Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1979-k "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 korraldus number 700

Redaktsiooni kehtivus 05.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. mai

2010 nr

700-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1979-k „Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Hädaolukorra seaduse § 5 lg-te 1 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas „Tallinna põhimääruse“ § 53 lg-te 1 ja 2 ning tulenevalt Põhja Kaitseringkonna 18. märtsi 2010 kirjast nr 0.3-3/990-2

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1979-k kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Albert Helme;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Põhja Kaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Rene Brus;

1.3 komisjoni liikme Elmar Vaher’i ametinimetuseks lugeda „Põhja Prefektuuri prefekt“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär