Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituste andmine ja kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 747
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. mai 2010 nr 747-k

 

Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituste andmine ja kinnisasjale valitseja määramine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lg 1 ja 2, § 16 lg 1, § 17 lg 1, § 22 lg 1, § 24 lg 3, § 26 lg 1, 41 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, Tallinna Linnavolikogu            27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 ning 17. oktoobri 2002 määruse nr 61 „Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud toimingute tegemise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusega nr 111 „Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine“ ning tulenevalt Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 19. septembri 2008 hindamisaktist (täiteasja number 025/2008/4372) ja Aktsiaseltsiga KEMIVESI kokkuleppemenetluse raames peetud läbirääkimistest ning seoses vajadusega alustada Filtri tee 9a kinnisasjal teerajatiste ehitamisega hiljemalt 1. juulil 2011

 

 

1. Tulenevalt Filtri tee 9a kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 2555001, katastritunnus 78401:116:0030, pindala 4532 m², sihtotstarve tootmismaa) sundvõõrandamise menetluses kinnisasja omaniku Aktsiaseltsiga KEMIVESI (äriregistri kood 10265366, aadress Filtri tee 9a, Tallinn) sundvõõranditasu suuruse osas kokkuleppe saavutamisest, kiita heaks korralduse lisaks olev Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekt (edaspidi kokkuleppeakt) ja määrata vastavalt kokkuleppeaktile Filtri tee 9a kinnisasja Tallinna linnale võõrandamise tingimused.

2. Taotleda punktis 1 nimetatud kinnistusregistriossa kantud kinnisasja võõrandamise ja koormamise keelumärke (sundvõõrandamismärke) kustutamist.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks.

4. Tallinna Kommunaalametil:

4.1 võtta Filtri tee 9a kinnisasja otsene valdus Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastavalt kokkuleppeakti punktile 5;

4.2 tasuda Aktsiaseltsile KEMIVESI Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõranditasu viiskümmend neli miljonit kaheksasada nelikümmend seitse tuhat (54 847 000) krooni vastavalt kokkuleppeakti punktile 3;

4.3 esitada Maanteeametile kokkuleppeakti punktides 3.2 ja 3.4 nimetatud summade (kokku 41 135 250 krooni) väljamaksetaotlused vastavalt pärast kokkuleppeakti punktides 3.1 ja 3.3 nimetatud summade (kokku 13 711 750 krooni) tasumist.

5. Volitada Tallinna linna esindajana punktis 1 nimetatud kokkuleppeakti allkirjastama abilinnapea Eha Võrku.

6. Volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat Einike Uri esitama Harju Maakohtu kinnistusosakonnale pärast sundvõõranditasu maksmist:

6.1 punktis 2 nimetatud keelumärke kustutamise avaldust;

6.2 Filtri tee 9a kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistamise avaldust.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 tasuda riigilõiv kinnistusraamatu kande muutmiseks;

7.2 teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile KEMIVESI ja Tallinna Kommunaalametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2010

korralduse nr 747-k

LISA

 

 

PROJEKT

 

Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakt

 

 

Tallinn                                                                                                               mai 2010

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lõigete 1, 2, § 16 lõike 1, § 17 lõike 1, § 22 lõike 1, § 24 lõike 3, § 26 lõike 1 ning Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 19. septembril 2008 koostatud hindamisakti (täiteasja number 025/2008/4372) alusel ning tuginedes Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluses sundvõõranditasu suuruse,  maksmise tingimuste ning kinnisasja valduse üleandmise osas läbirääkimiste tulemustele, sõlmivad  Tallinna linn,  esindaja Eha Võrk isikus, ja Aktsiaselts KEMIVESI (äriregistri kood 10265366, aadress Filtri tee 9a, Tallinn), esindaja Tarmo Siir isikus, (edaspidi üheskoos pooled) järgmise kokkuleppeakti (edaspidi kokkulepe):

1. Pooled sõlmivad käesolevaga kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (KASVS) § 22 lõikes 1 ja   § 26 lõikes 1 nimetatud kokkuleppe sundvõõrandatava, Harjumaal Tallinna linnas Kesklinna linnaosas Filtri tee 9a asuva kinnisasja (mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2555001 ja mille koosseisu kuulub katastriüksus katastritunnusega 78401:116:0030, pindalaga 4532 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%; kinnistusregistriosa nr 2555001 teise jakku on kantud omanikuna Aktsiaselts KEMIVESI, kolmandasse jakku keelumärge kinnisasja võõrandamiseks ja koormamiseks (kinnisasja sundvõõrandamine) Tallinna linna kasuks ning neljandas jaos kandeid ei ole), edaspidi kinnisasi, eest sundvõõranditasu (defineeritud punktis 2), sundvõõrandatava kinnisasja valduse üleandmise ning teiste seaduses sätestatud ja poolte vahel kokkuleppemenetluse käigus kokku lepitud tingimuste kohta.

2. Pooled lähtuvad kokkuleppe sõlmimisel ja sundvõõranditasu rahalise väärtuse määramisel Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 19. septembril 2008 koostatud hindamisaktis (täiteasja number 025/2008/4372) märgitud Filtri tee 9a  kinnisasja sundvõõranditasust summas viiskümmend neli miljonit kaheksasada nelikümmend seitse tuhat (54 847 000) krooni, edaspidi sundvõõranditasu.

3. Tallinna linn omandab Aktsiaseltsi KEMIVESI omandis oleva Filtri tee 9a kinnisasja  vastavalt KASVS § 41  lõikes 1 sätestatule ja tasub sundvõõranditasu ning korraldab sundvõõranditasu tasumise Aktsiaseltsi KEMIVESI arveldusarvele nr 221001152516 (Swedbank AS) neljas osas alljärgnevalt:

3.1. kuus miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat kaheksasada seitsekümmend viis (6 855 875) krooni 15. maiks 2010;

3.2  kakskümmend miljonit viissada kuuskümmend seitse tuhat kuussada kakskümmend viis (20 567 625) krooni 31. maiks 2010;

3.3 kuus miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat kaheksasada seitsekümmend viis (6 855 875) krooni 15. juuniks 2010;

3.4 kakskümmend miljonit viissada kuuskümmend seitse tuhat kuussada kakskümmend viis (20 567 625) krooni 30. juuniks 2010.

4. Tallinna linn avaldab, et sundvõõranditasust 75%, so neljakümne ühe miljoni ühesaja kolmekümne viie tuhande kahesaja viiekümne (41 135 250) krooni maksmiseks esitab Tallinna linn (Tallinna Kommunaalamet) rahandusministri 1. märtsi 2007 määruse nr 15 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ § 5 alusel ja kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007 määrusega nr 39 „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ ja 6. jaanuari 2010 käskkirjaga nr 7 „Tallinna Linnavalitsuse toetuse taotluse, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist abi andmist projektile „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ rahuldamine“ Maanteeametile väljamaksetaotlused väljamaksete tegemiseks Tallinna linnale.

5. Tallinna linn jääb kinnisasja kaudseks valdajaks ning Aktsiaselts KEMIVESI otseseks valdajaks. Aktsiaselts KEMIVESI annab kinnisasja otsese valduse Tallinna linnale üle hiljemalt   1. juuliks 2011. Kui Aktsiaselts KEMIVESI lõpetab kinnisasjal tegevuse ja on kolinud uude asukohta varem kui 1. juulil 2011, annab Aktsiaselts KEMIVESI kinnisasja otsese valduse viivitamatult kinnisasja omanikule üle, teatades sellest elektronposti teel aadressile kommunaal@tallinnlv.ee.  Kinnisasja otsese valduse üleandmise kohta vormistatakse lihtkirjalik üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse  kinnisasja seisukord otsese valduse üleandmise ajal ja vajadusel muud andmed, mille fikseerimist pooled peavad ühiselt vajalikuks. Kuni kinnisasja otsese valduse üleandmiseni võib Tallinna linna poolt määratud töövõtja teostada kinnisasjal üksnes selliseid töid, mis ei sega või ei takista Aktsiaseltsil KEMIVESI kinnisasja ja sellel asuvate hoone ning  mahutite sihipärast kasutamist ega hoone püsivat varustamist elektri ja veega. 

6. Aktsiaseltsil KEMIVESI ei ole õigust anda kinnisasja ega selle oluliseks osaks olevaid ehitisi kolmandate isikute valdusse ega kasutusse ning Aktsiaselts KEMIVESI tagab, et kinnisasja otsese valduse üleandmise hetkel ei ole kinnisasi ega selle oluliseks osaks olevad ehitised kolmandate isikute kasutuses ning kinnisasi ja sellel asuvad ehitised ei ole seotud kolmandate isikute õigustega ühelgi teisel viisil.

7. Tallinna linn kinnitab, et ta on enne kokkuleppe sõlmimist põhjalikult ja igakülgselt tutvunud kinnisasjaga, on täielikult teadlik selle suurusest, piiridest ja seisukorrast ning soovib omandada kinnisasja sellises seisukorras nagu see on kokkuleppe sõlmimise päeval, arvestades Aktsiaseltsi KEMIVESI kokkuleppe punktis 8 sätestatud õigust eemaldada kinnisasjalt esemeid ja sisseseadet. Aktsiaselts KEMIVESI kohustub valdama kinnisasja ja sellel asuvaid ehitisi ning korraldama  kinnisasja valve kuni kinnisasja otsese valduse üleandmiseni. Aktsiaselts KEMIVESI kannab kõik kinnisasjaga seotud kulud kuni kinnisasja otsese valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates kinnisasja otsese valduse üleandmisest.

8. Arvestades asjaolu, et Tallinn linn omandab kinnisasja eesmärgiga lammutada sellel asuvad ehitised ja rajada selle asemele Ülemiste liiklussõlm, on pooled kokku leppinud, et kinnisasjal asuvaid mahuteid, samuti kinnisasjal paikneva tootmishoone oluliseks osaks olevaid seadmeid ja vallasasju ei loeta kinnisasja päraldisteks ja neid ei anta koos kinnisasjaga Tallinna linna omandisse. Samadest asjaoludest tulenevalt ei ole Aktsiaseltsil KEMIVESI kohustust hüvitada Tallinna linnale kahju kinnisasjal asuvate ehitiste või esemete juhusliku hävimise või kahjustumise korral enne kinnisasja otsese valduse Tallinna linnale üleandmist. Aktsiaselts KEMIVESI veab kinnisasjalt ja sellel asuvast ehitisest hiljemalt kinnisasja otsese valduse üleandmise ajaks ära kõik esemed, mille kasutamine on võimalik ja otstarbekas uue tootmishoone ehitamiseks või sisustamiseks või mille äravedamist Aktsiaselts KEMIVESI peab muul põhjusel otstarbekaks, oma kulul Tallinna linnalt hüvitist nõudmata. Pärast kinnisasja otsese valduse Tallinna linnale üleandmist Tallinna linna poolt kinnisasjale jäävate ehitiste lammutamise või ehitistes asuvate seadmete või muude esemete demonteerimise eest Tallinna linn Aktsiaseltsilt KEMIVESI hüvitist ei nõua.

9. Kokkuleppe punktis 5 nimetatud kohustuse täitmise tähtaja 1. juuli 2011 ületamisel maksab Aktsiaselts KEMIVESI Tallinna linnale leppetrahvi 0,022% kokkuleppe punktis 2 sätestatud sundvõõranditasust iga tähtaega ületava päeva eest.

10. Aktsiaselts KEMIVESI loobub Tallinna Halduskohtule esitatud kaebustest Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsuse nr 111 „Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2008 korralduse nr 1045-k „Filtri tee 9a kinnistu, Tartu mnt 86A asuva ehitise, Tartu mnt 88A, Filtri tee 9 ja 16 asuvate ehitiste erakorraline hindamine“ tühistamise nõudes ning esitab kolme (3) tööpäeva jooksul kokkuleppe punktis 3.1 nimetatud sundivõõranditasu esimese osamakse Aktsiaseltsi KEMIVESI arveldusarvele laekumisest arvates Tallinna Halduskohtule kaebustest loobumise ja haldusasjas nr 3-08-1367 menetluse lõpetamise taotluse, mille vorm on kokkuleppe lisaks.

11. Juhul, kui Aktsiaselts KEMIVESI kaebustest loobumise taotlust nimetatud tähtajaks ei esita, pikenevad punktides 3.2, 3.3 ja 3.4 nimetatud summade tasumise tähtajad kaebustest loobumise taotluse esitamise tähtaja ületamise aja võrra.

12. Aktsiaselts KEMIVESI kinnitab, et talle teadaolevalt ei ole kinnisasjal tema tegevusest põhjustatud reostust. Kui pärast kokkuleppe sõlmimist avastatakse kinnisasjal reostus, mille on põhjustanud Aktsiaselts KEMIVESI, siis kohustub Aktsiaselts KEMIVESI korraldama viivitamatult reostuse kõrvaldamise. Kui Aktsiaselts KEMIVESI ei ole reostuse likvideerimist kümne (10) tööpäeva jooksul alustanud, on Tallinna linnal õigus korraldada ise reostuse kõrvaldamine. Aktsiaseltsil KEMIVESI on kohustus hüvitada Tallinna linnale Aktsiaseltsi KEMIVESI tegevusest põhjustatud reostuse kõrvaldamisega kaasnevad mõistlikud ja vastavate teenuse osutaja arvete ning tööde teostamist kajastavate dokumentidega tõendatud kulutused neljateistkümne (14) päeva jooksul arve saamisest arvates. Aktsiaselts KEMIVESI maksab Tallinna linna esitatud arve tähtajaks mittetasumisel viivist 0,022% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest. Teiste isikute põhjustatud võimaliku reostuse eest Aktsiaselts KEMIVESI ei vastuta ega ole kohustatud seda kõrvaldama.

13. Pooled kinnitavad, et neile teadaolevalt ei kahjusta kinnisasja sundvõõrandamine kolmandate isikute huve. Kui pärast kokkuleppe allkirjastamist selgub, et kinnisasja sundvõõrandamine kahjustab kolmandate isikute huve, siis ei ole Aktsiaseltsil KEMIVESI kohustust hüvitada kolmandatele isikutele sellega kaasnevat võimalikku kahju.

14.  Pooled kinnitavad, et kokkuleppes nimetatud kohustuste täitmisel ei ole neil Filtri tee 9a kinnisasjaga seoses käesolevas kokkuleppes nimetamata nõudeid teise poole vastu ega alust selliste nõuete esitamiseks tulevikus.

15. Tallinna linn esitab kinnistusosakonnale avalduse kinnisasja kinnistamiseks Tallinna linna omandisse. Pooled on teadlikud, et Tallinna linn saab kinnisasja omanikuks kande tegemisega kinnistusraamatusse, mitte kokkuleppe sõlmimisega.

 

Tallinna linna esindaja                                        Aktsiaseltsi KEMIVESI esindaja

Sundvõõrandisaaja                                                       Sundvõõrandiandja

 

 

 

 


LISA

Filtri tee 9a kinnisasja sundvõõrandamise

kokkuleppemenetluse kokkuleppeaktile

 

 

Tallinna Halduskohus                                                                                                 __05.2010

Pärnu mnt 7                                                                                                                           Tallinn

15082 Tallinn

 

 

Kohtunik Aili Maasik

Haldusasi nr 3-08-1367

 

 

Kaebuse esitaja:        Aktsiaselts KEMIVESI                  

                                    registrikood: 10265366

Filtri tee 9a, 10132 Tallinn

                                    Telefon 601 4206

 

Esindaja:                     advokaat Leho Pihkva

Advokaadibüroo Sorainen OÜ

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

Telefon 640 0900, Faks 640 0901

E-mail:     leho.pihkva@sorainen.ee

 

Haldusakti andja:       1. Tallinn Linnavolikogu

Vana-Viru 12, 15080 Tallinn

                                    Telefon 694 3201, Faks 694 3249

 

                                    2. Tallinna Linnavalitsus

                                    Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

                                    Telefon 640 4141, Faks 640 4327

 

Kaevatavad haldusaktid:      

 

1. Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus nr 111 „Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine“ (sundvõõrandamise otsus)

 

                                    2. Tallinna Linnavalitsuse 11.06.2008 korraldus nr 1045-k „Filtri tee 9a kinnistu, Tartu mnt 86A asuva ehitise, Tartu mnt 88A, Filtri tee 9 ja 16 asuvate ehitiste erakorraline hindamine“ (erakorralise hindamise korraldus)

 

KAEBAJA TAOTLUS

Kaebusest loobumiseks ja menetluse lõpetamiseks

VASTUSTAJA NÕUSOLEK MENETLUSE LÕPETAMISEKS

 

Arvestades asjaolu, et Aktsiaselts KEMIVESI ja Tallinn linn on saavutanud kokkuleppe Filtri tee 9a kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 2555001) sundvõõranditasus ja tingimustes ning allkirjastanud vastava sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse akti, loobub Aktsiaselts KEMIVESI käesolevaga Tallinna Halduskohtule esitatud kaebusest haldusasjas nr 3-08-1367 ja palub haldusasjas menetlus lõpetada.

Arvestades asjaolu, et Aktsiaselts KEMIVESI on esitanud taotluse loobuda halduskohtule esitatud kaebusest haldusasjas nr 3-08-1367 poolte vahel kokkuleppe saavutamise tõttu, teatavad Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsus, et nõustuvad menetluse lõpetamisega ja ei soovi Aktsiaseltsilt KEMIVESI menetluskulude väljamõistmist.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes HKMS §-st 21

 

palume:

 

1.      Rahuldada Aktsiaseltsi KEMIVESI kaebusest loobumise taotlus ja lõpetada haldusasja nr 3-08-1367 menetlus;

2.      Jätta mõlema poole menetluskulud nende enda kanda.

 

Lugupidamisega

 

 

Kaarel Berg                                                                            Leho Pihkva

Tallinna Linnavolikogu                                                          advokaat

ja Tallinna Linnavalitsuse esindaja                                        Aktsiaselts KEMIVESI esindaja

 

                                                                                                Carri Ginter

Advokaat

Aktsiaselts KEMIVESI esindaja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär