Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 otsus number 92
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 92

 

 

 

 

Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Luise ja Roopa tänava vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringus on planeeritav maa-ala määratud korruselamute alaks, s.o põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute alaks, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeritav ala asub Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringus “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” planeeritud ala vahetus naabruses. Miljööväärtuslikuks määratud alal on hoonete sobilikuks korruselisuseks peetud 4 kuni 5 korrust. Planeeritava hoone domineerimise vältimiseks on ka planeeritud hoone kavandatud kuni 4-korruselisena ja Koidu tn 40 elamuga sarnase ehitusaluse pinnaga;

- korrastatud linnaruumi kujundamiseks ja Koidu tänavale iseloomuliku ehitusjoone säilimiseks on planeeritud hoone ehitusjoon määratud naaberkrundil, Koidu tn 40, paikneva korterelamu järgi;

- planeeritud maa-ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis - kavandatud hoone ei varja vaateid Tallinna vanalinna siluetile;

- planeeringus määratud ehitusõiguse realiseerimise järel jääb naabruses asuvates eluruumides insolatsiooni kestus pikemaks Eesti standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” soovitatud miinimumist;

- detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014”;

- infrastruktuuri objektidega varustatuse, linna keskuse töökohtade läheduse ning teenuste kättesaadavuse tõttu võib elanike arvu piirkonnas suurendada ja eluruume kavandada.

 

 

     

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Koidu tn 44 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07093, milles on ette nähtud muuta Koidu tn 44 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 20% ulatuses äri- ja 80% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused 3 maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010
otsuse nr 92
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Koidu tn 44 kinnistu detailplaneering, milles on ette nähtud muuta Koidu tn 44 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 20% ulatuses äri- ja 80% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused 3 maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Luise ja Roopa tänava vahelisel maa-alal.

Planeeritud maa-alal asub elamumaa sihtotstarbega Koidu tn 44 kinnistu, mis kuulub EstBKN Grupp OÜ-le. Koidu tn 44 kinnistul asus varem 2-korruseline elamu, abihoone ja kuur. Kõik hooned on praeguseks ajaks lammutatud. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa Koidu tn 40a tootmismaa krundist ja osa Koidu tänava maa-alast.

Planeeritud maa-alal väärtuslik haljastus praktiliselt puudub. Koidu tn 44 kinnistul kasvab 3 puud, millest kaks kuuluvad IV ja üks V väärtusklassi. Lisaks ulatub planeeritavale alale Koidu tn 40 krundil kasvava V väärtusklassi puu võra ja Koidu tn 46 maaüksusel kasvava kahe III väärtusklassi puu võra. Planeeritud maa-ala asub kõrge radoonisisaldusega alal.

Planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse” kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

2. Kontaktvööndi analüüs

Detailplaneeritud ala asub umbes 300 meetri kaugusel Endla ja Tehnika tänava ristmikust ja 500 meetri kaugusel Kristiine keskusest. Lähimad bussi-ja trollipeatused jäävad planeeritud maa-alast umbes 100 meetri kaugusele. Planeeritud maa-alast paarkümmend meetrit eemal kulgeb intensiivse liiklusega Luise tänav, liiklus Koidu tänaval on aga suhteliselt hõre. Lähim lasteaed asub Endla tänava alguses ning lähim koolimaja asub Luise tn 38 krundil, kus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi algklasside hoone, Jakob Westholmi Gümnaasiumi teine hoone asub Kevade tänaval. Lähim park, Falgi park, jääb 400 meetri kaugusele.

Hea transpordiühendus võimaldab kasutada ühistransporti linna keskusesse koondunud töökohtadele suundumiseks, kuid ka jalgsi jääb kesklinn vaid 20 minutilise jalutuskäigu kaugusele. Infrastruktuuri objektidega varustatuse, linna keskuse töökohtade läheduse ning teenuste kättesaadavuse tõttu võib elanike arvu piirkonnas suurendada ja eluruume kavandada.

Koidu tänava äärne hoonestus paikneb ühtsel ehitusjoonel. Hoonestus koosneb valdavalt korterelamutest. Osal majadest on alumistel korrustel ka äriruumid. Vanemad hooned on valdavalt 2-korruselised ja uuemad 4-korruselised. Enamakorruselised hooned ei ole piirkonnale tüüpilised. Hoonestustihedus jääb vahemikku 0,3-1,95.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringus on detailplaneeritud ala juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jm.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga”.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu alusel muudetakse Koidu tn 44 kinnistu elamumaa sihtotstarve 20% ulatuses ärimaaks ja 80% ulatuses elamumaaks.

Koidu tn 44 krundile on määratud ehitusõigus 3 maa-aluse korruse ja 4 maapealse korrusega hoone ehitamiseks. Hoone kõrguseks maapinnast on lubatud kuni 15 meetrit. Hoonesse on planeeritud kuni 10 korterit. Lisaks korteritele on hoonesse kavandatud ka äriruumid. Hoone hoovipoolsesse külge võib ehitada rõdud, mille pind fassaadil ei tohi ületada 50%. Krundi hoonestustiheduseks kujuneb 1,07.

Korrastatud linnaruumi kujundamiseks ja Koidu tänavale iseloomuliku ehitusjoone säilimiseks on planeeritud hoone ehitusjoon määratud naaberkrundil, Koidu tn 40, paikneva korterelamu järgi.

Planeeritud ala asub Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringus “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” planeeritud ala vahetus naabruses. Miljööväärtuslikuks määratud alal on hoonete sobilikuks korruselisuseks peetud 4 kuni 5 korrust. Planeeritava hoone domineerimise vältimiseks on ka planeeritud hoone kavandatud kuni 4-korruselisena ja Koidu tn 40 elamuga sarnase ehitusaluse pinnaga. Planeeritud hoone ei varja vaateid Tallinna vanalinna siluetile.

Juurdepääs krundile on ette nähtud Koidu tänavalt. Parkimiskohad on kavandatud hoone maa-alustele korrustele. Parkimiskohtade vajadus on arvutatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” sätestatud vahevööndi normi alusel. Kokku on kavandatud 21 parkimiskohta, mis ületab arengukavas nõutut 4 koha võrra. Detailplaneering vastab “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014”.

Olulised puud, harilikud saared, kinnistu kagupiiri lähedal säilitatakse. Detailplaneeringus kavandatud hoone ehitamiseks tuleb likvideerida 2 puud - üks IV väärtusklassi puu, mis jääb Koidu tänava ehitusjoonele ning planeeritavale hoonele lähemale kui 5 meetrit ja üks V väärtusklassi puu, mis jääb määratavale hoonestusalale. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Arvutuste kohaselt tuleks planeeringulahenduse realiseerimiseks istutada likvideeritava puu asemele 4 uut puud. Arvutuse teel saadud puude arv on esialgne ja võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist. Detailplaneeringus on ette nähtud ka uut haljastust. Koidu tn 44 kinnistule on planeeritud istutada 4 uut puud ja madalhaljastust. Krundi lääneossa on kavandatud laste mänguväljak

Jäätmete kogumine on ette nähtud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga”. Jäätmemahutile on ette nähtud koht planeeritud hoones.

Võrreldes praeguse olukorraga väheneb insolatsiooni kestus Koidu tn 40 hoones olevates eluruumides, kuid Eesti standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” soovitatud miinimumist pikem insolatsiooni kestus säilib.

Planeeritav maa-ala asub Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus” kohaselt kaugkütte piirkonnas. Hoone soojaga varustamine on lahendatud kaugkütte baasil.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avalikul väljapaneku kestel esitasid detailplaneeringu kohta ettepaneku Osaühingu RTC RENOEKSPERT esindajad. Ettepanekus sooviti, et detailplaneeirngule lisataks insolatsiooni kestuse muutumise analüüs Koidu tn 33 ja Koidu tn 35 hoonete kohta.

Ehitisregistri andmetel on Koidu tn 33 ja 35 hooned elamud. Detailplaneeringule on lisatud OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud insolatsiooni kestuse analüüs Eesti standardis EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides” elamute jaoks soovitatud normi alusel. Analüüsi kohaselt jääb pärast kavandatu elluviimist insolatsiooni kestus Koidu tn 33 eluruumides endiseks (100%) ja Koidu tn 35 eluruumides rahuldavaks. Koidu tn 35 hoones säilib hoone põhjapoolses osas 79% insolatsiooni kestusest ja Luise tänava poolses osas 90% ulatuses. Eesti standardi kohaselt peab säilima vähemalt 50% olevast insolatsiooni kestusest ning insolatsiooni kestus peab olema vähemalt 3 tundi, et olukorda võiks pidada rahuldavaks. Detailplaneering on standardiga kooskõlas.

Osaühingu RTC RENOEKSPERT esindaja on 21. novembri 2009 e-kirjas teatanud, et lisatud insolatsiooni arvutus on tehtud korrektselt ning loomulik valgustus on tagatud. Eeltoodust tulenevalt ei jäänud Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu menetlemisel lahendamata vastuväiteid ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 5. aprillil 2007 EstBKN Grupp OÜ esindaja S. Ratnik, kes soovis Koidu tn 44 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmist ja ehitusõiguse määramist kuni 4-korruselise äripinnaga korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 12. juunil 2008 sõlmitud lepinguga nr 2-5/157 üle antud EstBKN Grupp OÜ-le.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldusega nr 1703-k “Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”, eesmärgiga muuta Koidu tn 44 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning määrata kinnistule ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused kuni 4 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 18. oktoobril 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 3.-4. novembrini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 5. novembril 2008. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 25. oktoobril 2008.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldusega nr 1703-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud A. Aaspõllu koostatud haljastuse hinnang, OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud insolatsioonianalüüsid, Osaühingu Tulelaev koostatud radooniuuring ja OÜ-s Hendrikson & Ko koostatud mürahinnang Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kohta.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Muinsuskaitseamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Kesklinna halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: kavandada jäätmekonteinerid hoonesse, kooskõlastada detailplaneering Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Tallinna Kesklinna Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu Tallinna Kesklinna halduskogu kooskõlastuses esitatud tingimustel.

Detailplaneering on Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga kooskõlastatud, jäätmekonteinerid on kavandatud hoonesse.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega: planeeritav maa-ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis, rajatava hoone ehitusprojekt kooskõlastada täiendavalt kultuuriväärtuste ametiga; planeeringus esitatud arhitektuurset visiooni kultuuriväärtuste amet üks-üheselt aluseks hoone projekteerimisel ei soovita võtta: üldmaht on vastuvõetav, ent praegu kavandatud avade kuju, paigutus ja vahelduv suurus loob väga rahutu fassaadimaastiku, arvestades aga hoone paiknemise konteksti (asub küll vahealal areneva kaasaegse linna ja miljööala vahel, kuid kohe tänava vastasküljel on ühekorruseliste väärtuslike säilitatavate majade rida) tuleks uushoone tänavapoolne fassaad kavandada ülesehituselt klassikalisem ja rahulikum, mitte nii ekspressiivne ning domineeriv.

Nõue, kooskõlastada rajatava hoone ehitusprojekt Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, on detailplaneeringus määratud. Hoone fassaadi eskiis on detailplaneeringule lisatud terrassi kõrguse sobivuse hindamiseks. Fassaadi kujundus ei ole edaspidisel projekteerimisel siduv.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkuste ja ettepanekutega: ehitusprojekt koos haljastuskavaga esitada Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks enne ehitusloa taotlemist; keskkonnateadlikkuse ja energiasäästu põhimõtetest lähtuvalt soovitas Tallinna Keskkonnaamet hoone planeerimisel lähtuda passiivmaja kontseptsioonist; ehitusprojektis esitada nõue hoone siseõhu radoonimõõtmiseks peale hoone valmimist ja enne kasutusloa taotlemist; ajakohastada ehitusprojektis jäätmekäitluse peatükk - Tallinna haldusterritooriumil määrab jäätmekäitluse korra kehtiv jäätmehoolduseeskiri; enne ehitusprojekti koostamist teha krundi ehitusgeoloogilised uuringud, pidada kinni AKTSIASELTSI TALLINNA VESI tehnilistest tingimustest ja immutada sademevesi krundi naaberkinnistute põhjaveere˛iimi rikkumata. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele juhul, kui planeeritava hoone projekteerimisel ja ehitamisel rakendatakse Eesti standardi EVS 842:2003 “Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” nõudeid ning tagatakse siseruumides normeeritud müratasemed. Vaikustnõudvaid ruume mitte planeerida Luise ja Koidu tänava poole. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks tuleb taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastav tingimus ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastas detailplaneeringu ja palus ühenduspunkti kavandamine kooskõlastada torustiku omanikuga. Nõue, kooskõlastada torustiku ühenduspunkt aktsiaseltsiga Tallinna Küte, on detailplaneeringus määratud.

Koidu tn 44 kinnistu omaniku EstBKN Grupp OÜ volitatud isik OÜ Eustress juhatuse liige S. Ratnik on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kesklinnas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Koidu tn 44 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07093, milles oli ette nähtud muuta Koidu tn 44 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning oli määratud krundile ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused 3 maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2009 korraldusega nr 1293-k “Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine”. Detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus teade ajalehes Postimees 15. augustil 2009. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 28. septembrist 12. oktoobrini 2009. Avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 16. septembril 2009.

Avaliku väljapaneku kestel esitasid planeeringulahenduse kohta ettepaneku Osaühingu RTC RENOEKSPERT esindajad R. Vahanen ja A. Teppe. Ettepaneku esitajatele on edastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht e-kirjaga 28. septembril 2009. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11. novembril 2009, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 30. oktoobril 2009. Ettepaneku esitanud isikud arutelule ei tulnud. Teade arutelu toimumise kohta ilmus ajalehes Postimees 19. novembril 2009.

21. novembril 2009 saadetud e-kirjas teatas Osaühingu RTC RENOEKSPERT esindaja, et planeeringule lisatud insolatsiooni arvutus on tehtud korrektselt ja valgus on tagatud. Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringu tellija või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut. Sellega on nõustunud ka Tallinna Kommunaalamet 13. jaanuari 2010 kirjas nr 3-1/25.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Koidu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Koidu tn 46 asuvate hoonete omanikke, KORTERIÜHISTUT LUISE 38A (Luise tn 38a korteriomandite omanike esindaja), Roopa tn 7 kinnistu ja hoonestusõiguse omanikke, Korteriühistut IN KASA (Koidu tn 40 korteriomandite omanike esindaja), Osaühingut RTC RENOEKSPERT, Koidu tn 40a hoone omanikku, Koidu tn 35 kinnistu omanikku ja Koidu tn 37 // Luise tn 34 kinnistu kaasomanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeeritud Koidu tn 44 kinnistu asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse” kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees