Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2305-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 28.04.2010 korraldus number 665
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    28. aprill 2010 nr 665-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2305-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1 ja § 22 lg 2, konkurentsiseaduse § 14 lg 2, jäätmeseaduse § 66 lg 2, § 67 lg 1 ja § 68 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 23 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 määrusega nr 58 “Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2005 määrusega nr 33 „Volituste andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol“ ning tulenevalt järgmistest asjaoludest: AS Cleanaway (uue ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) korraldatud jäätmeveo ainuõigus jäätmeveo piirkonnas nr 19 - Raua -Torupilli - Kadriorg (piirkond nr 17 alates 1. jaanuarist 2008, mil jõustusid Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007 määruse nr 36 „Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ lisad 1.2 ja 2.2; piirkond nr 15 alates 1. juunist 2009, mil jõustusid Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) lisad 1.2 ja 2.2) ja 29. novembril 2006 sõlmitud leping nr 1-6/165 Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga kehtib kuni 30. aprillini 2010; jäätmehoolduseeskirja lisade 1.4 ja 2.4 jõustumisel 1. mail 2010 liidetakse senised jäätmeveo piirkonnad nr 13, nr 14 ja nr 15 ning moodustub kogu Kesklinna linnaosa hõlmav (va Vanalinn) uute piiridega  jäätmeveo piirkond nr 11 ning kehtiva korraldatud jäätmeveo lepingu lõppemisel 30. aprillil 2010 tekiks piirkonnas jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord; ning arvestades järgmiste põhjenduste ja kaalutlustega:

-         jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 1 alusel korraldab avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tallinna Keskkonnaamet;

-         Tallinna Keskkonnaamet kuulutas 23. detsembril 2008 välja avalikud konkursid ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jäätmeveo piirkondades, millest neljas piirkonnas oleksid lepingud vedajatega lõppenud 2009. aastal ja viies piirkonnas oli jäätmevedu korraldamata. Konkursitingimuste vaidlustamine kohtus (haldusasi nr 3-09-122) takistas konkursside lõpuleviimist ja nende alusel ainuõiguse andmist;

-         eelnevalt olid nurjunud ka 2007. aasta lõpul väljakuulutatud avalikud konkursid korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks Tallinnas viies korraldamata piirkonnas (haldusasi nr 3-08-1399). Mõlemad kohtuvaidlused lõppesid sisulise otsuseta, mistõttu puudub linnal kindlus, et järgmisi sarnaste tingimustega konkursse ei vaidlustata. Vaidlustatud avalike konkursside tingimused või nende muutmise vajadus olid aga linnale avaliku huvi kaitse ja korraldatud jäätmeveo teenuse võimalikult kvaliteetse osutamise seisukohalt esmatähtsad;

-           haldusasi nr 3-09-122 lõppes Tallinna Ringkonnakohtu 3. detsembri 2009 määrusega kompromissi kinnitamisega. Jäätmehoolduseeskirja § 23 lg 6 kohaselt tuleb avalik konkurss välja kuulutada arvestusega, et järgmine ettevõtja, kellele antakse ainuõigus piirkonnas, jõuaks enne vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida linna ja vedaja vahelise lepingu ning oleks vedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist. Senise praktika kohaselt kulub konkursi väljakuulutamisest kuni konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjale ainuõiguse andmiseni ja lepingu jõustumiseni 4 kuni 6 kuud. Seega ei oleks pärast kohtuvaidluse lõppemist olnud võimalik läbi viia käesolevas korralduses kirjeldatud jäätmeveo piirkonna korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise  konkurssi sellise arvestusega, et nii ainuõiguse andmine kui ka selle alusel korraldatud jäätmeveo lepingu jõustumine oleks toimunud enne 30. aprilli 2010, kui lõppeb nimetatud piirkonnas Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2305-k antud ainuõigus;

-         tulenevalt asjaolust, et kahel korral (kokku 9 jäätmeveo piirkonna kohta) oli vaidlustatud korraldatud jäätmeveo ainuõiguse konkursside olulisi tingimusi ning haldusasja nr 3-09-122 ajaline kestus ja selle tulemused olid vaidluse alguses linnale teadmata, moodustati korraldatud jäätmeveo aluste muutmise analüüsimiseks Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korraldusega nr 393-k „Ajutise komisjoni moodustamine jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamise ettevalmistamiseks“ ajutine komisjon jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamise ettevalmistamiseks. Komisjoni moodustamise põhjuseks oli samuti asjaolu, et Keskkonnaministeerium oli algatanud 24. juulil 2009 jäätmeseaduse muutmise eelnõu nr 12-1/11731, mis võimaldaks omavalitsustel asutada jäätmete kogumiseks äriühing, mille kõik aktsiad või osad kuuluvad kohalikule omavalitsusele ning annaks seega õigusliku aluse korraldatud jäätmeveo süsteemi muutmiseks;

-         Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 istungi protokolli nr 40 päevakorrapunktiga 39  võeti teatavaks 11. märtsi 2009 korraldusega nr 393-k moodustatud ajutise komisjon esitatud informatsioon ja otsustati, et Tallinna Keskkonnaamet esitab hiljemalt 1. aprilliks 2010 ettepanekud seletuskirja kohase linna asutuse või linna volitatud mittetulundusühingu õiguslike aluste, struktuurilise ülesehituse ja omandivormi kohta ning korraldatud jäätmeveo tegevuskava, tagamaks vajalike muudatuste rakendamise hiljemalt 1. jaanuariks 2011. Käesoleva korralduse andmise ajal menetluses oleva linnavalitsuse õigusakti eelnõuga on kavandatud nimetatud tähtaja pikendamine kuni 1. juunini 2010;

-         juhul kui linnavalitsus otsustab eelpool nimetatud asutuse asutada, toimuvad uued konkursid teistsugustel alustel ja põhimõttel kui on toimunud seni läbi viidud konkursid. Tegemist oleks põhimõttelise ümberkorraldusega terve linna jäätmehoolduses ning nimetatud protsess kestab ajaliselt kauem kui tänaseks sõlmitud korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepingud;

-         lähiajal on mitmel eraõiguslikul äriühingul kavas Tallinnas ja lähiümbruses rajada jäätmepõletusjaam, mis kasutab toormena suures ulatuses olmejäätmeid. Sellise jäätmekäitlusviisi kasutuselevõtmine alandab eeldatavasti jäätmeveo hindu, mille suurusjärk on hetkel prognoosimatu;

-         eelnevate põhjenduste tõttu ei ole praegu võimalik üheselt ja kindlalt määratleda korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise konkursi tingimusi ega uusi ainuõiguse konkursse välja kuulutada. Jäätmeseaduse § 68 lg 1 kohaselt korraldatud jäätmeveo konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjal on kohaliku omavalitsuse üksuse määratud jäätmeliikide osas määratud veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni viis aastat. Kuni märtsini 2007 kehtis jäätmeseaduses eri- või ainuõiguse kolmeaastane tähtaeg. Seadusemuudatuste kohaselt loobuti kolmeaastasest piirangust, kuna edukaks tunnistatud ettevõtja peab tegema investeeringuid nii veovahenditesse, mahutiparki kui ka veo logistikasse. Samuti on Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 303 “Eri-või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ §-s 5 sätestatud, et eri- või ainuõigus antakse avaliku konkursi tulemuste põhjal üldjuhul kuni viieks aastaks. Seega ei oleks eelnevaga kooskõlas ega põhjendatud jäätmeveo avaliku konkursi väljakuulutamine lühemaks ajaks kui viis aastat, st kuni korraldatud jäätmeveo konkursi alustingimuste väljaselgitamiseni ja selle alusel ainuõiguse andmiseni, sest ainuõiguse andmine lühikeseks ajaks põhjustaks uuele vedajale suuremaid kulutusi ja kergitaks teenuse hinda tarbijale;  

-         põhiseaduse §-s 12 sätestatud isikute võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveo konkursside väljakuulutamisel ja jäätmevedajatele ainuõiguse andmisel jälgida, et eri piirkondade jäätmevaldajad ei satuks põhjendamatult ega ebaproportsionaalselt ebavõrdsesse olukorda. Samuti tuleb jälgida, et ainuõiguse andmisel erinevate konkursitingimuste seadmisega ei looks linn ühelegi jäätmevedajale põhjendamatult konkurentsieelist, rikkudes sellega põhiseaduse § 31 lg-s 1 sätestatud ettevõtlusvabadust ja võrdse kohtlemise põhimõtet. Selline reaalne oht aga valitseks juhul, kui korraldatud jäätmeveo konkursid viidaks läbi enne, kui Tallinna Linnavalitsuse            11. märtsi 2009 korraldusega nr 393-k moodustatud komisjon selgitab välja olulised tingimused;

-         Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2305-k „Ainuõiguse andmine kolmeks aastaks AS-ile Cleanaway korraldatud jäätmeveoks Tallinna linnas jäätmeveo piirkonnas nr 19“ on antud ainuõigus kolmeks aastaks AS-le Veolia Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveoks Tallinnas, jäätmeveo piirkonnas nr 19 (alates 1. juunist 2009 piirkond nr 15). Korraldatud jäätmeveo leping linna ja vedaja vahel on kehtiv alates 1. maist 2007 kuni 30. aprillini 2010;

-         Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009 korraldustega nr 1015-k „Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 202-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“,  1016-k „Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 204-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“, 1017-k „Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 205-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ ja 1018-k „Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korralduse nr 206-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ muudeti kohtuvaidluse tõttu haldusasjas nr 3-09-122 korraldatud jäätmeveo piirkondades kehtinud Tallinna Linnavalitsuse korraldusi ning kiideti heaks korraldatud jäätmeveo lepingute muudatuste kokkulepe, millega pikendati lepinguid 23. detsembril 2008 Tallinna Keskkonnaameti poolt väljakuulutatud ja kuni tol hetkel käimasolevatel konkurssidel edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauem kui üheks aastaks. Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2010 korraldustega nr 263-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduse nr 2151-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ ja nr 264-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduse nr 2152-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ ning 24. märtsi 2010 korraldusega nr 428-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduse nr 2153-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ muudeti korraldatud jäätmeveo piirkondades kehtinud Tallinna Linnavalitsuse korraldusi ning kiideti heaks korraldatud jäätmeveo lepingute muudatuste kokkulepe, millega pikendati lepinguid kuni piirkonnas korraldataval uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2011. Tulenevalt isikute võrdse kohtlemise põhimõttest on õige, kui ka AS-le Veolia Keskkonnateenused antud ainuõigust valitseva ebaselge olukorra tõttu pikendatakse. AS Veolia Keskkonnateenused on 30. märtsi 2010 kirjaga nr 10/173 andnud nõusoleku ainuõiguse pikendamiseks;

-         korraldatud jäätmeveo piirkonnas nr 15 on eelpool nimetatud põhjustel konkurss välja kuulutamata, uuel vedajal ei oleks võimalik alustada piirkonnas teenindamist 1. mail 2010 ning tekib oht, et juba korraldatud jäätmeveo piirkonnas taastuks jäätmeveo teenuste osutamisel vabaturu olukord;

-         jäätmeseaduse § 66 lg 2 ja § 135 lg 1 kohustab kohaliku omavalitsuse organit korraldama alates 1. jaanuarist  2005 oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmeveo eesmärk on muuhulgas lõpetada jäätmehoolduseeskirja rikkumised (jäätmete ebaseaduslik ladustamine ning toomine võõrastesse konteineritesse) ja tagada kõigi jäätmevaldajate liitumine jäätmekäitlussüsteemiga. Viidatust tulenevalt puudub kohalikul omavalitsusel tiheasustusala osas kaalutlusõigus, kas korraldada oma territooriumil asuvates jäätmeveo piirkondades jäätmevedu jäätmevedajale ainuõiguse andmise kaudu või mitte. Olukord, kus tiheasustusalal on jäätmevedu korraldamata (teenust osutatakse vabaturu tingimustes) ning ainuõigust omav jäätmevedaja puudub, on seadusevastane. Samuti ei ole seaduse mõttega kooskõlas olukord, kui piirkonnas, kus kohalik omavalitsus on juba rakendanud korraldatud jäätmevedu, tekib jäätmeveo teenuse osutamisel uuesti vabaturg, mille tingimustes on jäätmevaldajal võimalus ise jäätmevedaja leida ja oma jäätmekäitlust iseseisvalt korraldada;

-         korraldatud jäätmeveo leping seab jäätmevedajale konkreetsed kohustused ja kvaliteedinõuded jäätmeveo teenuse osutamisel. Vabaturu tingimustes puudub linnal õigus jäätmevedajate osutatava teenuse kvaliteeti ohjata rohkemal määral kui see on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas, ning jäätmevaldaja õigused ei ole enam selliselt kaitstud nagu see on korraldatud jäätmeveo tingimustes;

-         seega on jäätmevaldajatel õigustatud ootused korraldatud jäätmeveo jätkumise osas. Korraldatud jäätmeveo jätkumine tagab jäätmeveoteenuse osutamise igale piirkonna jäätmevaldajale, väldib jäätmevaldajatele tekkivaid lisakohustusi ja sellega seotud kulutuste kandmist jäätmeveolepingute ümbervormistamisel ning uute jäätmemahutite paigaldamisel teiste jäätmevedajate turule tulekul. Samuti tagab korraldatud jäätmevedu kvaliteetsema jäätmeveoteenuse osutamise jäätmevedaja poolt. Jäätmeveo teenuse hind on korraldatud jäätmeveo piirkonnas kohaliku omavalitsuse poolt kontrollitav ning jäätmevedajal ei ole võimalik teenuse hinda ühepoolselt tõsta. Lisaks on korraldatud jäätmevedu keskkonnasäästlik - piirkonnas on üks vedaja, st. tänavate liikluskoormus ning müra- ja õhusaaste on väiksem;

-         jäätmeseaduse § 69 lg 3 alusel on korraldatud jäätmeveo rakendamise käigus loodud jäätmevaldajate register, milles on kajastatud andmed jäätmeveoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate kohta. Registriandmete esitajaks igas piirkonnas on vastava piirkonna jäätmevedaja. Vabaturu tingimustes kaob vedajatel kohustus registriandmeid esitada ning olemasolevad registriandmed muutuvad kehtetuks iga jäätmevaldaja suhtes, kes vahetab jäätmevedajat. Samuti kaoks võimalus registri abil kontrollida, kas jäätmevaldaja on jäätmeveoga liitunud või mitte. Korraldatud jäätmeveo järjepidevuse katkemisel kaotaksid Tallinna linna ametiasutused jäätmevaldajate registri andmete näol olulise järelevalve teostamise vahendi.     

 

 

1. Pikendada Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2305-k AS-le Cleanaway (uue ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) kolmeks aastaks antud korraldatud jäätmeveo ainuõigust kuni 31. detsembrini 2011. Tulenevalt eelnevast muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2305-k pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Ainuõiguse andmine AS-le Veolia Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveoks Tallinnas Kesklinna linnaosas Raua - Torupilli - Kadriorg jäätmeveo piirkonnas kuni piirkonnas korraldataval uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2011“.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2305-k punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Anda ainuõigus korraldatud jäätmeveoks AS-le Veolia Keskkonnateenused Kesklinna linnaosas Raua - Torupilli - Kadriorg jäätmeveo piirkonnas (piirkonna kirjeldus jäätmehoolduseeskirja lisas 2.2) kuni piirkonnas korraldataval uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2011“.

3. Kiita heaks juurdelisatud „Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 29. novembril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/165 muudatuste kokkulepe“.

4. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Arvo Käärdi Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud lepingu muudatuste kokkuleppele.

5. Tallinna Keskkonnaametil:

5.1 teha korraldus teatavaks AS-le Veolia Keskkonnateenused;

5.2 avaldada käesolev korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 2010

korralduse nr 665-k

LISA

 

Tallinna linna ja vedaja vahel seoses korraldatud jäätmeveoga 29. novembril 2006 sõlmitud lepingu nr 1-6/165 muudatuste kokkulepe

 

 

Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse     aprilli 2010 korralduse nr __ alusel Tallinna Keskkonnaameti, registrikood 75032325, juhataja Arvo Käärd,  ja

AS Veolia Keskkonnateenused, registrikood 10814608 (edaspidi vedaja), keda esindab juhatuse liige Argo Luude, kes tegutseb põhikirja alusel,

on kokku leppinud muuta Tallinna linna ja AS-i Cleanaway (uue ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused) vahel 29. novembril 2006 sõlmitud lepingut nr 1-6/165 alljärgnevalt

1. Muuta lepingu preambuli 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:

„Käesolev leping (edaspidi leping) on sõlmitud, lähtudes jäätmeseaduse § 66 lõigetest 2, 3 ja 4, § 67 lõikest 4, § 135 lõikest 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, lõike 3 punktist 1 ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) §-st 23, ning võttes aluseks 20. juunist 2006 kuni 22. septembrini 2006 toimunud avaliku konkursi „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Tallinnas jäätmeveo piirkonnas nr 19 (alates 1. jaanuarist 2008 piirkond nr 17; alates 1. juunist 2009 piirkond nr 15; alates 1. maist 2010 osa Kesklinna linnaosa (va Vanalinn) jäätmeveo piirkonnast)“ (edaspidi avalik konkurss) tulemusena 25. septembril 2006 edukaks tunnistatud pakkumisest“.

2. Muuta lepingu punkti 1.1 ja sõnastada järgmiselt:

„1.1 Pooled kinnitavad, et 20. juunist 2006 kuni 22. septembrini 2006 toimunud avaliku konkursi tulemusena on linn andnud vedajale kuni piirkonnas korraldataval uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2011, ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist (edaspidi korraldatud jäätmevedu) Tallinnas Kesklinnas, Raua - Torupilli - Kadriorg jäätmeveo piirkonnas (piirkonna kirjeldus jäätmehoolduseeskirja lisas 2.2, edaspidi veopiirkond)“.

3. Muuta lepingu punkti 7.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„7.1 Leping kehtib Raua - Torupilli - Kadriorg veopiirkonnas kuni piirkonnas korraldataval uuel konkursil edukaks tunnistatud ettevõtja ainuõiguse jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2011.“.

4. Lugeda käesolev muudatuste kokkulepe lepingu lahutamatuks osaks lepingu lisana nr 9.

5. Lepingu lisa nr 9 hakkab kehtima kui pooled on selle allkirjastanud.

6. Lepingu lisa nr 9 on koostatud eesti keeles kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

Poolte allkirjad:

...................................                                                             ......................................

Arvo Käärd                                                                              Argo Luude

Tallinna Keskkonnaameti juhataja                                             AS Veolia Keskkonnateenused juhatuse liige

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

K. Tallinna Keskkonnaamet