Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2010 korraldus number 392
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts 2010 nr 392-k    

 

 

Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus  v.a ulatuslik sanitaartsooni vajav tootmine, lisaks võib alal paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut;

- planeeringulahenduse eelis kehtiva detailplaneeringu lahenduse ees on järgmine: kehtestatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat detailplaneeringut ainult ühe näitaja - hoone korruselisuse osas. Käesoleva detailplaneeringuga on kavandatava hoone puhul võetud arvesse naaberkrundile Meistri tn 22 ehitatud 4-korruselise ärihoone mahtu ning sellepärast on äri- ja tootmiskvartali lõpetuseks peetud sobivamaks 4-korruselist ja astmeliselt langevat hoonemahtu;

- planeeritava hoone funktsionalistlik stiil sobib kokku seni olemasolevate hoonetega Ehitajate tee ja loomaaia vahel;

- planeeringuga on tagatud piisav kaugus olemasolevatest naaberhoonetest ja kavandatav ärihoone on mahult ja arhitektuurselt lahenduselt piirkonda sobiv;

- planeeringualalt likvideeritakse kaks IV väärtusklassi hinnatud puud. Alale on kavandatud juurde istutada kokku 12 uut puud, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45. Lisaks on planeeritud istutada müra summutavad põõsashekid ja panduse tugiseina äärde metsviinapuud;

- parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahvööndi normatiiv. Detailplaneeringuga on kavandatud moodustatavatel kruntidel kokku 22 parkimiskohta.

 

 

1. Kehtestada Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Majaprojekt töö nr AE 040/07, millega määratakse Haabersti linnaosas 0,17 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Ehitajate tee 120 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 4-korruselise maapinnast kuni 17 meetri kõrguse, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2001 otsusega nr 291 kehtestatudEhitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 14. detsembril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/29.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

17. märtsi 2010  

korralduse nr 392-k 

     LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneering, Osaühingu Majaprojekt töö nr AE 040/07, millega määratakse Haabersti linnaosas 0,17 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Ehitajate tee 120 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 4-korruselise maapinnast kuni 17 meetri kõrguse, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud planeeringualal heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

Olemasolev olukord

Ehitajate tee 120 kinnistu asub Haabersti linnaosas Veskimetsa asumis, Väike-Õismäe ja Tallinna loomaaia vahelisel alal. Detailplaneeringu ala on hoonestamata, tasase reljeefiga ning krunti läbivad veetrass ja kõrgepinge elektrikaablid. Ehitajate tee 120 kinnistu pindala on 1710 m², maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaa. Kinnistusraamatu andmeil on planeeritava kinnistu omanikuks PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS.

Planeeringuala kasvavad valdavalt isetekkelised puud ja põõsad, kõrghaljastuse moodustavad IV väärtusklassi kuuluvad harilik arukask ja raberemmelgas.

Kontaktvööndianalüüs

Ehitajate tee ja loomaaia vahelisel maa-alal käib ehitustegevus, kuid uusehitiste krundid ei ole veel haljastatud ja heakorrastatud. Kontaktvööndi olemasoleval ja planeeritaval hoonestusel puudub ühtne ehitusjoon. Planeeritava ala kontaktvööndis paiknevad hooned on peamiselt 2-, 4- ja 8-korruselised, valdavalt lamekatusega betoonist ja metallist ehitised.

Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vaheline ala ei ole veel terviklikult välja arenenud, kehtivate detailplaneeringute kohaselt on lubatud rajada nii äri-, tootmis- ja teenindusettevõtteid kui ka haljasalasid. Seega on planeeritava ala kontaktvööndi hoonestus polüfunktsionaalne. Planeeringuala kontaktvööndis paiknevad valdavalt büroohooned, mille esimesel korrusel asuvad ka kauplused - näiteks autokaupade ja elektrikaupade poed. Samuti asuvad kontaktvööndis spordiklubi, restoran ning Tallinna Loomaaed.

Planeeringuala kontaktvööndis on järgmised planeeringud: Tallinna Linnavalitsuse 13. jaanuari 2010 korraldusega nr 32-k vastuvõetud „Kadaka tee 46c, 48c ja Ehitajate tee 114f, 114g kinnistute detailplaneering“, millega nähakse ette Haabersti linnaosas asuval 5,32 ha suurusel planeeringualal asuvate kinnistute ümberkruntimine kümneks krundiks ning ehitusõiguse määramine viie 4-korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ning kolme 4-korruselise, maa-aluse korrusega äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Kokku on kavandatud kolm 100% ärimaa, kolm 100% sotsiaalmaa, kaks 60% ärimaa ja 40% tootmismaa, üks 75% ärimaa ja 25% tootmismaa ning üks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunt; Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2007 korraldusega nr 150-k kehtestatud „Ehitajate tee 129, 131, 133, 133a, 133c ja 137 kinnistute ning lähiala detailplaneering“, millega on Haabersti linnaosas asuvale 3,9 ha suurusele maa-alale kavandatud 8 krunti: 4 elamumaakrunti, 1 äri- ja elamumaakrunt, 2 sotsiaalmaa krunti ja 1 tootmismaa krunt. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Ehitajate tee 133c krundile kuni 5-korruselise korterelamu rajamiseks ja Ehitajate tee 137 krundil paikneva Õismäe polikliiniku hoonele juurdeehituse rajamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusega nr 694-k kehtestatud „Ehitajate tee 105a ja 105b kinnistute ja lähiala detailplaneering“, millega nähakse ette planeeritavale maa-alale ehitusõiguse ulatuse määramine kuni 8-korruselise ärihoone rajamiseks, Ehitajate tee 105a kinnistu jagamine kaheks krundiks, et eraldada kinnistust transpordimaa krunt Ehitajate tee laienduse jaoks ning jagamisel tekkiv teine krunt liita Ehitajate tee 105b kinnistuga; Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2001 otsusega nr  291 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering“, millega on kavandatud planeeringualal paiknevate kinnistute 22 krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks.

Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslik sanitaartsooni vajav tootmine, lisaks võib alal paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Kehtestatav detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal on Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2001 otsusega nr 291 kehtestatudEhitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering“, millega Ehitajate tee 120 krundile oli kavandatud rajada üks kuni 2-korruseline ärihoone ehitusaluse pindalaga 440 m².

Käesolev detailplaneering muudab olemasolevat detailplaneeringut ainult ühe näitaja - hoone korruselisuse osas. Käesoleva detailplaneeringuga on kavandatava hoone puhul võetud arvesse naaberkrundile Meistri tn 22 ehitatud 4-korruselise ärihoone mahtu ning sellepärast on äri- ja tootmiskvartali lõpetuseks peetud sobivamaks 4-korruselist ja astmeliselt langevat hoonemahtu.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2001 otsusega nr 291 kehtestatud „Ehitajate tee ja Tallinna Loomaaia vahelise maa-ala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

Detailplaneeringuga kavandatu

Kuna Ehitajate tee 120 krunt on äärmine Meistri tänava ärihoonete kvartalis ning paikneb vahetult Meistri tn 22 4-korruselise hoone kõrval, on planeeringuga kavandatud hoonete rivi lõpetama sama kõrgusega nurgalahendusega hoone, mille sissesõidutee poolne nurk on kavandatud astmeliselt langevana. Planeeritava hoone funktsionalistlik stiil sobib kokku seniehitatud hoonetega Ehitajate tee ja loomaaia vahel. Hoone fassaadikatteks on soovitatav kasutada värvitud betoonpinda, krohvi või puitu.

Planeeritav krunt on 100% ärimaa sihtotstarbega ja pindalaga 1710 m². Käesoleva detailplaneeringu lahendusega on kavandatud üks kuni 4-korruseline ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, ehitusaluse pindalaga kuni 440 m². Kavandatava hoone maksimaalne kõrgus on kuni 17 meetrit maapinnast. Piirdeaed kõrgusega kuni 1,5 meetrit maapinnast on kavandatud kinnistu piirile. Sissepääs krundile reguleeritakse vajadusel automaatse tõkkepuuga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringule „Tallinna rohealad“ on välisruumi tüübiks roheala. Planeeritav haljastuse osakaal on kavandatud 30%. Piki Ehitajate teed on ette nähtud tänavahaljastuse vajadus ning piki Tallinna Loomaaia välispiiri 50 meetri laiune rohekoridor, mis ulatub Ehitajate tee 120 kinnistu kirdepiirist mõne meetri laiuselt ka planeeringualale. Planeeringulahendus näeb planeeritava ala kirdeosas ette puuderea ning on kooskõlas teemaplaneeringuga „Tallinna rohealad“.

Planeeringualalt on kavandatud likvideerida kokku kaks IV väärtusklassi hinnatud puud, kuna need jäävad parkimisalale liiga lähedale. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Likvideeritavate üksikpuude asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 12 uut puud. Puud istutatakse planeeritavale krundile, lisaks on planeeritud alale istutada müra summutavad põõsashekid ja panduse tugiseina äärde metsviinapuud.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI 30. juunil 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele PR/0831536-1. Planeeringuala varustamine elektriga on lahendatud vastavalt Osaühingu Jaotusvõrk 8. juulil 2008 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 147635. Sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi 26. juunil 2008 väljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr 8514847.

Juurdepääs planeeritavale krundile on vastavalt kehtivale detailplaneeringule läbi Tallinna Loomaaia läänevärava esise asfalteeritud autoparkla. Jalakäijate turvalisuse tagamiseks on krundi piirile planeeritud kõnnitee. Vastavalt „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab krundile ette nägema vähemalt 17 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 22 parkimiskohta, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS 22. märtsil 2007 registreeritud avaldusega. PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS`ile anti 18. augustil 2008 lepinguga nr 2-5/199 üle detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008 korraldusega nr 1484-k „Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“ eesmärgiga Ehitajate tee 120 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 4-korruselise ärihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 13. septembril 2008. Teade eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 25. septembril 2008.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Haabersti Linnaosa Valitsuses avalik arutelu 3. oktoobril 2008.

Detailplaneeringu koostas Osaühing Majaprojekt.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud H. Uuslandi ja K. Tuule 2007. aasta septembris koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Haabersti linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Aktsiaselts Tallinna Küte ja planeeritava kinnistu omanik PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) ärihoone ehitus- ja krundi haljastusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga; 2) haljastusprojekti koostamisel arvestada standardi EVS 778:2001 ja EVS 843:2003 ning kogumiku MaaRYL 2000 nõuetega; 3) parkimis- ja laadimiskeldri põrandavesi juhtida reoveekanalisatsiooni. Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: Ala saab veega varustada ning reovett kanaliseerida pärast tänavatorustike ja kanalisatsioonipumpla ehitamist ning kasutusse lubamist. Kvartalisse planeeritava pumpla tegelik rajamisssügavus täpsustatakse järgmises projekteerimisstaadiumis. Kogu kvartali kanalisatsioonisüsteem peab jääma allapoole külmumispiiri. Olemasolevale veetorustikule seada notariaalne servituut kinnistu piires. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate VK- ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTS-ilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimused täidetakse järgmistes projekteerimisetappides.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (endine ärinimi Osaühing Jaotusvõrk) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonistes täpsustada elektrikaabli asukoht olemasolevate kaablite kõrval või vahel. Tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt. Tingimusega arvestatakse järgmistes projekteerimisetappides.

Ehitajate tee 114b kinnistu omanik OSAÜHING FREEWILL kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) planeeritud reoveekanalisatsiooni ehitusprojekt kooskõlastada Ehitajate tee 114b kinnistu omanikuga; 2) kõik vajalikud ümberehitustööde ja liitumiste kulud, mis kaasnevad detailplaneeringus kirjeldatud OSAÜHING`ule FREEWILL kuuluvasse pumplasse saabuvate heitvete juhtimisega uude reoveepumplasse kannab kvartali reoveekanalisatsiooni uue lahenduse ehitustööde tellija; 3) kuni punktis 2 nimetatud lahenduse lõpliku valmimiseni tuleb säilitada kõik OSAÜHING`ule FREEWILL kuuluva pumpla toimimiseks vajalikud trassid olemasoleval kujul. Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Meistri tn 22 kinnistu omanik OÜ Ehitusfaktor kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) planeeritud reoveekanalisatsiooni ehitusprojekt kooskõlastada Meistri tn 22 kinnistu omanikuga; 2) kõik planeeritud ümberehitustööd. mis on vajalikud Meistri tn 22 kinnistu reoveekanalisatsiooni toimimiseks ka Meistri tn 22 kinnistul (ajutise pumpla ja olemasoleva torustiku likvideerimine ning uue torustiku rajamine), teostatakse kvartali reoveekanalisatsiooni uue lahenduse ehitustööde tellija kulul. Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Meistri tn 20 kinnistu omanik OÜ ALPTOM kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega: 1) planeeritud reoveekanalisatsiooni ehitusprojekt kooskõlastada Meistri tn 20 kinnistu omanikega; 2) kõik planeeritud ümberehitustööd, mis on vajalikud Meistri tn 20 reoveekanalisatsiooni toimimiseks ka Meistri tn 20 kinnistul, teostatakse kvartali reoveekanalisatsiooni uue lahenduse ehitustööde tellija kulul. Tingimus täidetakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 16. septembri 2009 korraldusega nr 1479-k „Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 21. septembril 2009.

Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 6. oktoobril 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 14. oktoobrist kuni 28. oktoobrini 2009. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 2 punkti 2 ja lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul, kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Meistri tn 20, Meistri tn 22, Ehitajate tee 124 ja Ehitajate tee 150 // Paldiski mnt 145 kinnistu omanikke.

14. detsembril 2009 sõlmitud lepinguga nr 2-6/29 võttis PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Eeltoodud kaalutlustel on Ehitajate tee 120 kinnistu detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

Koostajad: Anu Plado, tel 640 4380; Gea Rossi, tel 640 4737; Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 7. detsember 2009

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär