Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 määrus number 18
jõustumine 15.04.2010

Redaktsiooni kehtivus 08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 18

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 punktide 1, 4-7, 10, 13-15, 19-25, 27-42 ja punkti 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 41, ning § 2, § 3 lõiked 1 ja 2 ning § 4 lõige 3, tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 määruse nr 24 “Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ muutmine“ § 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 99 lõike 5 punkti 6 täiendatakse pärast sõna “järgneva“ sõnaga “kolme“ ning lõiked 7 ja 8 loetakse lõigeteks 6 ja 7;

2) paragrahvi 104 lõike 10 punktist 2 jäetakse välja sõna “kõrgem“.

§ 4.  Määrus jõustub 15. aprillil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees