Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna linna Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 korraldus number 429
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.09.2010 nr 1487, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. märts

2010 nr

429-k

 

 

Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna linna Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

Jäätmeseaduse § 66 lg-te 5 ja 6, konkurentsiseaduse § 17 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskirja“ § 35 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 korraldusega nr 428-k „Tallinna Linnavalitsuse 25. oktoobri 2006 korralduse nr 2153-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ ning tulenevalt Tallinna linna ja RAGN-SELLS AS-i kokkuleppest

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. aprillist 2010 jäätmeveo teenustasud Tallinna linna Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks RAGN-SELLS AS-le (äriregistrikood 10306958), Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada käesolev korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 24. märts 2010

korralduse nr 429-k

LISA

 

Jäätmeveo teenustasud Tallinna linna Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

12,50

15,00

Jäätmekott 40-140 l

16,80

20,16

140 l

36,08

43,30

240 l

64,59

77,51

370 l

65,43

78,52

600 l

99,58

119,50

800 l

107,54

129,05

2500 l

285,98

343,18

4500 l

357,59

429,11

Paber ja kartong

240 l

36,00

43,20

600 l

48,58

58,30

2500 l

105,59

126,71

Biolagunevad jäätmed

140 l

41,35

49,62

240 l

41,35

49,62

Suurjäätmed

1 m3

247,50

297,00

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär