Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud "Linnavara võõrandamise korra" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.04.2010 määrus number 23
Jõustumine:29.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. aprill 2010 nr 23

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10. Linnavara võõrandamise otsustab:

10.1 üle 500 000 krooni (32 000 euro) väärtusega vara ja üle 50 000 krooni (3200 euro) väärtusega teerajatiste puhul ning aktsiate ja osade puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

10.2 kuni 500 000 krooni (32 000 euro) väärtusega vara ja kuni 50 000 krooni (3200 euro) väärtusega teerajatiste puhul linnavalitsus;

10.3 kuni 50 000 krooni (3200 euro) väärtusega vallasvara, välja arvatud teerajatiste puhul, linnavara valitseja;

10.4 kuni 5000 krooni (320 euro) väärtusega vallasvara puhul linnavara valitsema volitatud asutus.“;

2) punkti 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“22. Avalikul enampakkumisel määrab alghinna ja maksetingimused linnavara võõrandamise otsustaja.“;

3) punkti 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“25. Müügi korraldaja avaldab vähemalt 10 tööpäeva enne pakkumise toimumist pakkumise kohta teate Tallinna veebilehel ning vajaduse korral teatab pakkumisest ka muudel viisidel.“;

4) punktis 49 asendatakse sõna “kümne“ sõnaga “seitsme“;

5) punkti 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“64. Müügi korraldaja on enne müügilepingu sõlmimist kohustatud avaldama Tallinna veebilehel andmed selle kohta, kellele ja millistel tingimustel vara võõrandatakse.“.

6) punkti 12.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5000 krooni (320 euro) - linnavara valitseja;“;

7) punkti 12.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“12.3 vallasvara puhul väärtusega kuni 5000 krooni (320 eurot) - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema enda bilansis;“;

8) punkti 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“28. Enampakkumisest osavõtutasu suurus on 1% enampakkumise alghinnast, kuid mitte rohkem kui 10 000 krooni (640 eurot). Tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus on kuni 10% enampakkumise alghinnast.“;

9) punkti 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“34. Pärast käesoleva korra punktides 30-33 nimetatud toiminguid ning enampakkumise läbiviija vastava märguande tegemist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Pakkumisi alustatakse alghinnast või selle puudumisel teistkordse enampakkumise puhul müügi korraldaja määratud hinnast. Enampakkumisest osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Pakkumised tehakse täiskroonides või täiseurodes. Enampakkumise läbiviija teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel, mis on enampakkumise protokolli lahutamatu osa.“;

10) punkti 43.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“43.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5000 krooni (320 euro) - linnavara valitseja;“;

11) punkti 43.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“43.3 vallasvara puhul kuni 5000 krooni (320 eurot) - linnavara valitsema volitatud asutus;“;

12) punkti 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“63. Linnavara võõrandamise otsustuskorras otsustaja on:

63.1 kinnisvara, aktsiate ja osade puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 50 000 krooni (3200 euro) - linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul;

63.2 vallasvara puhul väärtusega üle 5000 (320 euro) kuni 50 000 krooni (3200 eurot) ja teerajatiste puhul väärtusega kuni 50 000 krooni (3200 eurot) - linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul;

63.3 vallasvara, välja arvatud teerajatiste puhul väärtusega kuni 5000 krooni (320 eurot) - linnavara valitseja linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul.“;

13) punkti 631 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“631 Sundüürnikele üürile antud nn üksikute eluruumi korteriomandite otsustuskorras võõrandamisel võõrandatakse hinnaga 300 krooni (19,17 eurot) eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri eest sundüürniku ja iga temaga koos eluruumi üürile saanud isiku kohta 18 ruutmeetrit eluruumi pinda ja lisaks 15 ruutmeetrit eluruumi üldpinda perekonna kohta. Eelnimetatut ületavate eluruumi pinna ruutmeetrite hinna määramisel lähtutakse korra punktis 11 nimetatud asja harilikust väärtusest. Üksik eluruumi korteriomand käesoleva korra tähenduses on Tallinna linna omandis olev korteriomand, mis asub elamus, milles asuvatest korteriomanditest osa on eraomandis.“.

§ 2.  Määrus jõustub 29. aprillil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees