Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.03.2010 määrus number 15
Jõustumine:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. märts 2010 nr 15

 

 

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 4 alusel ja kooskõlas rahandusministri 21. detsembri 2000 määruse nr 112 “Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord“ § 3 p-dega 4 ja 11 ning Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 “Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 22.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruses nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse maa hindamise seaduse § 6 lg 1, maamaksuseaduse § 5 lg-te 1 ja 4, § 7 lg 2 ja § 8 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001 määruse nr 179 “Maa maksustamishinna arvutamise kord“ §-ga 1, rahandusministri 17. jaanuari 2001 määrusega nr 10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord“ ja 21. detsembri 2000 määrusega nr 112 “Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 “Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 22“;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“10) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 11 ja lõikes 2 nimetatud vabastus;“;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

“12) maa omandamise ja/või võõrandamise kuupäev.“;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Maamaksu subjekti andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed esitab Linnavaraamet Maksu- ja Tolliametile 1. veebruariks.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees