Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused
Tallinna Linnavalitsus 28.04.2010 korraldus number 621
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. aprill 2010 nr 621-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2113-k kinnitatud „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juunist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada linnakujunduse ja haljastuse osakonna koosseisust osakonnajuhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B8), linna maastikuarhitekti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) ja üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

1.2 viia linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisaineri ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) osakonna koosseisust üle linna peaarhitekti alluvusse ja üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) üldplaneeringute osakonna koosseisu;

1.3 kustutada ameti struktuurist ja koosseisust linnakujunduse ja haljastuse osakond;

1.4 moodustada detailplaneeringute teenistuse Kesklinna osakonna koosseisu üks peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12);

1.5 nimetada geomaatika teenistuse geodeesia ja kartograafia osakonna üks juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) ümber peaspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A12) ja üks peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) juhtivspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A12).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Tallinna linna 2010. aasta eelarve muudatuse käigus muudatusettepanekud kulude vähendamiseks summas 360 000 krooni, sellest töötasu 268 000 krooni, sotsiaalmaks 88 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 4 000 krooni. Samas ulatuses suurendatakse Tallinna Keskkonnaametile ettenähtud vahendeid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär