Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

Tallinna Linnavalitsus 07.04.2010 korraldus number 504

Redaktsiooni kehtivus 07.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. aprill

 2010 nr

504-k

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ja lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2127-k kinnitatud Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 15. aprillist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada kantselei koosseisust IT spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10) ja sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust peretöötaja ametikoht (abiteenistuja, palgaaste T13);

1.2 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse koosseisu täiendavalt kaks spetsialisti ametikohta (vanemametnik, palgaaste A8);

1.3 viia sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9) üle sotsiaaltoetuste talituse koosseisu;

1.4  nimetada sotsiaalhoolekande osakonna spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9) ümber vanemspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A9).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes