Tallinna kinnisvararegistri asutamine

Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 otsus number 90

Redaktsiooni kehtivus 08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 90

 

 

 

 

Tallinna kinnisvararegistri asutamine

 

 

 

Avaliku teabe seaduse § 431 lg 1, § 433 lg 1, § 434 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 63 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 1 ning lähtuvalt vajadusest süstematiseerida Tallinna linnale kuuluva kinnisvara andmeid

 

 

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna kinnisvararegister (edaspidi register).

2. Registri omanik on Tallinna linn.

3. Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavaraamet.

4. Tallinna Linnavaraametil esitada hiljemalt 22. detsembriks 2010 Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks registri põhimäärus.

5. Registri arendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks kõigile Tallinna linna ametiasutustele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees