Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 korraldus number 702
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

              5. mai 2010 nr 702-k

 

 

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 1, § 34 lg 1, § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusega nr 146 „Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ ning arvestades asjaolu, et tegevuskavas esitatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste puhul on keskkonnamõju hinnatud varasemalt või kui tegevuskava elluviimisel tuvastatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju tegevuste edasisel kavandamisel, hinnatakse keskkonnamõju planeeringute või projektide tasandil

 

 

1. Mitte algatada Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusega nr 146 algatatud Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 keskkonnamõju strateegilist hindamist. Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava eesmärk on luua linna energiamajanduse arengule säästva ja jätkusuutliku tegevuse põhimõtteid järgiv kava, mille ellurakendamisel oleksid arvestatud keskkonna-, majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid. Tegevuskavas käsitletakse energia säästmise võimalusi Tallinnas ja antakse tegevussuunad Tallinna energiamajanduse arendamiseks kuni 2020. aastani.

2. Tegevuskava:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn);

2.2 koostaja on ÅF-Estivo AS (aadress Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn);

2.3 võtab vastu Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine tegevuskava koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 tegevuskava lähtub strateegiast „Tallinn 2025“, mis on pikaajalise ajaperspektiiviga kontseptuaalne alusdokument Tallinna edasiseks arenguks ja arendamiseks. Strateegias on ühe strateegilise valiku ja prioriteedina nimetatud energiasäästlikkust ja energeetilist mitmekesisust. Strateegia „Tallinn 2025“ läbivaatamisel ja uuendamisel on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine;

3.2 tegevuskava lähtub üldisest suundumusest vähendada energia tarbimist ja kasvuhoonegaaside teket linnas ning suurendada taastuvenergia osakaalu. Tegevuskava rakendamise eesmärgiks on olemasolevate tehnoloogiate ja tarbimise ökonoomsemaks muutmisega tõsta energia tarbimise efektiivsust;

3.3 tegevuskava elluviimine omab üldkokkuvõttes eeldatavalt positiivset mõju, sest eesmärgiks on 2020. aastaks suurendada Tallinnas energia tarbimise efektiivsust 20% võrra, viia taastuvenergia osa energiatarbimises kuni 20%-ni ja vähendada atmosfääri paisatava CO2 heitkogust 20% võrra;

3.4 tegevuskavas energiasäästu eesmärkide täitmiseks toodud tegevuste puhul ei saa tuvastada eeldatavalt olulise negatiivse keskkonnamõju avaldumist, mis tingiks tegevuskava keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise vajaduse. Tegevuskava tasemel ei ole esitatud konkreetseid tegevusi sellisel kujul, mille puhul oleks võimalik täpsemalt hinnata nende mõjude olulisuse ulatust, sh näiteks olulise negatiivse keskkonnamõjuga tootmis- või ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

3.5 tegevuskavas esitatud tegevuste puhul viiakse läbi keskkonnamõju strateegilised hindamised ja keskkonnamõju hindamised vastavate planeeringute või projektide tasandil, kui tuvastatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju tegevuste edasisel kavandamisel.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär