Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 korraldus number 342
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 10. märts 2010 nr 342-k

 

 

Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Loopealse asumis, perspektiivse Rahu tee ning Lavamaa tänava vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on alale määratud kaks juhtfunktsiooni - perspektiivne elamupiirkonna ala ja magistraaltänavate ärivöönd. Perspektiivne elamupiirkond antud asukohas on põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, magistraaltänavate ärivööndisse võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna detailplaneeringuga on kavandatud kuni 2-korruselise kahe jääväljakuga jäähalli koos teenindus- ja olmeruumidega rajamine;

- planeeritava ala kohta kehtib Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 187-k kehtestatud „Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati Tallinna linna omandis oleva kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele perearstikeskuse, vabaaja ja veekeskuse, parkimismaja ja kaubanduskeskuse ehitamine ning tänavate väljaehitamiseks vajaliku krundi moodustamine. Detailplaneering on realiseeritud maakorralduse osas ja Lavamaa tn 66 kinnistule on rajatud alajaam. Kuna Lasnamäele täiendavate perearstipraksiste loomiseks puudub vajadus, kõrvalasuval Paasiku tn 2a kinnistul oleva kaupluse lähedusse ei ole otstarbekas rajada uut kaubanduskeskust ning OÜ RASLTRADE ei rajanud Lavamaa tn 62 kinnistule vabaaja ja veekeskust, siis kehtiva detailplaneeringu edasiseks realiseerimiseks puudub tarvidus. Et Tallinnas on jäähallide järele suur vajadus, siis uue jäähalli rajamisega Lasnamäele paranevad märgatavalt jäähoki ja iluuisutamise treeningtingimused, samuti looks uus jäähall linnaelanikele uusi sportimisvõimalusi. Valitud asukoht on perspektiivne, kuna olemasoleva Katleri elurajooni ja munitsipaalelamute lähedusse on vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule tulevikus kavas rajada uued elurajoonid;

- parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normile, mille kohaselt on vajalik parkimiskohtade arv 130 autokohta ning 4 bussi parkimiskohta. Kokku on planeeritud alale 137 parkimiskohta autodele ja 4 parkimiskohta bussidele. Juurdepääsud moodustatavale krundile on ette nähtud Lavamaa tänavalt.

 

 

1. Kehtestada Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneering, Osaühing Vainik RM töö nr DP-19, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 1,90 ha suurusel maa-alal asuvate Lavamaa tn 60, 62, 64 ja 68 kinnistute liitmine üheks krundiks, sihtotstarbe muutmine 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste maaks ja 10% ulatuses ärimaaks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kahe jääväljakuga jäähalli koos teenindus- ja olmeruumidega rajamiseks. Lavamaa tn 66 kinnistu, kus asub alajaam, sihtotstarvet ega ehitusõigust ei muudeta.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 187-k kehtestatud „Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneering“ planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010

   korralduse nr 342-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneering kehtestamine Lasnamäe linnaosas“

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneering, Osaühing Vainik RM töö nr DP-19, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 1,90 ha suurusel maa-alal asuvate Lavamaa tn 60, 62, 64 ja 68 kinnistute liitmine üheks krundiks, sihtotstarbe muutmine 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste maaks ja 10% ulatuses ärimaaks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kahe jääväljakuga jäähalli koos teenindus- ja olmeruumidega rajamiseks. Lavamaa tn 66 kinnistu, kus asub alajaam, sihtotstarvet ega ehitusõigust ei muudeta.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 187-k kehtestatud „Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneering“ planeeritva maa-ala osas.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Loopealse asumis, perspektiivse Rahu tee ning Lavamaa tänava vahelisel alal.

Lavamaa tn 60 kinnistu sihtotstarve on sotsiaalmaa, Lavamaa tn 62, 64 ja 68 kinnistute sihtotstarve on ärimaa ning Lavamaa tn 66 kinnistu sihtotstarve on tootmismaa. Kõikide kinnistute omanikuks on Tallinna linn, lisaks oli Lavamaa tn 62 ärimaa sihtotstarbega kinnistule seatud hoonestusõigus 50 aastaks OÜ RASLTRADE kasuks. Praeguseks on vastavalt 11. augustil 2009 jõustunud kohtuotsusele Lavamaa tn 62 kinnisasja koormav hoonestusõigus ülekantud Tallinna linna nimele.

Lavamaa tn 60, 62, 64 ja 68 kinnistud on hoonestamata. Lavamaa tn 66 kinnistule on ehitatud alajaam.

Lisaks jääb osaliselt planeeritavale maa-alale transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus Lavamaa tänav T2 // Puju tänav T2 // Angerpisti tänav T3.

Planeeritav maa-ala asub tühermaal, alal puudub kõrghaljastus, kuid kohati esineb isekasvanud võsa.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritavast alast põhja poole, planeeritava maa-ala ja Narva maantee vahele jäävad Tallinna linna omandis olevad hoonestamata elamumaa sihtotstarbega krundid, mille vahele jääv tänavavõrguks ettenähtud maa on jätkuvalt riigi omandis.

Planeeritavast alast lõuna ja lääne poole jääb reformimata riigimaa,  planeeritavate kinnistutega külgneb Rahu tee rajamiseks reserveeritud maa-ala. Lähim väljaarendatud ala on ida poole jääv Katleri elurajoon, mille planeeringuala poolses osas asub Katleri Põhikool ja staadion.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad järgmised kehtestatud detailplaneeringud:

Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 korraldusega nr 1920-k kehtestatud Loopealse pst 8 ja Puju tn 11; 13; 15 kinnistute detailplaneeringu alusel on Narva maantee ääres alustatud õigeusu kiriku rajamist;  

Tallinna Linnavalitsuse 6. detsembri 2006 korraldusega nr 2453-k  kehtestatud „Kiviriku tn 2, 4, 6, 8; Marana tn 2, 4 / Kiviriku tn 1, 3; Kiviriku tn 10, 12, 14, 16 ja Marana tn 6, 8 / Kiviriku tn 5, 7 kinnistute detailplaneering“, millega kavandati Tallinna linna omandis oleva nelja kinnistu hoonestamine 5- ja 8-korruseliste korterelamutega ning rajada planeeritavale alale kokku 1109 korterit, sealhulgas 676 munitsipaalkorterit. Munitsipaalelamud on valmis ehitatud ning üürnikega asustatud;

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korraldusega nr 647-k kehtestatud „Puju tn 6,8 // Angerpisti tn 7,9 kinnistu ja lähiala detailplaneering“, millega kavandati Lasnamäe linnaosas asuvale 1,96 ha suurusele planeeritavale maa-alale 3 krunti: sh nähakse ette elamumaa sihtotstarbega Puju tn 6,8 // Angerpisti tn 7, 9 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 40% ulatuses ärimaaks ja 60% ulatuses ühiskondlike ehitiste maaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine 3- kuni 9-korruselise esindusliku õppehoone rajamiseks koos maa-aluse korrusega, ning reformimata riigimaast ühe transpordimaa ja ühe üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamine. Detailplaneering on realiseerimata.

Lisaks jääb planeeritava maa-ala kontaktvööndisse Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldusega nr 1705-k algatatud „Paasiku tn 2a kinnistu detailplaneering“, mille koostamise ülesanne on Lasnamäe linnaosas asuvale Paasiku tn 2a kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 8-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks.

3. Tallinna üldplaneering, vastuvõetud Lasnamäe elamualade üldplaneering ja koostatav teemaplaneering „Tallinna rohealad“

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on alale määratud kaks juhtfunktsiooni - perspektiivne elamupiirkonna ala ja magistraaltänavate ärivöönd. Perspektiivne elamupiirkond antud asukohas on põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, magistraaltänavate ärivööndisse võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 194 vastuvõetud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav maa-ala keskuse alale, mis on linnaosa tõmbekeskust tähistav ala, kus on tihedalt põimunud korruselamute, ameti- ja valitsusasustuste, äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste, haljasalade, rekreatsioonialade jms maad.

Kuna Tallinnas on jäähallide järele suur vajadus, siis uue jäähalli rajamisega Lasnamäele Lavamaa tänavale paranevad märgatavalt jäähoki ja iluuisutamise treeningtingimused, samuti loob uue jäähalli rajamine linnaelanikele uusi sportimisvõimalusi. Valitud asukoht on perspektiivne, kuna olemasoleva Katleri elurajooni ja uute munitsipaalelamute lähedusse on vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule tulevikus kavas rajada uued elurajoonid.

Haljastus on planeeritud vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule, mille kohaselt peab uutes kvartalites haljastusega alade osakaal kvartalis olema 30% (parklinna tase kvartaalselt). Kinnistul planeeritakse haljastusega alade osakaal 20% (segaasustusala tase kinnistul), mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus. Arvestades, et kinnistu moodustab ainult ühe osa keskusealaks reserveeritud kvartalist, tagab selle kvartali haljastuse üldise osakaalu kvartali lääneossa planeeritud tsentraalne haljasala ja seda läbiv rohekoridor.

Detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga ning arvestatud on Tallinna Linnavolikogu  24. märtsi 2005 otsusega nr 67 algatatud teemaplaneeringus „Tallinna rohealad“ esitatud tingimusi.

 

4. Kehtiv detailplaneering

Detailplaneering jääb maa-alale, kus kehtib Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 187-k kehtestatud „Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneering“, millega kavandati Lasnamäe linnaosas 3,5 ha suurusel maa-alal asuva Tallinna linna omandis oleva kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele perearstikeskuse, vabaaja ja veekeskuse, parkimismaja ja kaubanduskeskuse ehitamine ning tänavate väljaehitamiseks vajaliku krundi moodustamine.

 

Realiseeritud on detailplaneeringu maakorralduslik osa: Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu on jagatud viieks krundiks ning maakatastris registreeritud detailplaneeringu alusel moodustatud tänavamaa krunt aadressiga Lavamaa tänav T2 // Puju tänav T2 // Angerpisti tänav T3.

Detailplaneeringu edasiseks realiseerimiseks puudub vajadus. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on teatanud, et täiendavate perearstipraksiste loomiseks Lasnamäel puudub vajadus. Kõrvalasuval Paasiku tn 2a kinnistul oleva kaupluse lähedusse ei ole otstarbekas rajada uut kaubanduskeskust. Kuna OÜ RASLTRADE ei täitnud hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimusi ega näidanud mingit huvi üles Lavamaa tn 62 kinnistule vabaaja ja veekeskuse rajamiseks, on 11. augustil 2009 jõustunud kohtuotsuse alusel kinnisasja koormav hoonestusõigus ülekandmisel Tallinna linna nimele.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldusega nr 187-k kehtestatud „Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneering“ planeeritava maa-ala osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on ette nähtud liita planeeringualasse jäävad sotsiaalmaa sihtotstarbega Lavamaa tn 60 kinnistu ning ärimaa sihtotstarbega Lavamaa tn 62, Lavamaa tn 64 ja Lavamaa tn 68 kinnistud üheks 90% ühiskondlike ehitiste maa ja 10% ärimaa sihtotstarbega krundiks.

Lavamaa tn 66 alajaama kinnistu (pos 2) osas lahendus võrreldes kehtiva detailplaneeringuga ei muutu.

Moodustatavale krundile positsioon 1 nähakse ette 2-korruseline ümbritsevast maapinnast kuni 12 meetri kõrgune kahe jääväljakuga jäähall hoki ja iluuisutamise treeningute läbiviimiseks. Detailplaneeringuga ettenähtud maksimaalne hoone alune pind võib olla 7380 m².

Planeeritav hoone on ristkülikukujulise põhiplaaniga, mille pikemad küljed on paralleelsed perspektiivse Lavamaa tänava ja Rahu teega. Planeeritava hoonemahu läänepoolsesse külge on kavandatud ristkülikukujuline haljastusega siseõu. Kaks sissepääsu hoonesse on kavandatud hoone läänepoolsest ja üks sissepääs tehnilistesse ruumidesse idapoolsest küljest, kuhu jääb ka lume kogumise ala.

Hoone esimesel korrusel asuvad peale kahe jääväljaku veel vestibüül, ruumid sportlastele ja treeneritele, baar, äriruumid ja ühe korruseline hoonemaht tehnilistele ruumidele. Teisel korrusel asuvad treeningsaalid, majutusruumid ja tehnilised ruumid.

Juurdepääsud moodustatavale krundile on ette nähtud Lavamaa tänavalt.

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normile, mille kohaselt on vajalik parkimiskohtade arv 130 autokohta ning 4 bussi parkimiskohta. Kokku on planeeritud alale 137 parkimiskohta autodele ja 4 parkimiskohta bussidele.

Olemasolev haljastus planeeritaval alal peale madalate pujude puudub. Jäähalli ja nõuetekohase parkimisplatsi rajamisest jääb krundil üle vähe võimalusi puude istutamiseks. Puud istutatakse heade kasvutingimuste tagamiseks hoonest 5 meetri ja teedest 2 meetri kaugusele. Puid ja põõsaid istutatakse jäähalli ja parkimisplatsi vahele, parkimisplatsi jagamiseks väiksemateks osadeks ning siseõue haljastamiseks. Parklaalade haljastuse osakaalu suurendamiseks suveperioodil kasutatakse konteinerhaljastust. Haljastatud ala osakaal krundi pindalast on 19,2%. Kõrghaljastus Lavamaa tänavamaal on lahendatud kehtiva Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneeringu järgi.

Jäätmete kogumine on lahendatud kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga. Sorteeritud jäätmete kogumiskohad on kavandatud krundile kõva kattega platsile.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ jääb planeeritav ala kaugküttepiirkonda.

                                       

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 26. septembril 2008 registreeritud avaldusega Tallinna Spordi- ja Noorsooamet eesmärgiga muuta kehtivat Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu detailplaneeringut järgmiselt: muuta Lavamaa tn 60, 62, 64 ja 68 kinnistute sihtotstarvet, liita  krundid üheks kinnistuks ja määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kahe jääväljakuga jäähalli koos teenindus- ja olmeruumidega rajamiseks.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 8 alusel otsustas Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatada Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu koostamise ilma eskiisita.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2008 korraldusega nr 2259-k „Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 3. jaanuaril 2009.

Detailplaneeringu koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel Osaühing Vainik RM. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2008 korraldusega nr 2259-k „Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi,  eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe linnaosa halduskogu, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Tallinna Küte ning Paasiku tn 2a kinnistu detailplaneeringu koostaja kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega: ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga; ehitusprojektile lisada akrediteeritud ettevõtte poolt läbiviidud pinnase radoonuuringute materjalid ning jäähalli ehitusprojekti koostamisel arvestada radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega; parklaala haljastamisel suurendada leht- ja okaspuude osakaalu, jääväljakutelt eemaldatava lume hoiuplatsidele kavandada suveperioodiks konteinerhaljastus. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ja nendega arvestatakse ehitusprojekti staadiumis.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta 2-korruselise jäähalli rajamine ja ekspluatatsioon antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada.

 

OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju sektor kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTS`ilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti staadiumis.

Tallinna Linnavaraamet märkis detailplaneeringu kohta, et käesoleval ajal on Harju maakohtus menetluses Tallinna hagi Lavamaa tn 62 kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamiseks ning palus Tallinna Linnaplaneerimise Ametil vajalik informatsioon eelpoolnimetatud hagi menetluse kohta lisada Tallinna planeeringute registrisse. Veel märkis Tallinna Linnavaraamet, et detailplaneering tuleb kooskõlastada Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga. Harju Maakohtu 26. juuni 2009 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-08-90787 rahuldati Tallinna linna hagi OÜ RASLTRADE vastu muuhulgas ka OÜ RASLTRADE tahteavalduse asendamiseks kohtuotsusega. Kohus luges antuks OÜ RASLTRADE nõusoleku Tallinna linnale Lavamaa tn 62 kinnisasja koormava hoonestusõiguse ülekandmiseks Tallinna linna nimele. Kohtuotsus jõustus 11. augustil 2009, vajalik informatsioon on kantud Tallinna planeeringute registrisse; detailplaneering on kooskõlastatud Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.

Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009 korraldusega nr 2024-k võeti vastu „Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneering“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 12. detsembril 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 22. jaanuarist kuni 5. veebruarini 2010. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 8. jaanuaril 2010. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi vastuväidet Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu kohta.

Maa-amet märkis 9. veebruari 2010 kirjas nr 6.2-3/185 Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu kohta järgmist: planeeringu põhijoonise kohaselt on planeeringualast väljapoole jäävale lõunapoolsele reformimata maa-alale, milline on reserveeritud perspektiivsele magistraaltänavale, nimetusega Rahu tee, planeeritud kergliiklustee trass, milline on joonisel tähistatud tingmärgiga „varem planeeritud kergliiklustee“.

Lisaks märkis Maa-amet, et teadaolevalt ei ole perspektiivsele kergliiklusteedega magistraaltänavale Rahu tee vajalikku (-e) tänavamaakrunti (-e) eelnevalt planeeritud. Kuna väljapoole planeeritavat ala reformimata maa-alale ei ole õiguspärane uusi teerajatisi planeerida, projekteerida, ehitada, ei ole kõnealuse kergliiklustee tähistamine kui „varem planeeritud kergliiklustee“ käesolevaga asjakohane. Maa-amet palus planeeringut vastavalt korrigeerida. Samuti juhtis Maa-amet tähelepanu, et reformimata riigimaale väljapoole kavandatavaid teekoridore võimalike tehnotrasside planeerimisel tuleb valida riigimaad võimalikult vähe kitsendav ning riigi kui maaomaniku seisukohalt kõige otstarbekam asukoht.

Eelpoolnimetatud märkustega arvestamisel ja puuduste kõrvaldamisel ei esita Maa-amet vastuväiteid koostatud planeerimisettepaneku suhtes. Detailplaneeringu põhijoonist on vastavalt Maa-ameti märkusele korrigeeritud, reformimata riigimaal tähelepanu äratanud elektrikaabli puhul on tegemist olemasoleva kaabelliiniga jaotusalajaama nr 1362 (Alvari tn 25a) ja alaalajaama nr 5505 (Lavamaa tn 66) vahel.    

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 2 punkti 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala. Samuti ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 alusel.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid detailplaneeringu realiseerimiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Maa-ametit ning Paasiku tn 2a kinnistu hoonestusõiguse omanikku Aktsiaseltsi OG ELEKTRA detailplaneeringu kehtestamisest.

 

 

 

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu Lasnamäe linnaosas.

 

 

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

 

Koostajad: Kaili Prints, 640 4747, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/Lasnamäe ja Pirita osakond/peaspetsialist, Maire Johanson, 640 4273, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti/detailplaneeringute teenistuse/ Lasnamäe ja Pirita osakond/juhtiv spetsialist, 10.veebruar 2010

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär