundil tagada sõiduautodele (sh garaa˛id ja autovarjualused) vähemalt 3 parkimiskohta eramu kohta.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse eesmärk on kehtivatele planeerimis- ja ehitusala õigusaktidele tuginedes anda Nõmme linnaosa iseärasusest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid planeerimise ja ehitamise osas. Ehitusmääruse järgimine on oluline eeldus hea ehitustava kujunemiseks Nõmmel ja Nõmme säilimiseks valdavalt miljööväärtusliku rohke kõrghaljastusega aedlinnana ning Nõmme linnaosa keskkonna- ja miljööomadustele tugineva kinnisvaraväärtuse stabiilseks säilimiseks ja kestvaks kasvuks.

Planeeringulahendus on kooskõlas Nõmme linnaosa ehitusmäärusega.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega on tehtud ettepanek jagada Nugise tn 16 kinnistu kaheks elamumaa krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone rajamiseks. 

Krundi positsioon 1 (edaspidi lühendatult pos; aadressi ettepanekuga Nugise tn 16) kavandatav suurus on 1350 m². Krundile jääb olemasolev 2-korruseline elamu ja Nugise tänava poolsele küljele abihoone.

Juhul kui olemasolevad hooned säilitatakse, on lubatud nende rekonstrueerimine olemasoleva hoone projektijärgses mahus. Täiendava- või uue ehitusõiguse soovi korral tuleb vana hoonestus lammutada.

Hoonete lammutamisel antakse planeeringulahendusega võimalus rajada uus kuni 2-korruseline elamu, mille maksimaalne kõrgus võib olla 10 meetrit. Abihoone lammutamisel võib uus abihoone olla maksimaalselt 4 meetri kõrgune. Hoonete alune pind võib olla kokku 229 m².

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 kinnitatud „Eluruumidele esitatavate nõuete” punkt 5 sätestab, et eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil, peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Seega peavad insolatsiooninõuded olema täidetud eluruumide puhul.

Eesti Standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” punkti 4.3.3 kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestvuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes.

Kuivõrd naaberkrundi Kärbi tn 16 // Nugise tn 14 elamu ei paikne krundi piiri ääres ning Nugise tn 18 krundil paikneva elamu ning planeeritava hoonestusala vaheline kaugus on 17,5 meetrit, siis on Eesti Standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” ja nimetatud Vabariigi Valituse määruse nõuded täidetud.

Planeeringulahendusega on täidetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” tulenevad äärelinna nõuded. Planeeritud on 3 parkimiskohta.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“.

Juurdepääs krundile on tagatud Nugise tänavalt.

Krundi pos 2 (aadressi ettepanekuga Kärbi tn 12a) kavandatav suurus on 1210 m². Krunt asub Nugise tänava poolt vaadatuna krundi pos 1 taga. Moodustatavale krundile jääb 2 abihoonet mis lammutatakse.

Detailplaneeringu lahendusega määratakse krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks.

Hoonestusala on paigutatud krundi lääneküljele, võimaldades nii luua rajatava hoone taha Nõmmele iseloomuliku privaatse õueala ning sellega on arvestatud ka kõrghaljastuse säilitamise vajadust, sest ühtegi väärtuslikku puud ei likvideerita.

Elamu maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 10 meetrit.

Krundi põhjapoolsesse ossa on ette nähtud abihoone rajamine. Abihoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 4 meetrit.

Hoonete alune pind on kavandatud kuni 242 m².

Kuna naaberkruntide hoonestus ei asu krundi piiri vahetus läheduses, siis on võimalike kahjulike mõjutuste levimine (müra, päikesevalguse varjamine) viidud miinimumini, ei halvene naaberkruntide senised kasutamise tingimused ja on tagatud päikesevalgus rajatavale elamule.

„Tallinna parkimise arengukava aastateks 2006-2014“ nõuded on täidetud. Planeeritud on 3 parkimiskohta.

Krundi lääne- ja lõunapoolsele küljele istutatakse hekk ning krundi edela ossa istutatakse täiendavalt kõrghaljastust.

Juurdepääs krundile on tagatud planeeritava juurdepääsu tee kaudu Kärbi tänavalt.

Planeeritaval alal puuduvad keskkonda reostavad objektid ja seadustest tulenevad piirangud. Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Dendroloogiline hinnang on läbi viidud dendroloog A. Aaspõllu poolt aprillis 2008.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord” kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei ole ning kõik II ja III väärtusklassi puud säilitatakse.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 23 IV väärtusklassi ja 13 V väärtusklassi puud.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Asendusistutuse arvuks on 90 puud.

Kokkuvõtvalt nähakse planeeringulahendusega ette Nugise tn 16 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone rajamiseks. Kavandatakse normatiivsed 6 parkimiskohta ning likvideeritakse kokku 36 puud (23 puud IV väärtusklassist ja 13 puud V väärtusklassist). Asendusistutuse arvuks on 90 puud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 8. juunil 2007 avaldusega A. Pärna esindaja K. Lepik. Sama isikuga on 15. jaanuaril 2009 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/9.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 korraldusega nr 229-k eesmärgiga Nugise tn 16 kinnistu jagamine kaheks krundiks, mõlemale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone rajamiseks ning haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringulahenduse on koostanud Osaühing A&L Arhitektuuribüroo.

Nõmme Linnaosa Valitsuses toimus 23. märtsil 2009 Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 13. märtsi 2009 ajalehes Postimees.

Nugise tn 16 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tervisekaitseinspektsioon Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseamet), Tallinna Kommunaalamet ja planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitus- ja lammutusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Planeeritavale veetorustikule seada kinnistute omanike vaheline notariaalne servituut võõra kinnistu piires.

Tingimus tuleb täita olemasoleva Nugise tn 16 kinnistu jagamisel.

2. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimused täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse  3. veebruari 2010 korraldusega nr 148-k Vastav teade ilmus 8. veebruari 2010 ajalehes Eesti Päevaleht.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 12. märtsist 2010 kuni 26. märtsini  2010 Nõmme Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 27. veebruari 2010 ajalehes Eesti Päevaleht.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 22. aprillil 2010 lepingule nr 2-6/78.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teatab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Kärbi tn 12, Kärbi tn 16 // Nugise tn 14, Nugise tn 20a ja Nugise tn 18 kinnistute omanikele detailplaneeringu kehtestamisest.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Nugise tn 16 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

 

Koostaja:
Jaan Lindsaar, tel 640 4740, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 22. aprill 2010.