Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määruse nr 39 "Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 määrus number 24
jõustumine 15.03.2010

Redaktsiooni kehtivus 10.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. märts

2010 nr 24

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määruse nr 39 „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine“ p 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määruse nr 39 lisaga 2 kinnitatud „Linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra“ punkti 7 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjoni aseesimeheks määrab linnaosa vanem linnaosa halduskogu valitud halduskogu liikme.“.

§ 2.  Määrus jõustub 15. märtsil 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär