Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 korraldus number 354
Redaktsiooni kehtivus: - 17.11.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 17.11.2010 nr 1753

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. märts

2010 nr

354-k

 

 

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ p 6.1 ning Tallinna Linnavolikogu

11. veebruari 2010 otsuse nr 34 „Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumiks ja koolile uue nimetuse andmine“ alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees: Meelis Kond              Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor;

aseesimees: Sirje - Anne Rei    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed: Siret Ojasoon              Tallinna Haridusameti personaliosakonna peaspetsialist;

Mari Toodo                             Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Merike Lepiku                         Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna I sektori peaspetsialist;

Valve Spiridonov                     Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi direktor;

Rein Ülevärva                          Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi direktori asetäitja majandusalal;

Helle Soome                            Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi sekretär;

Eedo Lubi                                Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi direktori asetäitja majandusalal.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Komisjonil alustada likvideerimismenetlust 3. maist 2010 ja lõpetada see 1. novembriks 2010. Likvideerimismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2010.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär